Tiszaföldváron lesz a helyi sürgősségi betegellátás központja?

Az európai uniós normáknak megfelelő hazai törvényváltozás alapján január 1-jétől az eddiginél sokkal kevesebb időt tölthetnek ügyeletben, vagy készenlétben a háziorvosok. Az önkormányzatok kényszerhelyzetbe kerültek. Úgy tűnik, hogy a jelenlegi állami normatívákból csak több település összefogásával tudják biztosítani a sürgősségi ügyeleti betegellátást. Ez a sokakat érintő téma foglalkoztatta leginkább a képviselőket szeptember 16-i ülésükön.Az E-ON Tiszántúli Áramszolgáltató Rt. városunkban végzett szolgáltató tevékenységéről szóló tájékoztató megtárgyalásával kezdte volna munkáját a testület. A képviselők az egyre szaporodó fogyasztói panaszokat csokorba gyűjtve készültek az energetikai szakemberekkel való találkozásra. Az áramszolgáltató képviselői azonban, előzetes jelzésük ellenére, nem érkeztek meg az ülésre így beszámolójukra egy későbbi alkalommal kerül sor.

* * *

A 2004. évi pénzügyi terv első félévi végrehajtásának, az előirányzatok időarányos teljesítésének értékelése következett. Az idei, februárban elfogadott pénzügyi terv bevételi és kiadási főösszegeként 1.860.801 ezer Ft-ot hagyott jóvá a testület. Az első hat hónap során ez az összeg 1.908.790 ezer forintra módosult. A költségvetés első félévi időarányos teljesítése 1.156.936 ezer Ft bevétellel (60,61%) és 1.186.295 ezer Ft kiadással (összesen 62,14%, ezen belül működési kiadás 59,84%, felhalmozási kiadás 1,49%) zárult.

A pénzügyi gazdálkodás viszonylagos egyensúlyának megtartásához azonban 300 milliót meghaladó folyószámlahitel és esetenként bérhitel igénybevételére is szorult a város.

A pénzügyi és ügyrendi bizottság álláspontja szerint általában jellemző az önkormányzatok alulfinanszírozottsága. A 2005. évi kilátások sem kedvezőek. A helyi önkormányzati intézmények működését már ma is inkább vegetálásnak lehet nevezni, nem takarékoskodásnak.

Kritikus félévnek tartja az értékelt időszakot Kovács Jánosné. Arra figyelmeztetett, hogy jövőre még az idei egy-szeri nagy bevételekkel (ingatlanértékesítés, kábeltévé eladása stb.) sem számolhat az önkormányzat. A képviselő-testület számára az egyetlen járható útnak a kiadási oldal bevételekhez igazítását véli.

* * *

Újabb egy évre a Fehérné Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft.-t, Fehér Andrásnét bízta meg a testület az önkormányzat könyvvizsgálói feladatainak ellátásával.

* * *

Jóváhagyták a képviselők a városi nevelési, oktatási intézmények nevelési programjainak módosításáról szóló előterjesztést, és döntöttek az intézmények minőségirányítási programjainak elfogadásáról is.

A közoktatási törvény alapján június végéig minden óvodának, iskolának és kollégiumnak felül kellett vizsgálnia nevelési pedagógiai programját. A megfelelő szakértői vélemények kötelező beszerzését követhette a nevelési programok fenntartói jóváhagyása.

A képviselő-testület ez év februárjában fogadta el a város oktatására vonatkozó minőségirányítási programot. Ekkor ajánlásokat és elvárásokat fogalmaztak meg egészen 2007-ig az intézmények számára, azzal, hogy készítsék el saját intézményi minőségirányítási programjaikat. Az elkészült programok a JNSZ megyei Pedagógiai Intézet szakértői véleménye szerint megfelelnek a törvényi előírásoknak és biztosítják az önkormányzati elvárások teljesítését.

A képviselők és a programok készítői igyekeznek elősegíteni, hogy minél több szülő is megismerje szakmai elképzeléseiket, a saját magukkal szemben felállított követelményrendszert.

Nehéz téma következett; az egészség-ügyi ügyeleti rendszer átalakítása. Korábban több alkalommal olvashattak arról, hogy a helyi egészségügyi intézményben működő ügyeleti sürgősségi betegellátás átszervezésére milyen meg-oldásokat lát az önkormányzat, figyelemmel a háziorvosi alapellátásban dolgozó orvosok véleményére, valamint az orvosok napi munkaidejét és az általuk vállalható túlmunkát érintő, 2004. január 1-től életbe lépett törvényi változásokra (heti 40 óra a munkaidejük, további 8 óra túlmunkára kötelezhetőek, és mindezek mellett 12 óra túlmunkát vállalhatnak önként).

Időközben a hasonló helyzetben lévő Tiszaföldvár pályázatot írt ki a sürgősségi ügyeleti ellátásra. Mivel a törvényi rendelkezésekre figyelemmel ez az ellátás más településsel együttműködve oldható meg úgy, hogy a háziorvosok többletmunkára kötelezése megfeleljen a jogszabályi előírásoknak, Tiszaföldvár felajánlotta a két település közös feladatellátását.

A városunkban működő háziorvosok támogatják a sürgősségi ügyeleti beteg-ellátásnak ezt a formáját, mivel részükre csak így biztosítható a törvényileg előírt munkaidő, túlmunka és pihenőidő.

A földvári pályázat nyertese, az Európa Ambulance Bt. szerint a két település sürgősségi ügyeleti ellátása egy telephelyen hatékonyan, a jogszabályi előírásoknak megfelelően, a jelenleginél pénzügyileg is gazdaságosabban látható el.

A képviselő-testület felhatalmazta polgármesterünket, hogy tárgyalásokat kezdjen a Tiszaföldvár – Martfű városok közös sürgősségi ügyeleti betegellátására vonatkozó megállapodás megkötéséről a vállalkozással. Az azonban még kérdéses, hogy mikorra sikerül az ehhez szükséges engedélyeket beszerezni, mikortól indulhat az új rendszer.

A sürgősségi ügyeleti betegellátás jogszabályokban előírt személyi, tárgyi és eszközfeltételeiről a társaság gondoskodik, OEP finanszírozás és önkormányzati támogatás ellenében. Fájó pont és a döntést is nehezítette, hogy az ellátás központja Tiszaföldváron lenne.

– Az egy-egy orvosi ügyelet által ellátható lélekszámot 40 ezer főben maximálták a jogalkotók. Mint oly sok más területen, ezen a téren is a kisebb települések közös feladatellátása került előtérbe, az állami finanszírozás erre kényszeríti az önkormányzatokat – hallhattuk Sólyom Dezsőnétől. A művelődési és népjóléti iroda vezetője is fájlalja, hogy megszűnik az a fajta szolgáltatás, ami Martfűn szinte hosszabbított orvosi rendelésként működött, messze túlmutatva a valóban sürgősségi feladatellátáson. Nincs más út, az ügyelettel szembeni elvárásaikat a martfűieknek is hozzá kell igazítaniuk a jelenlegi lehetőségekhez.

Dr. Solt Magdolna intézményvezető főorvos szintén elkerülhetetlennek tart-ja a települések közötti összefogást. Ismeretei szerint az új szolgáltató sokkal magasabb szakmai szinten látja majd el a sürgősségi beavatkozásokat, mint ahogyan azt a háziorvosok tehetik. Egyértelműen kórházi ellátást igénylő esetekben pedig közvetlenül is hívható mentő.

A hivatal, a főorvos asszony és a képviselők is igyekeztek körbejárni, lehetne-e Martfűn a közös ügyelet telephelye, vagy hogyan létesíthetne nálunk is önálló ügyeleti központot a vállalkozás. Ez azonban kis lélekszámú településünk önkormányzatának több mint harmincmilliós plusz kiadást jelentene. Más települések bevonásával, talán nem lehetetlen ez a megoldás sem.

A testületi ülésen részt vettek az Európa Ambulance Bt. vezetői, akik a sorjázó kérdésekre válaszolva igyekeztek az aggodalmakat eloszlatni. Közel kétmillió ember ügyeleti ellátásáról gondoskodik a 2002-ben alakult betéti társaság, köztük jó néhány Martfűhöz hasonló méretű településsel.

Magas szintű technikai eszközöket biztosítanak az ambulancián és a hely-színre érkező gépjárművel (EKG, defibrillátor, intubációs készlet, reanimációs táska, akut életveszély elhárításában nélkülözhetetlen gyógyszerek, infúziók), biztosítva, hogy minden sürgősségi esetet a leghamarabb és a legmagasabb szinten lássanak el a mentők megérkezéséig. A riasztást követően nappal egy, éjszaka két percen belül el kell indulnia az ügyeleti kocsinak a beteghez. A gépkocsivezető aktívan részt vesz a betegellátásban, és az orvos biztonságát is védi.

Ha rövid idő alatt több hívás érkezik, az ügyeletes orvos dönt az ellátás sorrendjéről. Túlterheltség esetén (10 beteg/óra) tartalék egységet vonnak be.

Az ügyeleti ellátás során minden beavatkozást rögzítenek a háziorvosok által is használt számítógépes nyilvántartásban. Így az ügyeletes orvos és a háziorvos egyaránt nyomon követheti a betegellátást. A társaság be szeretné vonni az ügyeleti ellátásba a martfűi háziorvosokat is.

Annak érdekében, hogy munkaidő után könnyebben elérhető legyen a házi-orvosi rendelés, a helyi ügyelet megszűnésétől várhatóan a jelenleg 12-16-ig tartó délutáni rendelések 13-17 óráig tartanak majd.

Különleges helyzetben van Dr. Despotov Svetozar, aki képviselőként mindkét oldalról látja a mostani ügyeleti rendszer tarthatatlanságát. A háziorvosok tapasztalata szerint ugyanis tíz esetből talán ha kettő volt igazán “sürgősségi”. Törvénytelenül nem végezhetnek munkát, be kell tartaniuk az új rendelkezéseket.

Tapasztalata szerint egyre szaporodik a valóban sürgős ellátást igénylő esetek száma, amelyeket az új ügyeleti formában talán felkészültebben, nagyobb technikai háttérrel el lehet látni.

* * *

2004. január 1-jétől változott az ön-kormányzatokról szóló törvény helyi népszavazásra és népi kezdeményezésre vonatkozó része. A módosítás bővítette a kötelezően kiírandó népszavazás körét az alábbiakkal: lakott területrész átadása, átvétele, cseréje; a társult képviselő-testület alakítása, a társult képviselő-testületből való kiválás.

A helyi rendelet törvényi változásokhoz igazítása mellet, gyakorlati tapasztalatok alapján, arra is törekedtek, hogy a módosításokkal más központi jogszabály ismerete nélkül is kellő eligazodást nyújtson a választópolgároknak jogaik gyakorlásában.

* * *

Kisebb kiegészítésekkel módosította az állattartás szabályairól szóló helyi rendeletét a képviselő-testület, igazodva az uniós normákhoz. Az Európai Unió az állattartással kapcsolatban a környezetvédelmet emeli ki egyik legfontosabb célként, ezen a területen szigorodtak a martfűi előírások is.

* * *

Jóváhagyta a testület a Szolnoki Kistérség Többcélú Társulásra vonatkozó megállapodást és alapító okiratot. Martfű részéről elhárult minden akadály a társult települések közötti többcélú együttműködés létrehozására.

A testületi ülés végén ez alkalommal is a város jelenlegi anyagi helyzete került terítékre. A polgármesteri tájékoztatóból kiderült, hogy a központi költségvetés az ülést megelőző napon inkasszált településünk számlájáról 67 millió forintot, annak az összegnek a nagy részét, amelyet a 2002. évi közalkalmazotti bérfejlesztés fedezetének biztosítására kiírt pályázaton az elmúlt évben kapott Martfű. Szólt az ingatlanértékesítésből származó bevételekről is: a leendő bevásárlóközpont telkéért 52 milliót, a kábeltelevízióért 120 millió forintot fizetett új tulajdonosuk. Kifizetetlen számlák nincsenek. Túljutott egy nagy traumán a település, de további racionális intézkedésekre van szükség a gazdálkodás hosszú távú egyensúlyának megteremtéséhez.

 

Herbály Jánosné