Új megközelítés a közművelődés célja és feladata terén

A képviselő-testület április végén megalkotott, közművelődésről szóló új helyi rendelete alapján: Martfű Város Önkormányzata a közművelődési feladatai ellátásáról az általa alapított és fenntartott művelődési központ típusú közművelődési intézmény: a Martfű Városi Művelődési Központ és Könyvtár útján gondoskodik.A közművelődési rendelet megalkotása kötelező önkormányzati feladat. Az önkormányzat által az ágazati jogszabályban felsoroltak közül vállalt és ezáltal kötelezően biztosítandó alapszolgáltatások nagymértékben szélesítik Martfű város lakosságának művelődési és szabadidő eltöltési lehetőségeit. Martfű kulturális élete városmarketing szempontból kedvező képet alakíthat ki az idelátogatók számára a városról.

A korábbi közművelődésről szóló önkormányzati rendelet felülvizsgálatát a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló törvény (Kulturális törvény) módosításából és a közművelődési alapszolgáltatások valamint a végrehajtásukra megjelent, közművelődési intézmények és a közösségi színterek követelményeiről szóló rendelet hatályba lépése tették szükségessé.

A jogszabályi környezet változásai a közművelődés céljának és feladatának új megközelítését tükrözik. A két új szabályozás régóta fennálló hiányt pótolt, hiszen korábban nem határozták meg jogszabályban a közművelődési intézmények szintjeit, az egyes szintekhez tartozó személyi és infrastrukturális követelményrendszert, valamint a közművelődési alapszolgáltatások részletes tartalmát, amelyet most a Kulturális törvény és a végrehajtási rendelet tartalmaz.

A jogszabály felhatalmazza az önkormányzatokat, hogy a helyi társadalom művelődési érdekeinek és kulturális szükségleteinek figyelembevételével, a törvény és a helyi lehetőségek, sajátosságok alapján, rendeletben határozza meg az ellátandó közművelődési alapszolgáltatások körét, feladatellátásának formáját, módját és mértékét.

A Kulturális törvény értelmében a közművelődéshez való jog gyakorlása közérdek, a közművelődési tevékenységek támogatása közcél, a közművelődés feltételeinek biztosítása alapvetően az állam és a helyi önkormányzatok feladata.

Martfű Város Önkormányzatának, mint 5000 fő feletti településnek, meghatározott kötelező közművelődési alapszolgáltatás megszervezését kell ellátnia: művelődő közösségek létrejöttének elősegítése, működésük támogatása, fejlődésük segítése, a közművelődési tevékenységek és a művelődő közösségek számára helyszín biztosítása.

Ezen kívül a további közművelődési alapszolgáltatások közül legalább még kettőt kell megszerveznie: - a közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése, - az egész életre kiterjedő tanulás feltételeinek biztosítása, - a hagyományos közösségi kulturális értékek átörökítése feltételeinek biztosítása, - az amatőr alkotó- és előadó-művészeti tevékenység feltételeinek biztosítása, - a tehetséggondozás és fejlesztés feltételeinek biztosítása, valamint - a kulturális alapú gazdaságfejlesztés.

A közművelődésről szóló új helyi önkormányzati rendelet a közművelődési alapszolgáltatások közül – az utolsó kivételével – valamennyi biztosítását tartalmazza.

A helyi rendelet alapján az önkormányzat a közművelődési alapszolgáltatások ellátásával kapcsolatos kiemelt céljai: a város szellemi- és művészeti, idegenforgalmi vonzerejének és a civil társadalom kulturális, önszerveződő tevékenységének erősítése; - a helyi kulturális értékek védelme; - a helytörténeti és művelődéstörténeti kutatások lehetőségének biztosítása; - a megyei és járási kulturális együttműködés lehetőségeinek felkutatása; - a város testvérvárosi és nemzetközi kulturális kapcsolatai kiszélesítésének elősegítése, a meglévők erősítése; - a kiemelkedő tehetségű helyi alkotók megismertetési lehetőségének biztosítása; - a gyermekek és fiatalok művelődési, művészeti és közösségi életének segítése; - a hátrányos helyzetűek kulturális lemaradásának mérséklése; - a hivatalos állami és városi ünnepekhez kapcsolódó rendezvények színvonalas megrendezése.

Az önkormányzat a közművelődési alapszolgáltatások ellátásával kapcsolatos kiemelt céljainak megvalósítását, a fenntartásában működtetett közművelődési intézmény, az alábbi feladatok ellátásával biztosítja: - közművelődési feladatok, - ART mozi üzemeltetése, - városi könyvtár működtetése, - hely- és ipartörténeti gyűjtemény működtetése, - Martfű Közéleti Magazin szerkesztése, - online televízió üzemeltetése, - városmarketing tevékenység.

A Kulturális törvény végrehajtási rendelete azt is meghatározza, hogy az egyes intézménytípusoknak milyen személyi és infrastrukturális feltételekkel kell rendelkezniük.

 A közművelődési intézmény típusai az alábbiak lehetnek: művelődési ház (legalább 3 alapszolgáltatást biztosít), művelődési központ (legalább 5 alapszolgáltatást biztosít), - kulturális központ (mind a 7 alapszolgáltatást biztosítja), többfunkciós közművelődési intézmény (az első három típusból az egyik + médiaszolgáltatási, sajtótermék-kiadási és turisztikai információ-szolgáltató feladatokat is ellát), népfőiskola, népi kézműves alkotóház, - gyermek, illetve ifjúsági ház, - szabadidőközpont.

– Öröm, hogy a Művelődési Központ jól működik. A megfelelő kategória is jól lett kiválasztva az intézmény számára, és úgy tűnik, hogy eleget is tud tenni azoknak a követelményeknek, amelyeket az önkormányzati rendelet előír a számára – mondta a képviselő-testületi ülésen Rágyanszky István, a Művelődési, Oktatási, Sport, Civil és Egyházi Kapcsolatok Bizottsága vezetője.

A közművelődési feladatellátáshoz az önkormányzatok számára az állam hozzájárulást és érdekeltségnövelő támogatást nyújt. Ez nem fedezi a kötelező közművelődési alapszolgáltatások biztosításának költségeit, ezért a város költségvetésében jelentős plusz forrásokat kell erre elkülöníteni. A pályázati lehetőséget is ki kell használni ezek bővítéséhez.

– Jogszabályi kötelezettségünknek teszünk eleget azzal, hogy a kategóriába sorolás megtörténik – erősítette meg dr. Papp Antal. – A legmagasabb kategóriának is megfelelünk jelenleg. Ennek örülünk, de hogy a későbbieken mit hoz az élet, még nem tudni. Reméljük, marad ilyen színvonalon az intézmény működése, mint eddig – fogalmazott a polgármester a testületi ülésen.

– Technikai adottságait illetően kiemelt helyzetben van az intézmény, személyi létszámát tekintve azonban nem. Ez is indukálta arra, hogy azt az intézménytípust válasszák, ami lefedi a tevékenységüket – mondta el az intézményi besorolással kapcsolatban Asztalosné Kocsis Enikő. Reális alapon, a város életéhez és a térséghez képest helyezték el önmagukat és intézményüket.

A Művelődési Központ vezetője bízik benne, hogy mindig fontos lesz az itt élők és az önkormányzat számára az a szolgáltatási színvonal, amit elvárnak, és remélhetőleg továbbra is folytatni tudják közösen ezt a munkát.

Herbály Jánosné

2019-08-14 15:08