Az elmúlt tíz év legkedvezőbb bűnügyi adatai a rendőrségi beszámolóban – Megnövekedett forgalom, több közlekedési baleset

Martfű városban a regisztrált bűncselekmények számát sikerült tovább csökkenteni. A közterületen elkövetett és a kiemelten kezelt ügyek esetében is ismételt javulás következett be. A bűnügyi fertőzöttség jóval az országos átlag alatt maradt 2019-ben is, a város továbbra sem tartozik a bűnügyileg fertőzött települések közé.Martfű közbiztonsági helyzetéről és a Martfűi Polgárőr Egyesület tevékenységéről készült tájékoztatót a 2020. július 16-i, rendkívüli ülésén értékelte Martfű Város Önkormányzatának Képviselő-testülete.

A Szolnoki Rendőrkapitányság - és ezen belül a Martfűi Rendőrőrs a bűnüldözési, rendészeti, igazgatásrendészeti és bűnmegelőzési feladatait az értékelt időszakban az önkormányzatok, a társszervek és hatóságok valamint a civil együttműködők támogatása mellett, eredményesen teljesítette, a magasabb szintű és minőségű közbiztonság megteremtése érdekében.

A Rendőrkapitányság és a Martfűi Rendőrőrs szakmai vezetése és személyi állománya mindent megtett annak érdekében, hogy az előző év eredményeit szinten tartsa, vagy javítson azon, munkáját a fegyelmezett, törvényes és szakszerű, segítő jellegű szolgálatellátás jellemezte.

Martfű város bűnügyi-közbiztonsági helyzete 2019-ben kiegyensúlyozott, folyamatosan javuló és szélsőségektől mentes volt.

Szolnoki Rendőrkapitányság Közrendvédelmi Osztály, Martfűi Rendőrőrs Martfű város közbiztonsági helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról készült beszámolója alapján:

A Martfűi Rendőrőrs a Szolnoki Rendőrkapitányság Közrendvédelmi Osztály alosztály jogállású rendőrőrseként végzi meghatározott feladatait az illetékességi területén, Martfűn és Rákócziújfaluban, Halász Csaba r. főhadnagy, mb. őrsparancsnok vezetésével.

A korábbi évekhez hasonlóan célul tűzték ki a területükön elkövetett bűncselekmények és ezen belül a kiemelten kezelt ügyek számának további csökkentését, melyet sikerült elérni. Eljártak az állampolgárok szubjektív biztonságérzetét befolyásoló jogsértések esetében, felderítési tevékenységünk során felhasználták a településeken a közterületi térfigyelő rendszerek adta lehetőségeket. Az erők és eszközök összehangolt alkalmazásával tovább erősítették a polgárőr egyesülettel valamint az egyes rendészeti feladatokat ellátó szervezetekkel és személyekkel történő hatékony együttműködést, a települések és külterületek közbiztonsága érdekében.

Stratégiai célként kezelték az önkormányzatok, a lakosság, az együttműködő és társszervek, valamint a rendőrség kapcsolatrendszerének fejlesztését, az együttműködés hatékonyságának növelését. Munkájuk eredményes elvégzését nagyban segítették az önkormányzati támogatások és együttműködéseik hatékonysága.

Martfűn 2019-ben 38 bűncselekményt regisztráltak a rendőri eljárásokban az Egységes Nyomozó Hatósági és Ügyészségi Bűnügyi Statisztikai Rendszer adatai alapján. A településen az elmúlt tíz év legkisebb értékét sikerült elérniük 2019-ben.

A közterületen elkövetett bűncselekmények (18) és a kiemelten kezelt bűncselekmények (18) száma is tovább csökkent a településen az előző évekhez viszonyítva.

testi sértések száma megegyezik az előző évivel (2), 2019-ben azonban egy súlyos testi sértés is történt. A garázdaságok száma (2) viszont jóval alacsonyabban alakult a korábbi évek adatainál.

A garázdaságok elsődleges oka továbbra is az alkoholos befolyásoltság. E bűncselekmények visszaszorítása érdekében a frekventált időszakokban nyitva tartó szórakozóhelyeket, vendéglátóhelyeket és környezetüket rendszeresen ellenőrzik.

kiemelten kezelt bűncselekmények közül emberölést, önbíráskodást, kiskorú veszélyeztetését, kifosztást, orgazdaságot, jármű önkényes elvételét és kábítószerrel kapcsolatos bűncselekményt nem regisztráltak a településen 2019-ben. Erőszakos bűncselekmény, rablás, zsarolás sem történt az elmúlt évben.

lopások száma kis mértékben emelkedett (12). A lopásokon belül 1 lakásbetörést regisztráltak. Az előző évekhez hasonlóan főként alkalmi jellegű lopások elkövetése miatt indítottak büntetőeljárásokat. A városban személygépkocsi lopás illetve zárt gépjármű-feltörés sem történt.

A beszámoló szerint értékeink megóvása érdekében továbbra sem teszünk meg mindent, figyelmetlenek, óvatlanok vagyunk, és elmulasztjuk a szükséges biztonsági intézkedések megtételét, amit az elkövetők kihasználnak.

A kiemelten kezelt bűncselekmények körében rongálást 2 esetben követtek el Martfűn.

A beszámoló a bűnüldöző munkára vonatkozó része alapján: a Martfűi Rendőrőrsön bűnügyi ügyfeldolgozó tevékenység nem folyik. A rendőrőrsön ügyeleti szolgálat nincs, így a panaszosokkal és ügyfelekkel a napi szolgálat során az őrsparancsok, a járőrök vagy a körzeti megbízottak foglalkoznak.

Folyamatosan elemzik a bekövetkezett bűncselekményeket, az elkövetési módszereket, területi megoszlásukat, az estleges sorozat jelleget. Ellenőrzik az elkövetőként számításba vehető személyeket.

A közterületen szolgálatot ellátó állomány tájékoztatást kap azokról az elkövetőkről, akik ellen büntetőeljárás van folyamatban, a potenciális elkövetőkről, és napra készek a megtörtént bűncselekmények vonatkozásában.

A rendőrkapitányság nyomozási eredményességi mutatója 52,5%-os, ezen belül a közterületen elkövetett bűncselekmények esetében 66,8%-os, a kiemelten kezelt bűncselekmények terén 38%-os volt 2019-ben. A rendőrkapitányságon kiemelten kezelik a bíróság elé állítás lehetőségét, és a jogi feltételek fennállása esetén hatóságuk minden esetben él a bűnügyi őrizetbe vétel lehetőségével is.

Martfű város területén elkövetett tulajdon elleni szabálysértés miatt 2019-ben 22 ügyben indult előkészítő eljárás. A legtöbb feljelentés (10) egyéb tulajdon elleni szabálysértés elkövetése miatt keletkezett, emellett 1 bolti lopás, 11 egyéb lopás, 4 járművezetés eltiltás hatálya alatt és 3 magánlaksértés történt a településen.

A város illetékességi területén 2019-ben 13 személyi sérüléses kimenetelű közlekedési baleset következett be (2018-ban 8). A balesetekben 5 fő könnyen, 7 fő súlyosan sérült és 1 halálos kimenetellel végződött. Anyagi káros baleset 7 történt. A főbb érintett útvonalak a 442-es számú főközlekedési út, a 4633. számú út, valamint a Szolnoki út és a Földvári út.

A közlekedési baleseteket elsősorban az elsőbbség meg nem adása, a kanyarodási szabályok figyelmen kívül hagyása, a sebesség helytelen megválasztása, a figyelmetlen, gondatlan vezetés, az előzési szabályok megsértése valamint az úttesten történő szabálytalan áthaladás okozta.

Folyamatosan végrehajtották a közlekedésbiztonsági helyzet javításával összefüggő rendőri feladatok végrehajtására kiadott országos és megyei szintű komplex közlekedési feladattervben foglaltakat.

2019-ben a rendőrkapitányság közlekedésrendészeti állománya napi szinten, rendszeresen üzemeltette a sebességellenőrző készüléket, valamint - a finn módszer szerinti közlekedési ellenőrzési formával - nagyszámú ittasság ellenőrzést hajtottak végre.

A Martfűi Rendőrőrs területén a közlekedésbiztonsági helyzet javítása érdekében nap szinten sor kerül közlekedésrendészeti célú ellenőrzésre. A közúti ellenőrzések során a balesetek által érintett útszakaszokon - megelőzési céllal - fokozottabb rendőri jelenlétet biztosítottak.

A rendőrkapitányság illetékességi területe az illegális migráció és az ahhoz kapcsolódó jogellenes cselekmények szempontjából továbbra sem tekinthető fertőzöttnek. Az elmúlt évben a megyei ideiglenes csapatszolgálati századba beosztott állományt egy alkalommal rendelték át Csongrád megyébe határvédelmi feladatok végrehajtására.

A város illetékességi területén 2019-ben is biztosítva volt a rendőri jelenlét, amely gépkocsival, illetve gyalogosan is megvalósult a területen. Ha szükségessé vált, akkor a Martfűi Rendőrőrs állományán kívül a Közrendvédelmi Osztály járőrei is láttak el szolgálatot Martfűn.

Az elmúlt évben a közterületi szolgálatra vezényelt állomány létszáma és a közterületen eltöltött órák száma is csökkent. A beszámoló szerint a szolgálat hatékony szervezésével sikerült fenntartani az állampolgárok szubjektív biztonságérzetét, a település rendőri lefedettsége biztosított volt.

A rendőrkapitányság reagálóképessége jó szinten alakult 2019-ben is, a rendőri jelenlét lehetőséget biztosít arra, hogy az őrsök működési területén kb. 10, míg a vidéki körzeti megbízott területeken kb. 15 perc az első rendőr helyszínre érkezésének ideje a bejelentéstől számítva.

A rendőrség 2019-ben Martfűn is végrehajtott közbiztonságot javító programokat. Az időskorúak sérelmére elkövetett vagyon elleni bűncselekmények megelőzése érdekében a körzeti megbízottakból létrehozott áldozatvédelmi csoport működött.

Folytatták a szórakozóhely ellenőrzéseket és a korábbi évek tapasztalatai alapján sikeres ifjúságvédelmi járőrszolgálatot, a polgárőrség és az oktatási intézmények ifjúságvédelmi munkatársaival közösen, amely a település szórakozóhelyein, valamint az intézmények környezetében történő, visszatérő ellenőrzéseket jelentette.

A szolgálatot teljesítő egyenruhás állomány vonatkozásában a szándékos bűncselekmény elkövetésén tetten ért személyek elfogása fontos tevékenység, 2019-ben 6 főt sikerült elfogni.

A rendőrőrs illetékességi területe körzeti megbízotti körzetekkel lefedett, a körzeti megbízotti státuszok teljesen feltöltöttek, összesen 3 fő teljesít szolgálatot, 2 fő Martfűn, 1 fő pedig Rákócziújfaluban.

A körzeti megbízottak bűnügyi ügyfeldolgozást már nem végeznek, ennek köszönhetően a közterületen több időt tudtak eltölteni, a lakossággal való kapcsolattartás - a visszajelzések alapján - javult, valamint csökkent az elkövetett jogsértések száma. Széleskörű szakmai, hely- és személyi ismereteikkel hatékonyan járulnak hozzá a bűnüldözői munka eredményességéhez.

bűn- és baleset-megelőzés terén 2019-ben is folytatódott a „Házhoz megyünk”, a „BikeSafe” és az „Autómentes nap” programok végrehajtása, a rendőrőrs támogatásával és a helyi kezdeményezésű rendezvényeken való aktív részvételével.

Tovább folytatták az „iskola rendőre" programot, amely nagymértékben segítette a rendőrség gyermekek védelmére irányuló átfogó bűn- és baleset-megelőzési tevékenységét.

A beszámoló szerint a város önkormányzatának támogatása is hozzájárult a rendőrőrs eredményes működéséhez. Jelzéseik, információik segítenek a mindennapos munkavégzésben, a szolgálatok szervezésében.

Az együttműködő szervezetek közül a dokumentum kiemeli a Martfűi Polgárőr Egyesületet, amellyel napi munkakapcsolatban állnak. Sikeres az együttműködés a kiemelt események, rendezvények biztosításában, a közös szolgálatok ellátása során. Jó kapcsolatban állnak a településen szolgálatot teljesítő közterület-felügyelővel, a családsegítő szolgálattal, a gyámhivatallal és az iskolákkal is.

2020. március 1-jétől a rendőrség általános szabálysértési hatósággá vált, az új feladatok törvényes, szakszerű és gördülékeny végrehajtására is felhívta a figyelmet a város közbiztonsági helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és feladatokról készült, 2019. évi beszámoló.

– Az elmúlt tíz év legkedvezőbb adatai jelentek meg a bűnügyi helyzetről készült beszámolóban. A közbiztonság Martfűn kiegyensúlyozott és folyamatosan javul – hallhattuk a Pénzügyi, Ügyrendi és Városfejlesztési Bizottság vezetője, Vass Éva összegzésében. – Ezekben a mutatókban a térfigyelő kamerák több lépcsőben megvalósult önkormányzati fejlesztésének a hatása is érződik – emelte ki a képviselő.

A pénzügyi, az Egészségügyi, Foglalkoztatási és Szociális Bizottság, valamint a Művelődési, Oktatási, Sport, Civil- és Egyházi Kapcsolatok Bizottsága vezetői is elismeréssel szóltak a rendőrkapitányság és a Martfűi Polgárőr Egyesület elmúlt évi tevékenységéről. Az iskolás korosztály esetében különösen fontos prevenció terén megvalósult együttműködésért kiemelten is köszönetét fejezte ki a rendőrkapitányság munkatársainak Földi Edina, a kulturális bizottság vezetője.

– Az önkormányzat és a rendőrség közötti együttműködés példamutató – erősítette meg dr. Papp Antal. A képviselő-testületi ülésen városunk polgármestere egy, a közelmúltban a volt Korona épületben rendezett diszkóban történt garázdaságról is információkat kért a testületi ülésen személyesen megjelent Egedi István rendőrezredestől.

Garázdaság miatt büntetőeljárást kellett kezdeményezniük – tájékoztatott a Szolnoki Rendőrkapitányság vezetője. Emiatt a következő hasonló rendezvényre is kiemelt figyelmet fordítottak, ahol azonban jogsértést nem tapasztaltak. Az esetleges jogsértésekről a továbbiakban is tájékoztatják az önkormányzatot, mint az épület tulajdonosát.

–  A balesetek terén valóban enyhe emelkedés volt tapasztalható 2019-ben, de ez a szám is az elmúlt tíz év átlagának megfelelő. Azon kell dolgoznunk, hogy ez a szám minél kevesebb legyen! – hangsúlyozta Egedi István, hozzátéve, hogy az M44-es út megépülése és a 442-es út megnövekedett forgalma igen jelentősen generálta ezt a baleseti szám emelkedést.

– A szabálytalan parkolások és a város utcáin egyre gyakoribb gyorshajtás zavarja a lakosságot. Ezekre a területekre vonatkozóan nagyobb odafigyelést és kezdeményezőkészséget kért a rendőrség képviselőitől Rágyanszky István alpolgármester.

– Fontos, hogy milyen az itt élők szubjektív közbiztonsági helyzete. A martfűiektől olyan visszacsatolást kapnak, hogy biztonságos a településen élni, dolgozni. Ehhez, a rendőrség munkája mellett nagy szükség van a polgárőrök és az együttműködők közreműködésére valamint lakosság befogadó készségére – hallhattuk Egedi István összegzésében. A Szolnoki Rendőrkapitányság vezetője szerint egy település bűnügyi helyzete nem elsősorban a rendőrség és polgárőrség érdeme, hanem az itt élőké, akik maguk is akarják a rendet!

Herbályné Kalmár Irén

2020-07-27 10:40