Polgármesteri döntés az önkormányzat 2021. évi költségvetésének megállapításáról - Kevesebb adóbevétellel számolnak, de folytatódnak a tavalyi évben elkezdett önkormányzati beruházások

Martfű Város Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló törvényben foglalt jogkörében eljárva, az önkormányzati képviselők és a bizottságok tagjai véleményének kikérésével, 2021. február 14-én I. fordulóban jóváhagyta az önkormányzat 2021. évi költségvetésének megállapítására vonatkozó javaslatot. A végleges költségvetési rendeletet 2021. február 28-ig kellett elkészíteni.A koronavírus világjárvány következményeinek elhárítása érdekében kihirdetett veszélyhelyzet továbbra is érinti a képviselő-testületek működését. A vonatkozó jogszabályok szerint veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének feladat- és hatáskörét a polgármester gyakorolja.

 

A költségvetési rendelet határozza meg a 2021. évi gazdálkodás alapjait, az önkormányzat és intézményei számára a gazdálkodásukhoz szükséges pénzeszközöket. Az önkormányzat a költségvetésen keresztül gondoskodik a település szociális, kulturális, egészségügyi, oktatási, sport, nyilvánosság biztosítása és közterület rendezési feladatairól.

A 2021. évre vonatkozó költségvetési elgondolások végrehajtását a jegyző és a polgármester által jóváhagyott útmutató alapján készítették elő az önkormányzati intézmények. Az intézményi költségvetéseket a januári költségvetési tárgyalások során két fordulóban egyeztették. Pontosították a számításba jöhető forrásokat és azok összegeit, valamint az anyagi lehetőségekhez igazodóan a felhasználásokat és azok mértékét. A tervegyeztetések során reális, az intézmények éves szintű működését biztosító költségvetéseket véglegesítettek – olvasható az önkormányzat 2021. évi költségvetésének megállapítására vonatkozó előterjesztésben.

A tervezés során rendelkezésre állt a költségvetési törvényben az önkormányzatra vonatkozóan megállapított állami hozzájárulások jogcíme és összege.

Az önkormányzati költségvetési rendeletet évente február 15-ig kell a képviselő-testület elé terjeszteni. A költségvetés véleményezését és elfogadását a veszélyhelyzetben is két fordulóra tervezték, így biztosítva az önkormányzati képviselőknek a pénzügyi terv alapos átgondolását.

 

PÉNZÜGYI TERV CSÖKKENŐ TARTALÉKOKKAL

Martfű Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló rendeletének hatálya a képviselő-testületre és szerveire, valamint az önkormányzat által irányított költségvetési szervekre terjed ki.

Az önkormányzat és az irányítása alatt álló költségvetési szervek, intézmények: Martfű Város Önkormányzata, Martfűi Polgármesteri Hivatal, Játékvár Óvoda és Bölcsőde, Martfű Városi Művelődési Központ és Könyvtár, Martfű Város Önkormányzata Gyermekjóléti és Szociális Szolgáltató Központ.

Az I. fordulóban elfogadott pénzügyi terv alapján a képviselő-testület Martfű Város Önkormányzata 2021. évi összevont költségvetésének:

kiadási és bevételi főösszegét 2 205 460 ezer Ft-ban,

tárgyévi költségvetési bevételeinek összegét 1 356 460 ezer Ft-ban, ezen belül a

a működési célú bevételeket 1 250 761 ezer Ft-ban,

a felhalmozási célú bevételeket 105 699 ezer Ft-ban,

a tárgyévi költségvetési kiadások összegét 2 189 743 ezer Ft-ban, ezen belül

a működési célú kiadásokat 1 372 320 ezer Ft-ban,

a felhalmozási célú kiadásokat 817 423 ezer Ft-ban,

a tárgyévi bevételek és kiadások egyenlegét - 833 283 ezer Ft-ban,

a finanszírozási műveletek bevételét 849 000 ezer Ft-ban (előző évi maradvány),

a finanszírozási műveletek kiadását 15 717 ezer Ft-ban,

a finanszírozási műveletek egyenlegét 833 283 ezer Ft-ban állapítja meg.

A költségvetési bevételek és kiadások egyenlegének fedezete a 2020. évi maradvány.

A képviselő-testület az önkormányzati intézmények költségvetési támogatását 624 589 ezer Ft-ban határozza meg.

 A civil szervezetek támogatása 2 100 ezer Ft, az egyéb nonprofit szervezetek támogatása 1 350 ezer Ft, a sport támogatása 10 millió Ft összegben szerepel a pénzügyi tervben.

A Helyi Vállalkozásfejlesztési Alap 2021. évi nyitó egyenlege 6 101 ezer Ft, az alap felhasználására év közben a Pénzügyi, Ügyrendi és Városfejlesztési Bizottság tesz javaslatot.

 A polgármester forrásfelhasználásról, az általános tartalék előirányzat terhére, évi 10 millió Ft mértékig jogosult dönteni.

Központi intézkedések, a szolidaritási hozzájárulás összege jelentősen emeli a működési célú kiadásokat. Az előző évi helyiadó túlfizetések szintén csökkentik az önkormányzat tartalékait.

 

A 2021. évi költségvetés megállapítására vonatkozó előterjesztés sorra veszi az önkormányzat gazdálkodását befolyásoló, fontosabb változásokat.

2020. január 1-től az üdülővel kapcsolatos feladatokat a Martfű Város Önkormányzata Gyermekjóléti és Szociális Szolgáltató Központ vette át az Önkormányzattól. A pandémia következtében 2020-ban nem tudták ellátni ezt a feladatot, de az idei évre betervezték az üdülő használatát.

Szociális területen az önkormányzati Gyermekjóléti és Szociális Szolgáltató Központ feladatai közül a szociális étkeztetés, a házi segítségnyújtás és az időskorúak nappali intézményi ellátása feladatokat megállapodás, illetve testületi döntés alapján a Szolnoki Többcélú Kistérségi Társulás látja el. A szociális étkeztetéshez az ebédet továbbra is az önkormányzati konyha biztosítja. A gyermekétkeztetésben új feladat lépett be. A tiszaföldvári kollégisták elhelyezését a Szolnoki SZC Damjanich János Szakképző Iskola és Kollégium vette át, az étkeztetés ebéd részét, vásárolt szolgáltatásként, az önkormányzati konyha biztosítja.

A 2021. évi minimálbér és garantált bérminimum növekedése mintegy 10 millió forinttal emeli az önkormányzat személyi kiadásait.

A 25 ezer fő alatti települések helyi iparűzési adó elvonás kompenzációjának utalása június és október hónapban várható, összegét csak a konkrét adatok birtokában építi be az önkormányzat a pénzügyi tervbe.

 

BESZÁMÍTÁS HELYETT SZOLIDARITÁSI HOZZÁJÁRULÁS

Az önkormányzat feladat-finanszírozásához kapcsolódó bevételei körében 2021. évben változik a működési célú, államháztartáson belülről kapott támogatás folyósítása. – Eddig a feladatok finanszírozását csökkentette az adóerő-képesség alapján kiszámított összeg, vagyis 2020. évben a város alig kapott a feladataira állami finanszírozást. Az idei évtől viszont megszűnt a beszámítás, helyette többszörösen megemelkedett a szolidaritási hozzájárulás, amit be kell fizetni az állami kasszába - tájékoztatott dr. Papp Antal polgármester. – Változás, hogy az összes állami bevételt megkapja az önkormányzat, de, a bruttó elszámolás elve miatt a dologi kiadások között szerepeltetnie kell több mint 153 millió Ft elvonást. Ez az összeg az előző évekhez képest megemeli az önkormányzat bevételi és kiadási költségvetési sarokszámát is, így az a téves kép keletkezik, mintha a tavalyival megegyező lenne az önkormányzat költségvetési sarokszáma, pedig legalább 150 millióval kevesebb. A szolidaritási hozzájárulást a településen keletkező 1 főre jutó iparűzési adó (adóerő-képesség) alapján számolják.

Az önkormányzat köznevelési feladatainak támogatásaként emelkedett az óvoda működtetés támogatása, az előző évi béremelés beépítésével az óvodapedagógusok, valamint az óvodapedagógusok munkáját segítők bértámogatása.

A települési önkormányzat szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatásaként tervezik az önkormányzat Gyermekjóléti és Szociális Szolgáltató Központja feladataihoz kapcsolódó bevételeket, a család- és gyermekjóléti feladatok, valamint a gyermekétkeztetés állami támogatását. A gyermekétkeztetésre vonatkozó támogatás megállapítását komoly számítás és adatszolgáltatás előzi meg, és az állami támogatás összegének meghatározásakor figyelembe veszik a település adóerő-képességét is.

A bölcsődék az előző évekhez képest magasabb állami támogatást kapnak. A támogatás összegét az is emeli, hogy a bölcsődei dolgozók létszámán belül egy fővel emelkedett a felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők száma.

Emelkedik a védőnői hálózat központi támogatási összege is, elsősorban az ezen a területen dolgozók jelentős béremelése miatt.

Az önkormányzat továbbra is részt vesz a közfoglalkoztatás szervezésében. Ebben a foglalkoztatási formában számottevő változás várható, ezért csak a már megkötött szerződésben, az év első két hónapjára meghatározott összeggel terveznek a költségvetésben.

2021-ben, új feladatként, az önkormányzat látja el a II. háziorvosi körzet feladatfinanszírozását a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőtől átvett pénzeszközökből, továbbítva azokat, szerződés alapján, a helyettesítő orvosoknak.

Az önkormányzat helyi adóbevételei az iparűzési adóból, az idegenforgalmi adóból, valamint az építményadóból származnak. Az adóbevétel tervszámainak kialakításánál figyelembe vették az elmúlt év lényeges változásait - az adó túlfizetést, a központi adóelvonásokat, a pandémia miatti adóbevétel kieséseket - és az adózóktól szerzett információkat.

Az építményadó összegével a tavalyi szinten számol az önkormányzat, emelését jelenleg központi jogszabály tiltja.

A tervezett iparűzésiadó-bevétel 500 millió forint, ami várhatóan jóval elmarad az előző évekhez képest, a már említett adóbevétel kiesés miatt. A tényleges bevétel a májusi bevallások után lesz megállapítható. A helyi adó ciklikussága miatt az önkormányzat az idei évben is tartalékot képez, 40 millió forint összegben.

Az idegenforgalmi adó 2021. évi bevételét az előző évek összegének harmadára tervezik, gépjárműadó-bevétellel pedig egyáltalán nem számol az önkormányzat. 2021. január 1-től a gépjárműadóval kapcsolatos adóztatási feladatokat a Nemzeti Adó- és Vámhivatal vette át.

Az önkormányzat 149 millió forintot meghaladó működési bevételi előirányzatának kialakítása során az intézmények számításba jöhető, elsősorban a szolgáltatások ellenértékéből, bérleti díjakból, közvetített szolgáltatások tovább számlázásából álló forrásainak teljes feltárására törekedtek.

Az önkormányzat a 2021. évi pénzügyi tervében sem tervez ingatlanértékesítést, a bérbeadást részesíti előnyben.

A 2020. évi pénzmaradvány várható összege 849 millió forint, ami a 2021. évi felhalmozási kiadások fedezetére, a költségvetési egyensúly megteremtésére szolgál. A maradvány összege tartalmazza az előző években elnyert pályázatok fel nem használt bevételeit is.

 

Az önkormányzat működési, fenntartási kiadásainak jelentős részét az intézmények működéséhez szükséges bér és járulékai teszik ki. A személyi kiadások összegét 465,6 millió forintban határozták meg a költségvetési tervezet készítői. A személyi kiadások az évközi átsorolások és béremelések miatt emelkedtek. Mivel az illetménytábla több mint tíz éve nem változott, sok dolgozónál eltűnt a végzettség és a kor szerinti illetménykülönbség.

A pénzügyi tervbe beépítették a pedagógiai munkát közvetlenül segítők pótlékát, a szociális ágazati pótlékot és a kulturális ágazatban dolgozók kötelező béremelése is megtörtént.

A dologi kiadások tervezése az előző évi tényszámok alapján történt. Az energia költségek tervezésekor figyelembe vették az előző évben elkészült épületszigeteléseket, fűtéskorszerűsítést, telepített napelemeket, kazán- és nyílászáró cserét.

A működéshez szükséges feladatokhoz a pénzeszköz takarékosan, de minden területen biztosított. A rendszeres beszállítókat versenyeztették, a legkedvezőbb ajánlatokat adó vállalkozókkal kötnek szerződést.

A martfűi önkormányzat létszámkerete az intézményi részletezés szerint összesen 115 fő, a közfoglalkoztatottak létszámát 40 főre tervezik. A közfoglalkoztatást kiemelten fontos feladatnak tartja az önkormányzat.

Az önkormányzat a települési támogatásokról alkotott helyi rendeletében foglalt ellátási formái (köztemetés, önkormányzati segély, ösztöndíjak) várható szükségleteire tervezett összeg 14 300 ezer Ft.

 

ÖNKORMÁNYZATI INTÉZMÉNYEK KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSA

A képviselő-testület az önkormányzati intézmények költségvetési támogatását 624 589 ezer Ft-ban határozza meg. Az intézmények önkormányzati finanszírozása 18 876 ezer Ft-tal csökken az előző évhez képest. A Játékvár Óvoda és Bölcsőde intézményben 2020 szeptemberétől óvodai csoport összevonásra, 1 csoport csökkentésre és 3 fő létszámcsökkenésre került sor, nyugdíjazással. A Városi Művelődési Központ és Könyvtár 2021. évi Ünnep és eseménynaptárából pedig önkormányzati céltartalékba csoportosították át az augusztus 20. rendezvénysorozat költségeit.

A Gyermekjóléti és Szociális Szolgáltató Központ intézmény feladatait hat főágra bontva tervezi az önkormányzat: szociális feladatok ellátása, konyha működtetése, karbantartási feladatok, zöldterület kezelése, védőnői szolgálat és üdülő üzemeltetés.

Az intézmény eredeti kiadási előirányzata kismértékben nőtt az előző évhez képest. Jelentős összeget terveztek járművek karbantartására és kéziszerszámok beszerzésére. Az intézmény tervezett létszáma nem változott: 40 fő.

A Játékvár Óvoda és Bölcsőde engedélyezett dolgozói létszáma 38 fő, 3 fő létszámcsökkenés történt. A nyugdíjba vonuló dolgozók üres álláshelyét nem tölthette fel az óvoda, csoportösszevonás miatt 1 csoporttal kevesebb indult 2020 szeptemberétől.

Az intézmény költségvetésébe betervezték a béremelésből, a kötelező átsorolásból és az óvodapedagógus minősítésből adódó bérnövekményt, melyre fedezetet az állam biztosít. A bölcsődében dolgozók kiegészítő pótlékot kapnak, a felsőfokú végzettségű dolgozóknak illetménykiegészítés jár. Új pótlékrendszert vezettek be a pedagógiai munkát közvetlenül segítők részére is.

Az önkormányzati támogatás mértéke az előző évhez képest jelentősen, 25,6 millió forinttal csökken. Növekedett a bölcsődei és az óvodai működtetés állami finanszírozása, illetve a takarékossági intézkedés eredményeként, kevesebb önkormányzati hozzájárulással kell támogatni az intézményt.

A Martfű Városi Művelődési Központ és Könyvtár önkormányzati támogatása 29 082 ezer forinttal csökken az előző évhez képest. Az intézmény engedélyezett létszáma nem változott, 12 fő. Feladata nem statikus, évközben folyamatosan új feladatokat kaphat, ezért a legnehezebb a költségvetését megtervezni. Az intézmény dolgozóinak 2020 novemberében megszűnt a közalkalmazotti státusza, munkaviszony alá sorolták át jogviszonyukat. A személyi kiadások között betervezték az előírt 6%-os béremelést.

A kulturális intézmény dologi kiadásait a korábbinál alacsonyabb szinten tervezték. A pályázati költségek csökkenése mellett figyelembe vették, hogy az idei évben sem működik az intézmény teljes szolgáltatással. Önkormányzati céltartalékba helyezték az augusztus 20-i ünnepség, az ÖrökZöld Tisza Fesztivál és a testvérvárosi kapcsolatok tervezett költségeit.

A felhalmozási kiadások összege is kevesebb, mint az előző években. Fontosabb elvégzendő feladatok az öntözőrendszer kiépítése, szúnyogháló telepítés, a terasz biztonságossá tétele, valamint a könyvtári állomány gyarapítása.

A Polgármesteri Hivatal engedélyezett létszáma 24 fő. Az elmúlt évekhez hasonlóan idén sem került sor központi bérintézkedésre, amit jelentős cafetéria emeléssel igyekszik kompenzálni az önkormányzat.

A hivatal dologi kiadásai várhatóan az előző évhez közel azonos szinten alakulnak. A Polgármesteri Hivatal költségvetési támogatása, 114 427 ezer Ft, melyet 24 777 ezer Ft-tal egészít ki az önkormányzat.

Az Önkormányzat széleskörű feladat-ellátási tevékenysége miatt nagy odafigyeléssel és feladatai pontos számbavételével tervezték az intézmény 2021. évi gazdálkodását. Az önkormányzati bevételek nagy része itt jelenik meg, és elég szerteágazó a kiadási feladatköre is. A város összes ingatlanvagyonát az Önkormányzatnál tartják nyilván, az intézményi épületek felhalmozási kiadásait szintén az Önkormányzatnál tervezik be.

Az intézmény személyi kiadásai között a közfoglalkoztatottak bérét, a képviselők és külső bizottsági tagok juttatásait, megbízási díjakat és a polgármester személyi kifizetéseit tervezik.

Az ellátottak pénzbeli juttatása összegét, az előző évi teljesítéshez igazítva, 14 300 ezer Ft-ban jelöli a tervezet.

A működési célú támogatási összegeket is a tavalyi szinten tervezték. A sport támogatás összege 4 millió forinttal csökken, felosztását a költségvetés második fordulójában határozzák meg. Az átadott pénzeszközök között szerepel a Tiszaföldvári Önkormányzati Tűzoltó Parancsnokság 2021. évi egyesületi tagdíja és a Szolnoki Többcélú Kistérségi Társulás részére működési előleg összege.

Általános tartalékként 178 003 ezer Ft összeg szerepel a pénzügyi tervben, előre nem látható feladatok elvégzésére. Az iparűzési adó ingadozás kiküszöbölésére 40 millió forintot különítettek el a céltartalékok között. Az általános és céltartalék a tavalyi évhez viszonyítva közel 150 millió forinttal kevesebb.

 

AZ ELŐZŐ ÉVHEZ KÉPEST KÖZEL AZONOS ÖSSZEGBEN TERVEZNEK BERUHÁZÁSOKAT

Az önkormányzati szinten felhalmozási kiadásként (beruházás, felújítás) javasolt 817 423 ezer Ft elsősorban az Önkormányzatnál szerepel, az előirányzat egy része pedig közvetlenül jelenik meg az intézmények költségvetési kiadásai között.

Kerékpárút építésre bruttó 50 millió, rendezési terv készítésre 3 millió, járdaépítésre 2 millió, a közvilágítás korszerűsítésére 127,5 millió, extrém pálya építésére 9 millió forint előirányzattal számol a pénzügyi terv. A térfigyelő kamerarendszer bővítésére 3 millió, építési telkek közművesítésére, területrendezésére és új építési telkek vásárlására 140 millió, tehergépjármű és rakodógép beszerzésére 5 és 7,6 millió forint összeget különítettek el a költségvetés készítői.

Pályázati támogatással, a szociális alapszolgáltatás fejlesztésére, a volt Mártírok úti iskolaépület földszinti tereinek átalakítására 236,2 millió forintot fordít az önkormányzat.

Új kamera- és internethálózatot kap az Iskolakonyha, 1,8 millió forint értékben. A Művelődési Központ körüli park locsolórendszerére 3 millió forintot fordítanának, az intézmény terasza biztonsági elemekkel bővül 1,3 millió forint ráfordítással, a néhány éve cserélt nyílászárók egy részére szúnyogháló is kerül, 2,5 millió forint összegben.

Tervezi az önkormányzat a KRESZ táblák cseréjét és a karácsonyi díszkivilágítás bővítését 1-1 millió forint összegben, és hasonló mértékben, informatikai eszközök beszerzésére is fordíthatnak az önkormányzati intézmények.

Az önkormányzati utak kátyúzására 5 millió, járdafelújításra 3 millió, önkormányzati lakások felújítására 4,5 millió forintot különítettek el a pénzügyi tervben. Pályázati támogatás mellett, 50 millió forint önkormányzati ráfordítással újulhat meg a sportcsarnok kiszolgáló helyiségeinek burkolata, és a csarnok világítását is korszerűsítik. Szintén pályázati forrás segítségével, 103,3 millió forintot fordítanak a Garzonház komplex épületenergetikai felújítására. A 2021. évi költségvetésben 30 436 ezer Ft felhalmozási céltartalékot is elkülönített az önkormányzat.

A pénzügyi tervben számos fedezettel nem rendelkező, de megvalósításra váró fejlesztési feladat is megjelenik, amelyek nem szerepelnek a 2021. évi költségvetési összegekben. Fedezetük, az előterjesztés szerint, a kifeszített költségvetés miatt, ebben az évben nehezen teremthető elő.

www.martfu.hu/önkormányzat/jegyzőkönyvek

Herbályné Kalmár Irén

2021-03-08 15:03