KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉSRŐL JELENTJÜK CIVIL STRATÉGIA – Bővül az önkormányzat és a helyi civil szervezetek közötti kapcsolatrendszer Gazdálkodása részletes megismerését követően kaphat további önkormányzati támogatást a labdarúgó sportegyesület

A civil szervezetek tevékenységének és helyzetének felmérése mellett, a Damjanich János Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium tevékenységéről, a kereskedelmi-marketing szakmai képzés sikeres bevezetéséről is tájékozódott a képviselő-testület a június 29-én megtartott soros ülésén.Elsőként a civil szervezetek városunkban betöltött szerepéről, jövőbeni feladatairól és működési feltételeiről valamint a „Martfű Város Önkormányzata civil stratégiájáról” szóló előterjesztéseket fogadta el a testület.

A komoly hagyományokkal rendelkező civil mozgalom közösségformáló, városszépítő, kulturális, egészségmegőrző és érdekképviseleti tevékenységéhez az önkormányzat igyekszik biztosítani a szükséges feltételrendszert (közösségi tér, elsősorban a művelődési központ, pályázati rendszer keretében anyagi támogatás, hozzájárulás rendezvényeik költségeihez). A civil szervezetek, csoportok beszámolói alapján, helyzetüket első alkalommal tárgyalta ilyen átfogó jelleggel a testület.

A „Nemzeti Civil Alapprogram”-ról szóló 2003. évi törvény elfogadását követően, 2004 januárjában 16, cégbíróság által bejegyzett civil szervezet megalakította a Martfűi Civil Fórumot. Fróna Katalin, a fórum választott vezetője részt vesz a megyei civil kerekasztal tevékenységében is. A közösségek, egyesületek munkájának összehangolása, az együttműködés erősítése mellett a helyi szervezetek kistérségi, megyei szintű képviseletére, pályázati források igénybevételére, információszerzésre is lehetőséget nyújt ez az újszerű önszerveződés.

Az eddigi együttműködésre alapozva az önkormányzat fontosnak tartja, hogy meghatározott stratégia szellemében fejlessze, kiszámítható és intézményes alapokra helyezze kapcsolatait a civil szervezetekkel. A stratégia legfontosabb elemei társadalmi szerepvállalásuk segítése, az itt élők életminőségének, a város versenyképességének javítása. Ezekkel a szervezetekkel együttműködve kisebb költséggel, a tényleges igényeket jobban figyelembe véve valósíthatja meg az önkormányzat a közfeladatait, a civil szervezetek ugyanis közhasznú tevékenységükhöz támogatást kaphatnak.

A szervezettebb, rendszeresebb kapcsolat részeként az önkormányzati döntések előkészítésébe, a döntéshozatalba, a bizottsági és a képviselő-testületi munkába is be szeretnék vonni a civil szervezeteket.

A képviselő-testület határozatában köszönetét fejezte ki a civil szervezetek városunkban végzett, közérdeket szolgáló, közösséget formáló tevékenységéért, és támogatásáról biztosította a helyzetük jövőbeni stabilizációját szolgáló civil stratégiát.

* * *

Következő napirendi pontként a Damjanich János Szakképző Iskola és Gimnázium tevékenységéről szóló beszámolót tárgyalta a testület. Döntöttek a 2006 /2007-es tanévben indítható tanulócsoportok számáról, és sor került az iskola alapító okiratának módosítására is.

A Rusvainé Schneider Piroska igazgató által készített, a 2003-2006. közötti időszakot feldolgozó, részletes és tartalmas beszámoló jól tükrözi a könnyűipari szakmai képzés leépülését, a kereskedelmi-marketing szakmai képzés sikeres bevezetését, az önkormányzati megszorításokat. Mindezek miatt az iskola dolgozóinak összetétele, létszáma három év alatt 12 fővel csökkent, csaknem változatlan tanulólétszám mellett (a 2005/2006-os tan-évben 378 fő).

Elsősorban a helyi tanulók középiskolája szeretnének lenni, bizonyítva a jobb képességű martfűi tanulóknak és szüleiknek is, hogy érdemes ezt az iskolát választaniuk, diákjaik eséllyel pályáznak a felsőfokú intézményekbe.

A szakképzés várható gyökeres átalakítása újabb jelentős kihívások elé állítja a martfűi középiskolát is. A képviselő-testület határozatában köszönetét fejezte ki az intézmény dolgozóinak, hogy a megszorító intézkedések mellett is színvonalasan, magas fokú szakmai igényességgel végezték oktatási, nevelési feladataikat.

A határozatban szerepel a középiskola tárgyi feltételeinek javítása, és az is, hogy az iskolaépület állagmegóvását, felújítását kiemelten fontos feladatként kell kezelni, a lehetséges pályázati források bevonásával.

A feladatellátáshoz szükséges pedagóguslétszámot egy fővel csökkentve, 40 főben, az összes foglalkoztatotti létszámot pedig 50 főben határozta meg a következő tanévre a képviselő-testület.

Az alapító okirat módosítását elsősorban a szakfeladat-számok változása valamint az érettségizettek számára tervezett számítástechnikai szakmai képzés tette szükségessé. Erre a képzésre jelentős igény van, állami normatíva is segíti, a szükséges tárgyi és személyi feltételek pedig adottak hozzá az intézményben.

* * *

Ezt követően a Városi Művelődési Köz-pont és Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzatát és alapító okiratát is aktualizálta a képviselő-testület, majd a 2006. évi pénzügyi terv módosítására, év közbeni korrekciójára került sor.

Ez év elejétől átalakult a családtámogatási rendszer és a szociális ellátásokban is több változás történt. A gyermekvédelmi és szociális ellátásokról szóló helyi rendelet áprilisi módosítását követően, ez alkalommal a közgyógyellátás rendszerének változásait vezették át a helyi rendeletben (a változásokról júniusi lapszámunkban olvashattak).

Továbbra is megmarad az alanyi normatív és a méltányossági alapon járó közgyógyellátás, amelyek biztosítása a jegyző feladatkörébe tartozik. A méltányossági közgyógyellátás szabályait változatlanul a helyi képviselő-testületnek kell meghatároznia a szociális törvény keretei között.

Bonyolultnak és hosszadalmasnak tűnik a közgyógyellátás igénybevétele. Dr. Despotov Svetozar szerint egy igénylő számára másfél óráig tart az igénylőlap kitöltése, kódolása. Mindez az egészség-ügyi ellátás színvonalának jelentős romlásával járhat – figyelmeztetett a háziorvos képviselő.

* * *

A képviselő-testület korábbi döntése alapján városunkban a családsegítés, támogató szolgáltatás, közösségi ellátások, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, szociális információs szolgáltatás valamint a gyermekjóléti szolgáltatás feladatokat a Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási Központ látja el. A korábban a martfűi önkormányzat intézményeként működő Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat költségvetési szerv megszüntető okiratának elfogadására is sor került ezen az ülésen.

* * *

Támogatták a képviselők a volt vadászház melletti, mindkét végével a 442-es útba csatlakozó, közel ötezer négyzetméter alapterületű, önkormányzati közút magánúttá minősítését, lehetővé téve ezzel egyben a terület későbbi értékesítését is.

* * *

2004 végétől Martfűn a sürgősségi betegellátást az Emergency Service Bt. látja el, Tiszaföldvári telephellyel, központi ügyelet formában. Időközben a Tiszaföldvárt is magába foglaló Kunszentmártoni Kistérség Többcélú Társulás egységesen a vállalkozói forma mellett döntött a sürgősségi betegellátás terén. Az erre a célra kiírt pályázatot szintén a már említett társaság nyerte meg, így július 1-jétől Tiszaföldvár mellett Kunszentmártonban is kialakítottak egy telephelyet. Az önkormányzat most elfogadott, a többcélú társulással kötött együttműködési megállapodása alapján városunkban továbbra is a már megszokott módon történik a sürgősségi ügyeleti ellátás.

* * *

Pályázati pénzből bővítik a Főkefe Kft. Kossuth úti épületét

Az önkormányzat tulajdonában lévő ingatlant több éve bérli a megváltozott munkaképességűeket foglalkoztató kft. A társaság több mint 13 milliós támogatást kapott a JNSZ megyei Munkaügyi Központtól megfelelő munkahelyek kialakítására. A támogatás igénybevételét lehetővé téve a képviselő-testület hozzájárult, hogy a munkaügyi központ jelzálogjoggal terhelje az ingatlant.

* * *

Támogatta a képviselő-testület a romániai, Nagybánya melletti Tautii-magheraus (Misztótfalu) és városunk közötti testvérvárosi együttműködési megállapodás aláírását. A Máramaros megye és JNSZ megye között 1993-tól szövődő kapcsolat újabb állomásaként mindkét fél kiemelten kezeli a testvértelepülési együttműködések kialakítását.

* * *

A Martfűi Labdarúgó Sportegyesület az idei pénzügyi tervben szereplő összeg időarányos részén felül további támogatásért fordult a képviselő-testülethez. Az egyesület már a költségvetés tárgyalásakor jelezte, hogy a 2,5 milliós önkormányzati támogatás csaknem duplájára volna szüksége a zökkenőmentes működéshez. Ahhoz, hogy a sikeresen szereplő, II. helyezett felnőtt, IV. helyezett ifjúsági, I. helyezett serdülő, II. helyezett U-13-as csapat egyáltalán a 2005/2006-os bajnokságot be tudja fejezni, s hogy nevezni tudjon a következő idényre, gyors anyagi támogatásra volt szükségük. A képviselő-testület támogatta a „gyorssegélyt”, azzal a kikötéssel, hogy július 10-ig részletesen számoljon be az egyesület az első féléves gazdálkodásáról, és hasonló részletes képet szeretnének arról is kapni, hogy mekkora támogatásra volna szükségük az őszi idényre.

 

Herbályné