ÖNKORMÁNYZATI HÍREK KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉSRŐL JELENTJÜK "Vállalhatóak a négy év döntései. Sikerült a pénzügyi helyzetet rendezni. Emelt fővel adhatjuk át a város irányítását az utánunk következőknek"

Szeptember 21-én tartotta utolsó ülését a korábbi képviselő-testület. Legfontosabb napirendi pontokként az önkormányzat településfejlesztési koncepciójának és négy évre szóló programjának megvalósítását valamint a 2006. évi pénzügyi terv első félévi végrehajtását értékelték a képviselők.
Martfű Közéleti Magazin, 2006. októberA településfejlesztési koncepció és a négyéves program végrehajtásáról szóló beszámoló részletesen rögzíti a korábbi képviselő-testület döntéseit, működési körülményeit. Ezek közül a legfontosabbakat próbáltam kiemelni.

A 2002 októberében tartott alakuló üléstől számítva a testület 43 ülést tartott, 325 napirendet tárgyalt, 97 rendeletet alkotott és 222 határozatot hozott. Időközben a Szolnoki Kistérség többcélú társulássá alakult, az együttműködés a területfejlesztésen túl, több önkormányzati feladat közös megszervezésével és ellátásával bővült (Martfű vonatkozásában a kistérség látja el a költségvetési szervek belső ellenőrzési feladatait, a családsegítés, támogató szolgálat, közösségi gondozás, gyermekjóléti alapszolgáltatás, nevelési tanácsadás, logopédiai szolgáltatás feladatait).

Hazánk európai uniós csatlakozását követően még inkább előtérbe került az ország fejlettebb területeihez történő felzárkózást szolgáló fejlesztések megvalósítása, az ahhoz szükséges uniós források megszerzése, melyben a kistérségek kiemelt szerepet kaptak. Elkészült a JNSZ megyei Területfejlesztési Tanács 2007-2013 közötti időszakra szóló Stratégiai Programja, melyben kistérségünk és városunk fejlesztési elképzelései is megfogalmazódtak. A Szolnoki Kistérség 39.421 millió Ft összegű, 15 alprogramból álló fejlesztéssel szerepel a megyei programban, melyből 8 alprogram Martfűt közvetlenül érinti (kerékpárút-hálózat fejlesztés, bel- és külterületi úthálózat fejlesztés; közoktatási intézmények infrastrukturális fejlesztése; új tornaterem építése; kulturális intézmények infrastrukturális fejlesztése; új szennyvíztisztító létesítése, ivóvíz minőség javítása; Ipari Park közművesítése).

A lakosság önszerveződő közösségei az önkormányzati feladatellátás szinte minden területét átölelik. A szociális, egészségügyi, kulturális, hagyományőrző, művészeti csoportokon túl sport- és ifjúsági szervezetek vállalnak nagy szerepet az önkormányzat feladatainak ellátásában, a lakossággal történő kapcsolattartásban, városi rendezvényeink színvonalas megtartásában.

A lakónépesség az elmúlt négy évben 157 fővel csökkent (2,1%). A munkaképes korú népesség 2003. január 1-jén 4.940 fő volt, ez év júniusában pedig 4.887 fő (-1%). A regisztrált munkanélküliek száma 355 főről 297 főre csökkent.

Négy év alatt 47-tel, 2773-ra nőtt a lakások száma (25 családi ház, vállalkozói tőkéből 22 lakás épült).

Ez év júniusában 251 egyéni és 214 társas vállalkozás működött a kereskedelmi, vendéglátó-ipari, könnyűipari, szolgáltatói és mezőgazdasági szakágazatokban.

A beszámoló részletesen foglalkozik az egészségügyi és szociálpolitikai feladatok ellátásával. Az elmúlt évek legjelentősebb szervezeti változása ezeken a területeken a sürgősségi ügyeleti ellátás átszervezése volt, Tiszaföldvár telephellyel. Ez év februárjától pedig a gyermekjóléti és családsegítő feladatokat a Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása által alapított Szociális és Gyermek-jóléti Alapszolgáltatási Központ látja el, továbbra is martfűi telephellyel.

A költséghatékonyabb működtetés érdekében az önkormányzati intézmények szervezeti felépítésében is jelentős változtatásokra került sor. 2004-től az ún. kiskincstár látja el a gazdálkodási feladatokat. Az idei tanévtől egy épületben folyik az oktatás a József Attila Általános Iskolában. A Damjanich János Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium sikeres profilváltást hajtott végre a kereskedelem-marketing oktatás irányába.

A beszámoló szerint a képviselő-testület négyéves programjában szereplő célkitűzések megvalósítását alapvetően meghatározta az önkormányzat pénzügyi helyzete, az egyre nehezedő gazdálkodási körülmények.

A képviselő-testület beszámolójának összegzése alapján a gazdálkodás nehézségei ellenére teljesítették a négyéves programban megfogalmazott fő célokat, a település üzemeltetésével kapcsolatos feladataikat, és megőrizték az intézmények működőképességét. Céljaik elérését elősegítette az itt élő emberek, a helyben működő gazdálkodó szervezetek, önszerveződő közösségek aktív, segítő együttműködése, közreműködése, amiért köszönetüket fejezték ki.

Kozma Imre elismeréssel szólt a képviselő-testület fegyelmezettségéről, felelősségteljes, megbízható munkavégzéséről. A testület nevében köszönetet mondott az intézményvezetőknek, a polgármesteri hivatal munkatársainak, Balogh Edit címzetes főjegyzőnek a képviselő-testületi munka magas színvonalú támogatásáért.

A képviselői vélemények alapján a testület a legfontosabbnak azt tartotta az önkormányzati választásokhoz közeledve, hogy sikerült stabilizálni a város pénzügyi helyzetét. Ha az ipari park területének árából rendezhető lesz a hiteltartozás, akkor „tiszta lappal” kezdheti meg a következő négyéves gazdálkodást az új képviselő-testület.

* * *

Ez év februárjában a 2006. évi költségvetés bevételi és kiadási főösszegét 1.389.714 e Ft-ban hagyta jóvá a testület. Az első félév során az előirányzat 1.419.767 e Ft-ra emelkedett. A pénzügyi terv első félévi teljesítése 627.786 e Ft bevétellel és 669.350 e Ft kiadással zárult. A helyi adók, a megosztott, átengedett bevételek, a normatív állami hozzájárulások, támogatások a tervezettnek megfelelően alakultak. A felhalmozási és tőke jellegű bevételek elmaradtak a várakozástól, a II. félévben azonban várhatóan befolyik a főleg ingatlanértékesítésből remélt pénz. A kiadások összege magasabb volt a bevételeknél június utolsó napján, de alatta maradt az időarányosan tervezettnek. A folyamatos likviditási problémák miatt több alkalommal kellett bérhitelt igénybe vennie az önkormányzatnak. Az összes kiadás 94,7%-a a működési költségekre ment el, a tervezett beruházások, felújítások jelentős része az év második felében valósulhat meg.

* * *

Ezen az ülésen újabb egy évre megbízta a képviselő-testület a Fehérné Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft-t a könyvvizsgálói feladatok ellátásával.

Forgalomképtelen törzsvagyon jellegének megváltoztatásáról is döntött a testület. A Kun B. út és Kossuth L. út kereszteződésében lévő, valamint a Deák Ferenc utcával párhuzamosan található területek forgalomképessé minősítésével hat építési telek kialakítása vált lehetővé.

Herbályné