Évtizedes mélyponton a bűncselekmények száma Martfűn

Martfű városban a regisztrált bűncselekmények számát sikerült tovább csökkenteni, és a kiemelten kezelt ügyek esetében javulás következett be. A bűnügyi fertőzöttség jóval az országos átlag alatt maradt 2018-ban is, a város továbbra sem tartozik a bűnügyileg fertőzött települések közé.A város közbiztonságának helyzetéről és a Martfűi Polgárőr Egyesület tevékenységéről készült tájékoztatót a 2019. április 25-i ülésén értékelte Martfű Város Önkormányzatának Képviselő-testülete.

A Szolnoki Rendőrkapitányság - és ezen belül a Martfűi Rendőrőrs a bűnüldözési, rendészeti, igazgatásrendészeti és bűnmegelőzési feladatait az értékelt időszakban az önkormányzatok, a társszervek és hatóságok, a civil együttműködők támogatása mellett eredményesen teljesítette, a magasabb szintű és minőségű közbiztonság megteremtése érdekében.

A Rendőrkapitányság és a Martfűi Rendőrőrs szakmai vezetése és személyi állománya mindent megtett annak érdekében, hogy az előző év eredményeit szinten tartsa vagy javítson azon, munkáját a fegyelmezett, törvényes és szakszerű segítő jellegű szolgálatellátás jellemezte.

A rendőrkapitányság illetékességi területe és Martfű város bűnügyi-közbiztonsági helyzete 2018-ban kiegyensúlyozott, folyamatosan javuló és szélsőségektől mentes volt.

A Szolnoki Rendőrkapitányság Közrendvédelmi Osztály, Martfűi Rendőrőrs Martfű város közbiztonsági helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról készült beszámolója alapján:

A Martfűi Rendőrőrs a Szolnoki Rendőrkapitányság Közrendvédelmi Osztály alosztály jogállású rendőrőrseként végzi meghatározott feladatait az illetékességi területén, Martfűn és Rákócziújfaluban.

A korábbi évekhez hasonlóan célul tűzték ki a területükön elkövetett bűncselekmények és ezen belül a kiemelten kezelt ügyek számának további csökkentését. Eljártak az állampolgárok szubjektív biztonságérzetét befolyásoló jogsértések esetében, felderítési tevékenységünk során felhasználták a településeken a közterületi térfigyelő rendszerek adta lehetőségeket. Az erők és eszközök összehangolt alkalmazásával tovább erősítették a polgárőr egyesülettel valamint az egyes rendészeti feladatokat ellátó szervezetekkel és személyekkel történő hatékony együttműködést, a települések és külterületek közbiztonsága érdekében.

A rendszeresen végrehajtott közlekedésbiztonsági intézkedéseiknek is köszönhetően az illetékességi területükön csökkent a személyi sérüléssel járó közlekedési balesetek száma.

Stratégiai célként kezelték az önkormányzatok, a lakosság, az együttműködő és társszervek, valamint a rendőrség kapcsolatrendszerének fejlesztését, az együttműködés hatékonyságának növelését. Munkájuk eredményes elvégzését nagyban segítették az önkormányzati támogatások és együttműködéseik hatékonysága.

Martfűn 2018-ban 41 bűncselekményt regisztráltak a rendőri eljárásokban az Egységes Nyomozó Hatósági és Ügyészségi Bűnügyi Statisztikai Rendszer adatai alapján. Ez a szám 2017-ben 64 volt (35,9 %-os csökkenés). A településen az elmúlt kilenc év legkisebb értékét sikerült elérniük 2018-ban.

A közterületen elkövetett bűncselekmények száma enyhe emelkedést mutat (2017-ben 20, 2018-ban 21), csökkentésük érdekében megerősítették a közterületi jelenlétet, növelték a fokozott ellenőrzések számát.

A kiemelten kezelt bűncselekmények száma is csökkent a településen (2017-ben 36, 2018-ban 20). A testi sértések száma 6-ról 2-re csökkent a korábbi évhez képest, súlyos testi sértés nem történt. A garázdaságok száma enyhe emelkedés mutatott (2017-ben 5, 2018-ban 6).

A garázdaságok esetében az elkövetést elősegítő ok leginkább továbbra is az alkoholos befolyásoltság. E bűncselekmények visszaszorítása érdekében a frekventált időszakokban nyitva tartó szórakozóhelyeket, vendéglátóhelyeket és környezetüket rendszeresen ellenőrzik.

A kiemelten kezelt bűncselekmények közül emberölést, önbíráskodást, kiskorú veszélyeztetését, kifosztást, orgazdaságot, jármű önkényes elvételét, a kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmények közül terjesztői magatartást, kábítószer kereskedelmet sem regisztráltak a településen 2018-ban.

A lakosság szubjektív biztonságérzetét negatív irányba befolyásolni képes erőszakos bűncselekmények közül sem rablás, sem zsarolás nem történt az elmúlt évben a településen.

A lopások száma igen nagymértékben csökkent (23-ról 9-re), ez az elmúlt kilenc év legalacsonyabb értéke. A lopáson belül lakásbetörés nem került regisztrálásra. Az előző évekhez hasonlóan főként alkalmi jellegű lopások elkövetése miatt indítottak büntetőeljárásokat. A városban személygépkocsi lopás illetve zárt gépjármű-feltörés 1-1 került regisztrálásra 2018-ban, míg 2017-ben nem történtek ilyen jellegű jogsértések.

A beszámoló szerint az állampolgárok értékeik megóvása érdekében továbbra sem tesznek meg mindent, figyelmetlenek, óvatlanok, és elmulasztják a szükséges biztonsági intézkedések megtételét, melyet az elkövetők kihasználnak.

A kiemelten kezelt bűncselekmények körében rongálást 2017-ben 1 esetben, 2018-ban pedig 3 esetben követtek el Martfűn.

A beszámoló a bűnüldöző munkára vonatkozó része alapján: a Martfűi Rendőrőrsön az egyszerűbb megítélésű, kisebb súlyú bűncselekmények nyomozását a 3 fő körzeti megbízott és az őrsparancsnok végezte 2018. szeptember 30-ig, a többi ügyben a Szolnoki Rendőrkapitányság folytatta le a büntetőeljárásokat. A hatályos szabályozás értelmében, a Martfűi Rendőrőrsön 2018 októbere óta bűnügyi ügyfeldolgozó tevékenység nem folyik. A rendőrőrsön ügyeleti szolgálat nincs, így a panaszosokkal és ügyfelekkel a napi szolgálat során az őrsparancsok, a senior állományú előadó, a járőrök vagy a körzeti megbízottak foglalkoznak.

A tavalyi év során folyamatosan elemezték a bekövetkezett bűncselekményeket, az elkövetési módszereket, területi megoszlásukat, az estleges sorozat jelleget. Ellenőrizték az elkövetőként számításba vehető személyeket. A közterületen szolgálatot ellátó állomány folyamatosan tájékoztatást kap azokról az elkövetőkről, akik ellen büntetőeljárás van folyamatban, illetve a potenciális elkövetőkről is, valamint napra készek a megtörtént bűncselekmények vonatkozásában.

Kiemelt figyelemmel kísérik és azonnali reagálással törekszenek megakadályozni a sorozatjellegű bűncselekmények számának növekedését és a közterületi jogsértéseket.

A rendőrkapitányságon kiemelten kezelik a bíróság elé állítás lehetőségét. A jogi feltételek fennállása esetén hatóságuk minden esetben él a bűnügyi őrizetbe vétel lehetőségével is.

Martfű város területén elkövetett tulajdon elleni szabálysértés miatt 2018-ban 15 ügyben indult előkészítő eljárás (2017-ben 37). A legtöbb feljelentés (15) egyéb tulajdon elleni szabálysértés elkövetése miatt keletkezett, emellett 5 bolti lopás, 4 egyéb lopás, 1 garázdaság, 2 járművezetés eltiltás hatálya alatt, 1 valótlan bejelentés történt még a településen. A lopások jellemzően alkalmi jellegű lopások voltak.

A város illetékességi területén 2017-ben 15 személyi sérüléses kimenetelű közlekedési baleset következett be, 6 fő súlyos és 11 fő könnyebb sérülttel. 2018-ban 8 személyi sérüléses baleset történt, amelyek során 6 fő könnyen és 3 fő súlyosan sérült. Halálos közlekedési baleset nem történt, anyagi káros baleset 15 volt.

A közlekedési baleseteket elsősorban az elsőbbség meg nem adása, a gyalogos átkelőhelyen gyalogos elütése, a kanyarodási szabályok figyelmen kívül hagyása, a sebesség helytelen megválasztása, a figyelmetlen, gondatlan vezetés, az előzési szabályok megsértése okozta. Ittas járművezetéssel összefüggésbe hozható baleset 1 volt 2018-ban.

A Martfűi Rendőrőrs területén a közlekedésbiztonsági helyzet javítása érdekében minden nap sor került közlekedésrendészeti célú ellenőrzésre. A közúti ellenőrzések során a balesetek által érintett útszakaszokon megelőzési céllal - fokozottabb rendőri jelenlétet biztosítottak.

A város illetékességi területén 2018. évben is biztosítva volt a rendőri jelenlét, mely gépkocsival, illetve gyalogosan is megvalósult a területen. Ha szükségessé vált, akkor a Martfűi Rendőrőrs állományán kívül a Közrendvédelmi Osztály járőrei is láttak el szolgálatot Martfűn.

A rendőrkapitányság illetékességi területe az illegális migráció és az ahhoz kapcsolódó jogellenes cselekmények szempontjából továbbra sem tekinthető fertőzöttnek.

Az illegális migrációval kapcsolatos feladatok ellátására átrendelt állomány közterületről történő elvonása ellenére, a közterületi szolgálat hatékony szervezésével, sikerült fenntartani az állampolgárok szubjektív biztonságérzetét.

A rendőrség 2018. évben Martfűn is végrehajtott közbiztonságot javító programokat, „a közbiztonság és a közrend további erősítését elősegítő bűnügyi és rendészeti intézkedések egységes megtételére" kiadott intézkedési tervben meghatározottak alapján.

Az időskorúak sérelmére elkövetett vagyon elleni bűncselekmények megelőzése érdekében kiadott intézkedési tervben foglaltak szerint végezte tevékenységét a körzeti megbízottjaikból létrehozott áldozatvédelmi csoport.

Folytatták a szórakozóhely ellenőrzéseket, a 18. életévüket be nem töltött személyek kábítószer- és alkoholfogyasztásának, valamint a kábítószer- és pszichoaktív anyagok fogyasztásának, terjesztésének visszaszorítására, a közterületi alkoholfogyasztás megelőzésére, a szórakozóhelyek, a zenés, táncos rendezvények és a vendéglátó ipari egységek rendőri ellenőrzésének fokozására vonatkohó intézkedési terveknek megfelelően.

Tovább folytatták a korábbi évek tapasztalatai alapján sikeres ifjúságvédelmi járőrszolgálatot a polgárőrség és az oktatási intézmények ifjúságvédelmi munkatársaival közösen, amely a település szórakozóhelyein, valamint az intézmények környezetében történő, visszatérő ellenőrzéseket jelentette.

A szolgálatot teljesítő egyenruhás állomány vonatkozásában a szándékos bűncselekmény elkövetésén tetten ért személyek elfogása fontos tevékenység, míg 2017-ben 20 főt, addig 2018-ban 23 főt sikerült elfogni.

A rendőrőrs illetékességi területe körzeti megbízotti körzetekkel lefedett, a körzeti megbízotti státuszok teljesen feltöltöttek, összesen 3 fő teljesít szolgálatot, 2 fő Martfűn, 1 fő pedig Rákócziújfaluban.

A körzeti megbízottak 2018. októberétől bűnügyi ügyfeldolgozást már nem végeznek, ennek köszönhetően a közterületen több időt tudtak eltölteni, a lakossággal való kapcsolattartás - a visszajelzések alapján - javult, valamint csökkent az elkövetett jogsértések száma. Széleskörű szakmai, hely- és személyi ismereteikkel hatékonyan járulnak hozzá a bűnüldözői munka eredményességéhez.

Tovább folytatták az „iskola rendőre" programot, amely nagymértékben segítette a rendőrség gyermekek védelmére irányuló átfogó bűn- és balesetmegelőzési tevékenységét.

A város önkormányzatának támogatása segítette munkájukat, és hozzájárult a rendőrőrs eredményes működéséhez. Jelzéseik, információik segítenek a mindennapos munkavégzésben, a szolgálatok szervezésében.

Az együttműködő szervezetek közül kiemeli a beszámoló a Martfűi Polgárőr Egyesületet, amellyel napi munkakapcsolatban állnak. Sikeres az együttműködés a kiemelt események, rendezvények biztosításában, a közös szolgálatok ellátása során.

A képviselő-testületi ülésen az Egészségügyi, Foglalkoztatási és Szociális Bizottság nevében köszönetet mondott a rendőrség és a polgárőrség kitűnő munkájáért dr. Despotov Svetozar. A bizottság megállapította, hogy Martfű közbiztonsága több lábon nyugszik, részben a rendőrség és a polgárőrség tevékenységén, részben azon, hogy a martfűi állampolgárok nagy része jogkövető, odafigyelnek egymásra. Az önkormányzat is mindent megtesz a közbiztonság növelése érdekében, ami a rendőrség és a polgárőrség önkormányzati támogatásában is megnyilvánul.

Az Oktatási Művelődési, Sport, Civil és Egyházi Kapcsolatok Bizottsága is elégedett a rendőrség és a polgárőrség tevékenységével. Rágyanszky István és az általa vezetett bizottság reméli, hogy mindkét terület hasonló módon, hasonló minőségben és létszámban működik az elkövetkező időszakban is.

– Martfűn jelentős és folyamatos a bűncselekmények számának csökkenése. 2018-ban az elmúlt kilenc év legalacsonyabb értéke jelenik meg a statisztikákban, mind a bűncselekmények számában, mind a kiemelten kezelt bűncselekmények esetében – hangsúlyozta a képviselő-testületi ülésen Egedi István r. ezredes, rendőrségi főtanácsos, a Szolnoki Rendőrkapitányság kapitányságvezetője. – Martfű bűnügyi fertőzöttsége közel harmada az országos átlagnak.

A közterületi rendőri jelenléttel kapcsolatban kapitányságvezető úr kiemelte, hogy ha csekély mértékben is, de emelkedett a közterületen töltött órák száma a rendőrőrs illetékességi területén.

Azt is megtudtuk, hogy a korábbi években megszokott módon, 2018. első félévében még kellett a déli határszakaszhoz szolgáltra átrendelni Martfűről is kollégáikat, később már nem. Ennek ellenére vannak mélységi ellenőrzési feladataik, amelyeket továbbra is végezniük kell.

Egedi István szerint a Martfűi Rendőrőrs intézkedési aktivitása a terület bűnügyi fertőzöttségéhez képest igen jó, amelyben a kamerarendszer hasznossága is megmutatkozik. Érdemes a meglévő önkormányzati kamerarendszereket mennyiségben és minőségben is továbbfejleszteni, visszatartó hatásuk és a bekövetkezett jogsértés, bűncselekmény esetén a felderítésben, az utólagos visszakövetésben nyújtott segítségük miatt.

A rendőrségre is jellemző pályaelhagyásra vonatkozó kérdésre válaszolva a Szolnoki Rendőrkapitányság vezetője elmondta: vannak, akik távoznak, vannak, akik érkeznek, folyamatos a toborzás, a felvétel. Az ebből adódó feladatait a rendőrség végrehajtja, biztosítja azt a rendőri létszámot, ami a települések közrendjének, közbiztonságának fenntartásához szükséges.

Egedi István kiemelte a Martfűi Rendőrőrs megelőzési tevékenységét, ez is hozzátartozik, hogy ilyen jó a település bűnügyi helyzete. Megköszönte a társszervek, oktatási intézmények, polgárőrség, közterület-felügyelő a rendőrség munkáját segítő tevékenységét, hangsúlyozva, hogy a rendőrség számára fontos az önkormányzattal való korrekt kapcsolat.

– A kiskorúak veszélyeztetése Martfűn soha nem volt jellemző, de találkoztak olyan momentumokkal, amelyek a pedagógusoknak vagy a gyermekjóléti szolgálat munkatársainak is odavonták a figyelmét. Az, hogy ezen a téren is nulla a rendőrségi ügyek száma, mindenképpen köszönhető a rendőrség, a polgárőrség, a gyermekjóléti szolgálat és az egész jelzőrendszer közös munkájának – hangsúlyozta Gonda Istvánné. Városunk alpolgármestere abban is bízik, hogy a kábítószer kereskedelemmel kapcsolatos bűnügyek száma továbbra is nulla marad a közeljövőben, utalva a jó pár évvel ezelőtt Martfűt is érintő, komoly terjesztőhálózatra.  

– Az önkormányzat és a rendőrség között jó és szoros a kapcsolat – erősítette meg dr. Papp Antal, hozzátéve, hogy az önkormányzat eddig is támogatta a rendőrség munkáját és lehetőség szerint ezután is támogatni fogja. A polgármester bízik benne, hogy a város közbiztonsága a továbbiakban is ilyen marad, amihez a közterületi és intézményi kamerarendszerek folyamatban lévő bővítésével is hozzájárul az önkormányzat. – Martfűn messze országos átlag feletti a biztonság, a szubjektív érzetünk is ez. A rendőrök mindig itt vannak közöttünk, az utcákon, ami a bűnözők számára szintén elrettentő erejű – hangsúlyozta a városvezető.

Herbály Jánosné

Május 1-jétől új őrsparancsnok, Mátyás Éva alezredes irányítja a Martfűi Rendőrőrs tevékenységét. Az új őrsparancsnok kinevezéséhez gratulálunk, munkájához sok sikert kívánunk!

2019-05-21 14:15