Integrált Városfejlesztési Stratégia 2013

Martfű Város Önkormányzata Képviselő-testülete, jeles szakemberek segítségével Integrált Városfejlesztési Stratégiát (IVS) készíttetett, amely 8-10 évre meghatározza a város fejlődésének főbb irányait. A stratégia elkészíttetéséről 2012 szeptemberében döntött a testület.

Az Integrált Városfejlesztési Stratégia fejlesztési szemléletű, középtávú dokumentum, amelynek célja a területi alapú, területi szemléletű tervezés megszilárdítása a városokban, a városrészekre vonatkozó célok meghatározása és azok középtávú megvalósítása.

A pályázat által érintett akcióterületekre részletes megvalósíthatósági terv készül, amely tartalmazza a településrendezési terv alapján megvalósítható műszaki, valamint az érintett területrész funkcióját teljessé tevő gazdaságfejlesztési, foglalkoztatási, szociális célú projekteket és a hozzájuk kapcsolódó fejlesztési akciók pénzügyi tervét. A rendkívül tartalmas dokumentum egyben az európai uniós városfejlesztési, energetikai pályázatok feltétele is.

A város valamennyi lakóját érintő, Martfű fejlődésének közép- és hosszú távú főbb irányait, tervezett beruházásait meghatározó stratégia az Art Vital Tervező, Építő és Kereskedelmi Kft. közreműködésével valósult meg.

A település egészére vonatkozó helyzetértékelést (gazdasági, demográfiai jellemzők, turisztikai vonzerők, települési környezet, lakásállomány, települési infrastruktúra, közösségi szolgáltatások, település hosszú távú jövőképe), a fejlesztési stratégia célszerkezetének meghatározását heti szintű egyeztetés, folyamatos adatgyűjtés, kérdőíves felmérések alapozták meg.

A már elkészült koncepció, az abban felsorolt beruházási tervek a lakossággal való megismertetése, társadalmasítása érdekében lakossági fórumot szervezett az önkormányzat, ahol a csaknem teljes városfejlesztési stratégiát bemutatta a munkálatokat irányító Végh József, az Art Vital Tervező, Építő és Kereskedelmi Kft. igazgatója.

A Martfű város fejlesztését célzó dokumentumot 2013. február 12-i ülésén hagyta jóvá a képviselő-testület, és ekkor került sor a Bata-lakótelep szociális célú város rehabilitációja Akcióterületi Terv elfogadására is.

Az elkészült dokumentumok alapját képezik az ÉAOP-5.1.1./A-12 számon „Szociális célú város rehabilitáció” címmel megjelent - 100%-os támogatású - pályázat benyújtásának, amelyről szintén a februári ülésen döntöttek a képviselők.

Herbály Jánosné