Tájékoztató az illegális szemétlerakás jogkövetkezményeiről

Az illegális módon lerakott hulladék szennyezi a környezetet és súlyos közegészségügyi veszélyeket is rejt magában. Például rovarok és rágcsálók elszaporodásához vezet, amelyek szerepe az egyes fertőző betegségek terjesztésében közismert. A hulladékokban lévő baktériumok, bomlástermékek a helytelen hulladék elhelyezés esetén a csapadékvízzel beszivárogva a talajvízbe juthatnak, szennyezve azt. Az illegálisan lerakott szeméthalmaz pedig gyorsan növekszik, mert sokan úgy gondolják, adott helyre bármit le lehet rakni, hiszen már valaki ezt előttük is megtette.Súlyos problémát jelent a település területén utak mellé, erdőkbe, erdő szélekre, elhagyatott területekre, magántulajdonú, de bekerítetlen, illetve önkormányzati közterületeken, külterületi ingatlanokon illegálisan lerakott lakossági kommunális, vagy építési hulladék.

A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény értelmében TILOS a hulladékot elhagyni, - a gyűjtés, begyűjtés, tárolás, lerakás szabályaitól eltérő módon - felhalmozni, ellenőrizetlen körülmények között elhelyezni, kezelni.

Martfűn - közszolgáltatás keretében - a kommunális hulladékok gyűjtése, szállítása és végleges elhelyezése, a zöldhulladék és a műanyag hulladék kezelése megoldott. Ezzel biztosítható a hulladékbirtokos azon kötelezettsége, amellyel a hulladék kezeléséről gondoskodik.

Martfűn szelektív gyűjtőszigetek is működnek. A szelektív gyűjtőszigeteken lévő konténerekbe a lakosság ingyenesen, szelektíven válogatva minden nap 0-24 óráig elhelyezheti a konténereken feltüntetett típusú (üveg, papír, műanyag és fém) hulladékát. Tilos szelektív gyűjtőkbe és mellé - építési és egyéb - hulladékot elhelyezni.

Lakásfelújítás során keletkezett építési hulladék, sitt, betontörmelék, egyéb csak az NHSZ Szolnok Kft-től megrendelt KONTÉNERBEN helyezhető el a közterületen (utcán), konténer nélkül nem tárolható szabadon, és közterület-használati engedély sem adható ki rá.

A lakosoknak lehetőségük van saját maguk a hulladéklerakó udvarokba (Szolnok, Kétpó, Szelevény) elszállítani az ilyen jellegű hulladékokat, lerakási díj megfizetése ellenében.

A veszélyes hulladékot is csak a kijelölt hulladéklerakó udvarokba lehet lerakni (használt olaj, gumi, elektromos anyagok stb.).

A Martfűn évente egy alkalommal megrendezett ELEKTRONIKAI HULLADÉKGYŰJTÉS során csak olyan elektromos hulladékot lehet leadni, amely nincs szétbontva (pl.: hűtőgépet kompresszor, motor nélkül nem lehet leadni stb.)

Tilos kommunális illetve szelektív hulladékgyűjtő edénybe veszélyes hulladékot elhelyezni!

A lakótelepen jellemző, hogy a hulladékgyűjtő edények mellé helyeznek el egyéb nem oda való hulladékot, aminek a gazdája általában megvan, mivel tudják az ott lakók, hogy kik újítanak fel lakást.

Tilos a Kövér-majorban bármilyen hulladékot (sitt, betontörmelék, zöld hulladék, egyéb) elhelyezni!

Tilos a város területén lévő 3 db eb ürülék gyűjtőbe kommunális, vagy egyéb hulladékot elhelyezni!

Tilos a fűnyírás során összegyűlt füvet a közterületi árkokba rakni, mert a víz elvezetését akadályozhatja! A szelektív hulladéktároló edényben kell elhelyezni, amit hetente elvisz a szolgáltató, illetve lehetőség van vásárolni hulladékzsákot, ha nem elegendő az edény.

A nagyobb mennyiségű zöldhulladékot (pl.: faág, gally stb.) kisebb „kévékbe” összekötve, a hulladéktároló edény mellé kell elhelyezni úgy, hogy az balesetveszélyes helyzetet ne idézzen elő.

A városban évente 1 alkalommal, ősszel szokott megtörténni a LOMTALANÍTÁS, amely során csak háztartási hulladék helyezhető ki a közterületre, veszélyes hulladék (gumi, akkumulátor stb.) nem. A lomtalanítás során csak akkor helyezhető ki a közterületre az elvitelre szánt háztartási hulladék, amikor a heti kommunális hulladékot szállítják, annak a reggelén.

Hulladéktól csak kijelölt vagy arra fenntartott helyen, Martfűn a biztosított közszolgáltatást igénybe véve, a környezet veszélyeztetését kizáró módon lehet megválni.

Az ingatlanon ellenőrizetlen körülmények között elhelyezett vagy elhagyott hulladék elszállításának és kezelésének kötelezettsége a hulladék tulajdonosát vagy korábbi birtokosát terheli.

Ha a hulladék tulajdonosa vagy korábbi birtokosa kötelezettségét önként nem teljesíti, vagy nem állapítható meg a személye, illetve annak személye, aki a hulladéktól megvált, akkor a kötelezettség azt az ingatlanhasználót terheli, akinek az ingatlanán a hulladékot elhelyezték vagy elhagyták.

Az ingatlanhasználó mentesül a felelősség alól, ha azt, aki a hulladékot az ingatlan területén vagy közterületen elhagyta vagy jogellenesen elhelyezte, a környezetvédelmi hatóság előtt beazonosításra alkalmas módon megnevezi, és vele szemben a jogellenesség tényét bizonyítja.

A környezetvédelmi hatóság a jogellenesen elhelyezett vagy elhagyott hulladék elszállítására és kezelésére kötelezi azt a személyt, aki e kötelezettségének önként nem tesz eleget.

Ha a kötelezés nem vezet eredményre, a hulladékgazdálkodási bírság mértékéről, valamint kiszabásának és megállapításának módjáról szóló 271/2001. (XII. 21.) Korm. rendelet alapján a jegyző a hulladékgazdálkodási bírság összegét 1.500 - 50.000 forint között állapítja meg, amely az elkövetőt nem menti fel a szabálysértési, vagy büntető felelősségre vonása alól.

A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény (a továbbiakban: Szabstv.) 187. § (1) bekezdés b) pontja szerint természeti területen - beleértve a védett természeti, Natura 2000 területet is - aki a természetvédelmi célokkal össze nem egyeztethető tevékenységet folytat, szemetel, a területet más módon szennyezi, TERMÉSZETVÉDELMI SZABÁLYSÉRTÉST követ el.

A Szabstv. 196. § (2) bekezdése értelmében, aki települési hulladékot a közterületen engedély nélkül lerak, elhelyez, vagy nem a kijelölt lerakóhelyen rak le vagy helyez el, KÖZTISZTASÁGI SZABÁLYSÉRTÉST követ el.

E szabálysértések jogkövetkezménye lehet a szabálysértési hatóság által kiszabott 150.000 Ft-ig terjedő szabálysértési bírság.

Az illegális hulladéklerakás bűncselekményi kategóriát is kimeríthet, amely esetben a cselekmény akár szabadságvesztéssel is büntethető. A Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény 248. § (1) bekezdés a) pontja értelmében, aki arra a célra hatóság által nem engedélyezett helyen hulladékot elhelyez, bűntett miatt három évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. A büntetés egy évtől öt évig terjedő szabadságvesztés, ha a bűncselekményt veszélyes hulladékkal követik el.

Aki pedig a bűncselekményt gondatlanságból követi el, vétség miatt egy, vagy veszélyes hulladék esetén két évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. A Btk. szerint hulladék mindaz, amit a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény hulladéknak minősít, ha alkalmas az emberi élet, testi épség, egészség, a föld, a víz, a levegő vagy azok összetevői, illetve élő szervezet egyedének veszélyeztetésére.

Kérünk mindenkit, hogy ingatlanuk vonatkozásában a megfelelő hulladékkezelésről, a hulladék elszállíttatásáról gondoskodjon, ellenkező esetben a jogszabályi lehetőségekkel fogunk élni!

Martfű Város Önkormányzata

2021-03-29 10:01