A helyi adózásban 2022. évben érvényes szabályok – Martfű Város Önkormányzata adóhatóságának tájékoztatója

Tisztelt Adózók!

Néhány fontos, a helyi adózásban 2022. évben érvényes szabályra szeretnénk felhívni szíves figyelmüket.

Gépjárműadó

Az egyes adótörvények módosításáról szóló 2020. évi CXVIII. törvény 101.§-a alapján 2021.01.01-jétől az állami adóhatóság vette át a gépjárműadóval kapcsolatos feladatokat az önkormányzati adóhatóságoktól.

A 2021-től kezdődő adókötelezettséggel kapcsolatos ügyekben az állami adó- és vámhatóság (NAV) jár el, így a 2021-től kezdődő időszakra járó adót NAV számlájára kell megfizetni, a NAV határozata alapján.

Felhívjuk a gépjármű tulajdonosok figyelmét, hogy a gépjárműadó összegének utalásakor fokozott figyelemmel legyenek arra, hogy az adó összegét a NAV számlaszámára és ne az önkormányzati számlaszámra utalják, ugyanis a tévesen megfizetett adót nincs lehetőségünk továbbküldeni a NAV részére, az így keletkezett túlfizetés összegét csak az adózó rendelkezésére utalhatjuk vissza, vagy vezethetjük át más tartozást mutató beszedési számlára. Természetesen a tévesen megfizetett adónak adózó részére történő visszatérítésére az önkormányzati adóhatóság fokozott figyelmet fordít, azonban az állami adó- és vámhatóságnál az oda be nem érkezett adó összege – a teljesítés időpontjáig – hiányként fog jelentkezni.

Iparűzési adó

Az iparűzési adót érintően a világjárvány miatt könnyítésként bevezetett 2021. évi szabályok érvényesek a 2022. adóévre is.

Ennek megfelelően a 2022. évben végződő adóévben (naptári évtől nem eltérő üzleti éves adózók esetében ez maga a 2022. adóév) azon mikro-, kis- és középvállalkozások, akiknél, amelyeknél a nettó árbevétel vagy mérlegfőösszeg értékhatár legfeljebb 4 milliárd forint, a helyi iparűzési adó mértéke a 2021. évihez hasonlóan ismét egy százalék lesz.

Fontos, hogy az 1 százalékos mértékkel történő elszámolás mind a 2021., mind a 2022. adóévre vonatkozóan a bevallás során csak akkor érvényesíthető, ha az iparűzési adóbevallási (NAV-os) nyomtatványon „A mikro- kis- és középvállalkozás által benyújtott bevallás” jelzésű jelölőnégyzetet az adózó bejelöli, valamint a bevallásban a csökkentett adóösszeget is feltünteti (a 2021. adóévi 21HIPA nevű nyomtatványnál ez a 16.2 sor).
A 2022. adóévre vonatkozó helyi iparűzési adóbevallási nyomtatványt szintén a NAV teszi elérhetővé, de a nyomtatvány az előző évek nyomtatványaihoz képest teljes strukturális átalakításon ment keresztül, lapjait, formáját, kitöltését tekintve jelentősen eltér a korábbi évek HIPA nyomtatványaitól. Annyit lehet tudni róla, hogy az átalakítással a „soktelephelyes” adózók számára válik egyszerűbbé, kevésbé időigényessé a kitöltés és beküldés.

A 2022. évi iparűzési (2022. március 15-i és szeptember 15-i) adóelőlegek a napokban a Magyar Államkincstártól kapott információk szerint a tavaly február 25-ig benyújtott nyilatkozatok alapján elvileg az idén is felezve lesznek, tehát nem kell újabb nyilatkozatot benyújtani. (Mivel ennek jogszabályi hátteréről egyelőre nincs pontos információnk, kérjük a KKV adózókat, hogy ezzel kapcsolatban a biztonság kedvéért még szíveskedjenek tájékozódni az elkövetkező egy-két hétben.)

Az iparűzési adóval kapcsolatos további nagyon lényeges dolgok a KATA-s adózókat érintik.

Változás ugyan nincs az előző évihez képest, de nem árt megismételni néhány nagyon fontos szabályt.

Alaphelyzetben egy vállalkozó tevékenységének megkezdéséről, szüneteltetése kezdetéről és végéről, illetve megszűnéséről a NAV adatszolgáltatást küld az önkormányzati adóhatóság számára.

Egy dologról viszont nem, nevezetesen, ha egy vállalkozó az iparűzési adóban is a KATA (tételes adózást) választja. Az iparűzési adóban csak az a vállalkozó választhatja a KATA (tételes) adózást, aki/amely a NAV-nál is KATA (tételes) adózó. Viszont ha egy vállalkozás a NAV-nál KATA (tételes) adózó, az iparűzési adóban nem kötelező ezt az adózási módot választania, adózhat az általános adóalap megállapítási szabályok szerint is.

A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy a NAV arról nem küld adatszolgáltatást (nem tud adatszolgáltatást küldeni) az önkormányzati adóhatóságok számára, hogy egy adózó a helyi iparűzési adóban is a KATA (tételes) adózást választja-e.

Ilyen esetben, amikor a vállalkozó a NAV mellett az iparűzési adóban is a KATA (tételes) adózást választja, bejelentési kötelezettsége van az önkormányzati adóhatósághoz a „Bejelentkezés, változás-bejelentés iparűzési adóban, idegenforgalmi adóban” elnevezésű nyomtatványon. Ez a nyomtatvány nem NAV-os, hanem az „E-Önkormányzati” portálon érhető el, tölthető ki és küldendő be (kizárólag elektronikus úton).

Ugyanezt a nyomtatványt kell kitölteni akkor is, ha valamely iparűzési adóban már KATA (tételes) adózó vissza akar térni (vagy NAV-nál megszűnő KATA adózása miatt vissza kell térnie) az általános módon történő iparűzési adózáshoz.

Az önkormányzathoz történő KATA bejelentés határideje új adózónál (vagy olyan adózónál, aki/amely a NAV-nál év közben lesz KATA adózó és ezzel egyidejűleg az iparűzési adóban is KATA (tételes) módon kíván adózni), a kezdéstől (NAV kezdéstől) számított 45 nap.

Mivel a KATA (tételes) adózási mód az iparűzési adóban adóévre választható, alapesetben (az előző bekezdésekben említett év közbeni megszűnési, vagy év közbeni kezdési eseteket kivéve) csak év elejétől lehet áttérni, vagy év végét követően lehet visszatérni. A bejelentés határideje adóév elejétől történő áttérés, vagy visszatérés esetén az új (áttérési/visszatérési) év február 15-e.

Szintén a KATA (tételes) adózókat érintő szabály, hogy arról az adóévről HIPA bevallást kell benyújtania a vállalkozónak, amely adóévben akár egyszer, akár többször szüneteltette tevékenységét.  A bevallás határideje az adóévet követő év január 15-e. Ezen bevallás jellemzője, hogy nem a bevételből és költségekből levezetett általános mód szerint elkészítendő bevallás, hanem az aktív (szüneteltetés napjain kívüli) napok számának figyelembe vételével kell kiszámolni. Az eredetileg KATA (tételes) adónál törvény alapján vélelmezett 2,5 millió forint adóalapot az aktív napok és az év összes napja arányának megfelelően kell learányosítani és ezt beírni adóalapként a bevallásba.

Idegenforgalmi adó

Az idegenforgalmi adó esetében már tavaly július óta visszaálltak a járványt megelőző időszak szabályai, melyek 2022. évben is érvényesek.

Mindenki (legyen az természetes személy, vállalkozás, vagy bármely szervezet), aki/amely szálláshelyet üzemeltet, vagy (a helyi adó törvényben felsorolt néhány kivételtől eltekintve) nem állandó helyi lakosnak szállást ad ki, idegenforgalmi adó hatálya alá történő bejelentkezésre, valamint idegenforgalmi adó beszedésére kötelezett. (Bejelentkezni egyszer kell, ezt követően már csak a havi bevallásokat kell benyújtani.)

A szállásadó az elszállásolt vendégtől (vendégenként és vendégéjszakánként) 500 forint beszedésére kötelezett.

A szállásadónak minden egyes hónapról bevallást kell benyújtania az önkormányzati adóhatósághoz, a tárgyhót követő hónap 15. napjáig. Ezzel egyidejűleg kell befizetnie a bevallással érintett hónapra beszedett idegenforgalmi adót is az önkormányzat idegenforgalmi adó beszedési számlájára.

Az idegenforgalmi adóra bejelentkezett szállásadónak minden egyes hónapról kell bevallást benyújtania, akkor is, ha az adott hónapban nem volt vendége, ez esetben nullás bevallást kell benyújtania.

Építményadó

Az eddigi szabályok nem változtak, néhány fontos dolgot azért célszerű kiemelni, megismételni.

Mindenki (legyen az természetes személy, vállalkozás, illetve bármely szervezet, amelyet törvény nem nyilvánít az építményadót illetően alanyi mentesnek), aki/amely Martfű város illetékességi területén valamely építmény tulajdonosa (vagyoni értékű jog birtokosa), az építményadó alanya, azaz építményadó kötelezettség terheli. Ha a tulajdonra valamilyen vagyoni értékű jog (pl. haszonélvezeti jog) van bejegyezve az ingatlan-nyilvántartásban, akkor nem a tulajdonos, hanem a vagyoni értékű jog birtokosa az adóalany.

Fontos, hogy ha valaki ingatlant szerez (tulajdonjoga, vagyoni értékű joga keletkezik), elad (tulajdonjoga, vagyoni értékű joga megszűnik), vagy valamilyen olyan változás következik be az ingatlant érintően, ami az építményadóra is kihatással van, akkor erről az önkormányzati adóhatósághoz adatbejelentést kell tenni.

Az adózás rendjéről szóló törvény szerint mind az eladó, mind a vevő bejelentési kötelezettséggel tartozik az önkormányzati adóhatóság felé a tulajdonosváltást követő év január 15. napjáig. Lényeges ennek a bejelentési szabálynak a betartása, mert automatikus értesítést sem a Földhivatal, sem az adásvételeket intéző ügyvédi irodák nem küldenek az önkormányzat számára, a bejelentés a tulajdonosok kötelessége.

Tulajdonos változás esetén az adatbejelentésre szolgáló nyomtatvány elérhető az „E-Önkormányzati”portálon, ahol gépi módon kitölthető és akár elektronikusan is beküldhető.
Ha valakinek nincs lehetősége ily módon kitölteni a nyomtatványt, kérjük, hogy vegye fel a kapcsolatot a Martfűi Polgármesteri Hivatal adóügyi irodájával akár személyesen, akár telefonon (56/450-222 - 152-es mellék), ahol készséggel segítünk a nyomtatvány kitöltésében, illetve bármely helyi adóval kapcsolatos kérdésre készséggel válaszolunk.

Martfű Város Önkormányzata adóhatósága

Minden jog fenntartva © 2011-2021 Martfű Város