Összefogás a gyermekért – Gyermekvédelmi tanácskozás az észlelő-jelzőrendszer hatékonyságáért

A gyermekek veszélyeztetettségét, elhanyagolását elsősorban azok észlelik, akik közel élnek és nap mint nap találkoznak velük. Kiemelten fontos a lakókörnyezetben élők, a közeli és távolabbi hozzátartozók, a civil közösségek felismerése és cselekvése a gyermekek támogatáshoz való hozzáférésének elősegítésében és mentális, erkölcsi, fizikai védelmében.A Martfű Város Önkormányzata Gyermekjóléti és Szociális Szolgáltató Központ által szervezett éves gyermekvédelmi tanácskozásokon ezért találkoznak azok, akik számára fontos a gyermekvédelem, a munkájuk részét képezi, vagy úgy érzik, hogy a gyermekek támogatása, segítése, védelme fontos feladat településünkön – hangsúlyozta Gonda Lajosné intézményvezető a 2020. 02. 25-én, a Művelődési Központban megtartott tanácskozáson.

– Ismét eltelt egy év az utolsó gyermekvédelmi konferencia óta, így fontos számot adni mindarról, amit az eltelt időszakban tettünk gyermekeink védelmében. Értékelnünk kell az elvégzett feladatokat és meghatározni, hogy mit tehetünk még annak érdekében, hogy a gyermekvédelmi háló teljesebb, erősebb legyen, és az észlelő-jelzőrendszer egyre hatékonyabban működjön.

Kiemelt feladatunk a munkánkon keresztül megmutatni, hogy a gyermekvédelemben elhivatott, megfelelő szakmaisággal és hivatástudattal rendelkező, felelősségtudó szakemberek tevékenykednek, és mindent megtesznek a rendelkezésre álló eszközeikkel és forrásaikkal, hogy értékelhető, a családok és a társadalom számára egyaránt fontos támaszt biztosítsanak az arra rászorulóknak.

Egyre inkább felértékelődik a védelmi háló szerepe, és talán soha nem volt ennyire fontos a jelzőrendszeri intézmények felelőssége, cselekvése, mint most.

Kiemelt a gyermekintézmények, egészségügyi szolgáltatók, hatósági személyek, az egyház szerepe, akiken sok esetben múlik, hogy az elhanyagolás, vagy veszélyeztetés ténye a felszínre kerüljön és eljusson a család- és gyermekjóléti szolgálathoz. Nagy felelőssége mindannyiunknak a helyes kompetenciahatár ismerete, és szükséges a jelzések időbeni megtétele. A jelzések nyomán kiemelkedően fontos az esetek követése, ami mindenkinek egyéni felelőssége és feladata.

A szakmai konzultációk, esetmegbeszélések és esetkonferenciák mind a szakmai együttműködést, együtt gondolkodást szolgálják.

A párbeszédek során nem feltétlen lehet azonnali megoldásokat találni, de törekedni kell a helyes segítési és problémakezelési mód, a megfelelő eszköztár megtalálására és folyamatos alkalmazására. Ezek teljesülése szoros kapcsolatot feltételez és vár el a család- és gyermekjóléti szolgálat és az észlelő- jelzőrendszer tagjai között.

A feladatok, felelősségek megosztása, a másik szakember segítségül hívása elősegíti a terhek egyenletesebb megosztását.

Senkinek nem kell egyedül lennie a gyermekek védelmében folytatott munkában, ebben áll a szakmai közösségünk ereje! – hangsúlyozta Gondáné Erika.

Az önkormányzati intézmény család- és gyermekjóléti szolgáltatás intézményegységének 2019. évi tevékenységét Szabados Tünde családsegítő, szakmai egység vezető ismertette.

A tavalyi évben együttműködési megállapodással 25 család, 54 fő gondozását látták el, közülük 24-en 0-17 éves korúak. Eseti ügyfélként, nem együttműködési megállapodás keretén belül, 94 család, 106 fő, köztük nyolc 0-17 éves korú fiatal került a gondozásukba.

Kiskorúak vonatkozásában 17 írásbeli jelzés érkezett a szolgálathoz az elmúlt évben: gyermekorvostól 1, köznevelési intézménytől 7, rendőrségtől 1, állampolgártól (külön élő szülő, szomszéd, stb.) 6, önkormányzattól, jegyzőtől 2.

 A család- és gyermekjóléti szolgálat az írásbeli jelzés érkeztetésétől számítva 15 napon belül, krízis, azonnali intézkedést igénylő esetben 1 munkanapon belül tájékoztatást nyújt a jelzőrendszeri tagnak arról, hogy ki az esetfelelős, a kapcsolatfelvétel módjáról, az intézkedés megtételéről.

Szakmai tevékenységük szerint segíttek az információnyújtásban, segítő beszélgetésben, tanácsadásban, ügyintézésben, konfliktuskezelésben, kríziskezelésben, közvetítésben pénzbeli, természetbeni ellátáshoz, más szolgáltatáshoz, család- és gyermekjóléti központhoz, felkérésre környezettanulmányt készítettek, családlátogatást tettek és adomány közvetítettek, 2019-ben 1352 alkalommal, 808 ügyfelet segítve.

Esetkonferenciát 6, esetmegbeszélést 25, esetkonzultációt 30 és szakmaközi megbeszélést 7 alkalommal tartottak.

Az elmúlt évben, a jelzőrendszeri tagok leterheltségét figyelembe véve, az intézményeket személyesen is felkeresték, hogy egy-egy gyermek, eset kapcsán közösen gondolkodjanak, ezzel is segítve az esetkezelést, a családok helyzetét.

A család- és gyermekjóléti központ által biztosított szolgáltatásként pszichológiai és jogi tanácsadást is közvetítenek.

2019-ben 8 gyermek esetében kötöttek új megállapodást, 7 fővel a jelzőrendszer, 1 fővel pedig a gyámhatóság kezdeményezésére.

Nyilvántartásukban, a veszélyeztetett kiskorúak vonatkozásában a veszélyeztetettség fő okai - környezeti főcsoport szerint: nevelési probléma; szülők, család életvitele (szenvedélybetegség, antiszociális viselkedés); családi konfliktus; gyermek családon belüli lelki elhanyagolása, kortárs csoport negatív hatása, - magatartási: a tankötelezettség elmulasztása, egészségi: fogyatékosság; magatartás; tanulási zavar problémák szerepelnek, és külön főcsoportként, az anyagi problémák is megjelennek.

A statisztikai adatok alapján településünkön 25 családban élnek veszélyeztetett kiskorúak.

2019-ben, együttműködési megállapodás keretében 4 gyermek állt védelembe vétel alatt, 21 gyermeket alapellátás keretében gondoztak, 3 fő esetében családsegítős gondozást végeztek.

Szabados Tünde beszámolóját követően a jelzőrendszer tagjai, a gyermekjóléti szolgáltató központtal a gyermekek érdekében együttműködő intézmények képviselői összegezték a gyermekvédelemmel és a jelzőrendszer működésével kapcsolatos, elmúlt évi tapasztalataikat és javaslataikat.

– A gyermekjóléti szolgálat reagálása az általa felvetett problémákra gyors és hatékony – állapította meg Mikes Anita, a martfűi Egészségügyi Központ keretében működő Védőnői Szolgálat munkatársa.

2019-ben 47 csecsemővel bővültek a Védőnői Szolgálat körzetei. Az előző évekhez képest kissé csökkent a csecsemők száma. A családlátogatások mennyisége meghaladta az 1200 alkalmat.  A várandós gondozottak esetén az egészségügyi problémák közül kiemelkedő volt a magas vérnyomás, a trombózishajlam és a pajzsmirigy betegség. Az idősebb korú, 37 év feletti 5 kismamát egészségileg veszélyeztetettként tartották nyilván. A szociálisan veszélyeztetett kismamák száma 3 volt. 2019-ben 4 csecsemő és 1 kisgyermek igényelt fokozott gondozást, mindannyian egészségügyileg veszélyeztetettnek minősülnek. Az óvodás korú gyermekek közül 7 fő került valamilyen veszélyeztetettségi fok alá, egészségügyi vagy szociális okból.

Az elmúlt évben Martfűn nem volt kiskorú várandós, és titkolt terhesség sem jutott a Védőnői Szolgálat tudomására.

– A bölcsődében továbbra is a legfontosabb feladatunk a gyermekvédelem – hangsúlyozta Cseriné Gál Katalin. A bölcsőde vezetője hasznosnak tartja a gyermekjóléti szolgálat által szervezett esetkonferenciákat, amelyekkel betekinthetnek más intézmények munkájába is.

Az elmúlt évben, a 40 férőhellyel működő szociális intézményben, 4 kisgyermek részesült rendszeres gyermekvédelmi támogatásban, három családban. A helyzet javult a bölcsődébe járó gyermekek körében, nem volt igazán nehéz helyzetben, nagyon rossz szociális körülmények között élő kisgyermek. Nem növekedett azoknak a gyermekeknek a száma, akik szociálisan illetve hátrányos helyzetüknél fogva rászorultak a bölcsődére.

A jelzőrendszer jól működik, 2019-ben nem is volt szükség arra, hogy írásban tegyenek jelzést a gyermekjóléti szolgálat felé.

Az óvónők számára is nagyon fontos a gyermekvédelmi feladatok ellátása – erősítette meg Bettenbuch Tünde, a Játékvár Óvoda és Bölcsőde intézményvezető-helyettese. – Az óvodában szerkezeti átalakulás történt, a Május 1. úti Óvoda megszűnésével a Munkácsy úti Óvoda öt csoporttal, a Kossuth úti Óvoda három csoporttal működik. A gyermekvédelmi feladatokat Czene Árpádné és Varczag Györgyné látja el, míg a Kossuth úti Óvodában Dósa Attiláné végzi a továbbiakban ezt a tevékenységet.

A gyermekvédelem terén a Munkácsy úti Óvodában tavaly a létszámhoz képest elhanyagolható számú kritikus helyzettel kellett megbirkózniuk – számolt be Czene Árpádné Évike.

A martfűi óvodákba 2019-ben 159 gyermek járt. Az elmúlt év végén halmozottan hátrányos helyzetűként egy gyermeket tartottak nyilván, rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben decemberben 12 gyermek részesült, és 3 veszélyeztetett gyermek is volt a nevelési intézményben.

2019 évben is a családok helyzete illetve anyagi gondjai okozták a nehézségeket. Jó a jelzőrendszer az óvodán belül, rögtön jelzést kapnak, ha egy-egy családban gond van. Nagyon odafigyelnek rájuk, mindent megtesznek, hogy megfelelő ellátásban részesüljenek, de igazából csak a családok tudják elrendezni a gondjaikat.

Az előző évben is jól működött a kapcsolatrendszer a szolgálattal. A gyermekvédelmi felelős a szakmai továbbképzések, a kiélezett helyzetek megoldására vonatkozó, különleges előadások hasznosságáról is beszélt, javasolva azok egy-egy témájának szülői értekezletekre, akár fórumokra való kiterjesztését is.

A Martfűi József Attila Általános Iskolába több mint 400 gyermek jár. Szerencsére Donkó Ágnes, az iskola gyermekvédelmi felelőse sem számolt be nagy problémákról a 2019-es évre vonatkozóan. Az alapfokú oktatási intézményben is nyugodt légkörben folyik a munka, amihez, megfogalmazása szerint, a családsegítők profizmusa is hozzájárul.

Egy szeptemberben bevezetett házirend módosítás alapján a gyerekek mobiltelefont csak kikapcsolt állapotban hozhatnak be az iskolába, a szünetekben sem használhatják a telefonkészülékeket. A gyerekek gyorsan alkalmazkodtak az új szabályhoz. Ha volt rá eset, hogy a pedagógusoknak el kellett venni a telefont, a szülők nagyon támogatóak voltak.

Az Arizona programmal a tanórákon a diákok társaikkal illetve a tanárokkal szembeni agresszív magatartását próbálják visszaszorítani. A második éve futó programnak még mindig van létjogosultsága az iskolában. Nincs visszatérő esetük, tapasztalatuk szerint az a gyerek, aki egyszer az Arizona szobában volt, megérti és átgondolja, hogyan is kell viselkednie. Így a harmadik eset utáni kötelező jelzéssel sem kellett élni a gyermekvédelmi szolgálat felé.

Jelzést, Martfű vonatkozásában, más okból sem kellett tenniük. Városunk általános iskolájába azonban 8-10 településről járnak gyerekek. Jelzéseiket követően az érintett önkormányzatok, családsegítő szolgálatok nagyon együttműködőek. A nehezen kezelhető gyerekek esetében iskolai szociális segítő és pszichológus is bekapcsolódik az oktatási intézmény gyermekvédelmi munkájába.

A közlekedés felügyeletével a rendőrség és a polgárőrség is nagy segítségére van az oktatási intézménynek. A gyermekvédelmi szolgálattal való kapcsolatrendszerben hasznos az új elektronikus ügyintézés, és a helyi családsegítő szolgálat munkatársának személyes megkereséseit is jónak tartja az iskola gyermekvédelmi felelőse.

Az oktatási intézmény szeretné elérni olyan ifjúsági csoport létrehozását, ifjúsági referens alkalmazását, aki a fiatalokat összefogná, lehetőséget teremtve, hogy kibeszéljék a problémáikat.

– A gyermekjóléti szolgálat munkatársaira mindig lehet számítani – mondta Széll Anikó, a Szolnoki Szakképzési Centrum Damjanich János Szakképző Iskolája és Kollégiuma gyermekvédelmi felelőse. A szolgálattal a kapcsolattartás automatikus, az iskola is igyekszik gyorsan reagálni, amit ennél az intézménynél is hatékonyabbá tesz az elektronikus ügyintézés.

Az iskola jelenlegi tanulói létszáma 259 fő, köztük 13% a martfűi. Elsősorban nem a martfűi tanulókkal vannak problémák, amikből egy az elmúlt tanévben iskolaváltással oldódott meg. Egy részben martfűi vonatkozású, másik ügyben is volt kapcsolatuk a rendőrséggel és a gyermekjóléti szolgálattal. Ebben az ügyben is csillapodnak a problémák, amihez a család együttműködése is szükséges.

Az iskola fokozatosan újul, a közösségi terek, a tantermek egyre családiasabbak, esztétikusabbak, maga az intézmény is, amit a gyerekek nagyon élveznek.

Az iskola házirendje szerint a 18 év alattiak nem dohányozhatnak az intézményben. Ezt azonban képtelenek betartatni a gyerekekkel. Széll Anikó hasznosnak tartaná, ha egyszer-egyszer a jövőben is igazoltatnák a rendőrök az iskola előtt dohányzó kiskorúakat. Örömmel fogadják a helyi rendőrőrs képviselőjének látogatásait. Maga az egyenruha, a rendőri jelenlét nagyon fontos. A dohányzás miatt a késésekből származó igazolatlan órák száma emelkedik.

Nem a martfűi tanulók között, de az elmúlt tanévekben is több terhességgel kellett számolniuk a 18 év alattiak körében. A szülés után is igyekeznek a tanulókat az iskola rendszerében tartani.

Nagy segítség a középiskolában az iskolai szociális segítő munkatárs jelenléte, és heti egy alkalommal pszichológus is a gyerekek rendelkezésére áll.

Széll Anikó az ifjúsági őrjáratok fontosságát, visszatartó erejét is hangsúlyozta. Az őrjáratok során tapasztalatot szerezhettek, hogy mi folyik a tanulóik körében, a piactéren, a parkban, a templomoknál.

– Az iskolákban rendszeresen tartanak a bűnmegelőzést célzó tájékoztatókat, és az iskolarendőr jelenléte is folyamatos – számolt be Bánkúti Lídia, hozzátéve, hogy idő és kapacitás függvényében, valószínűleg ismételten várható az ifjúsági őrjáratok elindítása. A Martfűi Rendőrőrs munkatársa is megerősítette, hogy a nem helyi tanulók magukkal hozzák a problémáikat, ami azonban kezelhető.

– Szolnokon az ifjúsági őrjáratba a szülőket is bevonják, akik megfigyelhetik a fiatalok viselkedését és a rendőri intézkedés folyamatát – tájékoztatott Halász Csaba, a Martfűi Rendőrőrs 2020. január 1-jétől megbízott, új őrsparancsnoka. –  Mostanában a társhatóságokkal a szórakozóhelyek ellenőrzése a jellemzőbb, amelybe szintén bekapcsolódtak a szülők. Jelenleg kiélezett dolgok a kábítószer, a tabletták, a herbálos (szintetikus marihuánás) cigaretták. Ezekben a témákban felvilágosító anyagokat folyamatosan továbbítanak az iskolák felé, akár Martfűn is.

– A Martfű Városi Művelődési Központ és Könyvtárban két módon találkozunk a gyerekekkel. Egyrészt szervezett programjainkon, rendezvényeken, nyári napköziben, önállóan, vagy pedig a családdal, a szüleikkel együtt. A másik módja, amikor maguktól bejönnek a házba, egyfajta találkozóhelyként használva a tereinket, vagy a körülöttünk lévő parkban, teraszon találkozunk velük – mondta Székácsné Tálas Gabriella. A Művelődési Központ korábbi jelzéseit megerősítve, az intézményvezető-helyettes ezúttal is támogatást kért a kiskorú fiatalok és az általános iskolás gyerekek a művelődési intézmény körüli alkoholfogyasztásának visszaszorítása terén.

A Szolnok Járási Hivatal Martfűi Kirendeltsége két települést, Martfűt és Rákócziújfalut látja el.

– Martfűn jól működik a gyermekjóléti és családsegítő szolgáltatás, a legtöbbször az alapellátás keretében meg tudják oldani az eseteket – erősítette meg Fróna Erika, a gyámhatóság munkatársa, köszönetét fejezve ki a jelzőrendszer tagjainak hatékony munkájáért.

Szám szerint nincs sok védelembe vett martfűi gyermek, viszont az ügyek minőségében van változás. A problémák egyre súlyosabbak, úgy a rendőrség, mint az iskolák vagy a családsegítő kollégák szempontjából. A kapcsolattartások, a „szülőháborúk” a gyermekért megjelennek az óvodában és az iskolákban is.

2019-ben három Martfűt érintő kapcsolattartási ügy volt, amelyek végül rendeződtek. Ezen a téren a gyámhatóság munkatársa fontos jogszabályi változásról is tájékoztatott: március 1-jétől a végrehajtást, a kapcsolattartás érvényesítését a bíróság intézi.

Más jogszabályi változás szerint, a továbbiakban apai elismerő nyilatkozatot az anyakönyvvezetőknél tehetnek a szülők. Kiskorú kismama esetén pedig jogszabály írja elő a gyámhatóság segítségét, illetve gyám kijelölését a születendő gyermekhez. A tavalyi évben Martfűn nem kellett ilyen ügyben gyámot kirendelni.

– Az éves gyermekvédelmi tanácskozás Martfűn mindig több, mint más településeken.  Az elhangzott beszámolókban megjelenik a rendszerszintű együttműködés – hangsúlyozta Gólya Krisztián, a Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Humán Szolgáltató Központ Család- és Gyermekjóléti Központjának munkatársa. – A martfűi kiskorúak, fiatalkorúak olyan előnyöket élveznek más településekkel szemben, amelyek megteremtik számukra a szociális hálót, a biztonságot és a gondoskodást.

Gólya Krisztián köszönetét fejezte ki minden jelzőrendszeri partner munkájáért, remélve, hogy ebben az évben is sikeresen folytatják az együttműködéseket az alap- és a speciális szolgáltatások terén.

– Alapos átgondoltságot igényel és feltételez, ha a probléma kialakulás helyszínétől egyre távolabbra kerülnek azok a szereplők, akiknek ebben tevőleges feladataik vannak – utalt az elmúlt évek központosítási folyamataira és a várható jogszabályi változásokra Gondáné Erika, hozzátéve, hogy a változásokról folyamatosan tájékoztatják a jelzőrendszer tagjait.

Az intézményvezető jónak tartja egy-egy téma szülői értekezletek keretében való feldolgozását, az aktuális helyezetek megoldására, a csellengés, a csavargás megelőzésére, és az ifjúsági őrjárat fontosságáról is beszélt.

A martfűi gyermekjóléti intézmény, a korábbi évek gyakorlatának megfelelően, a tanácskozáson és azon kívül is várja a témákat és javaslatokat a 2020. évi intézkedési és munkatervéhez. Tájékoztató csomagot is összeállítanak a segítés lehetőségeiről, szakemberek elérhetőségéről és a jogszabályi változásokról, szülőknek, kollégáknak, a jelzőrendszer tagjainak.

– Látjuk a családoknál a kis eredményeket, a nehézségek leküzdését, a krízishelyzetek enyhítését – mondta a tanácskozás zárásaként Szabados Tünde családsegítő. – Így vagyunk hitelesek, így vagyunk jó szakemberek, ha ezekből építkezünk, és összefogunk, hogy egy-egy gyermeknek, egy-egy családnak minél jobb legyen.

Herbályné Kalmár Irén

Tovább a képekhez>>>

2020-03-12 11:12