ÖNKORMÁNYZATI HÍREK – KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉSRŐL JELENTJÜK - Jövőre folytatódik a hatékonyságjavító intézkedések sora

Közmeghallgatással egybekötött ülést tartott november 25-én Martfű Város Ön-kormányzatának Képviselő-testülete. Az év végéhez közeledve az önkormányzat 2005. évi költségvetési koncepciójára vonatkozó, a gazdálkodás hatékonyságának további javítását célzó intézkedéseket, ésszerűbb, költségtakarékosabb megoldásokat tartalmazó javaslat készült.Az E-ON Tiszántúli Áramszolgáltató Rt. városunkban végzett szolgáltató tevékenységéről szóló tájékoztató megtárgyalásával kezdte munkáját a testület. Oláh Attila régióközpont-vezető és Mihály Miklós értékesítési vezető tájékoztatta a jelenlévőket az áramszolgáltatónál bekövetkezett változásokról és válaszolt a felmerülő kérdésekre.

Az áramszolgáltató martfűi tevékenységében a közvilágítás karbantartás igénye a legnagyobb. Városunk 930 közvilágítási lámpatestjéből 559 javítására került sor ebben az évben.

A csoportos, többeket érintő hibák kezelése elsőbbséget élvez az egyéni bejelentésekkel szemben. A fogyasztók a hibabejelentés lehetőségeiről a számlák hátulján kellő információt találnak. A többeket érintő, ún. csoportos hibák elhárításának meggyorsítására alternatív hibabejelentési lehetőség kidolgozásán munkálkodnak, elsősorban az önkormányzatok számára.

Sokakat érintő, a Simon Ferenc út lakóinak életét keserítő, hónapok óta megoldásra váró problémával is szembesültek a szakemberek. Ezen a szakaszon már sok esetben hibásodott meg a földkábel. Három hónapja napnyugta után teljes sötétségben botorkálnak a gyalogosok. A balesetveszélyt fokozza a nagy gyalogos- és járműforgalom. Megoldást a komplett kábelcsere jelentene.

Az újabb hiba behatárolása már folyamatban van. Ígéretet kaptak a képviselők, hogy hamarosan újra működik a közvilágítás ezen a forgalmas úton.

A 2004. évi pénzügyi terv I–III. negyedévi telesítéséről szóló polgármesteri előterjesztés tárgyalása következett. Eszerint az intézmények működése a beszámolási időszak alatt biztosított volt. Mind a bevételi, mind a kiadási előirányzat teljesítése jelentősen meghaladta az időarányos szintet, de a költségvetés közel egyensúlyban volt. A feladatokhoz szükséges pénz-ügyi fedezet rendelkezésre állt. A személyi juttatások, munkáltatót terhelő járulékok kifizetései a tervezet szintjén alakultak. A decemberi adóbevételek, adófeltöltés alakulásának bizonytalanságáról is hallhattunk.

Az év végéhez közeledve a képviselő-testület több ponton módosította az idei pénzügyi tervet. Állami támogatások módosítása, évközi korrekciók miatt a költségvetés sarokszáma 644 ezer forinttal nőtt. Átvett pénzeszközök, az önkormányzat részére biztosított többletbevételek 8.9 milliós emelkedést jelentettek a tervezetthez képest. Az intézmények belső pénzügyi átcsoportosítása 15,6 millió forinttal csökkenti a költségvetés bevételi és kiadási oldalát (elsősorban a kábeltévé hálózat értékesítéséből eredő intézményi bevétel- és kiadás-csökkenés). Valamennyi módosítás figyelembevételével az idei pénzügyi terv sarokszáma 1.7 millió Ft-tal csökkent, 1.896.482 ezer forintra módosult.

Az országos költségvetés önkormányzati fejezetéhez kapcsolódó javaslatok valamint az idei gazdálkodás általános tapasztalatai alapján elkészült az önkormányzat 2005. évi költségvetési koncepciójára vonatkozó javaslat. Eszerint jövőre tovább gyarapodik a gazdálkodás hatékonyságának javítása érdekében hozott részleges intézkedések sora. Folytatódik az ésszerűbb, költségtakarékosabb megoldások keresése.

A koncepció fejezetenként konkrét számokkal vetíti elő a jövő évre tervezhető fő bevételi és kiadási összegeket. Mellékletében pedig három fejezetből álló javaslatsor ad útmutatást a közel- és távolabbi jövőben várható változásokról.

Újszerű, hogy ez évben írásban leadott képviselői javaslatok is segítették a tervezet összeállítását. Az erre vonatkozó polgármesteri kérésnek csupán egy képviselő nem tett eleget.

Már most látható, hogy a jelenleg érvényben lévő 350 milliós folyószámlahitellel jövőre is számolni kell. Kiemelt célként szerepel azonban a tervezetben, hogy 2005. végére a hitelállományt 200 millió alá kell csökkenteni. Kevesebbet költhet az önkormányzat, és a kiadások tervezésénél döntően a rendelkezésre álló bevételekből kell kiindulniuk.

Némi könnyebbség, hogy az idei intézkedések eredményeként a személyi jellegű kiadások és a már ismertté vált, megtakarítható dologi kiadások összesen 200 millió forint csökkenést jelentenek a jövő évi kiadások terén.

– A 2005. évi költségvetés koncepciójának szellemisége, az abban foglalt elvek gyakorlati végrehajtása nagy terhet ró az intézményvezetőkre, a képviselő-testület minden tagjára és mindazokra, akik a városért, az önkormányzatért felelősséggel tartoznak – fogalmazott a jövő évi pénzügyi tervre vonatkozó előterjesztésében Kozma Imre polgármester.

A képviselő-testület döntése alapján a 2005. évi végleges és részletes költségvetés kidolgozásához december 31-ig valamennyi intézmény részére írásban közölni kell a jövő évben rendelkezésükre álló költségvetési összeget, személyi és dologi kiadások bontásában, az állami hozzájárulás mértékét és az ehhez kapcsolódó ön-kormányzati támogatási összeget.

A 2005-ös gazdasági év megnyugtató indítása és a folyamatos pénzügyi fedezet biztosítása érdekében sor került az önkormányzat meglévő folyószámlahitelének átütemezésére. A 350 milliós kölcsön újabb visszafizetési határideje 2005. november 26.

A képviselők elfogadták a következő évi munkatervüket, majd az év végén szokásos áremelésekről döntöttek. Elsőként a települési szilárd hulladékkal összefüggő feladatok végrehajtásáról szóló helyi rendeletet módosították. A RETHMANN Rt. áremelésre vonatkozó javaslatai közül a lakosság számára legkedvezőbbet, a cég és az önkormányzat közötti, több éves szerződés alapján kalkulált legalacsonyabb összeget támogatták. 2004. január 1-jétől 906 Ft+áfa összeget kell fizetni havonta ezért a lakossági köz-szolgáltatásért.

Továbbra is gondot jelent, hogy az arányosabb díjfizetés érdekében, az egyszemélyes háztartások számára hogyan lehetne díjcsökkentést elérni a szolgáltatónál.

A víz- és csatornadíj jövő évi mértékének megállapítása következett. 2005. január 1-jétől 198 Ft + áfa vízdíjat és 136 Ft + áfa csatornadíjat, összesen 384 Ft-ot fizetünk minden köbméter vízfogyasztásért. Az emelés mértéke 8 %. Ennek ellenére a felemelt összeg csak a működési költségekre lesz elég, várhatóan nem fog fedezetet nyújtani az évek óta halogatott felújításokra (pl. azbeszt csövek cseréje).

Felülvizsgálta a testület az önkormányzati tulajdonban lévő lakások, lakás céljára szolgáló bérlemények bérleti díjait. Január 1-től bérlakások és garzonlakások esetén az összkomfortos lakások lakásbérleti díja 155 Ft/m2/hó, a komfortos lakások bérleti díja pedig 124 Ft/m2/hó. A Hősök terén lévő szobabérlők házában havonta 22.500 forintot kell fizetni szobánként, a Ságvári E. úti szobabérlők házában pedig 11.250 Ft lesz a havidíj.

Az áremelések sorát a gyermekélelmezés térítési díjának változása zárta. A díjmegállapítás alapja az élelmezés nyersanyagköltségének egy ellátottra jutó napi összege. A bölcsődei és az óvodai ellátás (reggeli, ebéd, uzsonna) a szülőket terhelő napi költsége egyaránt 237 Ft lesz január 1-től. Az általános iskolai gyermekétkeztetésen belül a napközi otthonos ellátás 278 Ft-ba, a menza 202 Ft-ba kerül naponta. A Damjanich János Szakképző Iskola és Gimnázium tanulóinak 101 forintot kell fizetniük a reggeliért, 217 forintot az ebédért és 209 forintot a vacsoráért. A növekedés mértéke valamennyi területen 6%.

Második alkalommal tárgyalta a képviselő-testület a buszpályaudvar területének értékesítésére vonatkozó előterjesztést. Mint ahogyan a novemberi számban olvashatták, a Tóth és Veres Vendéglátó Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 1000 m2 körüli épületet, színvonalas vendéglátó, szolgáltató egységet valósítana meg városunk e frekventált területén. A képviselők által korábban hiányolt, a létesítmény várható funkcióit is tartalmazó látványterv és az új utasvárók látványtervei alapján megszületett a döntés az értékesítésről. Eszerint a 2000 m2-es területet 8.000 Ft/m2+áfa áron értékesíti az önkormányzat.

A megmaradó 116 m2 terület önálló telekként az önkormányzat tulajdonában marad. Önkormányzati beruházásban épülnek meg a 442-es út két oldalán a tervezett utas várók, amelyekre négyféle látványterv készült.

A martfűi őstermelők számára várhatóan a Május 1. úti bevásárló övezetben alakítanak ki, a meglévőnél esztétikusabb piacterületet.

A városunkban jelentkező fejlesztési, építési igények figyelembevételével felülvizsgálta a képviselő-testület a helyi településrendezési tervet. Az elmúlt időszak tapasztalatai alapján sor került a tömbtelkes - úszótelkes területek telekalakítási és területhasználati kérdéseinek; a zöld- és erdőterületek területfelhasználásának; a településközponttól délre eső vegyes- és lakó-területek övezeti besorolásának és területhasználatának; valamint az ipari park szabályozási előírásainak vizsgálatára.

Az elkészült útszakasz és telekhatár rendezés alapján módosult a Hunyadi utca végének belterületi határ- és szabályozási vonala.

A korábbi rendeltetések megszűnése következtében megtörtént a vágóhíd és a kertészet területének átsorolása, valamint a terület rendeltetésének megváltozása miatt a buszpályaudvar és környezete területi átsorolása.

A Szolnoki Kistérség Többcélú Társulás október eleji létrejöttével szükségtelenné vált a martfűi székhelyű Szolnok és Térsége Együttműködési Társulás fenntartása. A megszüntetésére vonatkozó előterjesztést támogatták a képviselők.

Lejárt idejű határozatok végrehajtásáról szóló jelentés tárgyalásával zárták munkájukat a képviselők. A testület az önkormányzati gazdálkodás hatékonyságának javításáról szóló határozatában feladatként szerepelt újabb adónemek bevezetésének hatásvizsgálata. Ilyenek az építményadó, a telekadó és a magánszemélyek kommunális adója. A kalkulációk elkészültek, várhatóan azonban mégsem fogja ezeket az adónemeket bevezetni az önkormányzat.

A testületi ülés során dr. Kiss Edit önkormányzati képviselő arról tájékoztatta képviselőtársait, hogy a pénzügyi bizottság vezetői megbízatásáról lemond. Döntését azzal indokolta, hogy több, számára fontos kérdés megítélésében kisebbségben maradt bizottságán belül.

A közmeghallgatással egybekötött ülésen egy martfűi polgár mondta el észrevételeit. Sági István véleménye szerint a képviselő-testületi üléseket és magát a közmeghallgatást délután kellene tartani. Reméli, hogy ténylegesen megvalósulnak a kábeltelevízióra vonatkozó, az értékesítési szerződésben szereplő fejlesztések. Elismeréssel szólt a korábbi orvosi ügyeleti rendszerről, felhívva a figyelmet az új ügyeleti formában tapasztalt néhány hiányosságra.

 

Herbályné