JEGYZŐ LEVELEI - ÚJ KÖZIGAZGATÁSI ELJÁRÁSI TÖRVÉNY - 7. rész

Martfű Város Önkormányzatának Képviselő-testülete ez év október 6-i ülésén három olyan rendeletet alkotott, melyek a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló törvény végrehajtását szolgálják.Az egyik ilyen rendelet az önkormányzati hatósági hatáskörök átruházásáról szól. E rendelet célja az, hogy az ügyfelek kérelmének egyszerűbb és gyorsabb intézése történjen, ezért az adott ügyekben ne a ritkán ülésező és nehezen szervezhető képviselő-testület, hanem egy operatív szervezet, személy döntsön. Így:

I. a Képviselő-testület Egészségügyi és Szociális Bizottsága dönt:

 • Közgyógyellátásra való jogosultság méltányosságból történő megállapítása.
 • Nevelési-oktatási intézményben fizetendő gyermekélelmezési térítési díjkedvezmény megállapítása.
 • Szociális ösztöndíj megállapítása.
 • A személyes gondoskodást nyújtó ellátások igénybevételéért fizetendő térítési díj méltányossági mérséklése, elengedése.
 • Adósságcsökkentési támogatás megállapítása.

II. a Polgármester dönt:

 • A rendszeres gyermekvédelmi támogatás megállapítása, módosítása, megszüntetése.
 • A rendkívüli gyermekvédelmi támogatás és beiskolázási támogatás megállapítása.
 • Az időskorúak járadéka és a rendszeres szociális segély megállapítása, módosítása, megszüntetése.
 • A munkanélküliek jövedelempótló támogatásának megállapítása, módosítása, megszüntetése.
 • A lakásfenntartási támogatás megállapítása, módosítása, megszüntetése.
 • Az ápolási díj megállapítása, módosítása, megszüntetése.
 • Átmeneti segély, temetési segély megállapítása, köztemetés elrendelése.
 • Szociális étkeztetés, házi segítségnyújtás megállapítása, idősek klubjába történő felvétel és térítési díj megállapítása.
 • Ápolást, gondozást nyújtó intézményben, rehabilitációs intézményben, valamint átmeneti elhelyezést nyújtó intézményben történő elhelyezésről szóló döntés és térítési díj megállapítása.
 • A jogtalanul és rosszhiszeműen igénybevett szociális ellátás visszafizetésére kötelezés, illetve annak méltányosságból történő elengedése vagy csökkentése.
 • Az önkormányzat vagyonrendelete szerinti vagyongazdálkodási feladatok ellátása.
 • Az első lakáshoz jutók támogatásának megállapítása.
 • A közterületek rendeltetéstől eltérő használatára szerződés kötése.
 • Önkormányzati lakás és nem lakás céljára szolgáló bérlemények bérlőinek meg-határozása, bérleti szerződések meghosszabbítása, bérleti jogviszony felmondása.
 • Egyedi állattartási ügyben az állattartás körülményeinek szabályozása.

A másik helyi rendelet a rövidített ügyintézési határidőket állapítja meg az alábbiak szerint:

– Valamennyi szervezeti egység esetében

aa) Azonnal intézendő ügyek

 • hatósági igazolvány, bizonyítvány, igazolás kiadása személyesen megjelent ügyfél részére, ha a kért adat, tény a hivatali nyilvántartásban szerepel,
 • hivatalos iratokról másolat készítése,
 • ügyfelek hatóság előtt létrejött egyezségének jóváhagyása, záradékolása,
 • társhatóságok hirdetményeinek kifüggesztése,
 • hatósági nyilvántartásba vétel.

ab) Három napon belül intézendő ügyek

 • postán érkezett, hatósági bizonyítványok kiállítására vonatkozó kérelmek teljesítése.

– Közigazgatási és Hatósági Iroda

ba) Azonnal intézendő ügyek

 • az ügyfél személyes megjelenése esetén születési, házassági, halotti anyakönyvi kivonat kiállítása,
 • házasságkötésre történő bejelentkezés,

bb) Három napon belül intézendő ügyek

 • személyi azonosító adatok, lakcím tudakozódás teljesítése az arra jogosultak részére,
 • külföldi felhasználásra kért anyakönyvi kivonatok kiállítása, kiadása, továbbítása a felettes szervhez,
 • névváltozás, felmentés, tanúsítvány kiadása iránti kérelmek felterjesztése,
 • névviselési kérelmek intézése,
 • házasságkötést megelőző 30 napos várakozási idő alóli felmentés,
 • vásárlók könyvének hitelesítése,
 • méhekre veszélyes növényvédőszer alkalmazása esetén a méhészek értesítése,
 • marhalevél ügyintézés,

Művelődési és Népjóléti Iroda

ca) Azonnal intézendő ügyek

 • elemi károsultak eseti segélyének megállapítása,
 • köztemetés,
 • alanyi és normatív jogon biztosított közgyógyellátás biztosítása.

cb) Három napon belül intézendő ügyek

 • temetési segély megállapítása,
 • eseti segélyek megállapítása, ha a döntéshez szükséges iratok rendelkezésre állnak,
 • rendszeres szociális ellátások megállapítása, ha a döntéshez szükséges iratok rendelkezésre állnak,
 • lakásfenntartási támogatások iránti kérelmek elbírálása a szükséges iratok megléte esetén.

– Városfejlesztési és Műszaki Iroda

da) Azonnal intézendő ügyek

 • közterület-felbontási engedélyek kiadása,

db) Három napon belül intézendő ügyek

 • elidegenítési és terhelési tilalom alóli felmentések megadása.

– Szervezési és Ügyviteli Iroda

ea) Azonnal intézendő ügyek

 • Megsemmisült lakás bérlőjének elhelyezése.
 • Lakásépítési támogatás igénybe-vételéhez szükséges igazolás kiadása, ha a szükséges okiratok rendelkezésre állnak,
 • Talált tárgyakkal kapcsolatos ügyintézés.

A harmadik rendelet a közigazgatási hatósági eljárásban az elektronikus ügyintézés lehetőségét zárja ki, mivel ennek technikai feltételei sem a hatóság, sem az ügyfél oldaláról még nem biztosítottak. Ezen szabály alól az okmányirodai ügyintézés a kivétel, mivel ott elektronikus úton is intézhetők az ügyek.

(Folytatás következik)

 

Balogh Edit
címzetes főjegyző