Az észlelő-jelzőrendszer a helyi gyermekvédelem fontos erőforrása

Problémás válások miatti vitás ügyek, szülői elutasítás, bizalomhiány, kiközösítés, bántalmazás és rongálásMai változó társadalmunkban, gazdasági környezetünkben felértékelődik a helyi szociálpolitika, a helyi gyermekvédelem, egyre nagyobb súly és felelősség nehezedik a településen működő intézményekre, szervezetekre és az itt élő egyénekre.

22. alkalommal szervezett gyermekvédelmi tanácskozást a Gyermekvédelmi és Szociális Szolgáltató Központ. Ezeket a tanácskozásokat a gyermekvédelmi törvény hívta életre, hogy valamennyi, a gyermekek védelmével foglalkozó intézmény, szervezet képviselője megbeszélje, értékelje, innovatív javaslataival elősegítse a gyermekvédelmi háló működését, hatékony és támogató fenntartását.

A gyermekvédelmi jelzőrendszer tagjainak törvényben rögzített feladata a gyermek veszélyeztetettségének figyelése és kezelése, különösen a gyermekkel való rossz bánásmód – bántalmazás, elhanyagolás – eseteinek feltárása.

A gyermekjóléti szolgálatoknak kötelezettsége a jelzések fogadása, rögzítése, a veszélyeztetett gyermekek problémáinak feltárása és a megoldások keresése, szükség esetén a gyermekjóléti központtal való együttműködés.

Az együttműködő egészségügyi, nevelési-oktatási intézmények, hatóságok, egyházak, civil szervezetek képviselői legutóbb 2019. február 26-án osztották meg egymással a gyermekvédelemre vonatkozó tapasztalataikat.

– Örömömre szolgál, hogy ilyen sokan magukénak érzik a gyermekvédelmet településünkön – köszöntötte a tanácskozás résztvevőit Gonda Lajosné, a Gyermekvédelmi és Szociális Szolgáltató Központ vezetője. – A gyermekvédelmi tevékenység nem könnyű feladat, de ha már egy gyermeknek, egy családnak segíteni tudtunk, nem dolgoztunk hiába – hangsúlyozta az önkormányzati intézmény vezetője, azt kívánva a tanácskozás résztvevőinek, hogy adjon az számukra kellő pozitív megerősítést, támogatást a további eredményes munkához.

Az önkormányzati család- és gyermekjóléti szolgálat 2018-ban, együttműködési megállapodás keretében 21 család, húsz 17 év alatti gyermek és fiatal gondozását látta el. Eseti ügyfélként 97 család és azok tagjai között 11 kiskorú ellátásáról gondoskodtak.

Kiskorúakra vonatkozóan, a gyermekvédelmi jelzőrendszer keretében 21 írásbeli jelzés érkezett a szolgálathoz. Egészségügyi szolgáltatóktól 2, ebből 1 védőnői jelzés, köznevelési intézménytől 9, rendőrségtől 3, állampolgártól (külön élő szülő, szomszéd, stb.) 4, a gyámhivataltól 3 jelzés érkezett – tájékoztatott a gyermekvédelmi tanácskozáson Szabados Tünde, az intézmény családsegítője, a szakmai egység vezetője.

Szakmai tevékenységük szerint 1623 alkalommal 882 ügyfelet segítettek információnyújtással, segítő beszélgetéssel, tanácsadással, ügyintézésben, konfliktuskezelésben, kríziskezelésben, közvetítettek pénzbeli, természetbeni ellátáshoz, más szolgáltatáshoz, család- és gyermekjóléti központhoz, készítettek felkérésre környezettanulmányokat, látogattak családokat, közvetítettek adományokat, tartottak esetkonferenciát, esetmegbeszélést, konzultációt.

A család- és gyermekjóléti központ által biztosított szolgáltatás a pszichológiai és a jogi tanácsadás. Balázs Ágnes pszichológus számára az önkormányzat épületében biztosítanak irodát, dr. Korsós Csaba ügyvéd pedig Szolnokon fogadja ügyfeleiket.

2018-ban 9 gyermek esetében kötött a szolgálat együttműködési megállapodást. A kiskorúak vonatkozásában a veszélyeztetettség okai környezeti főcsoport szerint: - nevelési probléma (10 gyermek), - szülők, család életvitele (szenvedélybetegség, antiszociális viselkedés) (2), - családi konfliktus (5), - szülők betegsége (1), - gyermek családon belüli bántalmazása (fizikai 1, lelki 2), - gyermek családon belüli elhanyagolása (fizikai 2, lelki 2), - kortárs csoport negatív hatása (6 gyermek).

Egészségi főcsoport szerint fogyatékosság miatt 1 gyermek, magatartás, tanulási zavar miatt 9 gyermek szerepel a szolgálat előző évi nyilvántartásában.

A statisztikai adatok szerint településünkön 27 családban élnek veszélyeztetett kiskorúak, de, ahogyan Szabados Tünde fogalmazott, vélhetően ennél több veszélyeztetett kiskorú él Martfűn.

A gyermekvédelmi szolgálat szakmai beszámolóját követően a jelzőrendszeri tagok tájékoztattak a saját területükön tapasztalt, a gyermekeket érintő problémákról, értékelték a martfűi család és gyermekjóléti szolgálattal való együttműködésüket, javaslataikkal hozzájárulva a gyermekvédelmi intézmény intézkedési tervéhez, a közös célok megfogalmazásához, a jelzőrendszeri működés hatékonyságának javításához.

Mikes Anita, az Egészségügyi Központ keretében működő Védőnői Szolgálat munkatársa tájékoztatása alapján 2018-ban 56 csecsemővel bővült az itt élők száma. Az elmúlt évben 1311 családlátogatásra került sor a szolgálat keretében. A várandósok körében leginkább egészségügyi problémákkal találkoztak. Növekedett a 37 évnél idősebb várandósok száma. Egy szociálisan veszélyeztetett kismamát és 17 veszélyeztetett[W1]  gyermeket vettek nyilvántartásba. A fokozott gondozást igénylő gyermekek száma 3 volt az elmúlt évben.

A Védőnői Szolgálat munkatársai szükség esetén felhívják a szülők figyelmét a szociális szolgáltató központ nyújtotta lehetőségekre, hangsúlyozva a szolgálat segítő szándékát.

2018 novemberétől, az új bölcsőde átadását követően, 40 főre emelkedett a bölcsőde ellátási száma, jelenleg is teljes létszámmal és kisebb várólistával működik a szociális intézmény.

– Az előző évekhez képest nem növekedett a hátrányos illetve halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek száma a bölcsődében – tájékoztatott Cseriné Gál Katalin, a bölcsőde vezetője.

Leggyakrabban előforduló probléma a külön élő vagy elvált szülők szülői felügyeleti jogának gyakorlása. A gyermekjóléti szolgálat által szervezett esetkonferenciák, előadások fontos visszaigazolások a gyermekintézmény számára, hogy mikor és hogy láthatják a szülők a kisgyermekeket, hogyan jöhetnek értük.

Nehéz anyagi körülmények között élő gyermekekről is hallottunk. A bölcsődei dolgozók tapasztalatai szerint előfordul, hogy egy-egy gyermek nem úgy kap hétvégén otthon enni, mint ahogy kellene. A kisgyermeknevelők a családlátogatások során igyekeznek felmérni a gyermekek valós körülményeit.

A szülők és a gyermekek minőségi együttlétét szabadidős és családi programokkal is igyekszik elősegíteni a bölcsőde.

Újfajta szintre léptek a problémák, sokkal összetettebbekké váltak az elmúlt év során – fogalmazott Bettenbuch Tünde, a Játékvár Óvoda és Bölcsőde Kossuth úti tagintézményének gyermekvédelmi felelőse. – Megnőttek a problémás válások miatti vitás ügyek, amelyek nagy odafigyelést, nem ritkán jogi ismereteket is igényelnek az óvónőktől. Előfordult, hogy moderátori szerepet kellett volna felvállalniuk az óvónőknek a szülők között. Figyelniük kell arra, hogy a pártatlanságukat megőrizzék, és azt tartsák szem előtt, hogy a gyermekeknek mi a legjobb. Az óvodapedagógus is hangsúlyozta a családlátogatások tapasztalatainak fontosságát.

Hónapokig tartó fejtetvesség is nehezítette a munkát az óvoda több intézményében.

Az óvodapedagógusok számára jelentős gond az is, hogy a szülők nehezen fogadják el az óvónők a gyermekek iskolaérettségére vonatkozó jelzéseit, az építő jellegű kritikai megjegyzéseket.

Egyre több kisgyermek küzd autizmus - spektrumzavar viselkedési problémákkal. Ez elég súlyos gond egy kisgyermek életében, ha minél hamarabb megkapja a segítő foglalkozásokat, annál sikeresebb a gyermek fejlődése. Az óvodapedagógusok szívesen fogadnának olyan információkat, hogy milyen módon tudnák a szülők elé tárni ezt a problémát, segíteni őket a felismerésben. A konferencián elhangzott, hogy a gyermekjóléti szolgálat tervez ilyen témájú tájékoztatást.

– Új utakat keressünk, újabb jogi hátteret az adott helyzetekhez, amelyekre eddig lehet, hogy nem voltunk felkészülve. Nem klasszikus, tipikus, hagyományos esetekkel találkozunk – erősítette meg Czene Árpádné óvodapedagógus, a Munkácsy úti óvoda gyermekvédelmi felelőse.

Varczag Györgyné óvodapedagógus, gyermekvédelmi felelős is egyre jellemzőbb problémaként beszélt arról, hogy a szülők nem fogadják el a javasolt segítséget, nem viszik el a gyermeket a kért vizsgálatokra, inkább felmagasztalják.

– A szülői elutasításban mindig van valami alap – reagált az elhangzottakra Földi Edina. A Martfűi József Attila Általános Iskola igazgatónője szerint az elfogadásban és az együttműködésben szülői fórumok szervezésével lehetne előrelépni, a legegyszerűbb témáktól a legbonyolultabbakig.

– Van egy bizalomhiány, és az, hogy egy gyereknek valamilyen problémájáról „papírja” van, az igenis stigma a szülő szemszögéből. Mi magunk sem tudunk sok mindent olyan szakmai tudással, olyan tapasztalati háttérrel, nekünk is tanulni kell úgy adni tanácsot, hogy a szülő azt jó szándékú megközelítésnek és együttgondolkodásnak érezze – hangsúlyozta az igazgatónő.

– Szakemberek segítségével is próbálják megoldani az iskolában a problémákat. Az ebben közreműködő pszichológus megerősítette, hogy sok családban nincsenek meg a szabályok, a szülők következetlenek, segíteni kell őket abban, hogy a gyerekek életében legyen rendszeresség – fogalmazott Donkó Ágnes, az általános iskola gyermekvédelmi felelőse.

– Nálunk ezek az elhangzott problémák kicsúcsosodnak, nem Martfű tekintetében, hiszen a diákjaink elsősorban a környező településekről érkeznek – tájékoztatott Széll Anikó, a Szolnoki Szolgáltatási Szakképzési Centrum Damjanich János Szakképző Iskolája és Kollégiuma gyermekvédelmi felelőse. Ebben az intézményben is megjelenik az egymás kiközösítése, bántalmazása, de az elmúlt évben kirívó esetek nem voltak. A problémák megelőzése érdekében szakemberek bevonásával, prevenciós lehetőségekkel, a konfliktusok kezelésében bűnmegelőzési előadásokkal is segítik a diákokat. Pszichológus segítsége a középiskolában is igénybe vehető, a gyerekek élnek is a lehetőséggel, csoportosan és egyénileg is.

Komoly gond, hogy emelkedik az iskolában a kismamák száma, ennek oka talán a tudatlanság és a figyelmetlenség.

A csapatba, bandába verődő fiatalkorúak szórakozási, alkoholfogyasztási szokásait is nehezményezte Széll Anikó, kiemelve ezen a téren a szülők felelősségét és az ifjúsági őrjáratok jelentőségét. Tapasztalatai szerint a drogfogyasztás annyira már nem jellemző ebben a korosztályban, mint korábban.

Magda Júlia rendőr alezredes a Martfűi Rendőrőrs munkatársa szerint városunkat is elérte az a jelenség, hogy a gyereket használják fel a válófélben lévő szülők egymás ellen. A cél olyan helyzetbe hozni a másik szülőt, ami abszolút kizárja a gyermekkel a kapcsolattartást. A bizonyítékok gyártására pedig a hatóságokat is próbálják felhasználni a szülők.

– Már nem teljesen a béke szigete Martfű – utalt a fiatalok részéről elkövetett komoly cselekményekre az alezredes asszony, az egymás és a rossz szociális körülmények között élő, gyengének látszó emberekkel szembeni erőszakosságra és kegyetlenkedésre. Az itteni oktatási intézmények is idevonzzák a fiatalokat, baráti társaságokat. A fiatalok együtt sokkal „bátrabbak”, amit tovább fokoz az alkohol és a füves cigaretta.

Az ifjúságvédelmi járőrszolgálat nem a fiatalok hazaviteléről szól, de pl. amikor egy 13 éves kislányt éjjel 11 órakor félig részegen vittek haza, az anyukája nem értette, hogy ha ő elengedte, ezzel mi a probléma.

A hivatalos eljárások során a szégyenérzet erős a szülőkben. Szerintük az ő gyerekük „nem olyan”. Sokszor tompítják a saját felelősségüket, akit lehet, feljelentenek, úgy látják, hogy rosszindulatúak a gyerekükkel.

A helyi rendőrőrs munkatársa is támogatta a szülői fórumokra vonatkozó javaslatot. Szeretné, hogy a gyerekek megismerjék a rendőrt, hogy tudják, ha bajba kerülnek, fordulhatnak hozzá, segíteni fog.

A Művelődési Központ célja, hogy minél több emberhez eljussanak a programjaik. Az önkormányzat támogatásával többnyire ingyenes rendezvényeken a szülők és a gyerekek is részt vehetnek. Teljes a kínálat és a paletta, amelyben programokat kínálnak, és a lehetőségeket pályázatok segítségével is bővítik – tájékoztatott Eiler Zita muzeológus.

Jelentős probléma az intézményben, hogy egy, hetedikestől a középiskolásig korosztályba tartozó, zömmel nem martfűi gyerekekből álló csoport komolyan rongálja a Művelődési Központot kívül és belül is. Az intézmény egyelőre önerőből, saját munkatársaival, éjszakai ellenőrzésekkel igyekszik a rendbontást és a rongálásokat megelőzni. Szeretnék megőrizni a házat abban a hangulatában és kulturáltságában, ahogyan az eddig is működött.

Eiler Zita beszélt az adatvédelmi törvény betartásának nehézségeiről is, példaként hozva fel, hogy az egyik szülő elvárja, hogy szerepeljen a gyermeke egy-egy cikkben, a másik pedig kizárja ezt.

A Martfűi Református Egyházközség minden korosztályt érintően jelen van számos helyi család életében. Kupai-Szabó Tímea református lelkész szintén a preventív nevelés fontosságát hangsúlyozta. A hitéleti tevékenység mellett azokat a normákat próbálják átadni a gyermekeknek, amelyeket a gyermekvédelmi, nevelési és oktatási intézmények. Különösen kamaszkorban tudnak már olyan témákat felvetni, mint a drogprevenció, az alkohol, a szexualitás. A kamasz gyermekekkel bizalmi légkört igyekeznek kialakítani, biztosítva számukra az állandó jelenlétet, az elérhetőséget. A nagyobb gyermekeket személyes segítő, fejlesztő tevékenységgel, coaching-gal is támogatják.

Jó ötletnek tartja a szülői fórumok szervezését dr. Urbán-Szabó Béla. Az önkormányzati képviselő szerint a szülőkkel legalább annyi probléma van, mint a gyerekekkel. A képet színesíti a szülők anyagi helyzete, ami sok mindent meghatároz, így a szocializációt és a válások körülményeit is. Az erőszakosság ugyancsak azzal függ össze, hogy milyen mintát látnak a gyerekek. A szülők, a társadalom, amelyben élnek, az a példa.

A szülők segítése Rágyanszky István szerint is nagyon fontos. – Ma a normális család ellen szól maga a világ is – utalt többek között a francia szülő egy és szülő kettő megjelölésre. Az önkormányzati képviselő örül annak, hogy Magyarországon a családvédelem még erős helyzetben van. Ennek ellenére sok család a széthullás felé tart, eltűnik a rend, a hagyománytisztelet, a szabálykövetés, a közösség, mint érték.

– A jól működő jelzőrendszer alapja a jól működő hatósági munkának, ekkor alapellátás keretében meg tudják oldani a feladatokat. Ha az alapellátásban ez már nem működik, akkor lép a hatóság – hangsúlyozta dr. Veres Éva. A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Szolnoki Járási Hivatal Hatósági Főosztálya főosztályvezetője is jó ötletnek tartja a szülői fórumok szervezését, ahol szívesen ismertetik, hogy ha a szülő viselkedése, a gyermek felé fordulása nem megfelelő, annak milyen következményei lehetnek a hatóság oldaláról nézve.

A szülők valóban próbálják kihasználni a gyermeket a másik szülő kapcsolattartásának megakadályozására. – Arról is jó lenne szülői fórum, hogy mi ennek a magatartásnak a következménye: a vége lehet a gyermekelhelyezés megváltoztatása, rosszabb esetben a gyermek intézményben történő elhelyezése is – emlékeztetett a hatósági főosztály vezetője.

A korábban gyámügyesként huszonöt évig Martfűn dolgozó szakember a rendőrség által havonta kötelezően tartott ifjúsági őrjáratok gyakoribbá tételét javasolta. A hatósági és a gyámügyi osztály munkatársai az őrjáratokba is bekapcsolódnának a jövőben.

A Martfűi Polgárőrség is aktívan részt vesz a rendőrség által szervezett ifjúsági őrjáratokon, figyelemmel kísérik a fiatalokból álló csoportok éjszakai tevékenységét – tájékoztatott Forgács László, a polgárőrség vezetője.

– Martfűn a jelzőrendszer jól működik, és azon vagyunk mindannyian, hogy ezt a rendszert továbbfejlesszük – mondta Gólya Krisztián jelzőrendszeri tanácsadó. A SZKTT HSZK Család-és Gyermekjóléti Központ munkatársa szerint a martfűi gyermekvédelmi szolgálat jó szakmai felkészültséggel működik, számos partnert bevonva a jelzőrendszerbe.

– Az oktatási intézményekben megvalósult személyes jelenléttel még aktívabbá válhat, kiteljesedhet ez a jelzőrendszert – erősítette meg a szakember, kiemelt fontosságúnak tartva a szeptember óta a nevelési és oktatási intézményekben új szolgáltatásként működő óvodai és iskolai szociális segítők tevékenységét.

– A martfűi általános iskolában az ún. Arizona szoba elérte a célját, mert visszatartó ereje van – mondta el kérdésre válaszolva Földi Edina. A szoba célja, hogy ha a tanítási órán a gyerekek zavarják akár a pedagógust, akár egymást, nem az órán beszélik meg a konfliktust, hanem erre van egy eljárásrend. Az Arizona szobában való tartózkodás nem mentesít a tanulás alól, a martfűi gyerekek pedig inkább tanulnak.

A gyermekvédelmi tanácskozáson elhangzott javaslatok fontos alapjául szolgálnak a gyermekvédelmi szolgálat intézkedési tervének. – A jelzőrendszeren belül jó az együttműködés, tudunk együtt dolgozni, ténylegesen azokat a felmerülő problémákat és megoldásokat fogalmazták meg, amelyekkel támogatni tudjuk a családokat, a gyermekeket – zárta a tanácskozást Szabados Tünde. A martfűi gyermekjóléti intézmény szakmai egységének vezetője szerint ezt a jelzőrendszer tagjaival közösen tudják megoldani, a felelősség megosztásával is, mert továbbra is a segítségnyújtás a céljuk és a feladatuk.

Herbály Jánosné

Tovább a képekhez>>>

2019-03-11 15:37