Tovább csökkent a kiemelten kezelt bűncselekmények száma – Biztonságos kisvárosban élünk

A város közbiztonsági helyzetéről, a Martfűi Rendőrőrs és a Martfűi Polgárőr Egyesület tevékenységéről is tájékozódott Martfű Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2021. június 30-án megtartott ülésén.2021. június 15-étől az önkormányzatok a korábbi, a veszélyhelyzet előtti rendnek megfelelően ülésezhetnek.

A képviselő-testületi ülésen Fürj János rendőr alezredest, a Szolnoki Rendőrkapitányság mb. kapitányságvezetőjét, Halász Csaba rendőr őrnagyot, a Martfűi Rendőrőrs parancsnokát és Forgács Lászlót, a Martfűi Polgárőr Egyesület elnökét is köszönthette dr. Papp Antal, Martfű polgármestere.

Halász Csaba r. őrnagy, őrsparancsnok a Martfű város közbiztonsági helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról készült beszámolója alapján:

A Szolnoki Rendőrkapitányság - és ezen belül a Martfűi Rendőrőrs - a bűnüldözési, rendészeti, igazgatásrendészeti és bűnmegelőzési feladatait az értékelt időszakban az önkormányzatok, a társszervek és hatóságok, valamint a civil együttműködők támogatása mellett eredményesen teljesítette, a lakosság közbiztonsági igényeinek figyelembevételével, a magasabb szintű és minőségű közbiztonság megteremtése érdekében.

Martfű város bűnügyi-közbiztonsági helyzete 2020-ban kiegyensúlyozott és szélsőségektől mentes volt. A településeken a közterületi rendőri jelenlét biztosított volt. Martfű városban a kiemelten kezelt bűnügyek esetében sikerült javulni. A bűnügyi fertőzöttség az országos átlag alatt maradt 2020-ban is, a város továbbra sem tartozik a bűnügyileg fertőzött települések közé.

A rendőrkapitányság és a települési önkormányzatok közötti kapcsolat kölcsönös. Az érintett testületek a közbiztonság helyi szintű kezelésében az önkormányzati törvényben is meghatározottaknak megfelelően partnerek.

A Martfűi Rendőrőrs a Szolnoki Rendőrkapitányság Közrendvédelmi Osztály alosztály jogállású rendőrőrseként végzi meghatározott feladatait az illetékességi területén. Martfű város közigazgatási területe 23,08 km², lakossága 6032 fő. A rendőrőrs illetékességi területéhez tartozik a 1837 fő lakost számláló Rákócziújfalu község is.

Az itt élő lakosság egy része helyben, valamint ingázva Szolnokon, vagy az országban nagyobb cégeknél, illetve külföldön dolgozik. A területen élő, egyedülálló időskorúak és nyugdíjasok száma magas.

Martfű városban 2020-ban összesen 45 bűncselekményt regisztráltak a rendőri eljárásokban az ENYÜBS (Egységes Nyomozó Hatósági és Ügyészségi Bűnügyi Statisztikai Rendszer) adatai alapján. Ez a szám 2019-ben 38 volt.

A közterületen elkövetett bűncselekmények számában is enyhe emelkedés mutatkozik, míg 2019. évben 18, addig 2020-ban 24 esetet regisztráltak.

A kiemelten kezelt bűncselekmények száma tovább csökkent a településen az előző évekhez képest. 2019. évben 18, 2020-ban 14 esetet regisztráltak, amely az elmúlt tizenegy év legalacsonyabb értéke.

A testi sértések száma csökkent az előző évhez viszonyítva, míg 2019-ben 2, addig 2020-ban 1 eset történt. Ezen belül súlyos testi sértés 2020-ban nem történt a városban, míg 2019-ben 1 esetet regisztráltak. A garázdaságok száma emelkedett, míg 2019-ben 2, addig 2020-ban 6 történt. A garázdaságok esetében az elkövetést elősegítő ok továbbra is az alkoholos befolyásoltság.

Kiskorú veszélyeztetése bűncselekmény az elmúlt tizenegy évben 2010-ben és 2016-ban történt 2-2 a városban, 2020-ben pedig 1 esetet regisztráltak.

A kiemelten kezelt bűncselekmények közül emberölés, személygépkocsi lopás, zárt gépjármű-feltörés, lakásbetörés, betöréses lopás, önbíráskodás, kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmény (terjesztői magatartások, illetve kábítószer-kereskedelem), kifosztás, zsarolás, orgazdaság és jármű önkényes elvétele nem történt a településen 2020-ban.

A lakosság szubjektív közbiztonságérzetét negatív irányba befolyásolni képes erőszakos bűncselekmények közül rablás 1 esetben történt 2020-ban, míg 2019-ben nem volt ilyen bűncselekmény.

A lopások száma nagymértékben csökkent az előző évhez képest 12-ről 4-re, ami az elmúlt tizenegy év legalacsonyabb értéke. A kiemelten kezelt bűncselekmények közül rongálást 2019-ben 2, 2020-ban pedig 1 esetben regisztráltak.

A városban a tavalyi évben segítségnyújtás elmulasztása és cserbenhagyás bűncselekmény nem történt, azonban járművezetés ittas állapotban bűncselekményt 11 esetben regisztráltak.

A beszámoló a bűnüldöző munkát értékelő része alapján: a Martfűi Rendőrőrsön a hatályos szabályozás értelmében bűnügyi ügyfeldolgozó tevékenység nem folyik. A rendőrőrsön ügyeleti szolgálat nincs, így a panaszosokkal és az ügyfelekkel a napi szolgálat során az őrsparancsok, a járőrök vagy a körzeti megbízottak foglalkoznak.

A rendőrkapitányság nyomozás eredményességi mutatója 60,1%-os lett 2020-ban, ami 7,6 százalékpontos emelkedést mutat a 2019-ben elért eredményhez képest. A közterületen elkövetett bűncselekmények nyomozás eredményességi mutatója 76,1%-os lett 2020-ban, amely 9,3 százalék pontot emelkedett az előző évhez viszonyítva. A kiemelten kezelt bűncselekmények nyomozás eredményességi mutatója 50,3%-os lett a tavalyi évben, amely jelentősen, 12,3 százalék ponttal emelkedett 2019. évhez képest.

A közlekedésbiztonsági helyzetre vonatkozóan: Martfű város területén 2019-ben 13, míg 2020-ban 7 személyi sérüléses közúti közlekedési baleset következett be. A személyi sérüléses balesetekben 2019-ben 1 fő elhalálozott, 7 fő súlyosan és 5 fő könnyebben sérült meg. 2020-ban 4 könnyű, 2 súlyos sérüléses, valamint 1 halálos kimenetelű közúti közlekedési baleset történt, melyek során 1 fő elhalálozott, 3 fő súlyosan és 5 fő könnyen sérült. Anyagi káros baleset 10 történt Martfű város közigazgatási területén.

Valamennyi balesetet tekintve a főbb érintett útvonalak a 442. számú főközlekedési út, a 4633. számú út, a Szolnoki út és a Földvári út volt. A közlekedési baleseteket elsősorban az elsőbbség meg nem adása, a kanyarodási szabályok figyelmen kívül hagyása, a sebesség helytelen megválasztása, a figyelmetlen, gondatlan vezetés, az előzési szabályok megsértése, a követési távolság helytelen megválasztása, valamint az úttesten történő szabálytalan áthaladás okozta. Ittasan okozott közúti közlekedési baleset 1 esetben történt 2020-ban.

A migrációs ellenőrzések tapasztalatai alapján Martfű és a rendőrkapitányság illetékességi területe az illegális migráció és az ahhoz kapcsolódó jogellenes cselekmények szempontjából jelenleg továbbra sem tekinthető fertőzöttnek.

2020-ban nőtt a közterületi szolgálatra vezényelt állomány létszáma és a közterületen eltöltött órák száma. A Martfűi Rendőrőrs illetékességi területén az elmúlt évben is biztosítva volt a rendőri jelenlét, mely gépkocsival és gyalogosan is megvalósult a területen.

A közterületi jelenlét, a közterületek és nyilvános helyek biztonsága jelentősen javult a város térfigyelő kamerákkal történő felszerelésével. A működő kamerarendszer 2020-ban is bizonyította létjogosultságát a bűnmegelőzés tekintetében, a jogsértések felderítésében, az éjszakai áthaladó jármű- és személyforgalom figyelemmel kísérésében. Az önkormányzati visszajelzések alapján a rendőrőrs fenntartotta az állampolgárok szubjektív biztonságérzetét.

A szolgálatot teljesítő egyenruhás állomány vonatkozásában a szándékos bűncselekmény elkövetésén tetten ért személyek elfogása fontos tevékenység, 2020-ban 18 főt sikerült elfogni, mely jelentős emelkedés az előző évi 6-hoz képest. A rendőri létszám adta lehetőségek kihasználásával a tettenérések száma nőtt. A bűncselekmény gyanúja miatti előállítások száma 13-ról 19-re, a biztonsági intézkedések száma pedig 14-ről 19-re emelkedett. A szabálysértési feljelentések száma is nőtt, 2020-ban 261, míg az előző évben 93 eset történt.

A helyszíni bírsággal sújtott személyek száma 282-ről 380-ra emelkedett, a kiszabott bírság összege pedig 43%-kal nőtt. 2020-ban is jelentős számban, 3337 esetben került sor alkoholszonda alkalmazására, melyből 11 pozitív eredményű lett.

Az elmúlt év adataihoz képest a Martfűi Rendőrőrs állományának intézkedési aktivitása csökkent, 2019-ben összesen 4880, 2020-ban pedig 3402 intézkedést foganatosítottak (elfogás, előállítás, alkoholos állapot vizsgálata). Az intézkedési aktivitás csökkenésében szerepet játszott a 2020. évben elrendelt kijárási korlátozás.

A 2020. évben kialakult, a Kormány által kihirdetett veszélyhelyzet és az azzal összefüggésben bevezetett védelmi intézkedések kapcsán a rendőrőrs a hatáskörébe utalt rendőri feladatokat maradéktalanul végrehajtotta.

A rendőrőrs illetékességi területe körzeti megbízotti körzetekkel lefedett, a körzeti megbízotti státuszok teljesen feltöltöttek, összesen 3 fő teljesít szolgálatot, 2 fő Martfűn, 1 fő pedig Rákócziújfaluban.

A körzeti megbízottak 2018 októberétől bűnügyi ügyfeldolgozást nem végezhetnek. Ennek köszönhetően a közterületen több időt tudtak eltölteni, a lakossággal való kapcsolattartás - a visszajelzések alapján - javult. Széleskörű szakmai, hely- és személyi ismereteikkel hatékonyan járulnak hozzá a bűnüldöző munka eredményességéhez.

A rendőrkapitányság, több civil szervezettel, valamint az önkormányzatokkal együttműködve széleskörű prevenciós tevékenységet folytatott a tavalyi évben is. A korábban megkezdett programokat sikerült folytatni és új programokat megvalósítani.

A világjárvány miatt a megszokottnál később, de idén is folytatódtak a „Házhoz megyünk”, a „BikeSafe” és a „Police Coffee” programok, valamint a gyermek- és ifjúságvédelmi programok közül a DADA, az iskolai bűnmegelőzési tanácsadó, az „iskola rendőre” és a „A szülők és a családok a Rendőrség kiemelt partnerei a kábítószerbűnözés megelőzésében” című rendőrségi programok is. Ezen kívül a rendőrkapitányság részt vett a megtartott rendezvényeken (egészségnapok, önkormányzatok által szervezett programok, táborok) illetve iskolai és lakossági előadásokat is tartott.

2020 augusztusában megkezdték szolgálatukat a JNSZ MRFK, Bűnügyi Igazgatóság, Bűnmegelőzési Osztály alárendeltségébe tartozó iskolaőrök. Kiképzésüket követően szeptember 1. óta a Szolnoki Rendőrkapitányság illetékességi területén jelenleg 4 iskolában 5 fő látja el a szolgálatát, közülük 1 fő Martfűn, a Damjanich János Szakképző Iskola és Kollégiumban.

A képviselő-testületi ülésen, a Pénzügyi, Ügyrendi és Városfejlesztési Bizottság nevében, Vass Éva bizottságvezető örömét fejezte ki, hogy a Szolnoki Rendőrkapitányság, illetve a Martfűi Rendőrőrs is eredményesen el tudta látni a feladatait 2020-ban. Városunk közbiztonsági helyzete kiegyensúlyozott, Martfűn a bűnügyi fertőzöttség továbbra is alacsony. Egy biztonságos kisvárosban élünk!

Az önkormányzati képviselő reméli, hogy a kihelyezett önkormányzati térfigyelő kamerarendszer folyamatos bővítése is tovább segíti az egyre eredményesebb bűnüldözési és -megelőzési munkát.

Városunkban a 22 önkéntessel működő Polgárőr Egyesület is hatékonyan segíti a rendőrség munkáját. Amellett, hogy éves szinten 3500 óra szolgálatot teljesített az egyesület, a pénzügyi bizottság vezetője szerint a polgárőrség gazdálkodása is ésszerű és eredményes. Az egyesület az önkormányzat támogatását a későbbiekben is élvezni fogja, mert nagyon fontos feladatot látnak el – hangsúlyozta Vass Éva, tolmácsolva a bizottság köszönetét.

Köszönetüket fejezték ki mindazon szervezeteknek, akik a közbiztonság megteremtésében részt vesznek dr. Despotov Svetozar, az Egészségügyi, Foglalkoztatási és Szociális Bizottság elnöke és Földi Edina Sára, az Oktatási, Művelődési, Sport, Civil és Egyházi Kapcsolatok Bizottsága elnöke is. A Martfűi József Attila Általános Iskola igazgatónője kiemelte, hogy az oktatási intézmény számára fontos helyzetekben maximális segítségnyújtást és hozzáértést tapasztalnak a Martfűi Rendőrőrs, a Martfűi Polgárőr Egyesület és a Tiszaföldvári Tűzoltóparancsnokság részéről is.

– A 2020-as év a rendőrség számára is nehéz év volt! – hangsúlyozta a testületi ülésen Fürj János rendőr alezredes, Szolnok Város mb. rendőrkapitánya. – Beköszöntött a járványhelyzet, a rendőrségre rengeteg feladat hárult.

A beszámolóban látszik, hogy a bűncselekmények száma minimális növekedést mutat 2020 évben 2019 évhez képest. Ez is inkább a közterületen elkövetett bűncselekményekben mutatkozik meg, elsősorban a garázdaságokban.

A járványügyi helyzet miatt csökkent a helyi rendőrőrs intézkedési aktivitása, a kijárási korlátozások hatásaként, főleg az éjszakai órákban, az állampolgárok nem tudtak annyit közterületen kint lenni, mint korábban.

A személyi sérüléses balesetek túlnyomórészt a 442-es út martfűi szakaszán következnek be, a balesetek száma azonban összességében csökkent a városban, köszönhetően a folyamatos rendőri jelenlétnek, illetve a területen végzett ellenőrzéseknek – mondta el a közlekedésbiztonsági helyzettel kapcsolatban Fürj János.

 A Szolnoki Rendőrkapitányság mb. vezetője értékelése alapján a Martfűi Rendőrőrs a feladatát a tavalyi évben is példa értékűen látta el, mindent megtett, hogy a város közbiztonsága, a lakosság szubjektív biztonságérzete tovább nőjön.

Fürj János megköszönte az önkormányzat segítségét, támogatását a Martfűi Rendőrőrs és a kapitányság vonatkozásában. Mint a rendőrség fő stratégiai partnere, a polgárőrséggel való együttműködést is kiemelte, a polgárőrök nagyban hozzájárulnak a rendőrség munkájához, a közrend, a közbiztonság fenntartásához. Kérte az önkormányzatot, hogy továbbra is segítsék a Martfűi Rendőrőrs tevékenységét és a polgárőrséget is, hogy támogassák a közterületen szolgálatot teljesítő állományt a közös szolgálat során.

Az elmúlt évhez képest 2021-ben csökkent a bűncselekmények száma a városban. A Szolnoki Rendőrkapitányság munkatársai a kijárási tilalom alatt rengeteg intézkedést foganatosítottak. A városi kapitányság illetékességi területéhez tartozó települések közül talán Martfűn volt a legkevesebb veszélyhelyzettel összefüggő jogszabálysértés. Bár bírságoltak és feljelentést is készítettek a kollégái, Fürj János szerint az itt élő lakosság jogkövető.

Dr. Despotov Svetozar önkormányzati képviselő felvetésére gyakoribb járőri jelenlétre számíthatnak azok a motorosok, akik a régi Földvári út hosszú, egyenes szakaszán rendszeresen száguldoznak.

Dr. Papp Antal polgármester tájékoztatta a rendőri vezetőket és a képviselő-testületnek is beszámolt arról a bejárásról, amelyen a közlekedésfelügyelet vezetőinek és térségünk országgyűlési képviselőjének figyelmét is felhívta, hogy a 442-es úton a 4-es és az M44-es főút épülésével fokozottan nő a forgalom. Ezen az útszakaszon a 442-es az egyetlen összekötő út, és egyre több a baleset. Megoldást a Zsófia halmi bejárónál forgalomlassítás, kanyarodó sáv, esetleg körforgalom kialakítása jelenthet.       

Városunk polgármesere szerint jól összehangolt az önkormányzat és a Martfűi Rendőrőrs tevékenysége. Az önkormányzat igyekszik mindent megtenni, az épületet is biztosítva a rendőrség helyi tevékenységéhez. Dr. Papp Antal köszönetet mondott a rendőrség és a polgárőrség munkájáért, amellyel hozzájárultak ahhoz, hogy a város közbiztonsági adatai ilyen pozitívan alakuljanak.

Herbályné Kalmár Irén

2021-07-27 14:03