Önkormányzat


Gazdasági program 2015-2019

MARTFŰ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

 Gazdasági Programja 2015-2019.

  

I. Bevezető

A gazdasági program a Képviselő-testület választási ciklusra vonatkozó célkitűzéseit, a kötelező és önként vállalt feladatait tartalmazza a költségvetési lehetőségekkel összhangban, figyelembe véve a Kormány célkitűzéseit, önkormányzati politikáját, a helyi társadalmi, környezeti, gazdasági adottságokat, valamint a térségi és országos fejlesztési koncepciókat.

Fő célja, hogy Martfű meglévő és lehetséges gazdasági-pénzügyi forrásait prognosztizálja, és azokat a település fejlődése szolgálatába állítsa, vonzóvá téve a várost az itt élők, az ide érkezők, a befektetők, a beköltözni szándékozók számára.

Az elmúlt évek a közigazgatás, az önkormányzati rendszer átalakításának jegyében teltek, és ez a folyamat napjainkban is tart.

Nem pusztán az önkormányzati törvény és az abból adódó szervezet- és feladatrendszer, valamint a finanszírozás változásáról volt szó, hanem az önkormányzatokat érintő ágazati törvényekről (oktatás, egészségügy, szociális ellátás, vízi közműszolgáltatás, hulladékgazdálkodás), valamint a területfejlesztési és pénzügyi tárgyú szabályokról is.

Az átalakítás gyors és szakszerű döntéseket követel a Képviselő-testülettől, melyek során a legfontosabb célkitűzés, hogy a végrehajtás az itt élő emberek, az itt működő szervezetek és intézmények számára zökkenőmentes legyen, a legkisebb hátránnyal járjon.

 A közigazgatás, az önkormányzati rendszer, a közszolgáltatások folyamatos átalakulása közepette nehéz hosszabb távra szóló programot megfogalmazni, hiszen a kormányzati szándék, a finanszírozás, a pályázati lehetőségek konkrét ismerete nélkül hiába fogalmazzuk meg a város fejlesztésével kapcsolatos elképzeléseinket, ha annak megvalósítása jogszabályi rendelkezésekbe ütközik, vagy éppen forrás hiányában kell lemondani arról.

A Kormány a fejlesztési irányelveit az új energiapolitika, a vidékfejlesztés és területfejlesztés, a növekvő foglalkoztatás irányába fogalmazta meg, így önkormányzatunk számára is ezen célkitűzések jelentik a fejlődés legfőbb lehetőségeit.

 

II. Helyzetelemzés

Martfű  a megyeszékhelytől  20 km-re délre, a szolnoki kistérség déli szélén található ipari kisváros. Bár természeti, földrajzi adottsága viszonylag jó, a megyeszékhely közelsége a további iparfejlesztést kedvezőtlenül befolyásolja.

A település demográfiai jellemzői az országoshoz hasonlóak, a lakosságszám folyamatosan csökken, a születések és halálozások egyenlege negatív, a lakosság elöregszik, a vándorlási különbözet is évek óta negatív.  Évente kb. 50 fővel csökken ily módon a lakosság száma

Az önkormányzat szociális, gyermekjóléti feladatai évről évre nőnek a lakosság anyagi és egzisztenciális helyzete miatt. Igaz ez a megállapítás még akkor is, ha 2011. év elején a 4732 fő munkaképes korú lakos 2014. év elejére 4800 főre nőtt, a nyilvántartott munkanélküliek száma 451 főről 254 főre csökkent. A csökkenés elsősorban annak volt köszönhető, hogy az önkormányzat minden közfoglalkoztatási lehetőséggel élt, segítve ezzel az önkormányzati intézmények munkáját is.

A település infrastruktúrája magas színvonalúnak mondható, problémát a belterületi utak, járdák folyamatos felújítási igénye, a csapadékvíz-elvezetés, az önkormányzati lakáscélú bérlemények üzemeltetése, a társasházak működése, felújítási forrásainak hiánya, a település idegenforgalmi arculatának kialakítása jelent.

A közszolgáltatások megfelelően működnek, az önkormányzati intézmények (óvoda, bölcsőde, művelődési központ, könyvtár, településüzemeltetés, családsegítés, gyermekjóléti feladatok, egészségügyi alapellátás) magas színvonalon biztosítják a lakosság ellátását, melyhez a Képviselő-testület az állami támogatáson és az intézmények saját bevételein túl jelentős támogatást nyújt.

 Az önkormányzati feladatok finanszírozása folyamatosan csökken, az állami elvonás mértéke évről évre nő, a saját bevételek alakulása nagyban függ, az ország és a világ gazdasági folyamataitól, ezért a működési és felhalmozási célú forrásaink biztosítása érdekében komoly és felelősségteljes feladat hárul a Képviselő-testületre.


III. A gazdasági program összeállítását befolyásoló tényezők

1. A képviselő-testület programjának összeállításakor

- a kormány gazdaságpolitikai célkitűzéseit

- a várható uniós pályázati lehetőségeket

- a megyei területfejlesztési programot

- a város adottságait, a lakosság igényeit

- az önkormányzat vagyoni helyzetét, pénzügyi kondícióit

- a polgármesteri programot

- a képviselők, bizottsági tagok, a településen működő intézmények, civil  és egyéb szervezetek javaslatait vette figyelembe.

A programban meghatározott célok elérése érdekében a célkitűzések egymásra épülő megvalósítására, a szükséges anyagi források és eszközök megteremtésére kell elsősorban koncentrálni. A források megteremtéséhez nem elegendő a helyi bevételek és az állami támogatások megléte, szükség van a pályázati lehetőségek felkutatására és kiaknázására, olyan fejlesztési célok kitűzésére, melyek a működési kiadásokat csökkentik.

A 2014-2020 közötti időszakra vonatkozó fejlesztési igények számbavétele az ágazati és területi operatív programok előkészítésével már 2013 őszén elkezdődött. Ehhez önkormányzatunk is kidolgozta fejlesztési elképzeléseit, melyek alapját különböző dokumentumok - mint például az Integrált Városfejlesztési Stratégia, az Energetikai Akcióterv (SEAP), Marketing terv- képezik.

2. A helyi gazdaságpolitika alapelvei

- Legfontosabb célkitűzés a település népességmegtartó képességének javítása, a népességfogyás megállítása, a népesség esetleges növelése. E célkitűzés megvalósításának eszköze a befektetésekre alkalmas, közművesített területek biztosítása munkahely-teremtés érdekében, az önkormányzati lakásgazdálkodás, és lakástámogatási rendszer átalakítása, az idős korosztály lakhatási és gondozási feltételeinek megteremtése.

- A város térségi szerepkörének növelése, elszigeteltségének elkerülése érdekében helyre kell állítani a térségi kapcsolatokat, az önkormányzati feladatellátásban a környező településekkel együtt kell működni.

- Továbbra is fontos célkitűzés a város turisztikai fejlődése, az ehhez kapcsolódó lehetőségek kihasználása, együttműködő partneri kapcsolat fenntartása az Önkormányzat és az ágazathoz tartozó vállalkozások között.

- Az elmúlt évek felelős gazdálkodása eredményeként a városnak nem volt és nincs adóssága. Így a fejlesztésekhez jelenleg rendelkezésre áll saját erő, amely azonban néhány év alatt elfogyhat. Ezt megelőzve a fejlesztési célokat úgy kell meghatározni, hogy azok elsősorban a működési költségek csökkentését célozzák, célul kell tűzni a hatékony vagyongazdálkodást, ennek érdekében a kihasználatlan ingatlanoknak funkciót kell találni, értéknövelő beruházásokkal forrásokat kell teremteni.

- A közmunka esetleges termelésbe állításával meg kell célozni az önkormányzati kiadások csökkentését.

- A pályázati célok meghatározása során elsődleges szempont a működési költségek csökkentése, az önkormányzati támogatás kiváltása.

- A város nagy előnye, hogy az önkormányzat irányítási körén kívüli vállalkozások, civil szervezetek, oktatási intézmények, egyházak, magánszemélyek a városért dolgoznak, pozitívan formálják arculatát, segítik az önkormányzati feladatok megoldását. Ezt a hatalmas értéket meg kell őrizni, a településen belüli együttműködést szélesíteni szükséges.


IV. A város gazdasági helyzete, fejlesztési források, adópolitika

Martfű Város Önkormányzata a következő vagyoni elemekre számíthat a következő évek gazdálkodása során.

2013. év mérlegadatai

(e Ft)
Üzleti (forgalom képes vagyon) Korlátozottan forgalom képes vagyon Forgalomképtelen vagyon
Immateriális javak   17 163  
Ingatlanok 323 545 1 292 089 1 867 865
Gépek, berendezések, felszerelések 8 594 93 661  
Járművek 8 876 1 991  
Beruházások   258 973  
Összesen: 341 015 1 663 877 1 867 865

A 2015. évi tervezéskor és a későbbiekben Önkormányzatunk négy nagy bevételi forrásra támaszkodhat. A helyi adók, amely a legnagyobb összeget képviseli gazdálkodásunkban, az állami támogatás, amely egyre csökkenő tendenciát mutat előző évek tapasztalati adatai alapján, az önkormányzat saját bevétele, és a pályázatokon elnyerhető támogatások. Itt meg kell említeni az előző évek megtakarításait, amely tartalékot képezhet a bevételek ingadozásának kiküszöbölésére, pályázati önrész biztosítására.

A helyi adón belül jelentős szerepet képvisel az iparűzési adó bevételeink közel felét ez az adónem adja. Ezen belül egy nagy vállalkozástól függ e bevétel nagy része. A gazdasági helyzete nagyban befolyásolja önkormányzatunk lehetőségeit. Az adókoncepció elkészítésekor elemeztük ezen adónem ingadozásának kiküszöbölési lehetőségeit, de tökéletes megoldást nem találtunk, az adónem összegnagysága miatt. Az építmény adó kiszámítható bevétel, körülbelül negyede az iparűzési adónak. Övezetek alapján állapítjuk meg mértékét, a bevétel jelentős részét a vállalkozások fizetik, de itt már a lakosság is bekapcsolódik a közös teherviselésbe. Az idegenforgalmi adó minden egyes beszedett adóforintja után (amennyiben nem kerül elvonásra az adóerő-képesség miatt) állami kiegészítés illeti meg önkormányzatunkat, melyet kötelezően idegenforgalom, turizmusra kell fordítanunk. A gépjármű adó 40 %-a marad önkormányzatunknál. A helyi adók, ha csak önkormányzatunk bevételeit nézzük a legjelentősebb bevétel, más településekhez viszonyítva szintén kiemelkedő, az egy főre jutó adóerő képesség településünkön közel 50 000 Ft/fő.

Az alábbi táblázat mutatja be 2 év helyi adó bevételeit (2014. év decemberben 50 millió Ft iparűzési adó feltöltés történt, melyből adóellenőrzés 12 millió Ft.)

Adónemek iparűzési adó építmény adó gépjármű adó idegenforgalmi adó Összesen
2015. év terv 450 000 104 000 12 000 7 000 573 000
2014. évek 531 226 96 015 12 693 5 966 645 900
2013. évek 429 354 90 423 13 288 6 904 539 969

Az állami támogatások átalakultak feladat finanszírozássá, évente 170-180 millió körüli összeggel számolhat önkormányzatunk, az adóerő képesség elvonása után.

Az önkormányzat saját bevételei a térítési díjakból, bérleti díjakból, Művelődési Központ bevételeiből, és az ÁFA bevételekből áll, évente e bevételekből 80-90 millió forintra számíthat önkormányzatunk.

A gazdasági program anyagi forrásainak megteremtése érdekében elsődleges cél

- az Önkormányzati vagyon gyarapítása, ingatlanok energia hatékony működtetése, az ingatlan hasznosítás maximalizálása, bérleti díjak beszedése.

- a kivethető adók optimalizálása (teherbíró képesség vizsgálata, egyenletes elosztásának terhelésének átvilágítása) a kivetett adók maximális beszedése, hátralékok csökkentése.

- Új feladatok indításánál figyelembe kell venni Önkormányzatunk feladat finanszírozás keretén belül igényelhet e rá támogatást.

- keresni kell, hogy az Önkormányzat milyen bevétel szerző tevékenységet tud még folytatni, a meglévő bevételeket be kell szedni, a hátralék állományt csökkenteni kell.

- A pályázatoknak összhangba kell lenni a gazdasági programmal, lehetőleg minden fejlesztést ilyen formában kell megszerezni, amelyhez így az önrészt kell biztosítani, vagy amennyiben lehetőség van rá, az önerő összegére is pályázatot kell benyújtani.

 

 III. A településfejlesztés célok, célkitűzések

 Munkahelyteremtés, foglalkoztatás

A munkahelyteremtés feltételeinek javítása, a meglévő munkahelyek megtartása nagyon fontos feladat, melyet indokolttá tesz a munkanélküliek mindenkori aránya, és amelyet minden lehetséges önkormányzati eszközzel támogatni szükséges. A munkanélküliség elleni küzdelem fő mozgatórugója egyrészt, hogy az emiatt nehéz helyzetbe kerülő családokban folyamatosan romlanak az életkörülmények, másrészt pedig az a tény, hogy az Önkormányzat egyre kevesebb forrással rendelkezik ez évtől a szociális támogatások finanszírozására.

Meg kell vizsgálni ezért további ipari terület kialakításának lehetőségét pályázati lehetőségek függvényében, akár az ipari park más területre történő áthelyezésével is. Ehhez kapcsolódóan a befektetők számára kedvező feltételek biztosításával, az Önkormányzat adópolitikájával segíteni kell a helyi gazdaság megerősödését, úgy, hogy ez a vállalkozások számára munkahely bővítési lehetőséget teremtsen.

Szintén vizsgálni kell a további ipari terület kialakításával összefüggésben élelmiszer-feldolgozó ipar, városunkba történő telepítésének lehetőségét a munkahelyteremtés érdekében.

Az Önkormányzatnak részt kell vennie a munkaadók és a munkavállalók igényeinek eredményes közvetítésében, elő kell segítenünk saját eszközeinkkel a munkaerőigények és az elhelyezkedésre váró munkanélküliek találkozását. Ehhez a munkáltatók toborzási kezdeményezése esetén a lehetőség városi honlapon történő propagálásával, a helyi újságunkban való megjelentetésével nyújtunk a jövőben is segítséget. Ezen kívül a munkaerő toborzások megszervezésében, lebonyolításában való aktív részvételünkkel, az ezekhez szükséges helyiségeknek a térítésmentes rendelkezésre bocsájtásával is tenni kívánunk a foglalkoztatás helyzetének javításáért.

Fontos célkitűzésként törekednünk kell arra, hogy a helyi vállalkozásokat tömörítő Vállalkozói Klub eredményes működtetésével minél több helyi kis- és középvállalkozás profitáltasson a 2014-től 2019-ig tartó ciklusban a rájuk vonatkozóan meghirdetésre kerülő, kiemelt pályázati lehetőségekből. Ennek érdekében elsősorban a pályázati, de az adózási, foglalkoztatási és egyéb kérdésekben is tanácsadással kell segíteni az Önkormányzatnak a vállalkozásokat az illetékes munkaügyi szervekkel, kamarákkal együttműködve, a Vállalkozói Fórum rendszeres megszervezésével. A sikeres pályázatok benyújtásához abban is segítséget kívánunk nyújtani a célcsoport számára, hogy a helyben létrehozott, a vállalkozások által befizetett helyi adó 1 %-a felajánlásából képződő Vállalkozási Alapból finanszírozunk egy olyan profi pályázatíró céget, amely nagy tapasztalattal rendelkezik az uniós pályázati források lehívására vonatkozóan. 

Meg kell vizsgálnunk annak a lehetőségét is, hogy van-e létjogosultsága egy öngondoskodó háztáji program kialakításának, a házi kertek veteménnyel való beültetése ugyanis a családok élelmezésében jelentős eredményeket hozhat. Ennek népszerűsítésének első lépéseként Önkormányzatunk csatlakozott a Váci Egyházmegye Vidékfejlesztési Iroda által meghirdetett kiskert programhoz, melynek keretében vetőmagok rendelkezésre bocsájtásával segítjük a rászoruló családokat a konyhai kiskertekben történő rendszeres, önellátó növénytermesztés kultúrájának megteremtésében.

Ha a jogszabályi feltételek lehetőséget adnak rá, fontolóra kell venni egy szociális szövetkezet létrehozását is, elsősorban az önkormányzat közterület fenntartásával kapcsolatos kiadásainak csökkentéséhez: kertészeti, parkgondozási, fenntartási feladatok ellátására. Ezen kívül mezőgazdasági földterület bevonásával az önkormányzati működtetésben lévő iskolakonyha zöldség- gyümölcs ellátásának költségtakarékos előállítása és ezzel a munkanélküliek foglalkoztatásának elősegítése érdekében.

Elő kell segíteni a következő években is az önkormányzati, valamint a kulturális közmunkaprogramok sikeres megvalósítását, melyhez eredményesen együtt kell működnünk az illetékes munkaügyi szervekkel ahhoz, hogy minél több munkanélküli foglalkoztatásával, pályázati finanszírozással végezhessük el a közcélú feladatokat.  Ez annál is inkább fontos célkitűzésünk, mivel a Kormány programja szerinti cél a ciklus végére megvalósuló teljes közfoglalkoztatás. Ez pedig azt jelenti majd, hogy a munkanélküliek pénzbeli ellátásának kivezetésével egyedül a közmunkaprogram biztosíthatja majd a munkanélküliek megélhetését, ezért mindent meg kell tennünk annak érdekében, hogy az eddigi gyakorlatnak megfelelően, kihasználva az összes pályázati lehetőséget, megvalósítsuk a rászorulók foglalkoztatását.

Nagy figyelmet kell fordítanunk a megváltozott munkaképességűek helyzetére is, célul kell kitűznünk a foglalkoztatásukat biztosító vállalkozások támogatását. Ehhez a városban már működő cég, a FŐKEFE KFT esetleges profilbővítéséhez további mezőgazdasági földterületek rendelkezésre bocsájtásával, valamint új munkáltatók betelepítésének szorgalmazásával kívánunk segítséget nyújtani a foglalkoztatás bővítéséhez.

Ezen kívül fontosnak tartjuk, hogy ismételt meghirdetése esetén folyamatosan keressük a lehetőséget a „Nők 40 év szolgálati jogviszonya megszerzésének elősegítése” programba való bekapcsolódásra. Ezzel a hosszú szolgálati idővel rendelkező, nehéz helyzetbe került, nyugdíj előtt álló munkanélküli nők foglalkoztatását segítenénk elő, amely a rászoruló családok életminőségének javítását is eredményezi. Szintén ugyanebből a megfontolásból továbbra is pályázni kívánunk a diákok, első munkahelyen elhelyezkedő pályakezdő fiatalok foglalkoztatására, mivel a meghirdetésre kerülő programok rendkívül hasznosnak bizonyultak a szociálisan rászoruló családok közép- és felsőoktatásban tanuló gyermekei tanévindításának, frissen végzett fiataljai későbbi munkaerő-piaci elhelyezkedésének előkészítéséhez.

Az Önkormányzat intézményeiben is szorgalmaznunk kell a továbbiakban is, hogy az esetleg meghirdetésre kerülő különböző TÁMOP programokban a pályázati lehetőségek maximális kihasználásával igyekezzenek lehetőséget teremteni a munkanélküliek elhelyezkedéséhez.

 

Településrendezési eszközök

A településfejlesztési politikához közvetlenül kapcsolódik a település rendezési terve, az építési beruházások, az egyes területek hasznosítási felosztása miatt.

A településrendezési eszközök tekintetében az elmúlt két évben jelentős jogszabályi változás történt. Településünk rendezési terve az 1997. évi LXXVIII. törvény alapján készült, melyet felülvizsgálni a jogszabályi változások miatt már nem lehet. Szükségessé válik új rendezési terv készítése, melynek egyik pillére a gazdasági program célkitűzéseinek figyelembe vétele.

A rendezési terv készítésekor törekedni kell arra, hogy a meglévő Északi ipartelep bővítésének lehetősége kidolgozásra kerüljön.

 

Építészeti arculat, építészeti értékek

Martfű településképének meghatározó elemei a városrészek, melyek jellegüknél fogva különböző karakterűek. A városkép jellegzetessége, hogy az óvárosi családi házas rész a vasúton túl elválik a Földvári út melletti lakóterületektől és ezeknek a településrészeknek összekapcsolásával jött létre az új településközpont, melynek egyes intézményei (városháza, templomok) mint épített alkotások is meghatározóak a település szempontjából.

Egyedülálló értéket képvisel a Bata lakótelep épületeivel és a Tisza parthoz illeszkedő zöldfelületével. A terület jellegzetes Bata lakóépületei helyi egyedi védelem, míg a gesztenye sor helyi területi védelem alatt áll.

A terület rendezettsége, a szegregáció elkerülése érdekében az önkormányzat tulajdonában lévő garzonház és 3 darab bérlők háza felújítását, átalakítását meg kell oldani.

 

Természeti környezet

Településünk a Tisza mentén helyezkedik el. A települési zöld övezetek – parkok – szervesen kapcsolódnak a folyó partján kialakult ártéri erdőkkel, erdősávokkal, összekapcsolva a települést a folyóval.

A természeti környezet védelme érdekében tovább kell folytatni, bővíteni a természetkímélő tevékenységet meglévő parkjaink ütemezett felújításával, lehetőség szerint további zöldfelületek kialakításával, a fosszilis energiahordozók felhasználásának további csökkentését energia megtakarítást célzó, valamint megújuló energiákra épülő beruházásokkal.

 

Idegenforgalom, turizmus, gyógyturizmus, sportturizmus

E terület fejlesztése fontos várospolitikai célkitűzésünk, a város számára ez az egyik „kitörési” lehetőség. Városunk több olyan szövetség tagja, amelynek keretein belül népszerűsíthetjük a várost. Így a:

- Fürdővárosok Szövetségének,

- az „Alföld Szíve” Turisztikai Egyesületnek,

- a Tiszazugi Turizmus Egyesületnek,

- az Észak-Alföldi Termál Klaszternek.

Az ezen a gazdasági területen tevékenykedő valamennyi szervezettel együtt kell működnie az önkormányzatnak (közös pályázatok benyújtása), akár anyagi forrással is biztosítani szükséges a hagyományteremtő rendezvények (Örökzöld Tisza Fesztivál), turisztikai attrakciók, sportrendezvények megvalósulását.

Településünk természet adta kincse a Tisza folyó. A vízi turizmus elindítása céljából üzembe kell helyezni a kikötőt, ezzel együtt továbbra sem adható fel a Tisza parton tervezett sétány kialakítása.

 

Infrastruktúra, energiagazdálkodás, környezetvédelem

Településünk infrastrukturális fejlettsége hosszú időn keresztül magas színvonalú volt, napjainkban azonban előtérbe került a megújuló energiák hasznosítása.

Településünk Fenntartható Energetikai Akcióterve 2012-ben (SEAP) elkészült, mely olyan átfogó ütemterv, ami lehetővé teszi a globális klímaváltozási szempontokon túlmenően az itt élők életminőségének emelését, az egészségesebb települési környezet kialakítását. A program kiemelt célja az energiahatékonyság és a megújuló energiahordozók arányának nagymértékű növelése az energiaellátáson belül, a káros-anyag kibocsátás jelentős csökkentése.

A tervezett energetikai beruházások, a környezetvédelmi projektek sajátosságaként, nem olcsó beruházások, ebből következik, hogy a forrásigény nem terhelheti kizárólag a megvalósító önkormányzatot, szükség van jelentős külső - pályázati - forrásokra is, illetve szükséges a lakosság és a vállalkozói szféra bevonása is.

Önkormányzatunk számos energetikai pályázatot valósított meg a közelmúltban, napelemes és épületenergetikai beruházásokat is, ezt a jövőben is folytatni szeretné,a város fejlesztésében kiemelkedő jelentőségű a pályázatokon elnyerhető források bevonása:

Folyamatos és naprakész az új ciklus operációs programjainak, a jövőben kiírt pályázatok figyelése és felkészülés az új energetikai beruházások megvalósítására megújuló energiákkal kombinálva. Fontos a vállalkozások pályázásra ösztönzése és segítése, valamint a lakosság további ösztönzése és támogatása az energetikai felújításokra illetve a megújuló energiák felhasználására (lakossági pályázatok folytatása, kamatmentes önkormányzati kölcsön).

Az ivóvízminőség- javító program keretében, európai uniós forrásból folyamatban lévő beruházással megvalósul a vízmű-telep teljes felújítása, további tározó medence építése, valamint egy új kút fúrása. A program keretében kismértékben megvalósul az ivóvízhálózat körösítése is.

Az elavult vezetékrendszer cseréjét lehetőség szerint pályázati forrás felhasználásával, saját erő biztosításával el kell végezni.

A változó időjárási tényezők, a jelentősen megnövekedett csapadékmennyiség következtében felmerült csapadékvíz elvezetési problémák megoldása sürgetővé vált. A csapadékos időjárás hatásaként a Bata lakótelepen lévő egyesített rendszerű csatornahálózat tekintetében szükséges a csapadékvíz elvezető rendszer leválasztása, mellyel a szennyvíztisztító telepre érkező szennyvíz mennyisége, valamint tisztítás után a befogadóba vezetett vízmennyisége csökkenthető. Meg kell keresni a csapadékvíz összegyűjtésének, esetleges tárolásának, majd a területen öntözővízként való felhasználásának lehetséges megoldásait.

A biztonságos városi közlekedés javítása érdekében lehetőség szerint pályázati pénzeszköz igénybevételével a Gesztenye sor és Május 1. út burkolatfelújítási, parkoló építési munkáit el kell végezni. A járdák, utak karbantartása mellett tervezni kell a belterületi kerékpárút teljes felújítását

Az Ipari Park területének hasznosíthatósága érdekében törekedni kell a 442-es közútról bevezető állami tulajdonú földút tulajdonjogának megszerzéséről.

A meghatározott célkitűzések során a települési környezet színvonalát meg kell tartani, lehetőség szerint javítani szükséges. Ennek egyik eszköze a települési környezetvédelmi program kidolgozása.

A fejlesztések, beruházások megvalósítása során a zöld felületek kialakítását, meglévők állapotának javítását tervezni szükséges.

A vonzó településkép megtartása, további növelése érdekében folytatni kell a közterületek virágosítását, valamint településünk újszülött lakói számára mára már hagyománnyá vált „babafa” ültetést. Ezen feladatok elvégzéséhez meg kell vizsgálni, milyen feltételekkel lenne megvalósítható egy kertészet kialakítása.

Meg kell kezdeni, a település bevezető útjai mentén az un. településkapuk kialakítását. E feladat végrehajtása során a MÁV-val szoros együttműködést szükséges kialakítani, hiszen a 442-es közút Szolnok felől beérkező szakasza bal oldalán a vasút területe húzódik.

Önkormányzatunk a korábbi évekhez hasonlóan továbbra is csatlakozni kíván a Jász- Nagykun- Szolnok Megyei Önkormányzat Parlagfű mentesítési programjához és ennek keretében benyújtja a pályázatot.


Köztemető

A köztemetők fenntartása az önkormányzat kötelező feladatai között szerepel. Önkormányzatunk a kegyeleti közszolgáltatást a PietasBt-vel kötött üzemeltetési szerződés útján látja el. A szerződés megkötésétől, már közel tíz év telt el, ezért napirendre kell tűzni a temetőüzemeltetés felülvizsgálatát.

A temetőfenntartás keretében szükséges a régi temetőben lévő épület tetőszerkezetének, külső homlokzatának felújítása, mobil illemhely elhelyezése.

Az új temetőben újabb urnafal kialakítását szükséges megkezdeni, valamint el kell készíteni a temetők térképét.


Közbiztonság

Martfű Város Önkormányzata 2013-ban pályázatot nyert „Biztonságban Martfűn” címmel a városban a bekötőutakra telepített már meglévő 4 darab térfigyelő kamerarendszer bővítésére.

A projekt alapján Martfű város 7 helyszínén, önkormányzati tulajdonú területeken, 9 db. térfigyelő kamera került kihelyezésre és a régebben felszerelt kamerák is éjjel-látó infra-kamerákkal lettek ellátva.

A rendszer a közeljövőben bővül, a bekötőutakra rendszámfigyelő kamerák is felszerelésre kerülnek, illetve még három helyszínre terveztünk térfigyelő kamerákat, illetve lehetőség szerint, igyekszünk pályázati forrásokból még bővíteni, tökéletesíteni kamera-rendszerünket az egész város területén a közbiztonság és rendőrség munkájának segítése érdekében.

 

Településtisztaság, hulladékgazdálkodás

A hulladékról szóló törvény alapvető változásai miatt a Képviselő-testület 2013. június 27-én arról döntött, hogy a saját vállalkozása, a Városfejlesztési és Ingatlangazdálkodási Nonprofit Kft tevékenységének kibővítésével látja el a hulladékgazdálkodási közszolgáltatást.

A közel két éves tapasztalat azt mutatja, hogy a Kétpói Hulladéklerakóba történő szállítással a bevételek fedezik a működési kiadásokat, de fejlesztésekre, új feladat indítására már nincs fedezet, azt az önkormányzatnak kell finanszírozni.

Ilyen új feladat a 2015. január 1. napjától kötelező házhoz menő elkülönített hulladékgyűjtés, melynek keretében a vegyes, papír, műanyag és fém hulladékot kell ilyen formában gyűjteni.

Továbbra is meg kell szervezni a lakosság számára az ingyenes elektronikai hulladékgyűjtést.

2012 óta részt veszünk az országosan szervezett „Te szedd”, és a Föld Napján lebonyolított akcióban, mely az elhagyott hulladék összeszedését, elhelyezését hivatott szolgálni.

2013 óta csatlakozik önkormányzatunk „A legszebb konyhakertek” –Magyarország legszebb konyhakertjei országos programhoz. A mintaprogram célja, hogy a konyhakertek, zártkertek visszakapják régi funkcióikat, tulajdonosaik megtermeljék a számukra szükséges zöldséget, gyümölcsöt.

Helyi kezdeményezésként indult a „Szép környezet év” pályázat, mely a lakókörnyezet szépítését, tisztántartását célozza.

Önkormányzatunk 2013-ban első alkalommal, majd 2014-ben ismét csatlakozott az Európai Mobilitási Hét programsorozathoz.

Európa legnagyobb közlekedési- környezetvédelmi kampányának célja az, hogy az önkormányzatokat fenntartható közlekedési intézkedések bevezetésére ösztönözze, és polgáraik a gépkocsik használata helyett más közlekedési módokat, a kerékpározást, a gyaloglást vagy a közösségi közlekedési eszközöket részesítsék előnyben.

A lakosság részvételével szervezett minden olyan akcióhoz csatlakozni kell, mely környezetünk védelmét, a lakossági szemléletformálást szolgálja.

A közterületek tisztántartása, parkok gondozása napi szintű feladatokat ró az önkormányzatra. A feladat elvégzésében jelentős a közcélú foglalkoztatás, melynek igénybe vételét lehetőség szerint továbbra is folytatni szükséges. Ezzel együtt a géppark folyamatos karbantartását, bővítését meg kell oldani.

A település tisztaságának javítása érdekében további hulladékgyűjtő edények kihelyezése szükséges a közterületekre.

A település rendezettsége érdekében szükséges a köztéri padok ülő és háttámláinak cseréje, festése, további padok kihelyezése.

 

Lakásgazdálkodás

A város 28 vegyes tulajdonban álló épületekben található önkormányzati bérlakással, 28 garzonlakással és 58 szobabérlési lehetőséget nyújtó ingatlannal rendelkezik.

A garzonlakások, a három Bérlők háza - a város Integrált Városfejlesztési Stratégiájának megállapításai alapján is - erősen leromló, leszakadó városrésznek tekinthetők, az ott élő emberek többsége súlyos szociális problémákkal küzd. Problémáik komplex kezelésére a Képviselő-testület programot dolgozott ki, melynek megvalósításátminden lehetséges eszközzel szorgalmazni kell.

A városrész szociális célú rehabilitációja érdekében önkormányzatunk kész, benyújtásra alkalmas pályázati dokumentációval rendelkezik.

A 28 lakással rendelkező garzon költségelven működtetett nyugdíjas otthonná alakítását, „bérlők házában” szociális bérlakások kialakítását, ezen épületek energetikai felújítását szintén tartalmazza a benyújtandó pályázat.

A lakáspiac jelenlegi negatív helyzetéhez igazodva az önkormányzati lakáscélú támogatási rendszer is átalakult a meglévő ingatlanok energiatakarékos felújításának segítésére, ösztönözve a családi és társasházak hőszigetelését, a nyílászárók cseréjét, a megújuló energiaforrások használatát.

Az önkormányzati bérlakások értékesítését követően vegyes tulajdonba került lakóingatlanok tervszerű felújítását - tekintettel a város fenntartható Energetikai Akciótervében foglaltakra - az energiahatékonyság figyelembevételével tervezzük. Az önkormányzatnak szerepet kell vállalnia – tekintettel a társasházakról szóló törvény rendelkezéseire - mely szerint a törvényességi ellenőrzésük jegyzői hatáskörbe került - e társasházak szabályos működésének, a felújítási alap képzési kötelezettségük teljesítésének segítésében, a felújításhoz szükséges források előteremtésében mind a pályázati, mind pedig a hitelfelvételi, illetve önkormányzati támogatási lehetőségek igénybevételével.

A két templom mögötti önkormányzati területen társasház jellegű épületek építésére alkalmas telkek alakíthatóak ki abban az esetben, ha a lakáspiac jelenlegi pangása pozitív irányba mozdul el.

Az önkormányzati lakáscélú bérlemények hasznosítását – vagyonkezelői szerződéssel – a Városfejlesztési Nonprofit Kft. végzi, sajnos veszteségesen, mely elsősorban a bérlők szociális helyzetéből adódik.

A Képviselő-testület fontos feladatának tekinti az önkormányzati bérlemények hasznosítására vonatkozó jelenlegi szabályozás és gyakorlat felülvizsgálatát, a bérbeadás módjának és szervezeti kereteinek megváltoztatását.

 

Vagyongazdálkodás

A vagyongazdálkodás alapvető célja az önkormányzati vagyon növelése kell, hogy legyen. Vagyonértékesítésre kizárólag ésszerű indok alapján, elsősorban a nem működő vagyon mobilizálására és a fejlesztési források növelése érdekében kerülhet sor. Vagyonvesztés nem következhet be, az esetleges vagyonértékesítésből származó bevételek nem szolgálhatnak működési célt, azok fejlesztésre, egyéb vagyongyarapításra fordíthatók.

Az önkormányzat tulajdonában lévő termőföldek hasznosítása jelenleg 1-2 éves bérbeadással történik. Meg kell vizsgálni annak lehetőségét, hogy közmunkaprogram keretében biztosítható-e a termőföld tulajdon művelése.

Önkormányzatunk az Óváros déli részén rendelkezik 10 db ingatlannal. További, a környezetükben lévő ingatlanok megvásárlására kell törekedni,a terület egységes rendezése érdekében. 

A munkaképes korú lakosság foglalkoztatása érdekében, vállalkozások indításához, bővítéséhez, a (köz)szolgáltatások növeléséhez, az önkormányzati tulajdonú ingatlant amennyiben van megfelelő- bérbe kell adni.


Az önkormányzati intézmények működtetése

Az önkormányzat legfontosabb feladata a kötelező közszolgáltatásokat és önként vállalt feladatokat végző intézmények működtetése, a feladatellátáshoz szükséges pénzügyi eszközök biztosítása. Önkormányzatunk kiemelt figyelmet fordít az intézmények működtetésére, pontosan meghatározva a létszám- és bérkereteket, a finanszírozást.

A Képviselő-testület fontos feladatának tekinti az önkormányzati intézmények jó színvonalon történő üzemeltetését, ehhez a pénzeszközök folyamatos biztosítását.

Ugyanakkor a fenntartási, üzemeltetési költségek csökkentése érdekében minden olyan pályázati lehetőséget meg kell ragadni, mely az épületek energia- és költségmegtakarítást eredményező felújítását célozza.

 

Szociálpolitika, humán közszolgáltatások

A Képviselő-testület kiemelt célkitűzése az egészségügyi és szociálpolitikai feladatok ellátása. 

AzEgészségház épületének felújítása, új orvosi eszközök beszerzése,a komplex  akadálymentesítés, parkolók építése eredményeként a helyi egészségügyi ellátás tárgyi feltételei megfelelőek.

A gyermekorvosi rendelő és a védőnői szolgálat Egészségházba történő beköltözésével az eddig erre a célra használt épület megüresedett, így a  mentőállomás  városközponti helyre költöztetésének lehetősége adott, amennyiben pályázati lehetőség nyílik erre a célra.

Az önkormányzat jelentős összeget áldoz a sürgősségi betegellátás martfűi telephelyének fenntartására. A kistérségi tiszaföldvári központú ügyelet díja éves szinten 3 770 000.-Ft  kiadást jelent, a martfűi külön ügyeletért évi 6 791 000.-Ftot fizet az ellátást biztosító szolgáltatónak. A költségek csökkentése érdekében meg kell vizsgálni annak lehetőségét, hogy más társulási formában hogyan lehet az ügyeleti ellátást megszervezni.

 Az önkormányzat az elmúlt három évben is lehetőséget nyújtott az egészségügyi  szakellátások és a szűrővizsgálatok igénybevételére.

Egészségnapok, ingyenes és  kedvezményes szűrések szervezésével biztosítani kell a lakosság egészségi állapotának felmérését. Az egyre szélesebb körű, és szélesebb réteget célzó szűrővizsgálatok megszervezésében a Képviselő-testület továbbra is számít a civil szevezetek munkájára.

Szakorvosi betegellátások magánrendelés formájában érhetők el településünkön. Ingyenesen működő szakorvosi ellátás a MÁV Kórházzal kötött megállapodás alapján a reumatológiai szakrendelés és a fizikoterápiához kapcsolódó gyógytorna, amelyet a lakosság nagy számban vesz igénybe. Ezeket az ellátásokat továbbra is biztosítani kell, a lehetőségekhez képest bővíteni szükséges.

A szociális ellátó rendszerátalakulása folyamatban van, mely felelősségteljes, átgondolt döntéseket igényel a Képviselő-testülettől. Az eddigi szociális és pénzbeli támogatások egyrésze 2015. március 1. napjától állami feladatként a járási hivatalokhoz kerül, míg egyrésze települési támogatásként önkormányzati feladat lesz. Önkormányzatunk e feladat finanszírozásához nem számíthat állami támogatásra, így a település szociális biztonságát teljesen saját forrásból kell megoldania. A feladat ellátásához nagy segítséget nyújthat majd a 2015. év végéig elkészítendő városi szociális térkép.

Az idősgondozás területén továbbra is fontos feladat a bentlakásos idősotthon biztosítása, hiszen a településen nagy igény van erre, nemcsak aMartfűi Gondoskodás Háza Nonprofit Kft felszámolása miatt Szolnokra áthelyezett idősek miatt, hanem az újonnan jelentkezeő igények miatt is.

Meg kell vizsgálni annak lehetőségét, hogy államilag finanszírozott férőhelyeket hogyan tudunk biztosítani, akár társulásba történő belépéssel, akár úniós pályázattal, akár egyházi közreműködéssel. Az idősotthon helyszíne arégi Mártírok úti iskola épülete lehet, ahol jelenlegműködik az idősek klubja, és itt található a házi segítségnyújtást igénybevevők számára nyitva álló helyiség is.

A szociális területen két jelentős koncepció is rendelkezésünkre áll: a Helyi Esélyegyenlőségi Program és a Szociális Szolgáltatásszervezési Koncepció, melyek végrehajtására nagy hangsúlyt kell fektetni.

 

Oktatás

Az önkormányzat továbbra is kiemelt figyelmet fordít az alap- és középfokú oktatási intézmények állagmegóvására, korszerűsítésére, az oktatás eszközeinek pótlására, a működtetési kötelezettségeinek teljesítésére.

A közoktatás  átszervezésével 2013. január 1-től a középiskola állami fenntartásba és működtetésbe került, de az önkormányzat továbbra is magáénak érzi az iskolát, segíti az iskola elképzeléseit, a szakképzés fejlesztését, a profilbővítést. Szakképzési ösztöndíjjal támogatja azokat a tanulókat, akik a cipőipari, illetve szerszámkészítő képzésben vesznek részt.

Az épület felújításának terve is megvalósulhatott, így mind a középiskolai, mind az általános iskolai oktatás megfelelő tárgyi feltételek mellett működhet.

Az általános iskolai oktatás fontos eleme a mindennapos testnevelés, amelynek megszervezéséhez az önkormányzat továbbra is biztosítja a Mártírok úti sportcsarnokot.

Martfű városban az elmúlt években is teljes körű volt a 3-6 éves gyermekek óvodai ellátása. Valamennyi iskola előtt álló gyermek óvodai iskola-előkészítésben vesz részt, de eredményként könyvelhető el az is, hogy a hátrányos illetve veszélyeztetett helyzetben élő gyermekek három éves koruktól óvodába járnak. A nevelés feltételei adottak, minden tagóvoda felszereltsége megfelelő, az intézmény valamennyi dolgozója kiváló szakmai tudással rendelkezik.

Martfű Város Önkormányzata nem kötelező önkormányzati feladatként 34 férőhelyes bölcsődét működtet,melyben nem kell gondozási díjat fizetni a családoknak, amelyet a Képviselő-testület továbbra is biztosítani kíván.

 

Művelődés

A kulturális és közművelődési szolgáltatások helybeli biztosítása az önkormányzat feladata, melyet a Képviselő-testület a helyi közművelődésben meghatározó Városi Művelődési Központ és Könyvtár fenntartásával és támogatásával biztosít.

Az intézmény feladata a lakosság széleskörű kulturális és szabadidős igényeinek kielégítése az óvodás kortól egészen a nyugdíjas korig.

A Martfű Városi Művelődési Központ és Könyvtár belső felújítása 2011-ben megvalósult, de a külső felújításhoz forrásokat kell biztosítani, elsősorban pályázati úton.

Az intézményben folyó tevékenység igen széles körű, otthont ad a kisközösségeknek és a városi rendezvényeknek, országos és nemzetközi eseményeknek. A jelenleg még kihasználatlan helyiségek, terek hasznosításával (tekepálya, billiárd) újabb közösségi színteret kell biztosítani elsősorban a fiatalok számára.

Meg kell vizsgálni a Ki kicsoda Martfűn című könyv kiadásának lehetőségét.

Városunk fejlett tájékoztatási, és média rendszerrel rendelkezik, melynek megtartása a lakossággal történő mindennapos kapcsolattartás szempontjából elengedhetetlen.

A Képviselő-testület kiemelt feladatként kezeli a fiatal generáció helyben tartását, új munkahelyek létrejöttének ösztönzését, kedvező lakásfeltételek kialakítását, a fiatalok szórakozási lehetőségeinek bővítését.

 

Mindezek érdekében a Képviselő-testület:

- a meghatározott szakmák tanulására létrehozott ösztöndíjat továbbra is biztosítja,

- támogatja a sportolási lehetőségeket,

- a Művelődési Központ keretében kiemelt figyelmet fordít a fiatalok művelődésére és kulturális igényeik kielégítésére, a művészeti és szabadidős tevékenységük és szervezeteik támogatására.

 

Sport

Martfű Város Önkormányzata sportkoncepcióban határozta meg azokat a célokat, elveket, amelyek alapján támogatást nyújt a martfűi sportszervezeteknek, nevelési oktatási intézményeknek, sportéletben résztvevő szervezeteknek. Az önkormányzat a testnevelés és sport rendszerét úgy kívánja működtetni, hogy annak értékei a lakosság minél szélesebb körében érvényesüljenek, hozzájárulva a lakosság egészségi állapotának megőrzéséhez, illetve javításához, továbbá a szabadidő hasznos eltöltéséhez.

Cél a szabadidő sport helyi feltételeinek javítása (extrém sportpálya, szabadtéri sporteszközök telepítése), az óvodai, iskolai testnevelés személyi és tárgyi feltételeinek fejlesztése, az utánpótlás-nevelés, a versenysport támogatása, a fogyatékosok sportolási lehetőségeinek megteremtése, sportlétesítmények működtetése, fenntartása, a sportvállalkozások ösztönzése, támogatása, pályázatokon való részvétel támogatása, testvérvárosi sportszervezetek sportéletében való részvétel lehetőségének megteremtése.

Képviselő-testület továbbra is biztosítja minden év költségvetésében a sportszervezetek támogatását, és a versenysportban kimagasló eredményt elért sportolók és edzők munkájának ünnepélyes keretek között történő elismerését.

 

Nemzetközi kapcsolatok

Martfű Város Önkormányzata az elmúlt években sokrétű és szerteágazó nemzetközi kapcsolati rendszert alakított ki. A lengyelországi Tuchów városával, a romániai Misztótfaluval, az ukrán kisvárossal, Perecsénnyel, és a vajdasági településsel, Martonossal kötött együttműködési megállapodást.

A kialakított kapcsolatok kiemelkedő lehetőséget nyújtanak arra, hogy megismerjük testvértelepüléseink kultúráját, történelmét, hagyományait, a közigazgatási munkájukat, városfejlesztési programjaikat, gazdaságfejlesztési lehetőségeiket és módszereiket továbbá oktatási, sport és civilközösségi munkájukat, a szociális feladatok korszerű ellátását.

Továbbra is törekedni kell arra, hogy nemzetközi programjainkat elsősorban Európai Uniós pályázati forrásokból finanszírozzuk.

 

Térségi együttműködés

Az önkormányzati feladatok sikeres megvalósítása érdekében a Képviselő-testület kiemelten fontosnak tartja a környező településekkel történő együttműködést. Ilyen együttműködés keretében működtetjük az orvosi ügyeletet, valósítjuk meg a Tiszazugi Ivóvízminőség-javító Programot, nyújtottunk be pályázatot a Kengyel-Martfű kerékpárút megépítésére.

Az együttműködés során anyagi támogatást is nyújt önkormányzatunk több szervezetnek, így: a Megyei Rendőrkapitányságnak, a Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságnak, a Magyar Máltai Szeretetszolgálatnak, Mentőalapítványnak.

Pályázati források igénylésével, a szomszédos önkormányzatokkal való együttműködési megállapodások keretében folytatni kell a kerékpárutak kiépítését Kengyel és Tiszaföldvár- Cibakháza irányába.

A Körös – Tisza Menti Önkormányzatok Hulladékrekultivációs Társulásában a rekultiváció befejezését követő fenntartási időszakban, valamint a Tiszazugi Ivóvízminőség-javító Program megvalósításában továbbra is együtt kell működni a gesztor település önkormányzatával. A megvalósítás során településünk számára felmerülő költségeket (tagi hozzájárulás) meg kell fizetni.

Meg kell vizsgálni, hogy melyek azok a további önkormányzati feladatok, melyek a környező településekkel együttműködve hatékonyabban oldhatók meg.

 

Településen belüli együttműködés

A Képviselő-testület kiemelt figyelmet fordít a Martfűn működő gazdálkodó szervekkel, vállalkozásokkal való jó együttműködés kialakítására.

A jövőben is meg kell szervezni a vállalkozók részére aktuális információkat biztosító fórumot, tájékoztatót, illetve naprakész információkat biztosító személyes kapcsolatokat kell kiépíteni.

Nagyon örvendetes, hogy a helyi vállalkozók aktívan vesznek részt a város szépítésében, rendezvények, ünnepségek lebonyolításában, szervezésében, adományozásban.

A Martfűt jellemző jó színvonalú közrend, közbiztonság megőrzése érdekében a Képviselő-testület anyagilag és informatikai eszközökkel támogatja a helyi rendőrőrs munkáját. A Körzeti Megbízottak részére mobiltelefon készüléket biztosít az önkormányzat annak érdekében, hogy a lakosság a nap bármely szakában, gyors segítséget kaphasson.

A közrend, közbiztonság érdekében működő Polgárőrség részére önkormányzatunk minden évben anyagi támogatást nyújt feladataik ellátásához.

Martfű Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nagy hangsúlyt helyez arra, hogy a településen működő civil szervezetek működésükhöz minden segítséget megkapjanak, hiszen jelentős részt vállalnak a város szociális, kulturális, egészségügyi, idegenforgalmi, településfejlesztési feladatainak megvalósításában.

A Képviselő-testület a városunkban működő egyházak fontosságát kívánja érvényre juttatni, hogy a Művelődési, Oktatási és Sport Bizottság az egyházi kapcsolatokat a feladatai közé és a bizottság elnevezésébe is felvette. Az önkormányzat minden évi költségvetésében támogatási keretet biztosít az egyházak részére. Az egyházi közösségek pedig a városi rendezvényeken való részvételükkel, kulturális programok szervezésével, a gyermekek hitoktatásával, a lakosság minden korosztályát felölelve bizonyítják, hogy nagyon értékes tagjai a város közösségének.

Több országos mozgalomhoz csatlakozva (Te Szedd! Autómentes Nap, Európai Mobilitási Hét), valamint helyi akciók szervezésével (fásítás, virágosítás, babafa ültetés)kell a lakosság széles rétegeit megmozgatni környezetünk szépítése, a város fejlődése érdekében.

 

Fejlesztési feladatok

- Önkormányzati intézmények hőszigetelése, fűtéskorszerűsítése (bölcsőde, Május 1. úti óvoda, Polgármesteri Hivatal,Művelődési Központ, Május 1. úti raktárépület, mentőállomás)

- Csapadékvíz elvezető rendszer kialakítása (Óváros déli településrésze, Május 1. – Szolnoki –Martos Flóra utak)

- Kerékpáros közlekedés feltételeinek javítása (belterületi kerékpárút felújítása, kerékpárút építése a Zsófiai kertekbe való biztonságos eljutás érdekében)

- Idősek otthona kialakítása a volt Mártírok úti iskola épületében

- Közlekedésbiztonság fejlesztése, forgalomtechnikai terv készítése (a közlekedési táblák felújítása,újak kihelyezése, a 4633-as közút mellett párhuzamos parkolók kiépítése)

- Településeket összekötő kerékpárutak építése

- Gesztenye sor, Május 1. út burkolat felújítása, parkoló építés

- Közbiztonság javítása (a kialakított térfigyelő rendszer továbbfejlesztése)

- Településrendezési terv készítése (a hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelő új rendezési terv készítése, mely segíti a helyben működő vállalkozások további növekedését, vonzza a betelepülni kívánó vállalkozásokat)

- A még nem akadálymentesített intézmények akadálymentesítése

- Intézmények fosszilis energiafelhasználásának további csökkentése, megújuló energia felhasználásának további növelése (lehetőség szerint pályázati forrásból további napelemek és új napkollektorok felszerelésével, termálvíz hasznosítás kidolgozása)

- Zöldfelületek karbantartására, kialakítására parkosítási terv készítése

- A 442-es út és az Ipari park között lévő állami tulajdonú földút ingyenes önkormányzati tulajdonba kérése, az út megépítése

- Harmadik települési környezetvédelmi program készítése

- A régi temetőben lévő épület felújítása, mobil illemhely elhelyezése

- Az új temetőbe urnafal kialakítása, temetőtérképek elkészítése

- Az Óváros déli részén ingatlan vásárlás

- Önkormányzati ingatlanok bérbeadása

- Kertészet kialakítása

- Kikötő üzembe helyezése

- Csatlakozás a Jász- Nagykun- Szolnok Megyei Önkormányzat Parlagfű mentesítési programjához, és a pályázat beadásával az eszközpark felújítása

- A szabadidős és sportolási lehetőségek bővítése (extrém sportpálya kialakítása, szabadtéri sporteszközök telepítése)

- A Városi Sportcsarnok felújításának folytatása (lelátó építése, konditerem kialakítása, térelválasztás megoldása) TAO támogatásból


IV. Összegzés

A gazdasági program akkor lesz eredményes, ha a lehető legtöbb célkitűzés megvalósul belőle.

A város fejlődési pályára állítása, növekedésének biztosítása, vonzerejének fokozása természetesen sok olyan külső tényezőtől függ, melyek befolyásolására a Képviselő-testületnek nincs eszköze. Mégsem várhatja „tétlenül” a gazdasági és pénzügyi folyamatok jobbra fordulását, hanem a város lakosságával, vállalkozásaival, civil és egyéb szervezeteivel együtt gondolkodva, egymás munkáját segítve a programban megfogalmazott törekvések megvalósításán kell dolgoznia, melyek biztosíthatják Martfű hosszú távú fejlődését.

 

MARTFŰ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

2015-04-27 16:09