ÖNKORMÁNYZATI HÍREK - KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉSRŐL JELENTJÜK - Bevétel-orientált költségvetés, további kiadáscsökkentő intézkedések 2006-ban

Közmeghallgatással egybekötött ülést tartott november 24-én Martfű Város Önkormányzatának Képviselő-testülete. A sok fontos téma között tárgyaltak a képviselők az önkormányzat 2006. évi költségvetési elgondolásairól, és döntöttek a víz- és csatornadíj valamint a hulladékszállítási díj emeléséről is.Első napirendi pontként az önkormányzat 2005. évi pénzügyi tervének I-III. negyedévi teljesítéséről szóló előterjesztést tárgyalta a testület. A beszámoló szerint a költségvetés közel egyensúlyban volt, az intézmények biztonsággal működtek.

Az időarányos szintnél alacsonyabbak voltak az intézményi működési bevételek (63,5%). Jelentős az elmaradás a felhalmozási és tőke jellegű bevételek (tervezett ingatlan értékesítés) terén (27,1%). Az éves pénzügyi terv bevételi oldala ennek ellenére, elsősorban a helyi adókból származó bevételeknek köszönhetően, 77,8 %-ban teljesült.

Az éves kiadási előirányzat az időarányos szintnél magasabban, 78%-ban realizálódott. Ezen belül azonban szinte csak a működési kiadásokra jutott pénz (96,7%). A gáz- és villamos-energia költségek az elhúzódó tél miatt jóval a tervezett felett alakultak. Az év eleji 7,5%-os, majd a szeptemberi további 4,5%-os köz-alkalmazotti béremelés 104 millió forint plusz kiadással terhelte az önkormányzatot. A felhalmozás, a beruházások aránya továbbra is nagyon alacsony.

Képviselői kérdésre válaszolva Kozma Imre polgármester elmondta: bár az ingatlanértékesítésből származó bevételek elmaradtak a tervezettől, a Városgondnokság volt épülete és különböző telkek iránt jelentős az érdeklődés. Az önkormányzat azonban csak reális áron hajlandó azokat értékesíteni.

– Nagy erőfeszítéseket kívánt az I-III. negyedévi gazdálkodás, ami komoly tendenciákat jelez a jövő évi pénzügyi elképzelésekre vonatkozóan – hallhattuk a pénzügyi és ügyrendi bizottság megállapítását Tóthné dr. Gallyas Katalin bizottságvezetőtől.

* * *

Több, az idei pénzügyi tervre vonatkozó módosítást fogadott el a testület. Az állami támogatások, valamint az önkormányzat által átvett pénzeszközök és többletbevételek változásával az önkormányzat idei költségvetési sarokszáma 8,3 millió forinttal emelkedett. Önkormányzaton belüli átcsoportosításokról is döntöttek a képviselők.

* * *

Az államháztartásról szóló törvénynek megfelelően november végéig valamennyi önkormányzatnak el kellett készítenie a következő költségvetési évre vonatkozó főbb irányelveit.

Az országos költségvetési elgondolások, valamint az önkormányzat ez évi gazdálkodásának általános tapasztalatait figyelembe véve formálódik a martfűi önkormányzat 2006. évi költségvetési koncepciója. A jövő évi pénzügyi terv készítése során már most egyértelmű, hogy a gazdálkodás hatékonyságának javítása érdekében további intézkedésekre van szükség. Egyre inkább érvényesül az az elv, hogy csak a konkrét, megbízható bevételi források ismeretében kerülhet sor a kiadási oldal megtervezésére. Előterjesztésében Kozma Imre polgármester arra kérte a képviselőket, hogy a jövő évi gazdálkodásra vonatkozó, kiadáscsökkentő javaslataikat december 28-ig írásban juttassák el hozzá.

A pénzügyi tervben, mind az állami hozzájárulások, mind a saját bevételek tekintetében, az ideihez hasonló forrásokkal számolnak. Elkerülhetetlennek tűnik a jelenlegi 350 milliós működési és finanszírozási folyószámlahitel további fenntartása. A hitel visszafizetésének 2006. év végére történő átütemezéséről is döntöttek a képviselők. Az idén végrehajtott intézkedések eredményeként a személyi juttatások és azok járulékai jövőre tovább csökkennek. A dologi kiadások terén is hasonló tendenciával számolnak.

Az előterjesztés szerint az ismert bevételek és kiadások megközelítőleg egyen-súlyban lesznek 2006-ban, azonban a hitelállomány csökkentése érdekében tovább kell faragni a pénzügyi terv kiadási oldalán. Az ehhez szükséges szinten szabja meg az önkormányzat valamennyi intézménye részére a jövő évre rendelkezésükre álló költségvetési összeget, aminek ismeretében az intézmények összeállíthatják pénzügyi tervüket. Az intézményekkel egyeztetett, 2006. évi részletes költségvetést február 15-ig kell a képviselő-testület elé terjeszteni.

Sok más önkormányzathoz hasonlóan ismét nehéz év előtt állunk. Ahogyan Kozma Imre fogalmazott: a 2002-es, 50%-os közalkalmazotti béremelés 200 milliót meghaladó terhe a mai napig érezteti hatását. Az idei béremelés újabb 110 milliós kiadást jelent. Az állami hozzájárulás pedig, elsősorban a gyermekek számának csökkenése miatt, gyakorlatilag változatlan 2000. óta. A viszonylag kedvező helyi iparűzési adóbevétel „ellensúlyozására”, az ún. adóerőképesség-számítás miatt, a személyi jövedelemadó önkormányzatunkat megillető része 21-22%, a lehetséges 40% helyett. Az elmúlt két évben végrehajtott nehéz döntésekből, a több mint 100 fős létszámleépítésből eredő megtakarítást pedig „elvitte” az idei bérfejlesztés.

Kovács Jánosné szerint az önkormányzati kiadások csökkentése érdekében újabb, konkrét intézkedési sort kell összeállítani, meghatározva az irányokat és a feladatokat. A lakosságot pedig részletesen tájékoztatni kell, hogy miért nem csökken, csökkenhet a pénzügyi hiány.

A martfűi lakosságot nem terheli helyi adó, mint a legtöbb településen, ami azt jelenti, hogy a képviselő-testület jól látja el a feladatát – hallhattuk Tóthné dr. Gallyas Katalintól.

* * *

A lakosság és a helyben érdekelt szervek közérdekű kérdései, javaslatai címszóval, az ún. közmeghallgatással folytatódott a munka, ez alkalommal is gyér érdeklődés mellett. Egyedül Sági István tett fel kérdéseket, többek között városunk településrendezési tervével, a meghiúsult műfüves lapdarúgó-pálya és tornacsarnok padlófelújítási pályázatokkal, valamint az általános iskola egy épületben való elhelyezésével kapcsolatban.

A településrendezési terv november végi változásai elsősorban a területfelhasználásra irányultak. Emellett jogszabályi változásokat is átvezetnek benne. A városközpont déli részének, a volt kertészet és vágóhíd területének beépíthetősége, valamint új iparterületek kialakítása (pl. új szennyvíztisztító telep, új bioerőmű a növényolajgyár mellett) tette szükségessé a tervmódosítást, amely a szakhatósági engedélyezés után válik véglegessé. Ezekben a témákban lakossági meghallgatást is tervez az önkormányzat.

A rendezési terv elfogadása után kezdődhet a telekkialakítás, a közművesítés, mégpedig egy, az önkormányzatokat ebben segítő, kedvező hitelkonstrukció igénybevételével – tájékoztatta a jelenlévőket Kozma Imre.

A műfüves pálya megvalósítására 65 milliós állami támogatást nyert az önkormányzat. Az eredetileg 100 milliós nagyságrendű beruházás azonban, minden körülményt figyelembe véve, 150 millióba került volna. A tornacsarnok új burkolatára 10 milliót nyert a város, a beruházás pedig, az ebben az esetben is rendkívül szigorú megkötések miatt, 35 millióba kerülne. Utólag mindkét beruházás túl nagy terhet rótt volna az önkormányzatra.

A Városi Általános Iskola egy épületben, a Május 1 úton működik 2006 szeptemberétől. Az ehhez szükséges átalakításokat a nyári szünetben a Városgondnokság végzi el. Az intézmény zavartalan működéséhez új tornacsarnok építését tervezi az önkormányzat.

A tervek szerint a Mártírok úti épületbe más önkormányzati intézmények költöznek. Ezt megelőzően azonban a funkcióváltás költségeit körültekintően elemezni kell – hallhattuk a polgármester válaszában.

* * *

Döntött a képviselő-testület a 2006. évi költségvetési gazdálkodás átmeneti szabályozásáról, majd a jövő évi munkatervüket fogadták el. A lakosságot közvetlenül érintő, „zsebbenyúlós” téma következett: a víz- és csatornadíjak emelése.

A Városi Víz- és Csatornamű feladatai közé tartozik a zárt és nyílt belvíz-, illetve csapadékvíz elvezető rendszerek karbantartása, fenntartása. A kötelezően alkalmazandó vízterhelési díj 27 forintról 32 Ft/m3-ra nő januártól. Az önkormányzat, pályázati forrásból, több ütemben, közcélú foglalkoztatás keretében teszi rendbe a belvízelvezető rendszert. Az itt felmerülő, jövő évre várható, közel másfélmilliós egyéb költségeket (gépek, építési anyagok, szállítás) szintén be kellett építeni a csatornadíjba (10 Ft/m3). Felújításra az idei évre előirányzott 3,9 millió helyett 1,7 milliót terveznek. Mindebből egy, az inflációt meghaladó, 8,98%-os együttes díjemelés kerekedett ki.

 

Dr. Kiss Edit képviselő szerint elfogadhatatlan, hogy a víz- és csatornamű nem végzi el azokat az egyre sürgetőbb beruházásokat sem, amelyeket a képviselő-testület által elfogadott pénzügyi tervébe, így a díjakba is, beépít.

* * *

Módosította a testület a lakások és helyiségek bérletét szabályozó helyi rendeletét. Eszerint a lakásbérleti díjak január 1-től a következő módon alakulnak: Bérlakások és garzonlakások esetén összkomfortos lakás 170 Ft/m2/hó, komfortos lakás 136 Ft/m2/hó. Szobabérlők háza (Hősök tere 10., Ságvári E. u. 11.) 25 ezer Ft/hó/ szoba. Szobabérlők háza (Ságvári E. u. 6.) 12.500 Ft/hó/fő.

A magas közüzemi fogyasztás, az esetenként rossz fizetési morál, a csökkenő kihasználtság és az ezekből eredő egyre magasabb bérleti díj arra készteti az önkormányzatot, hogy újra szabályozza az önkormányzati bérlemények igénybevételét. Még az idén felmérést végeznek, a lehetséges költségcsökkentési megoldások mellett elsősorban szociális kérdésként kezelve ezt az évek óta problémás területet.

* * *

Módosították az önkormányzat vagyonával való gazdálkodás helyi szabályait, valamint a Városi Víz- és Csatornamű és a Városgondnokság alapdokumentumait. Döntöttek a képviselők a Virág úton lévő önkormányzati terület egy részének értékesítéséről, 5000 Ft/m2 áron

* * *

Más településekhez hasonlóan a jövő évtől a pedagógiai szakszolgálat feladatellátást (nevelési tanácsadást és logopédiai ellátást) kistérségi szinten, magasabb színvonalon, az állami normatíva és a többcélú kistérségi társulások általános működési támogatásából kívánja megoldani önkormányzatunk. A képviselő-testület támogatta a Szolnoki Kistérség Többcélú Társulás erre vonatkozó megállapodás-tervezetét. Ezt a feladatot a Szolnok Városi Pedagógiai Szakszolgálat utazó szakemberrel fogja ellátni.

* * *

A belső ellenőrzési feladatellátásra vonatkozóan is hasonló megállapodás mellett döntött a képviselő-testület. Ez az egyetlen módja, hogy az önkormányzatok állami normatívából tudják ellátni ezt a számukra kötelező feladatot. A Szolnoki Kistérség Többcélú Társulás, ezen belül a martfűi önkormányzat belső ellenőrzési feladatát, a megállapodás megkötését követően, Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala látja el.

* * *

Végezetül a Remondis Kft. idei szolgáltatási beszámolóját, valamint a jövő évre vonatkozó hulladékszállítási szolgáltatási díjemelési javaslatát tárgyalta a testület.

2006. január 1-től Martfűn a lakossági hulladékdíj, 120 literes edény esetén 1.095 Ft+áfa/ ingatlan/hó lesz. A lomtalanítás ebben az összegben nincs benne, azt jövőre is az önkormányzatnak kell finanszíroznia.

Utolsó alkalommal határozták meg az önkormányzat és a társaság között létrejött közszolgáltatási szerződésben szereplő képlet szerint a lakossági hulladékdíjat. 2007-től már nem köti a szolgáltatót az önkormányzattal négy évvel ezelőtt kötött szerződés az automatikus ármegállapításra vonatkozó része. A testületi ülésen részt vett Deres Szabolcs, a Remondis Kft. ügyvezető igazgatója. Az általa ismertetett költségkalkuláció szerint Martfűn 2006-ban 1.335 Ft+áfa volna a tényleges díj.

Ez előrevetíti, hogy mire számíthatunk 2007. január 1-jétől. Az önkormányzati képviselők kérdései, javaslatai alapján fordulópontot jelenthet a fenti időpont a szolgáltatás ellátásában is. Úgy tűnik, hogy kisebb edények használatára is lehetőség lesz majd. Ez azonban nem jelenti azt, hogy arányosan csökken az edénytípusonkénti ürítési díj, amit a szemétmennyiségtől független költségekkel indokol a szolgáltató. Igyekeznek az igényekhez igazítani a szolgáltatást, amit a képviselő-testület is szorgalmazott.

A képviselői véleményekből kiderült: a szelektív gyűjtő szigetek használatáért a szemétszállítás díjának csökkenését várnák el az itt élők. A gyűjtőszigetek környezete pedig sűrűn hagy kívánnivalót maga után.

A szolgáltatási beszámoló alapján egy év alatt 2473 tonna háztartási hulladékot szállított el városunkból az általa üzemeltetett Tiszazugi Regionális Hulladékkezelő Központba a Remondis Kft. A szolgáltatással alapjában elégedett a képviselő-testület, amelynek a hozzájárulása szükséges és szükséges lesz a 2007. évi lakossági hulladékdíj emeléséhez is.

 

Herbályné