Elfogadás előtt a 2018. évi pénzügyi terv – Soha nem látott értékű önkormányzati beruházás várható

Február 1-jén első fordulóban áttekintette az önkormányzat 2018. évi költségvetésének megállapítására vonatkozó javaslatot a képviselő-testület, melyet az önkormányzati képviselők egyhangúlag alkalmasnak találtak arra, hogy második fordulóban is megtárgyaljanak és elfogadjanak.A pénzügyi tervben már csak kisebb korrekciók várhatóak. A képviselő-testület és a szakbizottságok jól előkészített, szakszerű, átlátható és szövegesen is alátámasztott költségvetésről dönthettek, amely alapján az idei évben soha nem látott értékű önkormányzati beruházás várható Martfűn.

A költségvetési rendelet határozza meg a gazdálkodás alapjait, az önkormányzat és intézményei gazdálkodásához szükséges pénzeszközöket. Az önkormányzat a költségvetésen keresztül gondoskodik a település szociális, kulturális, egészségügyi, oktatási, sport, nyilvánosság biztosítása és közterület rendezési feladatairól.

költségvetési rendelet hatálya a képviselő-testületre és szerveire, az önkormányzati intézményekre terjed ki. Az önkormányzat és irányítása az alatt álló költségvetési szervek (intézmények): Martfű Város Önkormányzata, Martfűi Polgármesteri Hivatal, Játékvár Óvoda és Bölcsőde, Martfű Városi Művelődési Központ és Könyvtár valamint a Martfű Város Önkormányzata Gyermekjóléti és Szociális Szolgáltató Központ.

A képviselő-testület Martfű Város Önkormányzata 2018. évi összevont költségvetése kiadási főösszegét 1.517.283 ezer Ft-ban, ezen belül a működési kiadásokat 967.153 ezer Ft-ban, a felhalmozási kiadásokat 544.372 ezer Ft-ban határozza meg. A pénzügyi terv bevételeit 921.142 ezer Ft, ezen belül a működési bevételeket 89.164 ezer Ft, a felhalmozási bevételeket és felhalmozási célú átvett pénzeszközöket 2.600 ezer Ft, a finanszírozási bevételeket (tervezett pénzmaradvány) 596.141 ezer Ft összegben tartalmazza a tervezet. A költségvetési bevételek és kiadások egyenlegének fedezete a 2017. évi maradvány.

Az önkormányzat költségvetési létszámkeretét a képviselő-testület 95 fő főállású, 4 fő pályázatból foglalkoztatott és 71 fő közfoglalkoztatott munkavállalóban állapítja meg.

A pénzügyi tervben rögzített, az önkormányzatnál 2018. évben megvalósuló, európai uniós forrásból finanszírozott programok, projektek: Zöld város kialakítása – Területi Operatív Program (TOP), 105,5 millió Ft (Művelődési Központ energetikai felújítása, parkrendezés), Helyi foglalkoztatási paktum - TOP, 382,5 millió Ft, Óvoda, bölcsőde felújítás - TOP, 120 millió Ft, AC raktár energetikai felújítása 50 millió Ft, Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben - EFOP, 250 millió Ft, Csatlakoztatási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez - KÖFOP, 7 millió Ft. Összesen: 910 millió Ft.

Az önkormányzat 2018-ra tervezett kiemelt beruházásai: napelem telepítés, óvoda (adósságkonszolidációs pályázat 2015) 4.3 millió Ft, Művelődési Központ légkezelő és klímák (adósságkonszolidációs pályázat 2015) 13.5 millió Ft, gyógyhellyé minősítés 9.1 millió Ft, Gesztenye sor parkoló kialakítás 3 millió Ft, járda kialakítás Móricz Zsigmond út 3,5 millió Ft, erőgép, pályázati önerő 3.1 millió Ft, konyha felújítás pályázati önrész 6,5 millió Ft, ipari park kialakítás pályázati önerő 38.6 millió Ft, kis Szolnoki út, járda építés 1,5 millió Ft, kültéri futópálya pályázati önrész 1.75 millió Ft, Munkácsy úti óvoda, bölcsőde épületének felújítása, TOP pályázat 120 millió Ft, közvilágítás korszerűsítés I. rész 25 millió Ft, olajfogó és szennyvízcsatorna kialakítása a konyhánál 2.5 millió Ft, Művelődési Központ hátsó közlekedő út kialakítása 2 millió Ft.

Az idei évre tervezett felújítások között szerepel a Városi Sportcsarnok felújítására önkormányzati saját erőként 19 millió Ft, járdafelújítás 2 millió Ft értékben, a Polgármesteri Hivatal nyílászáróinak cseréjére 8 millió Ft és az épület lépcső, feljáró és homlokzat felújítására 1 millió Ft.

civil szervezetek támogatását 2.1 millió Ft-ban, az egyéb nonprofit szervezetek támogatását 1.55 millió Ft-ban, a sporttámogatásokat 14 millió Ft-ban határozza meg a képviselő-testület, felhatalmazva az Oktatási, Művelődési, Sport, Civil és Egyházi Kapcsolatok Bizottságát a felosztási javaslat kidolgozására.

A 2018. évre vonatkozó költségvetési elgondolások végrehajtását a jegyző és a polgármester által jóváhagyott útmutató alapján készítették elő az önkormányzati intézmények. A tervegyeztetések során reális, az intézmények éves szintű működését biztosító költségvetéseket véglegesítettek.

Az államháztartási törvény szerint az önkormányzati költségvetési rendeletet 2018. február 15-ig kell a képviselő-testület elé terjeszteni. A költségvetés megtárgyalását és elfogadását kétfordulósra tervezik, így biztosítva a testületnek a költségvetés alapos átgondolását.

Martfűi Városfejlesztési Nonprofit Kft. szervezete szerződéssel látja el az önkormányzat feladatainak egy részét. A költségvetés második fordulójában a kft. 2018. évi pénzügyi tervében szereplő összeggel határozzák meg a finanszírozását.

Szociális területen a Martfű Város Önkormányzata Gyermekjóléti és Szociális Szolgáltató Központ feladatai közül a szociális étkeztetés, a házi segítségnyújtás és az időskorúak nappali intézményi ellátása feladatokat megállapodás illetve testületi döntés alapján a Szolnoki Többcélú Kistérségi Társulás látja el. A szociális étkeztetéshez az ebédet továbbra is az önkormányzati konyha biztosítja.

Az önkormányzat összes adóbevétele kismértékű csökkenést mutat, a sörgyártás megszűnésével várható adókiesésre felkészülés miatt. A viszonylag magas szintű adóbevételek negatív hatása az állam által folyósított feladatfinanszírozásra kapott összeg beszámítás növekedése, amely az éves iparűzési adó bevétel közel egynegyede. Ennyivel kevesebb pénzt kap az önkormányzat az államtól a feladataira. A 2018. évi sörgyári iparűzési adó kiesést a beszámításnál várhatóan csak a 2020. évi költségvetés készítésénél veszik figyelembe.

gyermekétkeztetés terén is figyelembe veszik a település adóerő-képességét, amely újabb 14 millió forint elvonást jelent a beszámítási összegen felül. A rezsiköltségek növekedésével, a gyermekétkeztetéshez csoportosított dolgozói létszám valamint az étkeztetett gyermekek létszáma alapján összességében az előző évhez képest közel 3 millió forinttal több támogatást kap az önkormányzat a gyermekétkeztetési jogcímeken.

Az előző évekhez viszonyítva kiemelt a bölcsődék támogatása. A magasabb adóerő-képesség miatt a város nem kap támogatást a bölcsőde üzemeltetésére, de még így is 5,3 millió forinttal több bértámogatás érkezik e feladat ellátására, mint az előző évben.

Az önkormányzat továbbra is részt vesz a közfoglalkoztatás szervezésében. A közfoglalkoztatás terén jelentős változás várható, ezért csak a már megkötött szerződésben meghatározott összeg szerepel a pénzügyi tervben.

helyi adókból származó bevételek az iparűzési adóból, idegenforgalmi adóból, építményadóból, telekadóból valamint a gépjármű adóból származnak.

Az építményadó tervezett bevétele 2018-ban emelkedik. A martfűi sörgyár termelő tevékenységének megszűnése következtében jelentős iparűzési adó bevételkiesés várható, melynek részbeni kompenzálása érdekében az elmúlt évben a képviselő-testület megemelte az építményadó mértékét.

A tervezett iparűzési adó bevétel 420 millió Ft, ami az előző évhez képest csökkenést mutat az adókiesés miatt. A helyi adó ciklikusságára tekintettel az önkormányzat minden évben tartalékot képez, 2018 évben 40 millió Ft összegben.

Az iparűzési adó bevétel kiesés miatt a pénzügyi terv kiadási oldalát feszesebben tervezték.

A kiadások jelentős részét az intézmények működéséhez szükséges bér és járulékai teszik ki, 449.4 millió Ft összegben. A nagymértékű minimálbéremelés ötven főt érintett önkormányzati szinten. Sok negyven év feletti munkatárs is szakmai minimálbért keres, közalkalmazottként, köztisztviselőként, ami bérfeszültséget okoz. A személyi juttatás pótlék formája, a köztisztviselők kivételével, szinte minden területet érint.

A dologi kiadások tervezése az előző évi tényszámok figyelembevételével történt. A működéshez szükséges feladatokhoz a pénzeszköz takarékosan, de minden területen biztosított.

A képviselő-testület az önkormányzati intézmények költségvetési támogatását 462.2 millió forintban határozza meg. Az intézmények önkormányzati finanszírozási igénye, elsősorban a kötelező bér- és járulék emelkedés miatt, 2,5 millió Ft-tal nőtt az előző évhez képest.

A Pénzügyi, Ügyrendi és Városfejlesztési Bizottság véleményét ismertetve, a képviselő-testületi ülésen szakszerűnek, átláthatónak és szövegesen jól alátámasztottnak minősítette a pénzügyi terv előkészítésére vonatkozó előterjesztést dr. Urbán-Szabó Béla, a bizottság vezetője.

Rágyanszky István, a Művelődési, Oktatási, Sport, Civil és Egyházi Kapcsolatok Bizottsága vezetője szerint láthatóan mértéktartó, feszes költségvetés készült, nagy odafigyeléssel és megfelelő tartalékképzéssel reagálva a sörgyári adókiesésre. A bizottság köszönettel fogadta, hogy a civil- és sporttámogatási közkiadások mértéke lényegében nem változott.

Az Egészségügyi, Foglalkoztatási és Szociális Bizottságban is az a vélemény alakult ki, hogy a pénzügyi terv magas szintű, jól előkészített. Dr. Despotov Svetozar bizottságvezető szerint az idei költségvetésben jó dolgok is és megszorítások is vannak. A korábbiaknál feszítettebb pénzügyi terv tükrözi a város gazdaságában lévő tendenciákat.

– Az önkormányzat költségvetése soha nem tartalmazott ennyi beruházást. Az idén közel 600 millió Ft értékű fejlesztés várható. Több önkormányzati pályázat elbírálása folyamatban van, amelyekkel ez a szám még tovább nőhet – tájékoztatott a testületi ülésen dr. Papp Antal. A polgármester arra is emlékeztetett, hogy az évekkel ezelőtt benyújtott pályázatok értékelése elhúzódott, az árak pedig időközben jelentősen emelkedtek. Az önkormányzati pályázatok e számos települést érintő problémájával kapcsolatban kormányzati felmérés készül.

Felkészülve a váratlan kiadásokra összesen 220 millió forint értékű tartalékkerettel számol az idei pénzügyi terv. – A költségvetés feszített, de látható, hogy rugalmas is – hangsúlyozta dr. Papp Antal, remélve, hogy a tartalékkeret nagy része az év során felszabadul, és ezt az összeget is újabb, komoly megtakarításokat eredményező beruházásokra fordíthatja az önkormányzat.

Herbály Jánosné

A TOP pályázatok végrehajtása is várhatóan ebben az évben történik, a kivitelezéshez az előleget 100%-ban folyósították. A végrehajtás során ennek ellenére jelentkezik saját forrás biztosítása is, az előre nem látható feladatokra valamint a benyújtás és a feladat megkezdése között eltelt majd 3 év alatti, kb. 20-30%-os építőipari áremelkedés finanszírozására.

2018-02-07 13:56