Hirdetmény általános iskolai beiratkozás rendjéről

A 2019/2020. tanévre történő általános iskolai beiratkozásra az alábbi időpontokban kerül sor: 2019. április 11. (csütörtök) 8.00 -19.00 óra között, 2019. április 12. (péntek) 8.00 - 19.00 óra között.A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Hatósági és Oktatási Osztálya a 2019. évben tanköteles korba lépő gyermekek általános iskolai beiratkozásának időpontját a területileg illetékes tankerületi központok javaslata alapján határozta meg.

A szülő a tanköteles korba lépő (2013. augusztus 31-ig született) gyermekét a hirdetményben közzétett időpontban a lakóhelye szerint illetékes vagy a választott iskola első évfolyamára beíratni köteles.

A szülő 2019 áprilisától már választhatja a gyermek általános iskolai beiratkozásakor az online ügyintézés lehetőségét is, amelynek során az adatokat a KRÉTA rendszer felületén, vagy a https://eugyintezes.e-kreta.hu/ weboldalon történő regisztráció után otthonról is kitöltheti.

Az általános iskola első évfolyamára történő beiratkozáskor be kell mutatni:

- a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolványt (a gyermek lakcímkártyáját), valamint

- az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolást.

Az iskola igazgatója a felvételi eljárásban a felvételről, átvételről tanulói jogviszonyt létesítő vagy a kérelmet elutasító döntést hoz, melyet köteles írásban közölni a szülővel.

Amennyiben a választott iskola igazgatója a gyermek felvételével kapcsolatban elutasító döntést hoz, a szülő a döntés ellen jogorvoslattal élhet.

A szülő az Nkt. 37. § (2)-(3) bekezdései alapján jogszabálysértésre vagy érdeksérelemre hivatkozással nyújthat be jogorvoslati kérelmet a döntés közlésétől számított 15 napon belül állami fenntartású iskola esetében az illetékes tankerületi igazgatóhoz, nem állami fenntartású intézmény esetében az intézmény fenntartójához.

Amennyiben a szülő a választott iskola igazgatójának elutasító döntése ellen nem kíván jogorvoslattal élni, a döntés véglegessé válását követő 5 napon belül köteles gyermekét beíratni a kötelező felvételt biztosító iskola első évfolyamára.

A kötelező felvételt biztosító iskola köteles felvenni, átvenni azt a tanköteles tanulót, aki életvitelszerűen az általános iskola körzetében lakik.

Az a szülő vagy törvényes képviselő, aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló gyermeket kellő időben az iskolába nem íratja be, továbbá az a szülő, aki nem biztosítja, hogy súlyos és halmozottan fogyatékos gyermeke a fejlődését biztosító nevelésben, nevelésoktatásban vegyen részt, szabálysértést követ el.

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Szolnoki Járási Hivatala által felülvizsgált és közzétett általános iskolai körzetek kijelöléséről és a pedagógiai szakszolgálatot ellátó intézmény működési körzeteiről szóló tájékoztató megtekinthető a Kormányhivatal honlapján http://www.kormanyhivatal.hu/hu/jasz-nagykun-szolnok/hirek/ altalanosiskolai-felveteli-korzethatarok-tajekoztato, továbbá valamennyi települési önkormányzat polgármesteri hivatalában és az illetékességi területükön működő általános iskolákban.

Hirdetmény általános iskolai beiratkozás rendjéről>>>

2019-03-11 13:30