HIRDETMÉNY a bölcsődei, óvodai beiratkozásról a 2022/2023. nevelési évre

Martfű Város Önkormányzatának Képviselő-testülete értesíti a Tisztelt Szülőket, hogy a bölcsődei, óvodai beiratkozás a 2022/2023. évi nevelési évre az alábbi helyen és időpontban történik:

HIRDETMÉNY a bölcsődei, óvodai beiratkozásról a 2022/2023. nevelési évre

Bölcsődei beiratkozás:

Helye: Martfű, Május 1. út 19.  (Bölcsőde)
2022. április 27-től - 2022. április 29-ig a következők szerint:
2022. április 27., 28.   800 - 1600
2022. április 29. 800 - 1200 óra között.

Bölcsődei gondozást 8 hónapos kortól 3 éves korig biztosítunk a gyermekek számára. Azok a szülők igényelhetik a bölcsődei ellátást, akik dolgoznak, felsőoktatási tanulmányokat folytatnak vagy szociálisan rászorultak.

A felvétel eredményéről 2022. május 28-ig a szülő írásban értesítést kap.
A gyermekek bölcsődei ellátása a nyitva tartás alatt 530-1700 óráig megoldott.

A beiratkozáshoz szükséges okmányok:

- a gyermek személyazonosításra alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolvány (lakcímkártya),
- a szülő (törvényes képviselő, gyám) személyazonosításra alkalmas és lakcímet igazoló hatósági igazolvány (lakcímkártya),
nem magyar állampolgár kiskorú beíratásánál a szülőnek igazolnia kell, hogy milyen jogcímen tartózkodik Magyarországon,
a gyermek TAJ kártyája,
a gyermek anyakönyvi kivonata,
külön élő szülők esetében a gyermek elhelyezését igazoló dokumentum.

Amennyiben a beiratkozás a járványügyi helyzet miatt csak online formában tud megvalósulni, annak idejéről, módjáról a www.martfu.hu honlapon kapnak tájékoztatást.

Óvodai beiratkozás:

Helye: Martfű, Munkácsy út 79. (Munkácsy úti Óvoda)
2022. április 27-től -  2022. április 29-ig a következők szerint:
2022. április 27., 28.   800 - 1600
2022. április 29. 800 - 1200 óra között.
A 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről szóló jogszabály hatályos állapota alapján kötelező beíratni azt a gyermeket, aki:

  • 2022. augusztus 31-ig betölti a 3. életévét.

A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt. A szülő - tárgyév április 15. napjáig benyújtott - kérelme alapján a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek a negyedik életévét betölti, különös méltánylást érdemlő esetben, újabb kérelem alapján annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek az ötödik életévét betölti a Kormány rendeletében kijelölt szerv (a továbbiakban: felmentést engedélyező szerv) felmentheti az óvodai foglalkozáson való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, sajátos helyzete indokolja.

Felvételre jelentkezhetnek azok a gyermekek, akik:

  • 2022. december 31-ig betöltik a 3. életévüket.

Férőhely esetén felvételre kerülhetnek azok a gyermekek is, akik:

  • 2023. február 28-ig betöltik a 3. életévüket.

A szülő bármelyik óvodai telephelyre beírathatja gyermekét, de a körzethatárok figyelembevételével, a férőhelyek ismeretében az intézményvezető dönt a felvételről. A felvétel eredményéről 2022. május 28-ig a szülő írásban értesítést kap. Az integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai felvételét a város minden óvodája az alapító okirat szerint biztosítja.

A gyermekek óvodai ellátása a nyitva tartás alatt 530-1700 óráig megoldott.

A beiratkozáshoz szükséges okmányok:

- a gyermek személyazonosításra alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolvány (lakcímkártya),
- a szülő (törvényes képviselő, gyám) személyazonosításra alkalmas és lakcímet igazoló hatósági igazolvány (lakcímkártya),
nem magyar állampolgár kiskorú beíratásánál a szülőnek igazolnia kell, hogy milyen jogcímen tartózkodik Magyarországon,
sajátos nevelési igényű gyermek felvételéhez a szakértői és rehabilitációs bizottság javaslata,
a gyermek TAJ kártyája,
a gyermek anyakönyvi kivonata,
külön élő szülők esetében a gyermek elhelyezését igazoló dokumentum.

Amennyiben a beiratkozás a járványügyi helyzet miatt csak online formában tud megvalósulni, annak idejéről, módjáról a www.martfu.hu  honlapon kapnak tájékoztatást.

Az óvodai felvétel, óvodai jogviszony létesítése:

20/2012.(VIII.31.) EMMI rendelet

20. § (2)  A szülő - a bölcsődei ellátásban részesülő gyermek kivételével - az óvodai nevelésben történő részvételre jogszabály alapján kötelezett gyermekét köteles beíratni a települési önkormányzat vagy a fenntartó által közzétett közleményben vagy hirdetményben meghatározott időpontban, vagy az óvodalátogatási kötelezettség alól felmentését kérni. A napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett gyermek szülője, ha gyermeke az óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, köteles arról a beiratkozás idejének utolsó határnapját követő tizenöt napon belül írásban értesíteni a hivatalt. A napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett, az óvodával jogviszonyban álló gyermek szülője, ha gyermeke az óvodakötelezettségét a jövőben külföldön teljesíti, előzetesen köteles értesíteni az óvodavezetőt.

(2c)  A kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól felmentett, három éves kort betöltött, valamint az Nkt. 8. § (1) bekezdése szerinti harmadik életévét be nem töltött gyermek szülője a nevelési év közben kérheti felvételét az óvoda vezetőjénél, annak érdekében, hogy a gyermek részt vehessen az óvodai foglalkozásokon.

(3) Az óvodai beiratkozáskor be kell mutatni a gyermek nevére kiállított személyazonosságot igazoló hatósági igazolványokat, továbbá a szülő személyazonosságát igazoló hatósági igazolványokat és lakcímet igazoló hatósági igazolványát.

(4) Az óvoda vezetője

a) az óvodai felvételi, átvételi kérelemnek helyt adó döntését írásban,

b) a kérelem elutasítására vonatkozó döntését határozati formában

közli a szülővel. Az óvodai nevelésben való részvételre kötelezett gyermek átvétele esetén az óvoda vezetője a döntésről értesíti az előző óvoda vezetőjét.

(7) A kijelölt óvoda vezetője a megküldött szakértői vélemény vagy a tankerületi központ határozata alapján értesíti a hivatalt, ha a gyermeket az óvodába nem íratták be.

(8) Az óvodába felvett gyermeket az óvoda nyilvántartja. Ha a gyermek óvodát változtat, további nyilvántartása az átadó óvoda értesítése alapján az átvevő óvoda feladata.

 

2012. évi II. törvény a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről. 

Az óvodai nevelésben való részvételi kötelezettség és a tankötelezettség megszegése esetén:

247. § (1) Az a szülő vagy törvényes képviselő

a) aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló gyermeket kellő időben az óvodába, illetve az iskolába nem íratja be,

b) aki nem biztosítja, hogy súlyos és halmozottan fogyatékos gyermeke a fejlődését biztosító nevelésben, nevelés-oktatásban vegyen részt,

c) akinek a szülői felügyelete vagy gyámsága - kivéve a gyermekvédelmi gyámsága - alatt álló gyermeke ugyanabban az óvodai nevelési évben az iskolai életmódra felkészítő foglalkozásokról vagy ugyanabban a tanévben az iskolai kötelező tanítási óráról, illetve foglalkozásokról igazolatlanul a jogszabályban meghatározott mértéket vagy annál többet mulaszt, szabálysértést követ el.

(2) Az (1) bekezdés c) pontjában meghatározott szabálysértés miatt szabálysértési felelősségre vonásnak egy nevelési évben, egy tanítási évben egyszer van helye.

 

Beiratkozási körzetek a 2022/2023-as nevelési évre:

Játékvár Óvoda és Bölcsőde - Munkácsy úti Óvoda:

Akácfa út
Állami Gazdaság kolónia
Babits Mihály utca
Bercsényi Miklós út
Borostyán utca
Csók István út
Damjanich út
Déryné utca
Dobó Katalin út
Erdő út
Hársfa út
Juhász Gyula utca
Kassák Lajos út
Kérész út
Kövér major
Kőrizs út
Krúdy Gyula utca
Levendula utca
Liliom út
Madách út
Mariháza tanya
Martos Flóra út
Mártírok útja
Mikszáth Kálmán utca
Móricz Zsigmond utca
Munkácsy út
Napraforgó utca
Nefelejcs út
Piac tér
Radnóti Miklós út
Réti tanya
Rózsa út
Szegfű út
Szent István tér
Széchenyi út
Szolnoki út
Táncsics Mihály út
Téglagyár gyártelep
Tóth Árpád utca
Tulipán út
Vajda János utca
Varga Katalin út
Váci Mihály út
Virág út
Zöldfa út
Bajcsy-Zsilinszky út
Bata utca
Béke út
Gesztenye sor
Hősök tere
Ifjúsági út
Iskola utca
Május 1. út
Simon Ferenc út
Tisza-parti út
Tiszavirág utca 

Játékvár Óvoda és Bölcsőde - Kossuth úti Tagóvodája:

Ady Endre út
Alma utca
Arany János út
Árpád Fejedelem utca
Bartók Béla utca
Bem út
Bocskai út
Cseresznye utca
Deák Ferenc utca
Galagonya utca
Géza fejedelem utca
Hunyadi János utca
Jókai Mór út
József Attila útJuhász dűlő
Kossuth Lajos út
Kölcsey út
Körte utca
Mandula utca
Meggy utca
Móra Ferenc út
Petőfi Sándor út
Pipacs utca
Rákóczi út
Szabó Pál út
Szilva utca
Szőlő utca
Tisza Antal út
Tisza-hajlat út
Tompa Mihály utca
Vasvári Pál utca
Veres Péter út
Vitéz dűlő
Zrínyi Miklós út
Zsófia halom út

MARTFŰ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE


Minden jog fenntartva © 2011-2021 Martfű Város