Ugrás a fő tartalomhoz Ugrás az elérhetőséghez

Beszámoló egy jól működő gyermekintézmény munkájáról

Amikor az óvoda és bölcsőde felújítást kezdeményezte az önkormányzat, akkor nem gondoltuk, hogy ilyen maximális kihasználtsága lesz az intézménynek – mondta el dr. Papp Antal a Játékvár Óvoda és Bölcsőde tevékenységéről készült beszámoló tárgyalása során, a képviselő-testület szeptember 29-i ülésén. Martfű polgármestere abban bízik, hogy hosszútávon is ilyen magas lesz a város óvodáiban és a bölcsődében a gyermeklétszám.

Az Oktatási, Művelődési, Sport, Civil és Egyházi Kapcsolatok Bizottsága különösen nagyra értékeli a Játékvár Óvoda és Bölcsőde belső szakmai munkáját – fogalmazott a képviselő-testületi ülésen Földi Edina. A szakbizottság vezetője elismerését fejezte ki az intézmény vezetője felé a tekintetben is, hogy az óvoda és bölcsődében minden a nyugdíjazások miatt meghirdetett álláshelyet sikerült betölteni, ehhez a kollektívához örömmel jönnek dolgozni a munkatársak. Jó híre van az intézménynek a szakmai munka és a fenntartó önkormányzat által biztosított körülmények miatt.

Köszönet illeti az óvoda és bölcsőde közösségét azért is, mert az óvoda hagyományai, amelyeket a Pedagógiai Programban megfogalmaztak, sem a járványügyi, sem az egyéb korlátozások miatt nem csorbultak. Megtalálta a szakmai közösség azt a lehetőséget, hogy hogyan tudják megvalósítani a megváltozott körülmények között a korábban vállalt szakmai tevékenységeket és programokat.

– Végre ismét lehet nagyrendezvényeket tartani az óvodákban és a bölcsődében – adott hangot örömének Szekeres Mónika Gizella. A szülők is örülnek, hogy az intézményben igazán színessé teszik a gyerekek napjait, élmény számukra óvodába járni – mondta el az önkormányzati képviselő.

– Mindig a legjobbat szeretnék nyújtani a gyerekeknek és a szülőknek – reagált az elhangzottakra Turnyánszkiné Enyedi Andrea. Az óvoda és bölcsőde vezetője köszönetet mondott a támogatásért. Igyekeznek a későbbiekben is mindig minden lehetőséget kihasználni, hogy a gyermekeknek pozitív, jó feltöltődést nyújtsanak, és a hagyományok mentén, a gyökerekhez ragaszkodva, de a mostani világba is kitekintve a legjobbat andi nekik.

Vass Éva, a Pénzügyi, Ügyrendi és Városfejlesztési Bizottság vezetője fontosnak, a város büszkeségének tartja az elmúlt években az óvoda és bölcsőde felújítására, fejlesztésére fordított jelentős összeget, mert ezt kevés település mondhatja el.

Rágyanszky István is elismeréssel szólt városunk nevelési intézményének tevékenységéről. – A fenntartó mindig kiemelten kezelte az óvoda és bölcsődét, ami az utóbbi néhány évben különösen megmutatkozott az óvoda és bölcsőde épületek felújításával – erősítette meg a korábban elhangzottakat városunk alpolgármestere.

Herbályné Kalmár Irén


A Játékvár Óvoda és Bölcsőde az előző nevelési évben is a szakmai munka eddig megszokott színvonalának biztosítására törekedett – olvashatjuk az intézmény a 2021/2022-es nevelőmunkát összegző beszámolójában.

A többcélú, közoktatási és szociális intézmény két óvodából és egy bölcsődéből tevődik össze. A 2021/2022-es nevelési év a Munkácsy úti Óvodában 5 óvodai csoporttal, a Kossuth úti Tagóvodában 3 csoporttal és a bölcsődében is 3 csoporttal indult.

A pandémia újabb hullámai alakultak ki ebben az időszakban, folytatódtak az ezzel kapcsolatos intézkedések, csoportkaranténok. Ezek az események áthatották a nevelési intézmény munkáját, szervezési, szakmai feladatait.

Dolgozói folyamatosan megbirkóztak a járvány adta kihívásokkal, mosolyogva, gyermeki szeretettel, elfogadással érkeztek a mindennapokban a gyermekek közé, ezzel is biztosítva számukra az érzelmi biztonságot adó légkört ebben a kihívásokkal és változásokkal teli világban – olvashatjuk a beszámolóban.

Az óvodában folyó pedagógiai munkát Pedagógia Programjuk „Játékvár - Vár a játék” nevelési gyakorlata alapján végzik, az óvodai nevelés országos alapprogramja célrendszerével és tartalmával összhangban. Tervezésük során figyelembe veszik az óvodai csoportok sajátosságait, a gyerekek egyéni fejlettségi szintjét, szociokulturális hátterét, tudatosan alapoznak előzetes tudásukra, képességeikre. A különböző tevékenységi területek komplexen kapcsolódnak egymáshoz.

A Játékvár Óvoda és Bölcsődében az ünnepeket a szülők javaslatainak figyelembevételével és részvételével szervezik és bonyolítják le.

Az ünnepek jelentős alkalmak a gyermekek és az óvoda életében. A közös élmény erejével megteremtik a hagyományokat és közel hozzák a szűkebb és tágabb környezetük eseményeit. Az ünnepekkel közvetítik az egyetemes és a nemzeti kultúra értékeit, a jeles napok kapcsán felidézik a néphagyományokat.

A heti tervezésük alapját az éves terv és az évszakokhoz kapcsolódó környezetismereti témakörök, az összegyűjtött gazdagító programgyűjtemény, valamint az ünnepek, a hagyományok határozzák meg.

A járványhelyzet a munkatervben betervezetteket főként az első félévben írta felül, de ebben a nevelési évben is voltak olyan intézkedések, szervezések, amelyek az előző év járványhelyzetében már beváltak.

Az intézmény törekedett a naprakész szülői tájékoztatásra. A járványhelyzet romlása miatt online fórumot is tartottak, ahol tájékoztatták a szülőket az iskolaérettséggel és az esetleges tankötelezettség elhalasztásával kapcsolatos információkból. Az igényeknek megfelelő segítséget kaptak ahhoz, hogy minden érintett szülő beadhassa kérelmét az iskolakezdés elhalasztásával kapcsolatban az Oktatási Hivatal felé. Ezzel a lehetőséggel a 2021/2022-es nevelési évben 17 szülő élt, a beadott kérelmek közül 15-öt elfogadott a hivatal, így ezek a gyermekek még egy évig óvodában maradhattak.

Az SNI-s (saját nevelési igényű) gyermekek fejlesztésére továbbra is nagy hangsúlyt fektet az intézmény. Megkeresve a szakértői véleményben meghatározott fejlesztő szakembereket, lehetőség szerint jelenléti formában vagy online iránymutatás, kapcsolattartás formájában történt a fejlesztésük. Ez az érintett szülőktől is nagy odafigyelést, plusz munkát, nagyobb leterheltséget kívánt, de nagyon lelkiismeretesen, a gyermekük fejlődését előtérbe helyezve alkalmazkodtak ők is a megváltozott helyzethez – olvashatjuk a beszámolóban.

A nevelőtestületben a továbbképzésekre, szakmai megújulásra folyamatos az igény. Az óvodapedagógusok továbbképzésének szervezését, a jelentkezések koordinálását ebben a nevelési évben is a területileg illetékes Pedagógiai Oktatási Központok fogták össze.

A 2021/2022-es nevelési évben is nagyon sok program, helyettesítés jutott minden dolgozónak. A gyermekek mindenek felett álló érdekeit figyelembe véve alakították napi munkájukat, törekedtek az összehangolt, közös munkára az egész nevelési év folyamán, amely jó közösség nélkül nem sikerült volna – hangsúlyozta intézményi beszámolójában Turnyánszkiné Enyedi Andrea.

A nevelési-gondozási évet a bölcsődében a módszertani irányelvek, a Bölcsődei Nevelés- Gondozás Országos Alapprogramja, valamint a bölcsőde helyi Szakmai Programja alapján végezték. Fontosnak tartják az alapelvek alkalmazását, a családi nevelés elsődlegességét, a gyermeki személyiség tiszteletét, az egyéni bánásmód elvét, a biztonság és stabilitás megteremtését, a fokozatosság megvalósítását, az egységes nevelő hatások összehangolását.

A bölcsődei nevelés célja, hogy minden kisgyermek elsajátítsa azokat a készségeket, képességeket, melyek segítségével kiegyensúlyozottan tud viselkedni környezetében, alkalmazkodik annak változásaihoz. Teszik mindezt olyan szemlélettel, módszerekkel, hogy a családi nevelés elsődlegességét tiszteletben tartsák. Szabályozott keretek között, szülői beleegyezéssel, minden bölcsődei csoportban működik az online közösségi csoport, amely csak a tagok számára hozzáférhető, így a hirtelen jött változásokat itt tudják időben közölni a szülőkkel.

A beszámolót Turnyánszkiné Enyedi Andrea intézményvezető készítette, összeállításában közreműködtek: Bettenbuch Tünde intézményvezető-helyettes, Olaszné Kiss Ágnes tagóvoda-vezető, Cseriné Gál Katalin bölcsődevezető valamint a Játékvár Óvoda és Bölcsőde nevelőtestülete és kisgyermeknevelői közössége.

Az összefoglalóból egy jól működő gyermekintézmény mutatkozik meg. A gyermekek mindenek felett álló érdekeit figyelembe véve alakítják a napi feladatokat, összehangolt közös munkára törekszik az intézmény valamennyi dolgozója.

Turnyánszkiné Enyedi Andrea hálás minden munkatársának, hogy fáradhatatlanul, szó nélkül vállalták a megváltozott munkarendet, az online kapcsolattartást a szülőkkel, a napi kihívásokat, a munkatársak megbetegedése esetén a helyettesítést, a különleges jogrend adta feladatokat.

Az intézményvezető emellett köszönetét fejezi ki beszámolójában a fenntartónak, Martfű Város Önkormányzatának a türelemért, bizalomért, elismerésért és segítségért, amit nyújtanak az intézmény dolgozói számára és az ott nevelkedő gyermekek részére.

Székács Szidónia

Minden jog fenntartva © 2011-2021 Martfű Város