Ugrás a fő tartalomhoz Ugrás az elérhetőséghez

Pályázat a II. számú felnőtt háziorvosi körzet ellátására – Havi egymillió forint plusz önkormányzati finanszírozás

Martfű Város Önkormányzata pályázatot hirdet a Martfű II. számú felnőtt háziorvosi körzet és a hozzá tartozó iskola-egészségügyi szolgáltatás ellátására.

Az önkormányzat a körzet ellátását feladat-ellátási szerződés keretében kívánja megvalósítani. Az egészségügyi szolgáltatás megkezdhető a praxisjog megszerzését és a működési engedély véglegessé válását követően azonnal.

Az önkormányzat a háziorvosi körzet ellátását vállaló új orvos számára a mindenkori tárgyévi költségvetése terhére, a már biztosított NEAK finanszírozáson túl további havi egymillió forintot biztosít maximum 1 évig, a praxisjog átvételétől kezdődően, amennyiben a jelölt orvos további öt évet dolgozik háziorvosként a körzetben.

A munkakör betölthető: A feladat-ellátási szerződés megkötését, valamint az egészségügyi szolgáltatási tevékenység folytatására vonatkozó praxisengedély alapján a NEAK-kal megkötött finanszírozási szerződés hatályba lépését követően azonnal.

A pályázat benyújtásának határideje folyamatos, az érdemi pályázat elbírálásáig.

A részletes pályázati kiírás Martfű Város Önkormányzatának honlapján, www.martfu.hu és a https://alapellatas.okfo.gov.hu oldalon tekinthető meg.

Herbályné Kalmár Irén

 

Cím:

Martfű Zentay Márton Egészségház, 5435 Martfű, Gesztenye sor 8. II. házi orvosi körzet

Martfű Város Önkormányzata Képviselő-testületének az egészségügyi alapellátások körzeteinek megállapításáról szóló 10/2016. (V.27.) önkormányzati rendelete 1. melléklete szerinti II. számú háziorvosi körzetben a területi ellátási kötelezettséggel járó felnőtt háziorvosi szolgálat személyes közreműködéssel, vállalkozási (egyéni vagy társas) formában történő ellátása és a hozzá tartozó iskola-egészségügyi szolgáltatás.

A feladat-ellátási szerződés időtartama, megkötése:

Határozatlan időtartamra, de legalább 6 évre feladat-ellátási szerződés kerül megkötésre a nyertes pályázóval.

Finanszírozás:

Az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III.3.) Korm. rendelet alapján.

Az önkormányzat az ellátást vállaló új orvos számára a mindenkori tárgyévi költségvetése terhére a már biztosított NEAK finanszírozáson túl TOVÁBBI HAVI 1.000.000,-Ft-ot, azaz egymillió forintot biztosít maximum 1 évig a praxisjog átvételétől kezdődően, amennyiben a jelölt orvos további öt évet dolgozik háziorvosként.

A pályázat benyújtásának határideje: folyamatos, érdemi pályázat elbírálásáig

A pályázat elbírálásának határideje: a pályázati határidő leteltét követő testületi ülésen

A pályázati kiírás közzétételének helyei:

– Martfű Város Önkormányzatának honlapja (https://www.martfu.hu/)

– Országos Kórházi Főigazgatóság Alapellátásfejlesztési Igazgatóság honlapján (https://alapellatas.okfo.gov.hu/listings/)

Martfű Város Önkormányzat fenntartja a jogot, hogy a pályázatot visszavonja, vagy a pályázati eljárást eredménytelenné nyilvánítsa.

Pályázati feltételek:

 1. büntetlen előélet,
 2. cselekvőképesség,
 3. egészségügyi alkalmasság,
 4. Magyar Orvosi Kamarai tagság,
 5. a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II.25.) EüM rendelet szerinti képesítés, továbbá az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény és a végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII.23.) Korm. rendelet, valamint az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról szóló 96/2003. (VII.15.) Korm. rendeletben előírt feltételek megléte,
 6. a praxis vállalkozási (egyéni vagy társas) formában történő működtetése.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 1. részletes szakmai önéletrajz
 2. végzettséget igazoló dokumentumok másolata
 3. 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, amely igazolja a büntetlen előéleten kívül azt, hogy a pályázó nem áll a foglalkozástól eltiltás hatálya alatt
 4. Egészségügyi alkalmassági dokumentum a 40/2004. (IV.26.) ESzCsM rendelet szerinti, mely tartalmazza a vizsgálat dátumát és eredményét
 5. Magyar Orvosi Kamarai tagság igazolása
 6. TB vizsga igazolás vagy nyilatkozat arról, hogy a pályázó a pályázat elnyerését követően a nyilatkozattevő által megadott időtartamon belül leteszi a vizsgát
 7. amennyiben a pályázó nem rendelkezik háziorvostan szakvizsgával köteles nyilatkozni, hogy a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II.25.) EüM rendelet 11. § (4) bekezdése alapján Martfű Város Önkormányzatával kötött feladatellátási szerződés megkötését követően, de legfeljebb a háziorvosi tevékenység megkezdésétől számított 5 éven belül a háziorvosi szakvizsgát megszerzi
 8. Háziorvosi szakmai program
 9. Infekciókontroll (elkészítését az egészségügyi ellátással összefüggő fertőzések megelőzéséről, e tevékenységek szakmai minimumfeltételeiről és felügyeletéről szóló 20/2009. (VI.18.) EüM rendelet 4. § és a 11. § (1) bekezdése írja elő, elkészítése a melléklet 1. pontja szerinti útmutatás szerint)
 10. működési nyilvántartási igazolvány másolata
 11. nyilatkozat arról, hogy a pályázó részéről a praxisnak a vállalkozási formában történő működtetéséhez szükséges feltételek fennállnak, ha nem rendelkezik semmilyen vállalkozással, akkor nyilatkozat arról, hogy a pályázat elnyerése esetén a nyilatkozattevő által megadott időtartamon belül létrehozza az egyéni vagy társas vállalkozását.
 12. amennyiben a pályázó már rendelkezik társas vagy egyéni vállalkozással aláírási címpéldány, mely lehet másolat
 13. nyilatkozat arról, hogy a pályázó az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről szóló 2003. évi LXXXIV. törvény 5. § (5) és (6) bekezdéseiben foglaltaknak megfelel
 14. nyilatkozat arról, hogy a pályázó az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról szóló 96/2003. (VII.15.) Korm. rendelet 20. § (2) bekezdésében foglalt kizáró ok (kuruzslás) nem áll fenn
 15. nyilatkozat arról, hogy a pályázó az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról szóló 96/2003. (VII.15.) Korm. rendelet 8. § (4) bekezdés j) pontja alapján a működési engedélye véglegessé válását követő 8 napon belül csatlakozik az EESZT rendszerhez és adatszolgáltatási kötelezettségének ezt követően folyamatosan eleget tesz
 16. nyilatkozat arról, hogy a pályázó vállalja, hogy összesen heti 40 órában (ebből 20 óra a rendelési idő és 20 óra készenléti idő) ellátja a Martfű II. számú háziorvosi körzetet és a hozzá tartozó iskola-egészségügyi szolgáltatást, (az iskola-egészségügyi szolgáltatás ügyeletben történő részvételére nem kerül sor, azt rendelési időben kell ellátni)
 17. nyilatkozat arról, hogy a pályázat elbírálásában részt vevő személyek a pályázati anyagot megismerhetik, abba betekinthetnek
 18. nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez a pályázó hozzájárul
 19. képviselő-testületi tárgyalás esetén a pályázat nyílt, vagy zárt ülésen történő tárgyalásához történő hozzájárulásról szóló nyilatkozat

A pályázat benyújtásának módja:

 1. postai úton: a Martfű Város Önkormányzata címére történő megküldésével (5435 Martfű, Szent István tér 1.),
 2. személyesen: a Martfűi Polgármesteri Hivatal titkárságán történő leadással (5435 Martfű, Szent István tér 1. I. emelet 102. iroda),
 3. elektronikus úton: a titkarsag@ph.martfu.hu e-mail címre történő megküldésével lehet benyújtani.

Megye: Jász-Nagykun-Szolnok

Város: Martfű

Email: titkarsag@ph.martfu.hu

Telefon: 56/450-222, 104-es mellék

Ellátandó lakosságszám (kártya): 1864 fő

Ellátandó települések száma: Egy településrész

Területi ellátási kötelezettséggel: Igen

A munkakör betölthetőségének időpontja: A feladat-ellátási szerződés megkötését, valamint az egészségügyi szolgáltatási tevékenység folytatására vonatkozó praxisengedély alapján a NEAK-kal megkötött finanszírozási szerződés hatályba lépését követően azonnal.

Kategória: Háziorvosi

Típusa: Felnőtt

A pályázat benyújtásának határideje: folyamatos, érdemi pályázat elbírálásáig

Hirdető neve: Martfű Város Önkormányzata

A pályázat elbírálásának határideje: a pályázat benyújtását követő testületi ülésen

 

Forrás: https://alapellatas.okfo.gov.hu/acadp_listings/martfu-zentay-marton-egeszseghaz-5435-martfu-gesztenye-sor-8-ii-hazi-orvosi-korzet/

Minden jog fenntartva © 2011-2021 Martfű Város