Ugrás a fő tartalomhoz Ugrás az elérhetőséghez

Martfű város fejlődéséért, értékeinek gyarapításáért dolgoznak – Önkormányzati elismerések, 2022. augusztus 20.

Martfű Város Önkormányzata állami ünnepünk, augusztus 20. tiszteletére minden évben elismerésben részesíti azokat a személyeket, közösségeket, akik Martfű városért, az itt élő és dolgozó emberekért tevékenykednek, vagy a maguk területén kiemelkedő teljesítményt nyújtottak, városunk hírnevét öregbítették, valamint tevékenységük méltóvá tette őket mindannyiunk elismerésére.

Az önkormányzat által 2022. évben adományozott díjakat dr. Papp Antal, Martfű város polgármestere adta át az arra érdemeseknek.

Martfű Város Önkormányzata Díszpolgári címet alapított azon személyek elismerésére, akik életük példájával, életművükkel maradandó érdemeket szereztek, a gazdasági, társadalmi élet, a tudományok, a művészetek, a kultúra vagy a sport területén maradandót alkottak, elért eredményükkel, teljesítményükkel a város érdekeit szolgálták, jó hírnevét öregbítették, hozzájárultak Martfű város fejlődéséhez, értékeinek gyarapításához.

Martfű Város Önkormányzatának Képviselő-testülete „MARTFŰ VÁROS DÍSZPOLGÁRA” címet adományozott a Martfű Városi Művelődési Központ és Könyvtár vezetőjeként végzett példamutató szakmai munkássága, kiemelkedő és tiszteletre méltó hivatástudata, Martfű város kulturális életében és civil közösségekért végzett önzetlen és az elvárhatón is túlmutató több mint három évtizedes tevékenysége elismeréseként ASZTALOS ÁRPÁDNÉ részére.

Asztalos Árpádné Enikő 1989 óta dolgozik Martfű városért, az itt élő emberekért és közösségekért. A színvonalas kulturális élet megteremtése melletti elkötelezettsége, lelkesedése és elhivatottsága munkájának első pillanatától az utolsóig jellemzője volt.

A művészetek minden területét igyekezett közel hozni hozzánk, mindenkor a legmagasabb színvonalra és a legszebb értékek közvetítésére törekedve.

Mindig nyitott volt az újdonságokra és rugalmasan kezelte a változásokat, de múltunk örökségének megóvásán és továbbadásán is folyamatosan munkálkodott.  Fáradhatatlanul dolgozott városunk történelmének feltárásán, városalapítónk Jan Antonin Bata életének és örökségének megismertetésén.

 Segítő együttműködésével jelent meg 2010-ben a Martfű könyv majd 2020-ban a Ki kicsoda Martfűn című kötet. Aktívan közreműködött a Martfűi Kézműves Ház létrehozásában, mely a Népi Kézműves Alkotóházak Egyesületétől ez évben elismerést kapott. A Martfűi Hely- és Ipartörténeti Gyűjtemény létrehozása is a nevéhez fűződik, szakmai irányítása, ötletei, mind kellettek ahhoz, hogy az intézmény elnyerje a minisztérium támogatását és a Közérdekű Muzeális Intézmény címet. Szabadidejében a Települési Értéktár Bizottság elnökeként bekapcsolta Martfűt az értéktárak országos rendszerébe.

Számtalan díj és elismerés dicséri munkáját, melyet nem csak személyében, hanem az általa vezetett és létrehozott intézmény és produktumok vonatkozásában is magáénak tudhat és melyeket városunk köszönhet neki.

Asztalos Árpádné életműve az itt élők számára jelentette a legtöbbet, azonban elért eredményei az egész közművelődési szakma figyelmét felkeltették, melynek nyomán augusztus 19-én átvehette az Emberi Erőforrások Minisztere által a kiemelkedő közművelődési tevékenységet folytató szakembereknek adományozható BESSENYEI GYÖRGY-DÍJAT, melyhez ezúton is szívből gratulálunk!

A városunkért végzett áldozatos munkája, értékeink megőrzése és gyarapítása érdekében végzett tevékenysége, mintát adó eddigi életműve elismeréseként részesült a Martfű Város Díszpolgára címben, melyhez szeretettel gratulálunk és örömökkel teli további aktív éveket kívánunk!

Asztalos Árpádné személyével kapcsolatban még egy örömhír elhangzott az ünnepségen.

A Magyar Népművelők Egyesülete az általuk működtetett portálon létrehozta a KÖZMŰVELŐDÉSI ARCKÉPCSARNOKOT azzal a céllal, hogy az e területen dolgozó, példa értékű teljesítményt nyújtó kollégákat bemutassa a szakmai közvéleménynek és a nagyközönségnek. Mindannyiunk nagy örömére Asztalos Árpádné felkerült az arcképcsarnokba.

Az intézmény munkatársai a színpadon köszöntötték Enikőt mindhárom cím és díj elnyerése alkalmából. Köszöntötte őt a Martfű Városi Nőikar is, melyben nem csak szervezőmunkát végzett, hanem 33 éve aktív tagként, próbákon és fellépéseken is erősíti a szoprán szólamot.

* * *

Martfű Város Önkormányzata számára mindenkor nagyon fontos volt a felnövekvő fiatal generációk fejlődésének biztosítása. E szép és nehéz feladat végrehajtásából a városunkban dolgozó pedagógusok jelentős részt vállalnak. Az önkormányzat e tevékenység elismerésére alapította Martfű Város Pedagógiai, Nevelési Díját, amelyet 2022. évben a következő személyek nyertek el:

Martfű Város Önkormányzata MARTFŰ VÁROS PEDAGÓGIAI, NEVELÉSI DÍJÁT adományozta több évtizedes kimagasló pedagógiai munkájáért BORZA ANDREÁNAK, a Szolnoki Szakképzési Centrum - Damjanich János Szakképző Iskola és Kollégium matematika - földrajz - informatika szakos tanárának.

Borza Andrea tanárnő egyetemi tanulmányait követően, 1992-ben lett a Martfűi Damjanich János Szakképző Iskola tanára, így immár három évtizede végez szakmailag kiváló, pedagógiailag fontos nevelő munkát.

A pályán töltött évtizedek alatt feladatkörei folyamatosan bővültek, változtak. A természettudományos tantárgyak népszerűsítésén túl, több osztály nagy örömére osztályfőnöki feladatokat is ellátott, tevékenykedett igazgatóhelyettesként, folyamatosan munkaközösség-vezetői tevékenységet is végez. A felnőttoktatásban is intenzíven jelen van, egészen az érettségire felkészítés fázisáig.

Pályája során a megújulás, az alkalmazkodás jellemzi munkáját, s ahogyan a diákokat is az egész életen át tartó tanulásra biztatja, úgy ezt valósítja meg saját életében is. Továbbképezte önmagát, elsajátítva ezzel olyan módszereket, amelyek elősegítik az oktatás hatékonyságát és megakadályozhatják a korai iskolaelhagyást.

Meghatározó és példamutató munkája elismeréseként részesült Martfű Város Pedagógiai, nevelési Díjában, melyhez szeretettel gratulálunk, és további pályájához sok sikert és kitartást kívánunk!

* * *

Martfű Város Önkormányzata MARTFŰ VÁROS PEDAGÓGIAI, NEVELÉSI DÍJÁT adományozta több évtizedes kimagasló pedagógiai tevékenységéért SIKÉNÉ BUCZKÓ MÁRIÁNAK, a Martfűi József Attila Általános Iskola tanárának.

Sikéné Buczkó Mária 1984. óta dolgozik a Martfűi József Attila Általános Iskolában. Pályáját matematika-rajz szakos tanárként kezdte, majd 2013-ban gyógypedagógus végzettséget szerzett.

Közel négy évtizedes pályája során a munkájára mindig hivatásként tekintett, és a gyermek- és szakmaszeretet jellemezte. Szakmai kihívásként tekint az egyéni megsegítést igénylő tanulókkal történő foglalkozásra, melyet eredményesen végez a felső tagozatos tanulók körében. Saját, kézzel készített oktatójátékait minden kisdiák nagy lelkesedéssel használja. Programozható játékrobotokkal színesíti az oktatást, mely játékai nemcsak a fejlesztő órákon, hanem a nyári napközis táborokban is nagyon népszerűek. Kreativitását, alkotótevékenységét, művészeti nevelésének eredményességét, a kezei alatt kibontakozó tehetséges gyermekek alkotásai mellett, a mesejátékok díszletei is bizonyítják.

Több évtizedes elhivatott munkájának elismeréseként részesült Martfű Város Pedagógiai, Nevelési Díjában, melyhez szeretettel gratulálunk!

* * *

Martfű Város Önkormányzata MARTFŰ VÁROS PEDAGÓGIAI, NEVELÉSI DÍJÁT adományozta a hivatásában végzett több évtizedes munkájáért SZÉCSÉNYI ZOLTÁNNÉ óvodapedagógus részére.

Szécsényi Zoltánné Rózsa, a Játékvár Óvoda és Bölcsőde óvodapedagógusa, 1983-ban kezdte óvodapedagógusi pályáját Szegeden, majd 1988-tól Martfűn.

Pedagógus életpályáját már a kezdetektől a folyamatos szakmai megújulás jellemezte. Számos továbbképzésen vett részt, melyeken szakmai tudását, kézügyességét, pedagógiai szemléletét fejlesztette a gyermekek fejlődésének elősegítése érdekében. Mindig rugalmasan kezelte a változásokat.

Új programokat igyekezett megismerni és hasznosítani a munkája során, és az óvoda-iskola átmenetet segítő munkacsoport vezetőjeként koordinálta a két intézmény közös programjainak sikeres megvalósítását. Kiemelt feladatának tekintette a Kistérségi „Tiszavirág” Természetismereti vetélkedő szervezését és lebonyolítását.

A kollektíva lelkes tagja, sokrétű tapasztalata segíti a Játékvár Óvoda és Bölcsőde munkáját és szakmai fejlődését.

Az általa képviselt értékek, személyisége, vidám természete, gyermekszeretete, munkához való hozzáállása példa az itt élők számára, mellyel méltóvá vált a díjra, amelyhez szeretettel gratulálunk!

* * *

Martfű Város Önkormányzata MARTFŰ VÁROS KULTURÁLIS, MŰVÉSZETI DÍJÁT adományozta SZÁNTÓ MÁRIA, a Kárpát-medencei Magyarság Művelődési Kör vezetője részére.

Szántó Mária a Martfűi József Attila Általános Iskola pedagógusa immár 35 éve. A tanári hivatása mellett mindig fontos volt számára a magyarság hagyományainak tisztelete, a magyarság kultúrájának ápolása, történelmének megismerése, megismertetése, az értékeinek gyűjtése.

Martfű Város Kulturális, Művészeti Díját a Kárpát-medencei Magyarság Művelődési Körben kifejtett értékes tevékenységével, elkötelezett önkéntes munkájával érdemelte ki. Marika nyolcadik éve vezeti az egyesületet szívvel-lélekkel, önként felvállalva azt a sok és komoly feladatot, ami ezzel jár.

Az általa szervezett kirándulások alkalmával az egyesület tagjai meglátogatják a magyar történelmi események helyszíneit, megtekintik kulturális kincseinket, így folytatva az elődöktől átvett értékmegőrző tevékenységet városunkban.

Teljeskörűen gondoskodik mindenről, és arra törekszik mindig, hogy a kiválasztott programokon keresztül a tagok minél mélyebben megismerjék nemzetünk történelmi múltját, gazdag néprajzi és gazdasági értékeit, kulturális örökségét, a magyarság emlékhelyeit, példaadó személyiségeit.

A kultúra területén végzett áldozatos önkéntes munkájának elismeréseként részesült a díjban, melyhez szeretettel gratulálunk és további munkájához erőt és kitartást kívánunk!

* * *

Martfű Város Önkormányzata MARTFŰ VÁROS KÖZSZOLGÁLATÁÉRT DÍJAT adományozott sok évtizedes lelkiismeretes közéleti munkája elismeréseként dr. URBÁN-SZABÓ BÉLA részére.

Dr. Urbán-Szabó Béla személye meghatározó városunk történetében. Születése óta városunkban él, teljes életpályája ideköti. Jogi egyetemi diplomával a Tisza Cipőgyár jogtanácsosaként kezdett dolgozni, majd később ügyvédi tevékenységet is folytatott, s hosszú éveken át a Mozgássérültek Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Egyesületében tevékenykedett, valamint az Országos Szövetség ellenőrző, illetve felügyelő bizottsági tagja is volt.

Két évtizeden át felelős szerepet vállalt városunk életében: volt önkormányzati képviselő, alpolgármester, a Pénzügyi, Ügyrendi és Városfejlesztési Bizottság elnöke. Munkáját mindig nagy erőfeszítés árán végezte, sok hátránnyal küzdve.

Irodalmi tevékenysége is elismerést érdemel: a helyi újságban rendszeresen publikált közérdekű témákban, négy önálló verseskötetet jelentetett meg, versei, novellái közel negyven antológiában jelentek meg.

Dr. Urbán-Szabó Béla folyamatosan, több évtizeden keresztül kifejtett munkásságával szolgálta településünket, elősegítette a város életének felemelkedését, fejlődését. E munkásság elismeréseként részesült a díjban, melyhez szeretettel gratulálunk!

* * *

Martfű Város Önkormányzata ÖNKORMÁNYZATI ELISMERŐ OKLEVELET adományozott a PILKÓ BT vezetője, TAKÁCS ISTVÁN részére.

Takács István fiatal martfűi vállalkozóként 2016 óta támogatja a Martfűi Hely- és Ipartörténeti Gyűjtemény szakmai munkáját. A Tisza Cipőgyár egykori Irodaházának új tulajdonosaként felismerte az épület és a benne hagyott bútorok, tárgyak, dokumentumok értékét, mely nem csak Martfű helytörténeti kutatásában játszik fontos szerepet, de a város határain túlmutatva, országos jelentőséggel is bír.

Az együttműködés kezdetén kutatási lehetőséget ajánlott fel, mely a dokumentumok, tárgyak felmérésével, katalogizálásával, ezek közül a legfontosabbaknak a gyűjtemény raktárában való hosszú távú letétbe helyezésével kezdődött. Mindezzel hozzájárult a gyűjtemény 2016 novemberében megnyitott új, állandó kiállításának anyagához is.

A következő években is folyamatos volt részéről a segítségnyújtás, mely által az egykori cipőgyár légoltalmi pincéjében és az Irodaház első emeletének irodáiban szervezhettek látogatásokat, túrákat, tarthattak a terekben rendezvényeket, kiállításokat.

A Hely- és Ipartörténeti Gyűjtemény valamint a Martfűi Városszépítő Egyesület számára raktárat, irodát ajánlott fel térítésmentesen.

A jelölés aktualitását a gyűjtemény új, virtuális kiállításának támogatása adja. A projekt a Tisza Cipőgyár egykori Irodaházának virtuális bejárására ad lehetőséget, és a közelmúltban készült el, több hónapnyi helyszíni előkészület és munka után.

Takács István vállalkozóként felismerte a tulajdonába kerülő javak jelentőségét, segítségével megőrizhetjük ezeket a jövő generációinak. E támogató tevékenység elismeréseként részesült az Önkormányzati Elismerő Oklevélben, melyhez szeretettel gratulálunk, támogató tevékenységét ezúton is köszönjük! (Az oklevelet későbbi időpontban vette át.)

* * *

Martfű Város Önkormányzata ÖNKORMÁNYZATI ELISMERŐ OKLEVELET adományozott SZABÓ ZSOLT TIBOR, a Martfű Városi Nőikar karvezetője részére.

Városunk méltán büszke az évtizedek óta nagy sikerrel működő Martfű Városi Nőikarra. Nélkülük nem létezhetnek városi rendezvények, csodás és színvonalas előadásaik minden közösségi programunk fényét emelik. Szabó Zsolt Tibor karvezető az alapító karnagy Bozorádi Jánostól 2015-ben vette át a karvezetői feladatokat. Nagy elődök nyomdokán mindig komoly kihívás helytállni, de az elmúlt hét év munkája bizonyságul szolgált arra, hogy a fejlődés folyamatos és a szakmai és művészeti teljesítmény töretlen.

Városi és egyházi rendezvényeken, megyei és országos kórustalálkozókon képviselték városunkat mindig nagy sikerrel.

Karnagy úr magas minőségű szakmai és művészeti munkájának köszönhetően a kórus korábbi repertoárjának nagy kedvencei új művekkel is gazdagodtak és új koncertlehetőségek is feltárultak.

Szabó Zsolt Tibor áldozatos munkájának elismeréseként valamint jövőbeli tevékenysége iránti biztatásként részesült az Önkormányzati Elismerő Oklevélben, melyhez szeretettel gratulálunk!

* * *

Martfű Város Önkormányzata ÖNKORMÁNYZATI ELISMERŐ OKLEVELET adományozott VIDINSZKI-TÓTH NÓRA, a Modern Táncműhely vezetője részére.

Vidinszki-Tóth Nóra 2016 évtől vezeti a martfűi Modern Táncműhelyt, melyet azért is szívügyének tekint, mert az ő táncművészeti pályája is itt kezdődött. Több korcsoportban több tucat kisgyermek táncművészeti oktatása folyik a kezei alatt.

Szorgos munkájuk eredménye 2022 tavaszán Budapesten, az Országos Gyermek Táncművészeti Fesztiválon megmérettetésre került, ahol három korcsoportban vettek részt a versenyen, és ahol két III. helyezést is elértek.

Eredményeihez, mellyel öregbíti városunk hírnevét, szeretettel gratulálunk és további örömteli és sikeres munkát kívánunk!

* * *

Martfű Város Önkormányzata ÖNKORMÁNYZATI ELISMERŐ OKLEVELET adományozott MARTFŰ VÁROS HÁZIORVOSI ÉS HÁZI GYERMEKORVOSI KÖRZETEINEK DOLGOZÓI részére.

Mindannyiunk számára legfontosabb a saját és szeretteink egészségének és életének védelme. Ez az örök igazság a koronavírus-járvány okán még nagyobb hangsúlyt kapott, s figyelmünk az utóbbi években még inkább az egészségügyben dolgozókra irányult.
Talán nincsenek is rá szavak, hogy köszönetünket és tiszteletünket kifejezzük az előtt az áldozatos munka előtt, amelyet ők végeztek és végeznek értünk a járványhelyzet elleni küzdelemben.

Gyorsan kellett alkalmazkodniuk a váratlan és ismeretlen helyzetekhez és a sokszorosan megnövekedett terhelés ellenére is felelősségteljesen és körültekintően kezelték a betegeket. Türelemmel adtak tájékoztatást a védekezéssel és az oltásokkal kapcsolatban. Részt vettek a tesztek elvégzésében és az oltások mielőbbi beadásában, ezzel is mindannyiunk életének és egészségének megóvását szolgálva.

Áldozatos munkájuk előtt tisztelegve és a város lakói köszönetének kifejezéseként részesültek az elismerésben, melyhez gratulálunk és további munkájukhoz erőt és jó egészséget kívánunk! 

A díjazottak elismerésén túl három olyan pedagógus köszöntésére is sor került az ünnepségen, akik egy-egy emberöltővel ezelőtt szerezték tanítói okleveleiket.

LOVÁSZ ISTVÁNNÉ Erzsike néni 50 évvel ezelőtt szerzett oklevelet a Jászberényi Tanítóképző Főiskolán, így az Arany oklevelét vehette át.

Pedagógus munkáját a magyar nyelv tanításának szentelte. Sok-sok kisgyermek tanult meg a kezei között írni-olvasni. A művészeti nevelés a drámapedagógia is fontos szerepet játszott az életében. Gyönyörű hangját az énekórákon csodálták gyermekek és kollégák egyaránt.
Az Arany oklevélhez, melyet személyesen nem tudott átvenni, ezúton is gratulálunk és jó egészséget kívánunk!

CSÁSZÁR ANDRÁSNÉ Vera néni 60 évvel ezelőtt szerzett oklevelet, szintén a Jászberényi Tanítóképző Főiskolán, így a Gyémánt oklevelét vehette át.

Vera néni hosszú tanítói pályafutására a kifogyhatatlan energia, a lelkesedés volt jellemző. Elkötelezettsége példaértékű lehet fiatalabb pályatársai számára. Ezúton tisztelgünk életpályája előtt, mellyel hozzájárult a jövő nemzedékeinek formálásához. A Gyémánt oklevélhez gratulálunk és jó egészséget kívánunk!

MOLNÁR DEZSŐNÉ Ildi néni 65 évvel ezelőtt szerzett oklevelet a Budapesti Zircen Janka Tanítóképzőben, így a Vas oklevelét vehette át.

1972-től nyugdíjazásáig 1993-ig tanított az általános iskolában alsó tagozatos gyerekeket. Nyugdíjba vonulása után sem pihent, és még évekig óraadóként részt vett a tantestület munkájában. Áldozatos munkájával kiérdemelte a tantestület, a diákok, a szülők és Martfű város megbecsülését.

Ildi néni egészségi állapota miatt sajnos személyesen nem tudott jelen lenni az ünnepségen, de az oklevelet és a jókívánságokat eljuttatták hozzá. A Vas oklevélhez gratulálunk és jó egészséget kívánunk!

A Martfűi Városszépítő Egyesület elnökeként végzett közösségfejlesztő, városszépítő, környezetvédelmi pedagógiai munkájáért, érték- és hagyományteremtő, színvonalas szakmai tevékenységéért VINCZÉNÉ BALOGH MAGDOLNA is átvehette az idei évben a Podmaniczky-díjat, a Ráday Mihály Város- és Faluvédők Szövetsége elismerését. Magdikát ebből az alkalomból köszöntötték az augusztus 20-i ünnepségen.

A Podmaniczky-díjat 1982 óta azoknak adományozzák, akik a legtöbbet tették épített és természeti környezetünk, kulturális örökségünk értékeinek megismertetése, védelme érdekében. Az ünnepélyes díjátadást hagyományosan a szövetség által rendezett Országos Találkozó és Szakmai Konferencia keretében tartották, amelynek ezúttal Kiskunhalas adott otthont, 2022. július 14-16-án.

Herbályné Kalmár Irén

Augusztus 20. Városi Ünnepi Megemlékezés - Önkormányzati elismerések - Czinege Fotó


Minden jog fenntartva © 2011-2021 Martfű Város