A fejlesztésekből újabb megtakarítások lehetnek – Önkormányzati költségvetés, tervezett beruházások 2020-ban

Szép reményekre ad lehetőséget a költségvetés. A megtakarítások, az előző évek fegyelmezett gazdálkodása eredményeként létrejött pénzügyi fedezeti forrás alapján, biztosan tekinthetünk a megvalósítása elé. Így összegezte a Pénzügyi, Ügyrendi és Városfejlesztési Bizottság álláspontját a képviselő-testület legutóbbi ülésén Vass Éva, a bizottság vezetője. A Martfű Város Önkormányzata 2020. évi költségvetésére vonatkozó javaslatot, II. fordulóban, a február 27-i ülésén tárgyalta a képviselő-testület, egyhangúlag támogatva az abban leírtakat.A költségvetési rendelet határozza meg a 2020. évi gazdálkodás alapjait, az önkormányzat és intézményei számára a gazdálkodásukhoz szükséges pénzeszközöket. A költségvetésen keresztül gondoskodik az önkormányzat a település szociális, kulturális, egészségügyi, oktatási, sport, nyilvánosság biztosítása és közterület rendezési feladatairól.

A képviselő-testület Martfű Város Önkormányzata 2020. évi összevont költségvetésének kiadási és bevételi főösszegét 2.192.835 ezer forint összegben határozta meg.

A tárgyévi költségvetési bevételek tervezett összege 1.210.318 ezer forint (működési célú bevételek 1.193.442 ezer forint, felhalmozási célú bevételek 16.876 ezer forint). A költségvetési kiadások tervezett összege 2.184.476 ezer forint (működési célú kiadások 1.385.273 ezer forint, felhalmozási célú kiadások 799.203 ezer forint).

A bevételek és a kiadások tervezett egyenlege -974.458 ezer, a finanszírozási műveletek bevétele 982.517 ezer, az előző évi maradvány 982.517 ezer, a finanszírozási műveletek kiadása 8.359 ezer, a finanszírozási műveletek egyenlege 974.158 ezer forint összegben szerepel az önkormányzat 2020. évi pénzügyi tervében. A költségvetési bevételek és kiadások egyenlegének fedezete a 2019. évi maradvány.

Az önkormányzat költségvetési létszámkeretét a képviselő-testület 118 fő főállású, 1 fő pályázatból foglalkoztatott és 50 fő közfoglalkoztatott munkavállalóban állapította meg.

Martfű Város Önkormányzatánál az önkormányzat és az irányítása alatt álló költségvetési szervek (intézmények): Martfű Város Önkormányzata, Martfűi Polgármesteri Hivatal, Játékvár Óvoda és Bölcsőde, Martfű Városi Művelődési Központ és Könyvtár, Martfű Város Önkormányzata Gyermekjóléti és Szociális Szolgáltató Központ.

Az önkormányzati intézmények költségvetési támogatására 643.465 ezer forintot különítettek el az idei évre a pénzügyi terv összeállítói.

A civil szervezetek támogatását 2.1 millió forintban, az egyéb nonprofit szervezetek támogatását 1.550 ezer forintban, a sportszervezetek támogatását 14 millió forintban határozta meg a képviselő-testület, az Oktatási, Művelődési, Sport, Civil és Egyházi Kapcsolatok Bizottságát hatalmazva fel a támogatás felosztására vonatkozó javaslat kidolgozására.

Az önkormányzat 2020-ban is több, európai uniós forrásból finanszírozott projektet valósít meg, vagy projektben vesz részt. A TOP „Helyi foglalkoztatási paktum” pályázat keretében 2020-ban elszámolható költség 17.7 millió forint. Az EFOP „Közösségépítés, felzárkóztatást ösztönző térségi műhelymunka” pályázat idei támogatási összege 34.6 millió forint. A VP „Közétkeztetés fejlesztése Martfűn” pályázat éves elszámolható költsége 16.7 millió forint. Az EFOP „Tehetség-nyitogató” program időarányos támogatása 13.2 millió forint.

Az önkormányzat 2020. évi tervezett, jelentősebb felhalmozási kiadásai, beruházásai (nettó költség):

- kerékpárút 50 millió Ft,

- településrendezési terv készítés 1.6 millió Ft,

- járda kialakítás, Móricz Zsigmond út 2.8 millió Ft,

- régi temető kerítés, járda, út és parkoló kialakítása 7.9 millió Ft,

- konyha pályázat és önerő 46.9 millió Ft,

- járdaépítés - kis Szolnoki út 1.2 millió Ft,

- közvilágítás korszerűsítés Martfű belterületén 100.6 millió Ft,

- Bölcsőde, külső járda építés 7.1 millió Ft,

- Béke út, útépítés 50 millió Ft,

- COOP ABC parkoló építés 18.1 millió Ft,

- extrémpálya építés 7.1 millió Ft,

- rézsűkasza (adapter) beszerzése 2 millió Ft,

- útseprő adapter beszerzése 2 millió Ft,

- utcaseprő gépjármű beszerzése 6.3 millió Ft,

- térfigyelő kamerák felszerelése 2.4 millió Ft,

- új építési telkek közművesítése 94.8 millió Ft,

- ipari parkhoz közműterv készítése 2.5 millió Ft,

- 3,5 tonnás tehergépjármű beszerzése 6.5 millió Ft,

- mezőgazdasági vontató beszerzése 12 millió Ft.

A Játékvár Óvoda és Bölcsőde saját, kiemelt beruházásai:

- kerítéscsere, Munkácsy úti Óvoda 1.2 millió Ft,

- térburkolat, térkövezés, járdák, Munkácsy úti Óvoda 5 millió Ft.

A Martfű Városi Művelődési Központ és Könyvtár saját, kiemelt beruházásai:

- park locsolórendszer kiépítése 2.4 millió Ft,

- terasz korlát hiányzó elemek pótlása, rámpa lezáró, biztonsági korlát 1 millió Ft.

A tervezett önkormányzati és intézményi beruházások körében, többek között új kerékpártároló épül a Polgármesteri Hivatalnál és az Egészségháznál, és kutat fúrnak a locsolóvíz biztosítására a bölcsődénél.

A kis értékű tárgyi eszköz beszerzések keretében számos KRESZ tábla pótlására és cseréjére kerül sor a városban, utcanév táblákat helyeznek el oszlopokon, bővül az óvoda bútorzata és a karácsonyi díszkivilágítás.

Az idei évben, 5 millió forintért motoros vetítővásznat vásárolhat a Művelődési Központ, stúdió beruházásra is 2,3 millió forintot terveznek az intézménynél, és a könyvtárban is további beruházások lesznek, 3,5 millió forint értékben.

A tervezett önkormányzati beruházások összege nettó 457.8 millió Ft.

Az önkormányzat és intézményei felújításaira nettó 143.9 millió forintot különít el az önkormányzat 2020. évi pénzügyi terve.

Kátyúzásra 2.4 millió, járdafelújításra szintén 2.4 millió, a Tisza Ipartelep útjainak újjátervezésére 2 millió, a Nefelejcs út burkolat-felújítására 4.7 millió, a Babits és a Kassák utak burkolat-felújítására 7.9 millió, a Városháza homlokzat-felújítására 61.3 millió, a Garzon lakások tetőszigetelési munkáira 39.4 millió, önkormányzati lakások felújítására 3.4 millió forint nettó összeg áll rendelkezésre a költségvetésben.

A Művelődési Központ és Könyvtár tanácsterme, folyosó és mosdó felújítása várhatóan nettó 8.7 millió forintba kerül. A Településüzemeltetési ágazat karbantartóműhely - gépjárműtároló tetőszigetelése 7.8 millió forint nettó összegben szerepel az önkormányzat idei pénzügyi tervében.

A költségvetés első fordulós tárgyalása óta beépített, jelentősebb pénzügyi módosítások:

- A költségvetési tárgyalások során a Szolnoki Kistérségi Társulás Gyermekjóléti és Szociális Szolgáltató Központ működéséhez a martfűi önkormányzat hozzájárulása 13.4 millió forintról 12.6 millió forintra csökkent.

- A Top Foglalkoztatási Paktum pályázat működésének kilenc hónapos meghosszabbítása 2.2 millió forint összeggel került be a pénzügyi tervbe.

- A Művelődési Központ könyvtári épületrésze, műszaki tanácsterme és mosdói megújítását, a képviselő-testület döntése alapján, 10.9 millió forint összeggel építették be a költségvetésbe.

- A Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő feladattámogatása 1.8 millió forinttal emelkedett.

- Az önkormányzat Gyermekjóléti és Szociális Szolgáltató Központ intézményénél, a konyhai feladatok ellátására további 1 fő létszámot, bérét és annak járulékát építették be az intézmény költségvetésébe, 2.7 millió forint összegben.

- A Munkácsy úti óvoda intézmény területén térburkolat építésére 6.3 millió forint, a Művelődési Központ eternit cső víz elvezetésére 326 ezer forint összeg szerepel a pénzügyi tervben.

- A „Ki kicsoda Martfűn” kiadvány nyomdai költsége 1.386 ezer forint összegben szerepel.

- A 2020. évi pénzügyi tervbe beépítették a várható 2019. évi maradvány teljes összegét, amely 982.517 ezer forint.

– Pontos, reális költségvetési javaslat került a bizottság és a képviselő-testület elé, amely szakmailag kifogásolhatatlan, megvalósítható és ezért elfogadható – foglalta össze a Pénzügyi, Ügyrendi és Városfejlesztési Bizottság véleményét Vass Éva. – Komoly, szakszerű költségvetési javaslat van előttünk, ami alapot ad a város további egyenletes fejlődésére. Az állami hozzájárulás összege már ismert, ezért a bevételi és a kiadási oldalon is valószínűleg szép, magas összeggel, 2.193 millió forinttal számolhatunk, ami, a tárgyévi pályázati kiírások megjelenésével, várhatóan még emelkedik. Ez a lehetőség, ez a bevétel a város feladatellátását, működtetését fogja ugyanazon, vagy magasabb színvonalon szolgálni.

A tartalékképzés is ezt célozza, hiszen 376 millió forint tartalékkal rendelkezünk a költségvetésben, aminek egy része, 114.1 millió forint céltartalék, meghatározott célokra lehet felhasználni, 261 millió forint pedig általános tartalék, egyéb kiadásokra, új fejlesztésekre és előre nem látható tételek fedezetére. Az előző évi maradványösszeg 982 millió forint, ami alapot ad arra, hogy a későbbi fejlesztésekre rendelkezésre álljanak a források. Tudjuk, hogy a fejlesztések tekintetében elsősorban a saját erőnkre kell támaszkodnunk! – hangsúlyozta a pénzügyi bizottság vezetője. – A felhalmozási kiadások is majd 800 millió forinttal szerepelnek a költségvetésben, ami kimagasló és reményteljes összeg. Elindulhatnak azok a fejlesztések, amelyeket régen szerettünk volna: az új telkek kialakításával kapcsolatos közművesítés, a közvilágítás korszerűsítés első üteme, folytatódnak az út- és járdafelújítások, gépek és haszonjárművek vásárlása.

A Művelődési, Oktatási, Sport, Civil és Egyházi Kapcsolatok Bizottsága nevében elismeréssel szólt a Polgármesteri Hivatal, a Pénzügyi és Adóügyi Iroda valamint az önkormányzati pályázatok előkészítésében és megvalósításában résztvevő kollégák beruházásokat megvalósító, a város tartalékait erősítő munkájáról Földi Edina, a bizottság vezetője.

– A tartalékképzés az iparűzési adó terén várható változás miatt is fontos – hívta fel a figyelmet a polgármester. – Valóban számos pályázat valósult meg a városban az elmúlt időszakban, ennél azonban jóval több pályázatot nyújtott be az önkormányzat, amelyek viszont nem jártak sikerrel.

Dr. Papp Antal szerint is megalapozott az önkormányzat 2020. évi pénzügyi terve. – Vannak már ismert számok, amik tovább fogják emelni a költségvetési sarokszámot, bízom benne, hogy sikeresen fog ez is megvalósulni. Martfű polgármestere továbbra is kulcskérdésnek tartja a takarékos működést, hiszen ez az alapja a fejlesztéseknek, a fejlesztésekből pedig újabb megtakarítások lehetnek!

Herbály Jánosné

2020-03-02 16:31