Tudatos tervezés és hosszútávú gondolkodás az önkormányzat pénzügyi tervében

A személyi kiadások, az energiaárak és más költségek emelkedése, az óvatosan tervezett iparűzési adó bevétel és az előrelátó tartalékképzés mellett, az önkormányzat idei költségvetési főösszege bizakodásra ad okot, jelentős forrást biztosít a város fejlődése szempontjából.

Martfű Város Önkormányzatának Képviselő-testülete I. fordulóban 2022. január 27-én tárgyalta az önkormányzat 2022. évi költségvetésének megállapítására vonatkozó javaslatot, melyet alkalmasnak talált arra, hogy a II. fordulóban elfogadjon.

A költségvetési rendelet határozza meg az éves gazdálkodás alapjait, az önkormányzat és intézményei számára a gazdálkodásukhoz szükséges pénzeszközöket. A költségvetésen keresztül gondoskodik az önkormányzat a település szociális, kulturális, egészségügyi, oktatási, sport, nyilvánosság biztosítása és közterület rendezési feladatairól.

A 2022. évre vonatkozó költségvetési elgondolások végrehajtását a jegyző és a polgármester által jóváhagyott útmutató alapján készítették elő az intézmények, költségvetéseiket a januárban megtartott egyeztető tárgyalások során véglegesítették. Pontosították a számításba jöhető forrásokat és azok összegeit, valamint az anyagi lehetőségekhez igazodóan a felhasználásokat és azok mértékeit. A tervegyeztetések során reális, az intézmények éves szintű működését biztosító költségvetéseket hagytak jóvá.

A tervezéshez rendelkezésre állt a költségvetési törvényben az önkormányzatra vonatkozóan megállapított állami hozzájárulások jogcíme és összege. Az Államháztartási törvény alapján az önkormányzati költségvetési rendeletet 2022. február 15-ig kellett a képviselő-testület elé terjeszteni. A költségvetés véleményezését és elfogadását két fordulóban tervezik, így biztosítva a képviselő-testületnek a költségvetés alapos átgondolását.

Az önkormányzat 2022. évi pénzügyi tervének elfogadására vonatkozó előterjesztés az önkormányzat működésében történt változásokat is összegzi:

Az előző évtől a Fonyód-Bélatelepi önkormányzati üdülővel kapcsolatos feladatokat a Martfű Város Önkormányzata Gyermekjóléti és Szociális Szolgáltató Központ vette át az önkormányzattól. A pandémia következtében az előző években nem tudta üzemeltetni az üdülőt az önkormányzat, de az idei évben tervezik a használatát.

Szociális területen az önkormányzati Gyermekjóléti és Szociális Szolgáltató Központ feladatai közül a szociális étkeztetés, a házi segítségnyújtás, az időskorúak nappali intézményi ellátása feladatait, megállapodás alapján, a Szolnoki Többcélú Kistérségi Társulás látja el. A szociális étkeztetéshez az ebédet továbbra is az önkormányzati konyha készíti.

A tiszaföldvári kollégisták elhelyezését a Szolnoki SZC Damjanich János Szakképző Iskola és Kollégium biztosítja, az étkeztetés ebéd részét szintén az önkormányzat Gyermekjóléti és Szociális Szolgáltató Központja látja el.

A 2022. évi minimálbér összege 200 ezer forint, a garantált bérminimum összege 260 ezer forint, amelyek emelése az önkormányzatnál 74 főt érint.

A 25 ezer fő alatti települések helyi iparűzési adó elvonás kompenzációját csak év közben, a konkrét összegek birtokában építik be a költségvetésbe.

Az előterjesztés a pénzügyi terv önkormányzati bevételekre vonatkozó része alapján az önkormányzat feladatfinanszírozáshoz kapcsolódó bevételei ellentételezéseként elvonásra kerülő szolidaritási összeg az idei évben 193.331 ezer Ft kiadást jelent.

Köznevelési feladat (óvoda fenntartás) támogatás jogcímeken 142.321 ezer Ft illeti meg az önkormányzatot.

A szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása címen tervezik az önkormányzat Gyermekjóléti és Szociális Szolgáltató Központja feladataihoz kapcsolódó bevételeket. A támogatás leszűkült a család- és gyermekjóléti feladat támogatására.

A gyermekétkeztetés terén a rezsiköltségek emelkedésével, valamint az étkeztetett gyermekek létszámának növekedése miatt, az állami támogatás növekedett az előző évhez képest. Emelkedő költségek mellett, a bölcsődei ellátás feladataira szintén magasabb támogatás érkezik az idén. Minimálisan emelkedett az önkormányzat kulturális feladatai, a nyilvános könyvtári és közművelődési feladatok települési létszám alapú támogatása is.

A Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőtől átvett pénzeszközként a védőnői hálózat bevételeinek konkrét összege még nem ismert, év közben a havi finanszírozások változnak. A védőnők béremelése miatt a támogatás összege is növekedett.

A közfoglalkoztatottak támogatására érkező összeg, mint ahogyan a közfoglalkoztatás létszám- és költségadatai sem voltak pontosan ismertek a pénzügyi terv készítésekor. Ebben a foglalkoztatási formában jelentős változás várható.

Az önkormányzat helyi adó bevételei az iparűzési adóból, az idegenforgalmi adóból és az építményadóból származnak. Az építményadó tervezett bevétele az előző évi összeggel megegyező, emelését központi jogszabály tiltja.

Az óvatosan tervezett iparűzési adó bevétel 550 millió Ft, a tényleges bevétel a májusi bevallások után állapítható meg. A helyi adó ciklikussága miatt az önkormányzat minden évben tartalékot képez, melynek összege 40 millió forint.

Az idegenforgalmi adó éves bevételét a pandémia előtti évek bevételének fele összegére tervezték.

Az önkormányzat működési bevétel előirányzatai terén igyekeztek minden számításba jöhető forrást feltárni, a teljességre törekedni. Az önkormányzat és intézményei tervezett működési bevétele 224.808 ezer Ft.

Felhalmozási bevételként szerepel a pénzügyi tervben a két, előszerződéssel rendelkező üzleti telek ára. Finanszírozási bevételként tervezésre került a 2021. évi maradvány várható összegéből 958.769 ezer Ft, amely a 2022. évi felhalmozási kiadások fedezetére, a költségvetési egyensúly megteremtésére szolgál. A maradvány összege tartalmazza az előző években elnyert pályázati pénzek fel nem használt bevételeit is.

Az önkormányzat működési, fenntartási kiadásainak nagy részét az intézmények működéséhez szükséges bér és járulékai teszik ki. A személyi kiadások összege az előző évi tervezethez képest jelentően emelkedett, 560.423 ezer Ft. A 88 millió Ft bérnövekmény egyik oka a minimálbér és a garantált bérminimum összegének nagymértékű változása. A béreket a szociális ágazatban dolgozók és az óvodapedagógusok pótlékemelése, a művelődés területén dolgozók béremelése és a köztisztviselők illetményalap növekedése emelte még. Hosszú évek után emelkedett a polgármesterek és az alpolgármesterek bére, költségtérítése is.

Az önkormányzat összlétszáma a tervezet szerint 5 fővel emelkedik 2022. évben, amely szintén hozzájárul a nagymértékű bérnövekményhez. A közfoglalkoztatottak bére bruttó 75 ezer forintról bruttó 100 ezer forintra változott.

A dologi kiadások tervezése az előző évi tényszámok figyelembevételével történt. Az energia költségek terén a gázenergia árának 100%-os és a villamosenergia árának 50%-os mértékű növekedését is figyelembe vették. A dologi kiadások között is folyamatos áremelkedés tapasztalható, a szállítók 10-20% közötti áremelést próbálnak érvényesíteni, az önkormányzati konyha beszállítói 20-60% közötti árváltozást is jeleztek.

A működéshez szükséges feladatokhoz a pénzeszköz takarékosan, de minden területen biztosított.

A martfűi önkormányzat és intézményei engedélyezett létszámkerete összesen 123 fő: Játékvár Óvoda és Bölcsőde 41 fő, Városi Művelődési Központ és Könyvtár 12 fő, Polgármesteri Hivatal 24 fő, Önkormányzat 1 fő, Gyermekjóléti és Szociális Szolgáltató Központ - szociális feladatok ellátása, konyha működtetése, karbantartási feladatok, zöldterület kezelése, védőnői szolgálat, üdülő üzemeltetés 45 fő, öt fővel emelkedik az idei évben.

A közfoglalkoztatottak létszámát önkormányzati szinten 35 főre tervezték, márciustól azonban csak 25 fő közfoglalkoztatására kapott lehetőséget az önkormányzat.

Az önkormányzat költségvetési kiadásai között a települési támogatásokról alkotott helyi rendeletben foglalt ellátási formák várható szükségleteinek tervezett összege 14.300 ezer Ft.

A költségvetési tervezet szerint a sportszervezetek támogatása 10.000 ezer Ft, a civil szerveztek támogatása 2.100 ezer Ft, az egyéb nonprofit szervezetek támogatása 1.350 ezer Ft lesz az idei évben.

A képviselő-testület az önkormányzati intézmények költségvetési támogatását 750.099 ezer Ft-ban határozza meg. Az intézmények önkormányzati finanszírozás igénye 117.498 ezer Ft-tal nő az előző évihez képest. A megnövekedett finanszírozási összegből az önkormányzat 87.755 ezer Ft-ot saját forrásból fedez.

Az önkormányzati szinten felhalmozási kiadásként (beruházások, felújítások) javasolt 858.896 ezer Ft összegű előirányzat egy része közvetlenül megjelenik az intézmények költségvetési kiadásai között. A pénzügyi terv 36.532 ezer Ft felhalmozási céltartalékot is elkülönít. A felhalmozási kiadások tervezett összege az előző évhez képest 30.901ezer forinttal növekedett.

A költségvetési gazdálkodás egyensúlyának kialakítását 958.769 ezer Ft összegű előző évi maradvány biztosítja.

A 2022. évi költségvetés bevételi és kiadási főösszegét 2.431.942 ezer Ft-ban határozták meg a pénzügyi terv tárgyalásának első körében.

– A költségvetési főösszeg bizakodásra ad okot, jelentős forrást biztosít a város fejlődése szempontjából – erősítette meg a képviselő-testületi ülésen Vass Éva, a Pénzügyi, Ügyrendi és Városfejlesztési Bizottság elnöke. A bizottság álláspontja szerint a költségvetési javaslat a korábbi éveknek megfelelően szakszerűen előkészített, szigorú költséggazdálkodási és takarékos szemléletet mutat. – Reálisnak mondható, hiszen pontosításra kerültek a számba jöhető források összegei és a felhasználás mértékei is, így bízni lehet abban, hogy túl nagy meglepetések nem érhetik az önkormányzatot.

A költségvetés ebben az évben is gondos előrelátással készült, a tartalékoknál jelentős összeg elkülönítésével. A felhalmozási kiadások 800 milliót meghaladó összegében pedig komoly fejlesztési lehetőség mutatkozik a város előre lépése érdekében, négy kiemelt projekttel: a közvilágítás korszerűsítésével, új építési telkek és a Kövér majori Ipari Park közművesítésével, illetve a szociális alapszolgáltatás (idősellátás) fejlesztésével.

Mindezek ellenére ez az év is nagyon nehéznek mutatkozik! – emlékeztetett a szakbizottság vezetője a vállalkozások eredményességét és adófizetési lehetőségeit meghatározó korlátozásokra és a további takarékos gazdálkodás fontosságára.

– Az idén már egy kicsit nyugodtabban készíti az önkormányzat a költségvetést – mondta el Rágyanszky István, emlékeztetve arra az időszakra, amikor a települések polgármestereinek a veszélyhelyzetben egyszemélyben kellett felelősséget vállalniuk és döntéseket hozniuk a költségvetésre vonatkozóan is.

Városunk alpolgármestere szerint az utóbbi 5-10 esztendőben rendkívül sok változás történt, önkormányzati intézmények és utak újultak meg, látszik a tudatos tervezés, amely az idei költségvetést is jellemzi. Fontos feladatként kiemelte az olykor a településsel egyidős járdahálózat tervezett felújítását, amit szintén tartalmaz a 2022. évi pénzügyi terv.

– A számokból látható, hogy a költségvetés összegei megnövekedtek a tavalyi szinthez viszonyítva, ami elsősorban a bérfejlesztéseknek tudható be, de a működési kiadások is nagymértékben emelkedtek – hallhattuk dr. Papp Antal összegzésében. Az állami feladatfinanszírozás messze-messze nem fedezi már a bért sem, nemhogy a működési költségeket. Emellett az önkormányzatnak jelentős szolidaritási adó befizetési kötelezettsége is van.

Figyelmes gazdálkodásra törekszenek, megkeresve azokat a forrásokat, amelyekkel a legjobb költségvetés alakulhat ki – hangsúlyozta Martfű polgármestere, hozzátéve: a sokrétű feladatellátás minden területén hosszú távon gondolkoznak, mert csak így tud haladni az önkormányzat!

Herbályné Kalmár Irén

Minden jog fenntartva © 2011-2021 Martfű Város