Hirdetmény az általános iskolai beiratkozás rendjéről

A 2021/2022. tanévre az általános iskola 1. évfolyamára történő beiratkozás ideje: 2021. április 15. (csütörtök) és április 16. (péntek), tájékoztatta az önkormányzatot a Szolnoki Tankerületi Központ. A 2021. évben tanköteles korba lépő gyermekek általános iskolai beiratkozásának rendjére vonatkozó hirdetmény itt olvasható:

Hirdetmény a Szolnoki Tankerületi Központ illetékességi területén működő általános iskolák 1. évfolyamára történő beiratkozásról

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 50. § (7) bekezdésében, valamint a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII: 31.) EMMI rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 22. § (1)-(2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a Szolnoki Tankerületi Központ, a 2021. évben tanköteles korba lépő gyermekek általános iskolai beiratkozásának rendjét a jelen hirdetményben teszi közzé.

A beiratkozás idejét a 2020/2021. tanév rendjéről szóló 27/2020. (VIII. 11.) EMMI rendelet 7.§-a határozza meg.

A 2021/2022. tanévre az általános iskola 1. évfolyamára történő beiratkozás ideje:

2021. április 15. (csütörtök)

2021. április 16. (péntek)

A szülő vagy törvényes képviselő a tanköteles korba lévő gyermekét a hirdetményben közzétett időpontban köteles beíratni a lakóhelye szerint illetékes (életvitelszerű ott lakás) vagy a választott iskola első évfolyamára.

A Rendelet 23. § (3) bekezdése továbbá a 83.§ (1) és (3) bekezdése értelmében az iskola igazgatója a felvételről tanulói jogviszonyt létesítő vagy a kérelmet elutasító döntést hoz.

A döntést írásba kell foglalni és azt írásban kell közölni.

Az Nkt. 37§ (2) bekezdése előírja, hogy az iskola döntése ellen a szülő - a közléstől ennek hiányában a tudomására jutástól számított tizenöt napon belül - a tanuló érdekében eljárást indíthat.

Az Nkt. 37§ (3) bekezdésének b) pontja szerint a tanulói jogviszony létesítésével kapcsolatban érdeksérelemre hivatkozással benyújtott kérelem tekintetében a fenntartó jár el és hoz másodfokú döntést.

Hirdetmény>>>

Minden jog fenntartva © 2011-2021 Martfű Város