Vezetői pályázat

Martfű Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (5435 Martfű, Szent István tér 1.) pályázatot hirdet a Martfű Városi Művelődési Központ és Könyvtár intézményvezetői (magasabb vezető) álláshelyének betöltésére.A pályázatot meghirdető szerv:

 

Martfű Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

5435 Martfű, Szent István tér 1.

A meghirdetett munkahely és beosztás:

 

Martfű Városi Művelődési Központ és Könyvtár

5435 Martfű, Mártírok út 1.

Igazgató (intézményvezető, magasabb vezetői beosztás)

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.

Vezetői megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti jogviszonyba kinevezésbe kerül. A közalkalmazotti jogviszony határozatlan időre szól, - az intézménynél újonnan létesített jogviszony esetén a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (Kjt.) 21/A. § (4) bekezdésében foglaltak kivételével – 3 hónap próbaidő kikötésével, közművelődésszervező alapmunkakörben.

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő (heti 40 óra)

Vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás 5 év határozott időre, 2018. december 1-től 2023. november 30-ig szól.

A munkavégzés helye:

5435 Martfű, Mártírok út 1.

A munkakörbe tartozó, illetve vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

 

 • intézményi és városi hagyományok ápolása, helytörténeti gyűjtemény kezelése;
 • művészeti csoportok működtetése, utánpótlás nevelés, tehetségek felkutatása;
 • gyermek programok biztosítása;
 • színvonalas kiállítások, művészeti bemutatók, játszóházak szervezésének elősegítése;
 • a város, a kistérség és az ország népművészetének bemutatása;
 • helyi alkotók bemutatkozásának biztosítása;
 • jó együttműködés a civil szervezetekkel, médiákkal;
 • városi rendezvények szervezésében, lebonyolításában való közreműködés;
 • valamennyi rendezvény során törekvés a kulturális turisztikai lehetőségek növelésére;
 • pályázatokon való eredményes részvétel;
 • törekvés a működési bevételek, valamint a fenntartói forrásokat kiegészítő pályázati és szponzori támogatások elnyerésére;
 • ünnepi kultúra fejlesztése;
 • európai kultúra megismertetése;
 • testvérvárosi kapcsolatok erősítése;
 • könyvtári szolgáltatások fenntartása; fejlesztése;
 • szabadidő hasznos eltöltésének szervezése minden korosztály számára;
 • az intézmény és lakosság kapcsolatainak ápolása, a látogatottság növelése, innovatív közművelődési tartalmak feltárása, azok meghonosítása;

Illetmény és juttatások:

 

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény. (Kjt.) és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a művészeti, a közművelődési és a közgyűjteményi területen foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezéséréről szóló 150/1992. (XI.20.) Korm. rendelet szerint.

 

Pályázati feltételek:

 

 • felsőfokú közművelődési végzettség és szakképesítés, vagy nem szakirányú egyetemi végzettség és felsőfokú szakirányú munkaköri szakvizsga,

(A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a művészeti, a közművelődési és a közgyűjteményi területen foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezéséréről szóló 150/1992. (XI.20.) Korm. rendelet 6/F § (1) bekezdése szerint az alapító okirata alapján több kulturális intézményi funkciót ellátó költségvetési szerv vezetésére megbízást az a közalkalmazott is kaphat, aki legalább az egyik kulturális intézményvezetővel szemben támasztott követelményeknek megfelel, feltéve, hogy a kulturális intézményi funkciókat ellátó szervezeti egységeket az adott alapfeladatra vonatkozó felsőfokú végzettséggel és szakképzettséggel rendelkező szakember irányítja, ami jelen intézménynél biztosított.)

 • 5 éves közművelődési szakmai gyakorlat,
 • kiemelkedő közművelődési tevékenység,
 • büntetlen előélet,
 • magyar állampolgárság.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 

 • legalább 5 éves vezetői gyakorlat,
 • muzeológusi, etnográfusi végzettség.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 

 • részletes szakmai önéletrajz, mely igazolja az 5 év szakmai gyakorlat meglétét,
 • az intézmény vezetésére vonatkozó program a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléssel (vezetői program)
 • az iskolai végzettséget, szakmai gyakorlatot, nyelvismeretet igazoló okmányok másolata,
 • 90 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
 • nyilatkozat arról, hogy
  • pályázatába az elbírálásban résztvevők betekinthetnek,
  • megbízása esetén a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének eleget tesz,
  • pályázata elbírálására vonatkozó képviselő-testületi zárt, vagy nyílt ülés tárgyalásához járul-e hozzá,
  • megbízása esetén vállalja a 150/1992. (XI.20.) Korm. rendelet 6/G §-ában előírt tanfolyam elvégzését a jogszabályban leírt feltételek szerint.

 

A munkakör betölthetőségének időpontja:   2018. december 1.

A pályázat benyújtásának határideje:

Az NKI (Közigállás) internetes honlapján történő megjelenéstől számított 30 nap.

 

A pályázat benyújtásának módja:

 • postai úton: a pályázatot Martfű Város Önkormányzata Képviselő-testületének címére, (5435 Martfű, Szent István tér 1.) történő megküldésével.  A borítékon kérjük feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot, valamint a munkakör megnevezését.
 • személyesen: Dr. Papp Antal polgármesternek a Martfű, Szent István tér 1. szám alatt, a Martfűi Polgármesteri Hivatal titkárságán.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. november 30.

 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:  Martfű Város Önkormányzatának honlapja.

2018-08-10 13:53