Újabb önkormányzati beruházások, felújítások és szolgáltatásfejlesztés

A folyamatban lévő és tervezett beruházások, felújítások és szolgáltatás beszerzések körében további előirányzat biztosításáról döntött Martfű Város Önkormányzatának képviselő-testülete az augusztus 12.-i, rendkívüli ülésén, az önkormányzat 2021. évi költségvetésének általános tartalékkerete terhére.

A felhalmozási kiadások közül a kis Szolnoki belterületi út útburkolat felújítási munkáira további 804 ezer Ft + áfa összeget biztosít a képviselő-testület. A vállalkozási szerződés módosításával az új aszfaltréteg 855 négyzetméterről 1.150 négyzetméterre nőtt. A csapadékvíz elvezetés elkészítését az önkormányzat végzi el. A módosítások hatására a kivitelezés költsége bruttó 10.4 millió forintra emelkedett.

A Garzonház komplex épületenergetikai felújításának többletköltségeire 6.2 millió Ft + áfa összegű további előirányzatot különítettek el az önkormányzati képviselők. A vállalkozási szerződés módosítása alapján csővezetékszerelés és a hozzá kapcsolódó munkák, valamint árnyékolók beszerelése emelik a kivitelezési költségeket.

A szociális alapszolgáltatások fejlesztéséhez további 31.9 millió Ft + áfa összeget hagyott jóvá a képviselő-testület, a műszaki szükségletből eredő pótmunkákra.

A volt Mártírok úti iskolaépületben, pályázati forrás bevonásával zajló beruházás során a tető beázása miatt nettó 10.5 millió Ft plusz költséget jelent az épület tetőszigetelési munkáinak elvégzése. Az épülethez terasz készítésére nettó 15.3 millió forintot különített el a testület. A pályázatban nem szereplő, de szükséges vizesblokk felújítás pedig további nettó 6.1 millió forintba kerül. – Ezek a munkák tovább emelik az épület komfortját. Az intézmény befejezésére, amíg eléri azt a szintet, hogy teljes értékű idősek otthonaként működhet, még nagyon sokat kell költenie az önkormányzatnak – egészítette ki az előterjesztésben leírtakat dr. Papp Antal polgármester.

A gyalogos közlekedés biztosítására új járda épülhet a Hunyadi úton, a Mandula utcától az Arany János utcáig, 10.2 millió Ft + áfa értékben.

A Hunyadi úttól északra haladó új járda 379 méter hosszúságban és 1.5 m szélességben épül meg. Az előzetes árajánlat alapján a földmunkák elvégzéséhez, a térkő lerakásához és a szegély megépítéséhez szükséges összeg biztosítását támogatta a képviselő-testület.

A Martfű Város teljes közigazgatási területére vonatkozó új településrendezési terv digitális feldolgozással történő elkészítésére, tervezési díjára, a tervezési folyamat közben megváltozott jogszabályok, magasabb rendű tervek miatti módosítására, valamint a véleményezési tervdokumentáció teljes átdolgozására további 3.3 millió Ft + áfa összeget fordít az önkormányzat. Egyes változások miatt a véleményezési tervdokumentáció teljes átdolgozása vált szükségessé, ami a szerződéses díj emelkedésével jár.

Az önkormányzat 2015-ben kezdte meg az új településrendezési terv és helyi építési szabályzat tervezési munkáit, a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló kormányrendelet alapján.

A település rendezési tervének elfogadását megelőző munkarészek, megalapozó vizsgálat, településfejlesztési koncepció, Integrált Településfejlesztési Stratégia elkészültek, azokat korábban már elfogadta a képviselő-testület.

Az előkészítő munkák befejezését követően, a Martfű város készülő új településrendezési terve és helyi építési szabályzata megkezdett tervezési feladatainak folytatására és a település egyes részeinek új övezeti besorolására irányuló javaslatot a 2021. június 30-i ülésén fogadta el a képviselő-testület, az alábbi övezeti változtatások beépítésével:

- Az eltelt időszak alatt felmerült igényeknek megfelelően, a Martfű, óvárostól délre eső fejlesztési területen lévő három ingatlan övezeti besorolását Gksz1 jelű, kereskedelmi, szolgáltató, gazdasági övezetbe sorolta a képviselő-testület. A terület új építési övezetbe sorolása az itt tervezett vállalkozói fejlesztés miatt vált indokolttá.

- A városközponttól délre eső, a belterület határa és a Zsófia halmi belvízelvezető csatorna közötti két ingatlan különleges, beépítésre nem szánt, szabadidős terület megnevezésű övezeti besorolásra módosult.

A dologi kiadások körében a Polgármesteri Hivatal három irodája beázásának helyreállítására 678 ezer Ft + áfa összeget hagyott jóvá a képviselő-testület. A galambürülék által elzárt csatorna nem tudta elvezetni a csapadékvizet, ezt és az elmozdult, törött cserepeket is cserélni és javítani szükséges.

A közbeszerzési feladatok ellátására kötendő keretszerződés 2021. évre eső költségfedezetére 3 millió Ft + áfa előirányzat biztosításáról is döntött a testület az augusztusi rendkívüli ülésén. Az önkormányzat közbeszerzési feladatok ellátására éves keretszerződést köt, felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadásra és nemzeti közbeszerzési eljárások lebonyolítására.

– A pótmunkák körében olyan feladatokat végzünk el, amelyek az előzetes tervekben nem voltak benne – tájékoztatott a képviselő-testületi ülésen dr. Papp Antal. – A szociális intézmény átépítésénél a nem megfelelő aljzatbeton keményebb vas héjazatot kapott, a beázások miatt a már korábban az idősellátást szolgáló helyiségek hő- és vízszigetelése is szükségessé vált, és az ebben az épületrészben található vizesblokkok felújítására is sor kerül. Egy korszerű, a mai, XXI. századi színvonalnak megfelelő idősek otthona kialakítása kiemelt célja az önkormányzatnak.

A költségvetésben szereplő előirányzatok módosítását nem az utóbbi hónapokban tapasztalható drasztikus építőipari áremelkedések tették szükségessé. A módosítások mindegyike új feladathoz tartozik – hangzott el a képviselő-testületi ülésen.

Az önkormányzati beruházásokkal, felújításokkal és szolgáltatásfejlesztéssel az önkormányzat általános tartalékkerete nettó 81 millió forinttal csökken, de több olyan tételről is számot adott a polgármester, amelyek a bevételeket emelik. A kisvállalkozói adó csökkentése miatt elmaradó helyi iparűzési adó bevételek központi pótlása, az újabb napelemparkok létesítésére folyamatban lévő és az ipari parkban történt telekértékesítések, valamint a tervezettnél magasabb iparűzési adó bevételek következtében még emelkedni is fog az önkormányzat tartalékkerete. Ezeket a költségvetési módosításokat a szeptemberi ülésén tárgyalja majd a képviselő-testület.

Herbályné Kalmár Irén

Minden jog fenntartva © 2011-2021 Martfű Város