Pályázati felhívás a Martfű Városi Művelődési Központ és Könyvtár igazgatói feladatainak ellátására

Martfű Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (5435 Martfű, Szent István tér 1.) pályázatot hirdet a Martfű Városi Művelődési Központ és Könyvtár (5435 Martfű, Mártírok út 1.) igazgatói (magasabb vezető) beosztás betöltésére.

Munkáltató megnevezése: Martfű Város Önkormányzata 5435 Martfű, Szent István tér 1.

Munkaviszony jellege, időtartama:

A Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (továbbiakban: Mt) hatálya alá tartozó határozatlan idejű munkaviszony.

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő (heti 40 óra)

Vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás 5 év határozott időre, 2022. május 20-tól 2027. május 19-ig szól.

A munkavégzés helye:

Martfű Városi Művelődési Központ és Könyvtár 5435 Martfű, Mártírok út 1.

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:

 • intézményi és városi hagyományok ápolása, helytörténeti gyűjtemény kezelése,
 • művészeti csoportok működtetése, utánpótlás nevelés, tehetségek felkutatása,
 • gyermek programok biztosítása,
 • színvonalas kiállítások, művészeti bemutatók, játszóházak szervezésének elősegítése,
 • a város, a kistérség és az ország népművészetének bemutatása,
 • helyi alkotók bemutatkozásának biztosítása,
 • jó együttműködés a civil szervezetekkel, médiákkal,
 • városi rendezvények szervezésében, lebonyolításában való közreműködés,
 • valamennyi rendezvény során törekvés a kulturális turisztikai lehetőségek növelésére,
 • pályázatokon való eredményes részvétel,
 • törekvés a működési bevételek, valamint a fenntartói forrásokat kiegészítő pályázati és szponzori támogatások elnyerésére,
 • ünnepi kultúra fejlesztése,
 • európai kultúra megismertetése,
 • testvérvárosi kapcsolatok erősítése,
 • könyvtári szolgáltatások fenntartása, fejlesztése,
 • szabadidő hasznos eltöltésének szervezése minden korosztály számára,
 • az intézmény és lakosság kapcsolatainak ápolása, a látogatottság növelése, innovatív közművelődési tartalmak feltárása, azok meghonosítása,
 • közösségfejlesztés elősegítése.

A munkakör betöltésének feltételei:

 • cselekvőképesség, büntetlen előélet,
 • a pályázó nem állhat a tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt,
 • a pályázó megfelel az integrált kulturális intézményre vonatkozó, a kulturális intézményben foglalkoztatottak munkaköreiről és foglalkoztatási követelményeiről, az intézményvezetői pályázat lefolytatásának rendjéről, valamint egyes kulturális tárgyú rendeletek módosításáról szóló 39/2020. (X.30.) EMMI rendelet 1. mellékletében a 4., 8. és 9. intézménytípus legalább egyikére meghatározott képesítési és egyéb feltételeknek,
 • államháztartási és vezetési ismereteket nyújtó, legalább 120 órás képzés elvégzésének igazolása, ennek hiányában a munkakör betöltését követő két éven belüli elvégzésének vállalása, melynek határidőben történő igazolását elmulasztó pályázó a munkakörben tovább nem foglalkoztatható.

A pályázó által benyújtandó iratok, igazolások:

 • részletes szakmai önéletrajz,
 • az intézmény vezetésére vonatkozó részletes szakmai és vezetési program a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléssel (vezetői program),
 • a pályázati felhívásban megfogalmazott feltételek teljesítésének hitelt érdemlő igazolása (iskolai végzettség, szakképzettség, szakképesítés, egyéb végzettség, bizonyítvány hitelesített másolata, szakmai, vezetői gyakorlatot, tudományos tevékenységet igazoló iratok),
 • a kulturális intézményben foglalkoztatottak munkaköreiről és foglalkoztatási követelményeiről, az intézményvezetői pályázat lefolytatásának rendjéről, valamint egyes kulturális tárgyú rendeletek módosításáról szóló 39/2020. (X.30.) EMMI rendelet 4. § (1) bekezdésében előírt tanfolyami végzettséget igazoló okirat hiteles másolata, ennek hiányában nyilatkozat arról, hogy a pályázó a megbízás kezdetétől számított két éven belül a tanfolyamot elvégzi,
 • 90 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, amely tartalmazza a büntetlen előéletet és azt, hogy a pályázó nem áll a betöltendő munkakör ellátásához szükséges tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt,
 • korábbi munkaviszonyokra vonatkozó igazolások,
 • munkabérre vonatkozó igény megjelölése,
 • nyilatkozat arról, hogy:
  • pályázatát az elbírálásban résztvevők megismerhetik, a személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul,
  • megbízása esetén a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének eleget tesz,
  • pályázata elbírálására vonatkozóan a képviselő-testület zárt, vagy nyílt ülésén történő tárgyalásához járul-e hozzá,
  • nyilatkozat arról, hogy nem áll cselekvőképességet kizáró, vagy korlátozó gondnokság alatt,
  • az Mt. 211. § szerinti összeférhetetlenség hiányáról.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • legalább 5 éves vezetői gyakorlat,
 • muzeológusi, etnográfusi végzettség,
 • helyismeret.

Munkabér és juttatások:

A munkabér és egyéb juttatások megállapítására vonatkozóan az Mt. rendelkezései figyelembevételével, megegyezés szerint.

A munkakör betölthetőségének időpontja:   2022. május 20.

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. március 10. 16,00 óra.

A pályázat benyújtásának módja:

 • postai úton: A Martfű Város Önkormányzata Dr. Papp Antal polgármester címére (5435 Martfű, Szent István tér 1.) történő megküldésével,
 • személyesen: Dr. Papp Antal polgármesternek címezve a Martfű, Szent István tér 1. szám I. emelet 102. irodában, a Martfűi Polgármesteri Hivatal titkárságán.

A pályázatot zárt borítékban és „Pályázat a Martfű Városi Művelődési Központ és Könyvtár igazgatói álláshelyének betöltésére” megjelöléssel, egy eredeti példányban kell benyújtani.

A pályázat elbírálásának módja, rendje, határideje:

Az elbírálásra a 39/2020. (X.30.) EMMI rendelet 6. § (1) és (2) bekezdésében meghatározott határidők figyelembevételével, a munkáltatói jogkör gyakorlója által létrehozott bizottsági meghallgatást követően kerül sor, a döntés a pályázat benyújtási határidejének lejártát követő soros testületi ülésen történik.

A pályázat érvényessége akkor kerülhet megállapításra, ha az hiánytalanul megfelel a pályázati kiírásban foglaltaknak és határidőn belül benyújtásra kerül. Hiánypótlásra nincs lehetőség, az érvénytelen pályázat kizárásra kerül a pályázati eljárásból.

Martfű Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a pályázati eljárás eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: 2022. január 31-én a Martfű Város Önkormányzatának honlapján és a Martfű Városi Művelődési Központ és Könyvtár honlapján történő megjelentetéssel.

A pályázati felhívás iránt érdeklődők a pályázat elkészítéséhez szükséges további tájékoztatást telefonon kérhetnek az 56/450-222, 107 mellék telefonszámon az aljegyzőtől, a kulturális intézmény megismerésének biztosításához pedig az 56/450-146 telefonszámon a Martfű Városi Művelődési Központ és Könyvtár intézményvezetőjétől.

Martfű Város Önkormányzata

Minden jog fenntartva © 2011-2021 Martfű Város