Az önkormányzat maga üzemelteti a köztemetőt a továbbiakban

A martfűi köztemetők üzemeltetésére vonatkozó kegyeleti közszolgáltatási szerződés, a Pietas Kft. és a martfűi önkormányzat közötti közös megegyezés alapján, 2018. október 30-án megszűnt. A martfűi köztemetők üzemeltetését 2018. október 31-től a temető tulajdonosa, Martfű Város Önkormányzata vállalta. A városi köztemető üzemeltetésére valamint a temetőkről és a temetkezés rendjéről szóló önkormányzati rendelet módosítására a képviselő-testület október 29-i ülésén került sor.

Az előző szolgáltató közel húsz évig látta el ezt a feladatot. Mostanában azonban problémák, feszültség alakult ki a kivált dolgozóik és a cég között, ami a temetkezési szolgáltatások terén is jelentkezett. Ezért kereste meg az önkormányzatot a Pietas Kft., hogy közös megegyezéssel mondják fel a szolgáltatást, amely ebben a formában nem hoz számukra nyereséget.

A Pietas Kft. kezdeményezésére, a kft-vel fennálló kegyeleti közszolgáltatási szerződés közös megegyezéssel való megszüntetéséről és a köztemető üzemeltetésére pályázati felhívás közzétételéről a 2018. április végi ülésén döntött a képviselő-testület. A pályázatok beadási határidejéig, május 25-ig egyetlen pályázat sem érkezett.

Ezt követően a polgármester személyes egyeztetést folytatott a Pietas Kft. ügyvezetőjével a köztemető tovább üzemeltetésének lehetőségéről, de ez nem vezetett eredményre.

Szeptember elején az önkormányzatot megkereste a zagyvarékasi székhelyű OlivinPeridot Kft., hogy vállalnák a köztemető üzemeltetését, azzal a kitétellel, hogy az önkormányzat biztosítson kizárólagosságot számukra a temetkezési szolgáltatások terén.

A társaság azt is kezdeményezte, hogy a temetői hulladék elszállítására vonatkozó közszolgáltatási szerződést az önkormányzat kösse meg, melyet továbbszámlázás útján minden hónapban megfizetnének. Kérték, hogy az önkormányzat biztosítsa számukra a ravatalozó berendezéseit. A különböző sírásási díjak emelésére is javaslatot tettek.

Időközben a martfűi köztemetőben a jelenleg legtöbb temetkezési szolgáltatást végző, besenyszögi székhelyű Elízium In Memoriam Kft. ügyvezetőjével is egyeztetett az önkormányzat. A kft. egyértelművé tette, hogy városunkban a temető üzemeltetését nem kívánják végezni, azonban önkormányzati üzemeltetés esetén vállalnák a gondnoki teendők végzésével kapcsolatos feladatokat. Ennek fejében igényt tartanak a ravatalozó épületben lévő irodahelyiség használatára, és az általuk javasolt egységáron, vállalnák a köztemetések végzését is.

Dr. Papp Antal előterjesztésében azt javasolta, hogy a köztemetések lebonyolítására a képviselő-testület ne kössön szerződést, minden esetben egyedileg választhassa ki a hatáskörrel rendelkező a temetkezési szolgáltatót.

Mindkét vállalkozó rendelkezik a temetkezési szolgáltatás végzéséhez szükséges engedélyekkel, az OlivinPeridot Kft. vezetője az üzemeltetéshez szükséges kertészeti végzettséggel is.

Az előterjesztés szerint, a köztemető OlivinPeridot Kft. által való üzemeltetése esetén a sírhelydíjak – mint korábban a Pietas üzemeltetésében – az önkormányzatot, míg az összes többi bevétel az üzemeltető kft.-t illetnék meg. Az önkormányzatnak a gondnoki feladatok ellátására nem kellene munkaerőt foglalkoztatnia, a tulajdonos kötelezettségeibe tartozó feladatok (felújítás) elvégzése azonban az önkormányzatot terhelné.

Az üzemeltető vállalkozó a temetkezési szolgáltatásokra vonatkozóan kizárólagosság megadását kérte az önkormányzattól, ez esetben a temettető nem választhatna más temetkezési szolgáltatót.

A köztemető önkormányzati üzemeltetésbe vételével a temetkezési szolgáltatás körébe tartozó sírásás, sírhelynyitás, exhumálás, újratemetés biztosítását megállapodás alapján, a gondnoki feladatok ellátásával együtt, az Elízium In Memoriam Kft. végezné.

Ezen üzemeltetési forma mellett szól, hogy a gondnoki feladatra ez esetben sem kell munkaerőt biztosítania az önkormányzatnak, a gondnoki feladatot ellátó személy jelenleg is ismert a lakosság körében, és a temetkezési szolgáltatót az eltemettető szabadon választhatja.

A ravatalozó felszerelés biztosításának költsége, mint ahogyan az üzemeltetés költségei és az üzemeltetésből adódó számlázási munka többletterhei viszont az önkormányzatot terhelnék.

Az üzemeltetés során az önkormányzat bevételei körébe tartozna az urnasír, a keretes és keretnélküli sírásás helyi rendeletben szabályozott díjának az Elízium In Memoriam Kft. ajánlatában szereplő része és a helyi rendeletben szabályozott egyéb díjak teljes összege, biztosítva az önkormányzati üzemeltetés fedezetét.

A sírásási díjak minimális emelkedése mindkét működtetési alternatíva esetén elkerülhetetlen.

Dr. Papp Antal előterjesztésében arról is tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy október közepén ajánlatot tett a Pietas Kft.-nek a ravatalozó felszerelésének megvásárlására. Ha mégsem sikerülne megvásárolni a ravatalozóban jelenleg meglévő felszerelést, 1,5 millió forint biztosítását kezdeményezte a ravatalozó berendezésére, az önkormányzat 2018. évi költségvetésének általános tartalékkerete terhére.

A polgármester arra is felhívta a figyelmet, hogy ha a képviselő-testület a temető önkormányzat által történő üzemeltetése mellett dönt, akkor a ravatalozó felszerelésének költségein kívül, az üzemeltetési költségeket (fűtés, villany, víz, hulladékszállítás, hó- és síkosság mentesítés, stb) is tervezni kell az év hátralévő időszakára.

– Két alternatív ajánlatot készített az önkormányzat a köztemetők üzemeltetésére.  Az egyik változatban teljesen átvenné az új üzemeltető a martfűi temetőt. Ez az önkormányzat számára az egyszerűbb verzió lenne. Van egy nehezebb, amikor a temetőt az önkormányzat üzemelteti, a temető gondnoki feladatok ellátására pedig szerződést köt az önkormányzat. Mégis ez utóbbi mellett foglalt állást a Pénzügyi, Ügyrendi és Városfejlesztési Bizottság – tájékoztatott dr. Papp Antal a képviselő-testületi ülésen, ahol az érintett temetkezési vállalkozások képviselői is jelen voltak.

– Nem lenne helyes, ha ezt a feladatot egy, a településünktől távol működő szervezet kezébe adnánk öt esztendőre – érvelt a köztemető önkormányzati üzemeltetése mellett Rágyanszky István. – Tekintettel arra, hogy vannak olyan megbízható és ismert személyek a városban, akik ezen a téren működtek, és akiket a település lakossága is ismer, hasznosabb lenne, ha az ő közreműködésükkel, az önkormányzat maga látná el a feladatot – hangsúlyozta az önkormányzati képviselő.

A képviselő-testület a városi köztemető üzemeltetésére vonatkozó, egyhangú döntése alapján, a martfűi köztemető üzemeltetését 2018. október 31-től az önkormányzat maga látja el.

A képviselő-testület a ravatalozó berendezésére bruttó 1.5 millió Ft-ot, a köztemető 2018. évi üzemeltetési költségeire (fűtés, villany, víz, hulladékszállítás, hó- és síkosság mentesítés, stb) pedig bruttó 600 ezer Ft-ot biztosít az önkormányzat 2018. évi költségvetésének általános tartalékkerete terhére. A testület felhatalmazta a polgármestert a gondnoki feladatok ellátására vonatkozó szerződés aláírására, az Elízium In Memoriam Kft. ajánlatában foglalt tartalomnak megfelelően.

Az üzemeltető által biztosított szolgáltatások köréből kikerül az urnaelhelyezéssel, sírba helyezéssel, visszahantolással kapcsolatos feladat, így mostantól a temetések teljes lebonyolítását a hozzátartozók által megbízott temetkezési szolgáltató végzi. Ezzel elkerülhető, hogy a szertartáson két temetkezési szolgáltató is közreműködjön és a szertartás egy-egy részét más-más szolgáltató végezze.

Az csak a véletlennek köszönhető, hogy a martfűi temetők üzemeltetésében történő változás – a hat hónapos felmondási idő leteltével – , éppen Mindenszentek és halottak napja időszakára esik.

A temetők önkormányzati üzemeltetésétől és a temetkezési szolgáltatások külső szolgáltatóval, mégis a martfűi lakosság számára jól ismert személyek bevonásával történő ellátásától a képviselő-testület a temetkezési szolgáltatások és a temető üzemeltetés hosszú távú, megnyugtató rendezését várja. Elhunyt szeretteink révén mindez közös érdekünk, különösen ezekben a napokban, amikor rájuk emlékezünk.

Herbály Jánosné

2018-10-31 13:16