Gyarapszik a város vagyona, nő a beköltöző fiatalok és a gyermekek száma

Az önkormányzati ciklusprogram eddigi négy évéről adott számot a képviselő-testület a legutóbbi, szeptember végi ülésén. Az öt évre szóló gazdasági program egyik legfontosabb tényezője a munkahelyteremtés, ami részben sikerült. Ahhoz képest, hogy milyen elszívó erővel rendelkeznek a környező nagyobb települések, a munkahelyek száma a sörgyár bezárásával sem csökkent, inkább emelkedés tapasztalható.– Voltak új betelepülők, számos tárgyalást folytatunk, de az új iparterület közművesítésére irányuló pályázatunk sajnos nem nyert – utalt a déli iparterület tervezett kialakítására dr. Papp Antal.

A polgármester sikeresnek tartja az önkormányzat a lakosság megtartására irányuló törekvéseit. Egyre több a beköltöző fiatal, és három éve folyamatosan nő a születések száma is. Megyei szinten három településen bővül a gyermeklétszám, köztük Martfűn.

Számos beruházást végzett el az önkormányzat, nagyszabású út- és intézményi felújításokat, parkoló építéseket. Ezeket a munkálatokat folytatni kell, a leágazó utcákban is, a tervek már készülnek. Fontos, hogy le tudjanak parkolni az új bölcsődénél a szülők, biztonságosan meg tudják közelíteni az intézményt.

A bölcsőde kialakítása a befejezéséhez közeledik, jövő nyár végére megújul, kibővül a Munkácsy úti Óvoda. Pályázati forrásból jelentős felújítás várható az iskolakonyhán.

Dr. Papp Antal köszönetet mondott a képviselő-testületnek, hogy közösen mindig próbáltak óvatos gazdálkodást folytatni. – A város vagyona majdnem a duplájára emelkedett ez alatt a pár év alatt, a településképen látható jelei vannak az építkezéseknek, a beruházásoknak – hangsúlyozta a testületi ülésen a városvezető. – Martfű szépen fejlődik, valahol ékszerdobozként hivatkoztak rá, és úgy gondolom, hogy valós ez a meglátás. Bízom benne, hogy a következő évben is megmarad ez a fejlődés, és tovább tudunk lépni. Időről időre vannak olyan külső körülmények, amelyek változnak, és amelyekhez igazodnunk kell, de a képviselő-testületnek mindig sikerül megoldást találnia a problémákra.

A Pénzügyi, Ügyrendi és Városfejlesztési Bizottság szerint jól gazdálkodik a város – osztotta meg bizottsága véleményét képviselőtársaival dr. Urbán-Szabó Béla, a bizottság vezetője. A Művelődési, Oktatási, Sport, Civil- és Egyházi Kapcsolatok Bizottsága szerint is sikeres éveket zárt az önkormányzat, köszönhetően a pontos, előrelátó, mértéktartó, körültekintő tervezőmunkának, a tartalékképzésnek – erősítette meg Rágyanszky István bizottságvezető. – Martfűn komoly fejlesztések történtek az elmúlt időszak alatt. Az intézmények feszes költségvetéssel, de sikeresen működnek. Számos pályázat segítette, hogy az önkormányzat nagy ívű elképzelései megvalósulhassanak. Az iskolák szépen működnek, az óvodára és a bölcsődére is nagy figyelmet fordít az önkormányzat, a Művelődési Központ épületében óriási előrelépés történt, az intézmény működése biztos, a sporttámogatások és a civil szervezetek támogatása pályázati rendszerben, jól működik.

–            Városunk jó úton halad, gazdasági működése jelenleg biztos, az önkormányzat felvállalt gazdasági elképzelései igen nagy százalékban teljesültek – foglalta össze az Egészségügyi, Foglalkoztatási és Szociális Bizottság álláspontját dr. Despotov Svetozar.  A bizottság vezetője szerint azonban bizonyos esetekben a beruházások számszerűsége mögött komoly minőségi problémák, csúszások állnak – utalt a Gesztenye sor felújítására. A megfelelő vállalkozó kiválasztása nem egyszerű feladat, ugyanis az árat a közbeszerzések odaítélésének pontozási rendszerében több mint 50%-ban kell figyelembe venni.

A Martfű Város Önkormányzata Képviselő-testülete Gazdasági Programjának (2015-2019) időarányos végrehajtásáról szóló beszámolót a 2018. szeptember 27-i ülésén fogadta el a testület.

A képviselő-testület választási ciklusra vonatkozó gazdasági programjának elsődleges célja, hogy Martfű meglévő és lehetséges gazdasági-pénzügyi forrásait számba vegye, és azokat a település fejlődése szolgálatába állítsa.

A rohamosan változó társadalmi-gazdasági környezetben nehéz hosszabb távra tervezni, számos olyan tényező befolyásolja a célkitűzések megvalósítását, melyre a képviselő-testületnek nincs közvetlen ráhatása.

Ilyen tényezők a demográfiai folyamatok, a napjainkra jellemző munkaerőhiány, a bérviszonyok, a beruházások költségeinek drasztikus emelkedése, a pályázati források elmaradása, a Heineken martfűi termelésének megszüntetése következtében csökkenő adóbevétel. A változásokhoz gyorsan és rugalmasan kellett alkalmazkodni, mely a képviselő-testülettől megfontolt, szakszerű döntéseket követelt.

A programban megfogalmazott célok közül számos megvalósítása sikerült, és persze vannak olyan tervek, melyek még váratnak magukra. A megvalósult tervek nyomán szépül és fejlődik a város, amellett, hogy a közszolgáltatásokat, az intézmények működtetését a megszokott, magas színvonalon sikerült biztosítani a lakosság számára.

A gazdasági programban foglalt célok megvalósításáról szóló beszámoló kitér a demográfiai jellemzőkre. Az elsősorban külföldre történő elvándorlás mellett a természetes szaporodás mutatója hosszú ideje negatív, a város lakónépességének átlagéletkora nő, a település elöregedőben van. Az elmúlt három évben Martfű lakosságszáma 133 fővel csökkent, melyből a természetes fogyás 89 fő (231 halálozás, 142 születés).

A város gazdasági helyzetéről, fejlesztési forrásairól és adópolitikájáról is képet kaphatunk. Martfű Város Önkormányzata jelentősen megnövekedett vagyoni elemekre számíthat a következő évek gazdálkodása során. A növekedés az önkormányzati saját felhalmozásokból, pályázatokból megvalósult fejlesztésekből, az ivóvíz minőség javító beruházásból, valamint a vízközmű vagyon értékeléséből, és a társulásban elvégzett hulladék rekultiváció önkormányzatunkra jutó vagyonrészéből adódott.

A 2015. évi tervezéskor az önkormányzat három nagy bevételi forrásra támaszkodhatott, amely bevételek kissé túlteljesültek a tervezetthez képest. A helyi adókra, amelyek a legnagyobb összeget képviselik a gazdálkodásban, az állami támogatásra, amely közel stagnáló tendenciát mutat az előző évek adatai alapján, valamint az önkormányzat saját bevételeire, és mindezt kiegészítik a pályázatokon elnyerhető támogatások. Az előző évek megtakarításai tartalékot képeztek a bevételek ingadozásának kiküszöbölésére, pályázati önrész biztosítására.

Az önkormányzat minden évben jól átgondolt tervezéssel alapozta meg költségvetési gazdálkodását. A bevételek összege meghatározta a kiadások szintjét, emellett a tartalékolásra is nagy gondot fordítottak az átalakítások pénzügyi hatásainak kiszámíthatatlansága, az iparűzési adó ingadozásának kiküszöbölése, a pénzügyi nehézségek, az adósság keletkezésének elkerülése érdekében.

Az önkormányzat az intézményi működési bevételek terén törekszik a bevételek maximális beszedésére. A bevételek jelentős része térítési és bérleti díjakból, a Művelődési Központ bevételeiből és az ÁFA bevételekből áll.

 Az önkormányzat közhatalmi bevételei, a helyi adókon belül az iparűzési adó még mindig jelentős szerepet képvisel, a helyi adóbevételek több mint felét ez az adónem adja. Ezen belül egy nagy adóerőt képviselő vállalkozás mindenkori eredményétől függ e bevétel nagy része, nagyban befolyásolva az önkormányzat lehetőségeit.

Az építményadó az, ahol az adómérték több fokozatban történt emelésével jelentősebb adóbevétel-növekedést értek el. Az önkormányzat illetékességi területének övezetekre bontása alapján differenciált adómértékeket vezettek be: a bevétel jelentős részét a vállalkozások fizetik, de itt már a lakosság is bekapcsolódik a közös teherviselésbe.

A helyi adók adják a bevétel legjelentősebb részét. Más településekhez viszonyítva kiemelkedő az egy főre jutó adóerő képesség.

Az állami támogatások finanszírozásából évente 190-210 millió körüli összeggel számolhatott az önkormányzat az adóerő képesség elvonása után, az elvonás összege évente megközelítően 140 millió Ft.

A kiadások terén az önkormányzat legfontosabb feladata a kötelező közszolgáltatásokat és önként vállalt feladatokat végző intézmények működtetése, a feladatellátáshoz szükséges pénzügyi eszközök biztosítása. Mind a négy évben kiemelt figyelmet fordítottak az intézmények működtetésére, meghatározták a létszám- és bérkereteket, ezek járulékait, amit pontosan finanszíroztak. Az önkormányzat kiemelten kezelte a közfoglalkoztatás minél nagyobb létszámú működtetését, mely segített feladatai ellátásában, és jövedelemhez juttatta a közfoglalkoztatásban dolgozókat.

A dologi kiadásokat minden évben intézményenként pontosan megtervezték. Az energetikai beruházásoknak, épület felújításoknak köszönhetően a dologi kiadások évenként közel azonosak.

A feladatok ellátásához nyújtott állami támogatást az intézmények saját bevételeikkel kiegészítették, de emellett jelentős támogatást adott az önkormányzat a gazdálkodásukhoz.

A fejlesztések (felhalmozás, beruházás, felújítás) terén a felhalmozási kiadások az előző ciklusban elhatározott feladatok befejezéséből, az energetikai beruházások folytatásából, az ebben a ciklusban elnyert pályázatok megvalósításából, azok önrészéből és saját erős beruházásokból álltak. A felhalmozási kiadások eredményeként jelentős mértékben nőtt az önkormányzat vagyona és jelentősen fejlődött a város.

A képviselő-testület 2015-2019. évekre szóló gazdasági programjának az egyik legfajsúlyosabb témája a munkahelyteremtés, a foglalkoztatás helyzete a városunkban. A ciklusprogram célul tűzte ki, hogy minden lehetséges önkormányzati eszközzel támogatni kell a munkahelyteremtés feltételeinek javítását, a meglévő munkahelyek megtartását, a megváltozott munkaképességűek foglalkoztatását.

A munkahelyteremtés egyik alapvető feltétele, hogy az önkormányzat rendelkezzen olyan közművesített, megfelelő közlekedési kapcsolattal rendelkező területtel, melyet a betelepülni szándékozó vállalkozások részére kiajánlhat. E cél érdekében az önkormányzat a TOP pályázatok keretében támogatást igényelt a város déli részén kijelölt iparterület kialakítására és közművesítésére. A terület közlekedési kapcsolatának megteremtésére részben a pályázattal, részben pedig egyedi támogatási kérelemmel igyekeztek forrást biztosítani. A pályázat nem nyert támogatást, és az egyedi kérelmükre sem kaptak választ.

Ez annál is inkább sajnálatos, mivel az önkormányzat tárgyalásokat folytatott egy 7,6 milliárd Ft beruházási igényű, 142 főt foglalkoztató élelmiszer feldolgozó ipari cég betelepüléséről.

Az iparterület kialakításáról és közművesítéséről az önkormányzat nem mondott le, a készülő új rendezési tervben is fő fejlesztési irányként határozva meg ezt a célt, melynek érdekében az önkormányzat a tervezett bekötő út melletti földterületek, valamint az iparterület 8 hektáros részének tulajdonjogát már megszerezte.

A fő célkitűzés mellett az önkormányzat támogatta új munkahelyek létesítését önkormányzati tulajdonú épületek bérbeadásával (OPAR csarnok, volt gyermekorvosi rendelő, Pepita épülete).

A helyi foglalkoztatás terén néhány olyan változás is végbement, amelyeket az önkormányzat nem tudott befolyásolni, mint a Heineken Sörgyár martfűi gyárában a gyártás megszüntetése, mely 40 munkavállalót érintett, és komoly iparűzési adó kiesést jelent.

Pozitív változásként említi viszont a beszámoló a BUNGE Zrt. gyáron belüli innovatív fejlesztéseit, amelyek új munkahelyekkel járnak, és azzal az örömteli lehetőséggel is, hogy a tulajdonos hosszabb távon épít a martfűi gyárra.

A városban működő vállalkozások elvárásainak megismerésére, tájékoztatására, 2015-ben vállalkozói fórumot szerveztek, melyen az az igény fogalmazódott meg, hogy a Tisza Ipartelep önkormányzati tulajdonban lévő úthálózatának felújítását meg kell kezdeni. Az önkormányzat idei költségvetésében a terveztetés költségei már szerepelnek.

Martfűn 2015-ben 4741 fő munkaképes korú személy élt, és a nyilvántartott munkanélküliek száma 171 fő volt. 2018. első negyedévére a munkaképes korú lakosság száma 4501 főre, a nyilvántartott munkanélküliek száma pedig 156 főre csökkent.

A munkanélküliségi relatív mutató kedvezőbb volt az elmúlt években városunkban az országos átlagnál.

Az önkormányzat 2015-től 2018-ig összesen 597 főt foglalkoztatott teljes munkaidőben, három hónaptól 12 hónapig terjedő időszakban, közcélú munka keretében.

Az önkormányzat, mint főpályázó 2016-ban a JNSZ Megyei Kormányhivatallal konzorciumban pályázott a „Szolnoki járás foglalkoztatási paktum” projektben, további 17 településsel együttműködve, a térségben élő jelentős számú munkanélküli - a munkaerő-igények figyelembevételével megvalósuló - képzése, átképzése segítségével, 2020-ig történő munkába helyezésére.

Kulturális közfoglalkoztatottként 22 fő kapott az elmúlt négy évben önkormányzati intézményben munkalehetőséget.

Az elsődleges munkaerő-piacon is erőteljesen tapasztalható a munkaerőhiány, egy időben volt és van jelen a munkanélküliség és a munkaerőhiány településünkön is. A szakipari munkák elvégzésének díjai jelentősen megemelkedtek, alig találni megfelelő szakembert. Ezen a problémán nem segített a 2018-ban jelentős mértékben megemelt minimálbér sem, sőt, a munkáltatók helyzete ezzel inkább országosan és helyi szinten is nehezebbé vált, a munkavállalók között pedig sok helyen bérfeszültséget teremtett.

Az önkormányzatok a beruházásaikat a korábban prognosztizált költségek helyett jóval magasabb összegért, esetenként többszörös áron tudják csak megvalósítani.

A felfüggesztett vagy elvetett beruházásokon kívül az önkormányzati alapfeladatok ellátása is komoly veszélybe kerülhet az elmúlt két év tapasztalatai alapján a jövőben, ugyanis a szakemberhiány, az elvándorlás, az árak emelkedése nyilvánvalóan ezt a területet is érinti. Ahhoz, hogy az önkormányzat működtetni tudja a települési szolgáltatásokat, ellássa a kötelező és önként vállalt feladatait, jelentős többletforrást kell, hogy szánjon a munkabér és közterhei költségének finanszírozására.

A településfejlesztési politikához közvetlenül kapcsolódik a település rendezési terve, az építési beruházások, az egyes területek hasznosítási felosztása miatt.

2015-ben új rendezési terv készítéséről döntött a képviselő-testület. A rendezési terv készítéshez szükséges adatok beszerzését követően elkészült a településfejlesztési koncepció, a 2015-2019 közötti időszakra szóló gazdasági program célkitűzéseinek figyelembe vételével.

A településrendezési feladatok ellátása során 2018 februárjában elfogadta a testület a „Martfű Településképi Arculati Kézikönyv 2017” című kiadványt. A kézikönyv a készülő települési rendezési tervvel szoros kapcsolatban ad iránymutatást a város építészeti arculatáról, annak megőrzéséről, valamint a későbbiekben megvalósuló építések szabályairól. A településrendezési eszközök sorában a következő lépés a Martfű város településképének védelméről szóló önkormányzati rendelet megalkotása volt. A rendelet a korábban nem szabályozott kérdésekben határoz meg feladatokat a hatósági feladatot ellátó önkormányzat és a lakosság számára.

Az idegenforgalom, turizmus, gyógy turizmus, sportturizmus fejlesztése fontos várospolitikai célkitűzés, a város számára ez az egyik „kitörési” lehetőség.

A gyógy turizmus fejlesztésének elősegítése érdekében az önkormányzat elkészíttette a gyógyhely cím megszerzéséhez szükséges anyagot. Ennek eredménye, hogy 2017-ben a Martfű Termál Spa és környezete gyógyhely címet kaphatott. A cím birtokában lehetőség nyílik arra, hogy a későbbiekben jelentős fejlesztési támogatásokra pályázhasson a spa illetve a város.

Településünk infrastrukturális fejlettsége magas színvonalú, ugyanakkor napjainkban előtérbe került a megújuló energiák hasznosítása. Az önkormányzati intézmények tekintetében az energia-hatékonyság növelése, az energiatakarékosság továbbra is fontos célkitűzés városunkban. A nyilvántartások alapján éves szinten jelentős energia megtakarítás mutatható ki, mind a villamos-energia, mind a földgáz-fogyasztás terén.

A város közvilágításának korszerűsítése érdekében (LED-esítés) folyik az egyeztetés, az önkormányzat közbeszerzési eljárást indít a beruházás megvalósítására.

A beszámoló részletes képet ad az elmúlt négy évben megvalósult pályázatokról is, mint a  napelemek telepítése az általános iskola és a sportcsarnok tetején, az adósságkonszolidációban nem részesült önkormányzatok támogatása pályázatból napelemes rendszerek telepítése a Polgármesteri Hivatal, a Művelődési Központ, a Munkácsy úti és a Kossuth úti Óvoda tetejére, a Művelődési Központhoz légkezelő telepítése folyadékhűtővel, kerékpárút felújítás: Kérész út - Május 1 út között, Május 1 út - Vasúti átjáró között, a Rákóczi úti kerékpárút, a Mandula út, a Kérész út, a Május 1 út, a Gesztenye sor felújítása, parkolók építése valamint a Simon Ferenc út felújítása és parkolók építése.

Megvalósulás alatt álló pályázatok a Zöld város kialakítása pályázat – a Művelődési Központ épülete és a körülötte lévő park felújítása, az AC raktár épületének épületenergetikai felújítása, a Május 1 úti Óvoda bölcsődévé alakítása és a Munkácsy úti Óvoda bővítése, felújítása, a közétkeztetés fejlesztése (konyha felújítás), a Helyi foglalkoztatási paktum, az ASP rendszer és a Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemlélettel.

A Tiszazugi Ivóvízminőség-javító Projekt keretében a martfűi vízmű telepen az üzemi épület bővítésére, új nyersvíz tároló medence építésére, műanyag puffer tárolók telepítésére illetve visszamosó víztároló kialakítására került sor. A telepen történt munkák között szerepelt a meglévő 2. számú ivóvízkút eltömedékelése. A régi 2. számú ivóvízkút helyett új kutat fúrtak.

Megújult az ivóvíz kezelése, a technológia és a gépészet a telep felújítása, bővítése során. Megtörtént a hálózat hiányzó körvezetékeinek megépítése. A hálózat rekonstrukció tartalmazta a mosató csomópontok átépítését, valamint új csomópontok kiépítését is.

2016-ban elkészült és a képviselő-testület elfogadta a település harmadik környezetvédelmi programját.

Befejeződött a hulladéklerakó rekultiváció Öcsöd település gesztorságával. Az önkormányzat a rekultivált hulladéklerakó területére bérleti szerződést kötött a támogató szervezet hozzájárulásával. A bérbe vevők célja naperőművek megvalósítása ezen a területen, mely jelenleg engedélyeztetés alatt áll.

A köztemetők fenntartása az önkormányzat kötelező feladatai között szerepel. Az elmúlt években a temetkezési szolgáltatásban gondok jelentkeztek, mely hatással van a temető üzemeltetésre. Az önkormányzat jelenleg a problémák megoldásán dolgozik. 

Martfű közbiztonsága kiemelkedően jó. Ez a helyi rendőreinknek köszönhető elsősorban, de köszönet illeti ezért a Polgárőr Egyesületet és a város valamennyi, a közbiztonságra odafigyelő lakosát. A közbiztonság a képviselő-testület számára is fontos, melynek érdekében térfigyelő kamera rendszert építtetett ki és működtet.

Martfű Város 2015. október 1-től csatlakozott a Kétpói Hulladékgazdálkodási Regionális Rendszerhez.

2016. április 1. napjától a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjakat az ezen közfeladatra létrehozott Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt. számlázza és szedi be. A Városfejlesztési Nonprofit Kft-nek ekkortól nem volt bevétele a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásból.

A képviselő-testület a Városfejlesztési Nonprofit Kft-vel, a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésére kötött szerződést 2016 augusztusától megszüntette, ezzel egyidejűleg közérdekű közszolgáltató kijelölését kérelmezték a J-N-Sz Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságtól.

A kijelölés értelmében 2016. augusztus 1-től településünkön az NHSZ Szolnok Közszolgáltató Nonprofit Kft végzi a hulladékgazdálkodási közszolgáltatást, a szolgáltatás díját közvetlenül számlázva a lakosság felé.  

Az önkormányzat tulajdonában lévő lakáscélú ingatlanok (58 bérlők háza, 28 garzonlakás, 28 bérlakás) energetikai szempontból felújításra szorulnak. Az önkormányzat célja a szociális célú városrehabilitációs pályázat benyújtásával ezen épületek és környezetük komplex megújítása, valamint a jelenleg üresen álló bérlők háza épületben kisebb alapterületű önkormányzati bérlakások kialakítása volt. Sajnos a pályázat nem nyert támogatást.

A társasházakban lévő önkormányzati bérlakások megüresedése esetén felújításukat ütemezetten elvégzik, így költségelvű, piaci alapú bérbeadás valósulhat meg.

Az önkormányzat a lakásállomány értékesítését sem közép-, sem pedig hosszú távon nem tervezi.

A vagyongazdálkodás terén fő cél az önkormányzati vagyon növelése, vagyonértékesítésre kizárólag nem működő vagyon esetében kerülhet sor, vagyonvesztés nem következhet be, az esetleges vagyonértékesítés nem szolgálhat működési célt.

A törvényi rendelkezéseknek megfelelően az önkormányzat vízi közmű vagyonát üzemeltetésre, az általános iskola, szakképző iskola működéséhez szükséges vagyont pedig vagyonkezelésbe adták a feladatellátást végző szervezeteknek. Ezen ingatlanok vagyonvesztése megakadályozásának a jelenleg hatályos jogi környezet nem kedvez.

Az önkormányzat kötelező feladatainak ellátását szolgáló önkormányzati intézményeknek helyt adó épületek energetikai felújítása, megújuló energia-hasznosító rendszerrel történő ellátása az üzemeltetési költségek csökkentése érdekében a továbbiakban is elsődleges cél.

2015 márciusától a szociális ellátó rendszer átalakult, a szociális és pénzbeli támogatások egy része átkerült a járási hivatalokhoz. Az önkormányzatnak ki kellett dolgoznia egy új ellátási rendszert, mely települési támogatásként funkcionál. Jelenleg egy valóban a célcsoport érdekeit figyelembe vevő, valódi segítséget nyújtani igyekvő rendelet alapján folyik a nehéz helyzetbe kerülő családok támogatása.

Városi szociális térkép és szociális koncepció készült, melyek nem csak rálátást mutatnak Martfű jelenlegi szociális helyzetére, hanem feltárták azokat az esetleges hiányosságokat, melyek a továbbiakban megvalósítandó, megoldandó feladatként szerepelnek. 

Martfűn az egészségügyi ellátás tárgyi, technikai feltételei a feladat jó színvonalú elvégzéséhez, az Egészségház felújítását követően, annak átadása óta adottak. A 2015-ben elvégzett fűtéskorszerűsítés valamint a ház szigetelése a működési költségeket jelentősen lecsökkentette. Tovább csökkentette a működési kiadásokat, hogy a védőnői szolgálat is helyet kapott az intézményben, és a szintén költségkímélő megoldásnak, a gyermekorvosi rendelő beköltöztetésének, korszerűbb körülmények közötti működésének is kedvező fogadtatása volt.

Az épületen belül lehetőség nyílik gyógytorna szolgáltatásra, és a MÁV Kórházzal meglévő megállapodás alapján térítésmentes reumatológiai szakrendelésre. Így a mozgásszervi panaszok enyhítésére szolgáló ellátás, valamint a balesetek utáni rehabilitáció is megvalósul a martfűi betegellátásban.

Az önkormányzat az elmúlt időszakban is lehetőséget nyújtott az egészségügyi szakellátások és a szűrővizsgálatok igénybevételére, egészségnapok, ingyenes és kedvezményes szűrések szervezésével. Szakorvosi betegellátások magánrendelés formájában is elérhetőek településünkön.

A 2015-2019. évekre vonatkozó ciklusprogram célul tűzte ki a sürgősségi betegellátás költségeinek csökkentését, megvizsgálva az ellátás megszervezésének más formában történő lehetőségét. A korábbinál jóval kisebb költséggel működik az ügyeleti ellátás a városban. A szerződés alapján az ügyeleti rendelők helye Kunszentmártonban és Tiszaföldváron van, Martfűn úgynevezett „elsősegély pont” működik.

A fogorvosi ügyelet igénybevételének lehetőségét is sikerült a beszámolási időszakban biztosítani a martfűiek számára, csatlakozva a feladat ellátását végző Szolnoki Kistérségi Társuláshoz.

Városunk lakosságának egészségügyi ellátása a háziorvosi, fogorvosi, gyermekorvosi és a védőnői szolgálat működése szempontjából a beszámolási időszakban is teljes körűen biztosított volt.

2018 tavaszától a MÁV Kórház belgyógyászati osztálya leszűkítette felvételi körét, csak immunológiai betegségben szenvedőket fogad, így a betegek visszakerültek a Hetényi Géza Kórház belgyógyászatára, de ott ezzel egyidejűleg ágyszám bővítés nem történt.

A közoktatás átszervezésével 2013 januárjától a köznevelési intézmények állami fenntartásba és működtetésbe kerültek, amely jogszabályi változás a város általános iskoláját és a középiskoláját is érintette.

Az átadást megelőző években az általános iskola és a középiskola épületét is felújította az önkormányzat, pályázati források kihasználásával. Jelenleg a 2017. január 1. napjától vagyonkezelésbe adott középiskolai kollégium épületének, berendezésének felújítását végzi a Szakképzési Centrum.

Az óvodai ellátás az önkormányzat fenntartásában lévő Játékvár Óvoda és Bölcsődében magas színvonalon biztosított.

Az önkormányzat önként vállalt feladatként működtet bölcsődét, melyben nem kell gondozási díjat fizetni a 0-3 éves korú gyermekek gondozásáért.

A bölcsődei ellátás, a változó jogszabályi feltételek teljes körű biztosítása érdekében a volt Május 1. úti tagóvoda épületébe kerül át, pályázati forrás valamint jelentős összegű önkormányzati önerő felhasználásával megvalósuló beruházással. A bölcsődei férőhelyek száma 34 főről 40 főre emelkedik.

A bölcsőde átköltöztetése miatt szükségessé vált a Munkácsy úti tagóvoda bővítése is, amely így elsősorban a volt Május 1. úti tagóvoda csoportjainak az elhelyezését szolgálja, valamint minimális férőhely bővítést is eredményez majd. 

Nagy gondot fordított az önkormányzat az általános és középiskolai oktatásban részesülő diákok tanulmányi eredményeinek elismerésére, a különböző területen kiemelkedő teljesítményt nyújtók további ösztönzésére és a szociálisan rászorulók támogatására.

A kulturális és közművelődési szolgáltatásokat a Városi Művelődési Központ és Könyvtár fenntartásával, működtetésével és támogatásával biztosította az önkormányzat.

A 4200 négyzetméter alapterületű épület működtetése szempontjából óriási jelentőségű, az intézmény működtetési költségeiben jelentős megtakarítást eredményez a pályázati forrásból és önkormányzati önerőből megvalósult teljes energetikai beruházás.

2015-től, pályázati lehetőség kihasználásával, ART Moziként működik a mozi. 2017-ben a 450 férőhelyes színház- és mozi terem újult meg önkormányzati beruházás eredményeként. Megújul az épületet körülvevő park és a szervizút is.

Az intézményben működő 20 féle művészeti, alkotó közösség, klub, szakkör, a Városi Könyvtár, valamint a 2015-ben felújított gyermekkönyvtári részleg jól szolgálja a kulturális, művészeti és művelődési igényeket.

A hagyományos és megújuló városi rendezvények szervezésével és lebonyolításával a beszámolási időszakban is sok helybeli és környékbeli településen élő érdeklődő szórakozását és kikapcsolódását biztosította az önkormányzat az intézmény segítségével, amely a városi rendezvényeken kívül országos és nemzetközi eseményeknek is rendszeresen adott otthont.

Az önkormányzat a hagyomány, az értékőrzés, a magyar kultúra ápolásának biztosításához működtette a Helyi Értéktár Bizottság útján a Helyi Értéktárat.

Az intézményben kapott helyet 2016-tól a Hely- és Ipartörténeti Gyűjtemény, amely szintén nagy jelentőségű a város alapítása, története, fejlődése nyomon követése szempontjából.

Városunk fejlett tájékoztatási és média rendszerrel rendelkezik, a lakossággal történő rendszeres és folyamatos kapcsolattartás érdekében. Az intézményben működő Média Csoport segítségével megörökítik az utókor számára a város jelentős eseményeit, a Martfű Közéleti Magazin havonkénti megjelentetésével – amit 2015 óta térítésmentesen kézbesítenek minden postaládába – nyújt rendszeres tájékoztatást az önkormányzat a városlakók számára az aktuális önkormányzati hírekről, rendezvényekről, eseményekről.

Az önkormányzat az elmúlt időszakban is kiemelten támogatta a sportszervezeteket, a sportéletet, az óvodai és az iskolai testnevelés, az utánpótlás nevelés, a szabadidősport, az él- és versenysport vonatkozásában. Hosszú évek alatt mára sikerült egy jól működő, a sportszervezetek által is elfogadott, jogszerű támogatási rendszert kialakítani.

A támogatási keret lakosságarányos mértéke városunkban kiemelkedően magas évek óta, megelőzve ezzel nagyobb sportmúlttal rendelkező, sokkal nagyobb lakosságszámú településeket is.

A látvány csapatsportok (labdarúgás, kézilabda) számára komoly lehetőséget biztosít a cégek társasági adójának felajánlásával megvalósuló támogatási rendszer.

Kijelölték a városban a gazdasági programban tervezett extrém sportpálya helyét, egy helyi kft. felajánlása folytán szabadtéri sporteszközök telepítésére is sor került a központi játszótér közelében. Az óvodáskorú gyermekek magas színvonalú sportolási lehetőségének biztosításához új, korszerű sporteszközök beszerzéséhez, telepítéséhez nyújtott be pályázatot az önkormányzat, az extrém sport kedvelői számára a pálya kialakítására pedig forrást keresnek.

Az MLSZ országos pályaépítő programja keretében, jelentős összegű önkormányzati önrésszel, műfüves labdarúgó pálya épült a városi sporttelep területén, mobil lelátóval és LED világítással, amelyet az önkormányzat működtet.

A településen belüli együttműködés terén a képviselő-testület az elmúlt időszakban is kiemelt figyelmet fordított a gazdálkodó szervezetekkel, vállalkozásokkal való jó együttműködés kialakítására és fenntartására.

Az együttműködés keretében valósult meg a Tisza Ipartelep kerítésének felújítása, tervezik az ipartelep úthálózatának felújítását, igyekeznek segítséget nyújtani munkaerő gondjaik megoldásában, rendszeresen tájékozódnak a jövőre vonatkozó gazdasági céljaikról, fejlesztési elképzeléseikről, problémáikról.

A képviselő-testület nagy hangsúlyt helyez arra is, hogy a városi civil szervezetekkel való együttműködés elősegítéséhez a szervezetek a működésükhöz önkormányzati támogatást, anyagi és egyéb segítséget kapjanak.

A képviselő-testület az önkormányzati feladatok sikeres megvalósítása érdekében fontosnak tartja a környező településekkel történő együttműködést.

A Tiszazugi Önkormányzatok Társulása működtetésében biztosítja az önkormányzat Martfűn az orvosi ügyeletet, a tiszazugi önkormányzatokkal együttműködve valósították meg a Tiszazugi Ivóvízminőség-javító Programot és a hulladéklerakó rekultivációját.

2016-ban kérte az önkormányzat a Szolnoki Kistérség Többcélú Társulásába történő felvételt, ennek eredményeként társulási formában biztosítja Martfű lakossága számára a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokat és a fogorvosi ügyeletet.

Az egyesületi formában működő Tiszaföldvári Önkormányzati Tűzoltó Parancsnokság tagjaként, jelentős hozzájárulással gondoskodik az önkormányzat településünkön a tűz elleni védekezés feladatairól. Az önkormányzat anyagi támogatást nyújt a Megyei Rendőrkapitányság és a Magyar Máltai Szeretetszolgálat részére is.

A gazdasági programban megfogalmazott, a városunkat és a szomszédos településeket összekötő kerékpárút megépítése továbbra is fontos cél, megvalósítása eddig forráshiány miatt nem sikerült.

Az önkormányzat együttműködési megállapodásai alapján az elmúlt időszakban is sokrétű és szerteágazó nemzetközi kapcsolati rendszert működtetett a lengyelországi Tuchów városával, a romániai Misztótfaluval, az ukrán kisvárossal, Perecsénnyel és a vajdasági településsel, Martonossal.

A szlovákiai Partizánske (Simon) város vezetősége megkeresésére 2017-ben döntött a képviselő-testület a közös „Bata múlt” ápolásáról, emlékeinek megőrzéséről. Az idén a 80 éves születésnapját ünneplő városból meghívást kaptunk jubileumi rendezvényükre.

A 2015-2019 évi gazdasági program időarányos végrehajtásáról szóló beszámoló összegzése alapján a képviselő-testület az elmúlt három évben a döntései során a programjában foglalt célkitűzések szem előtt tartásával, a város lakosságával, vállalkozásaival, a civil és egyéb szervezetekkel együtt gondolkodva, egymás munkáját segítve dolgozott azok megvalósításán.

A képviselő-testület köszönetet mond mindazoknak, akik segítették a célok elérését, a még megvalósításra váró feladatok során pedig továbbra is számít a város lakosságára, az itt működő valamennyi szervezetre, közösségre.

Herbály Jánosné

Tovább a képekhez>>>

2018-10-10 16:35