A város szociális helyzetét értékelték

Martfű Város Önkormányzata kiemelt figyelmet fordít a lakosság jó színvonalú, biztonságos szociális ellátására. A város szociális helyzetéről, a törvény által szabályozott ellátásokról valamint a Martfűn folyó szociális munkáról készült beszámolót a 2015. szeptember 30-i ülésükön tekintették át az önkormányzat tagjai.

A képviselő-testület határozatban fejezte ki köszönetét és elismerését a szociális területen dolgozóknak, lelkiismeretes és odaadó munkájukért. A magas színvonalú szociális ellátás érdekében pedig feladatként határozták meg a képviselők a Református Egyházközség által ellátandó házi segítségnyújtás beindításának, a kapcsolódó szolgáltatás kialakításának, működtetésének támogatását.

2013-ban elkészült, jelenleg pedig felülvizsgálat alatt áll az önkormányzat Szociális Szolgáltatásszervezési Koncepciója és Helyi Esélyegyenlőségi Programja. A szociális területen kialakult helyzetnek megfelelően, mindkét program olyan intézkedési tervet rögzít, melynek megvalósításával az itt élő emberek szociális biztonsága javulhat – hangsúlyozta a város szociális helyzetéről készült beszámolójában Hegedűsné Blaskó Anikó aljegyző.

A programokban tervezett intézkedésként szerepel az időseket érintő szociális térkép elkészítése valamint pszichológus foglalkoztatása. A szociális programok, hosszú távú célként idősotthon létrehozását is tartalmazzák, a tartós bentlakást igénylők számára.

A szociális ellátást az önkormányzat biztosítja, melynek főbb területei a pénzbeli és természetbeni, valamint a személyes gondoskodást nyújtó ellátások.

Az önkormányzat a gyermekvédelmi és szociális ellátásokról valamint a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti és szociális ellátásokról szóló helyi rendeletekben szabályozza mindazokat az ellátásokat, amelyeket a törvény kötelező feladatként határoz meg, valamint azon szociális ellátások megállapításának, folyósításának és ellenőrzésének szabályait, amelyeket a kötelező feladaton túl, saját költségvetése terhére nyújt a szociálisan rászorultak számára.

A szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni ellátásokkal kapcsolatos feladatokat a Polgármesteri Hivatal Művelődési és Szociális Irodája végzi, a személyes gondoskodást nyújtó alapellátásokat a 2013. január 1. napjától működő Martfű Város Önkormányzata Gyermekjóléti és Szociális Szolgáltató Központ biztosítja.

2014-ben a városban szociális szolgáltatást nyújtott a Kelet-magyarországi Humán Szolgáltató Központ, és az önkormányzattal kötött megállapodás alapján a Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása.

A szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások körében, az aktív korúak ellátása (foglalkoztatást helyettesítő támogatás, nyugdíj előtt állók rendszeres szociális segélye, egészségkárosodottak szociális segélye) a hátrányos munkaerő-piaci helyzetű aktív korú személyek és családjuk részére nyújtott ellátás.

2014-ben foglalkoztatást helyettesítő támogatásban 239 fő részesült. A beszámoló alapján az ellátás évek óta ugyanazt az ügyfélkört érintette, többségüknek mindössze a közfoglalkoztatás jelent némi jövedelemnövekedést, illetve visszatérést a munka világába.

Településünkön az önkormányzat lehetőséget biztosított arra, hogy a szociálisan rászoruló középiskolások vagy felsőoktatásban tanuló diákok havi támogatásként szociális ösztöndíjban részesüljenek.

A szociális alapszolgáltatásokat és szakosított ellátásokat magába foglaló személyes gondoskodás keretében az önkormányzat a szociálisan rászorultak részére, szociális alapszolgáltatásként biztosította az elmúlt évben a családsegítés, étkeztetés, házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, támogató szolgáltatás és nappali ellátás szolgáltatásokat.

2014-ben is az önkormányzati segély pénzbeli és természetbeni (Erzsébet utalvány, tűzifa, temetési költségek hozzájárulása) támogatási forma érintette a legtöbb ügyfelet (941 esetben).

Lakásfenntartási támogatást elsősorban természetbeni szociális ellátás formájában és a lakásfenntartással összefüggő azon rendszeres kiadásokhoz kellett nyújtani, amelyek megfizetésének elmaradása a kérelmező lakhatását a legnagyobb mértékben veszélyeztette.

Az alanyi jogú ápolási díjjal kapcsolatos ügyek 2013 januárjától a járási hivatalnál intézhetőek. Az elmúlt évben az önkormányzat méltányossági ápolási díjat 25 fő részére folyósított.

Az adósságkezelési szolgáltatás a szociálisan rászorult személyek részére nyújtott, lakhatást segítő ellátás volt, annak a családnak vagy személynek, akinek az adóssága meghaladta az ötvenezer forintot, és akinek legalább hat havi fennálló tartozása volt. 2014 decemberében az adósságkezelési támogatásra jogosultak száma 29 fő volt.

Az egyes szociális ellátások pénzbeli fedezetét részben a központi költségvetés biztosította, részben pedig az önkormányzat költségvetése.

Az említett támogatási formák közül többre vonatkozóan változás következett be 2015-ben. Az aktív korúak ellátása, az alanyi jogon járó közgyógyellátás a Szolnoki Járási Hivatal hatáskörébe került át, a méltányossági közgyógyellátás, a lakásfenntartási támogatás, az ápolási díj, valamint az adósságkezelési szolgáltatás pedig megszűnt.

* * *

A Gyermekjóléti és Szociális Szolgáltató Központ által biztosított szolgáltatásokat a lakosság bizalommal fogadja. Az intézmény munkatársai feladataikat odaadással, lelkiismeretes emberi odafordulással végzik – állapítja meg a szolgáltató központ a szociális alapszolgáltatások terén végzett, elmúlt évi tevékenységét értékelő beszámoló, és erősítette meg a képviselő-testület.

A segítő szakember eszköze elsősorban saját maga, személyisége, segítő odafordulása és szakmai kompetenciája. Az ezen a területen dolgozók egyre több speciális esettel, egyedi élethelyzettel találják szembe magukat. Az eredményesség és egyáltalán a segítségnyújtás sikere sok esetben múlik a megfelelő helyzetfelismerésen, a problémamegoldás eszköztárának meglétén, a kapcsolatrendszerek ismeretén, magán a szakmai tudáson.

A Martfű Város Önkormányzata Gyermekjóléti és Szociális Szolgáltató Központ célja a szolgáltatásokat igénybe vevő, ellátásra, gondozásra szoruló emberek szükségleteihez igazodó segítségnyújtás biztosítása.

Szolgáltatásaik közül térítésmentesen vehető igénybe a családsegítés és az idősek nappali ellátása, térítés ellenében az étkeztetés és a házi segítségnyújtás. A térítésköteles szolgáltatások esetében, rászorultság esetén, méltányosságból, csökkentett térítési díj, illetve térítésmentes igénybevétel is megállapítható.

Az intézmény szolgáltatásai minimum foglalkoztatotti létszámmal működnek. A szociális terület feladatellátásának átszervezésével, új feladatok megjelenésével egyelőre nem látható, mennyire elégséges a jelenlegi létszám.

2014-ben is fontos szolgáltatása volt az intézménynek a pszichológiai tanácsadás biztosítása, amit, az alacsony óraszám miatt, a gyermekek és a gyermekes családok számára tettek elsődlegessé.

Az intézmény szociális feladatellátáshoz tartozó tevékenységi körébe tartoznak a szociális étkeztetés és a házi segítségnyújtás igénybevételéhez kapcsolódó számfejtési és számlázási feladatok is.

2014-ben, a gyermekétkeztetés mellett, a szociális étkeztetést 193 személy vette igénybe. Közülük 24 fő részesült 25-100%-os, az Egészségügyi, Foglalkoztatási és Szociális Bizottság által megállapított méltányossági kedvezményben.

A házi segítségnyújtás ellátást az elmúlt évben 30 fő vette igénybe, közülük 8 fő kedvezményes térítési díjáról döntött az önkormányzati bizottság.

A családsegítő szolgáltatás az életvezetési problémákkal, szociális gondokkal küzdő emberek ellátására helyezi a hangsúlyt. A családok segítése érdekében veszélyeztetettséget és krízishelyzetet észlelő jelzőrendszer működik. Az intézményektől, szervezetektől és magánszemélyektől kapott jelzés alapján a családsegítő szolgálat feltérképezi az ellátási területen élő szociális és mentálhigiénés problémákkal küzdő családok, személyek körét, és személyesen felkeresve tájékoztatja őket a családsegítés céljáról, tartalmáról.

Gonda Lajosné intézményvezető beszámolójából azt is megtudtuk, hogy már nem csak a legalacsonyabb iskolai végzettséggel rendelkező lakosok keresik fel a családsegítő szolgálatot, egyre magasabb a középfokú végzettségűek aránya.

Legjellemzőbb probléma a településen az ügyintézéshez való segítségkérés mellett az anyagi jellegű gond, magával hozva a lelki-mentális egyensúly felborulását is. Magas számban tapasztalható a munkanélküliség, és az ezzel szorosan összefüggő elszegényedés.

  Vannak klienseik, családok, akiknek problémái – lakhatási, életvezetési, megélhetési nehézségek – évek óta elhúzódnak, alig változnak vagy megoldatlanok. Nem feltétlenül a számlák kifizetése, hanem az alapmegélhetés biztosítása az elsődleges nagyon sok család esetében.

Az intézmény szociális alapszolgáltatás keretében legalább napi egyszeri meleg étkeztetést biztosít azon személyek részére, akik szociálisan rászorultak, és akik önmaguk, illetve eltartottaik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani azt, és a helyi önkormányzati rendeletben szabályozottak alapján rászorulónak tekinthetők. A szociális étkeztetés keretében településünkön a napi egyszeri meleg ebéd a hét minden napjára igényelhető.

A házi segítségnyújtás az ellátást igénybe vevő önálló életvitelének fenntartását – szükségleteinek megfelelően – lakásán, lakókörnyezetében biztosítja. Ezt a szolgáltatást elsősorban az idősebb korosztály, az egyedül élők vagy egészségi okok miatt rászorulók veszik igénybe. Az ellátottak száma fokozatosan emelkedik.

A házi segítségnyújtás keretében biztosítani kel az alapvető gondozási, ápolási feladatok elvégzését, az önálló életvitel fenntartásában, az ellátott és lakókörnyezete higiéniás körülményeinek megtartásában való közreműködést, a veszélyhelyzetek kialakulásának megelőzésében, azok elhárításában való segítségnyújtást.

Az idősek nappali ellátása, Idősek Klubja 2013-ban létesült, új szolgáltatási forma, amely 15 férőhellyel működik, a napközbeni tartózkodás, a társas kapcsolatok valamint az alapvető higiéniai szükségletek kielégítésének biztosítására.

Gonda Lajosné szakmai beszámolójában arra is kitért, hogy a szociális területet napjainkban nagy átalakítások mozgatják. Az elhivatott működtetés, az elesettekért való tenni akarás még hatványozottabban kell, hogy jelen legyen településünkön. A pénzbeli támogatások csökkenésével hangsúlyosabb szerepet kell, hogy kapjon a személyes gondoskodás biztosítása, ugyanakkor a forráselvonások miatt ez további terhet jelent a fenntartó önkormányzatnak. Egyre újabb megküzdési stratégiákra, változó módszerekre van szükség a megfelelő empátia és humánum mellett.

Ez alkalommal a Civil Kerekasztalhoz tartozó egyesületek szociális területen végzett tevékenységét értékelő beszámoló is segítette a képviselő-testületet e fontos terület működésének áttekintésében, az Egészségügyi, Foglalkoztatási és Szociális Bizottság kezdeményezésére.

A véleményező civilszervezetek jelzése szerint sokan nem ismerik a város szociális támogatási lehetőségeit. Egy egyszerű, a jogosultságot az egy főre eső jövedelem vonatkozásában számszerűsített formában tartalmazó tájékoztatót a rendelkezésükre bocsátva, továbbítanák az információkat a szervezetek tagságához.

Az időskorú, nyugdíjas réteg, különösen az egyedül élők, a pénzügyi támogatásokon túl, a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, valamint a házi segítségnyújtás lehetőségei iránt érdeklődnek.

Vinczéné Balogh Magdolna, a Civil Kerekasztal vezetője a szakirányú végzettségű vagy az egészségügyben jártas, vagy csak az idősek problémájára nyitott magánemberek civilszervezetbe tömörülését is szorgalmazta.

A Civil Kerekasztal vezetője kiemelte a Máltai Szeretetszolgálat Martfűi Csoportja tevékenységének fontosságát. A tőlük segítséget kérők körében magas azoknak a száma, akik a szolgálat támogatása nélkül teljesen ellehetetlenülnének. A szeretetszolgálat a városban való jelenlétével jelentős terhet vesz le az önkormányzatról valamint a Gyermekjóléti és Szociális Szolgáltató Központról.

– Az állam egyre inkább kivonul a szociális finanszírozásból, miközben a lakosság helyzete folyamatosan romlik, akár katasztrofálissá is válhat – hangsúlyozta a képviselő-testületi ülésen dr. Despotov Svetozar, az Egészségügyi, Foglalkoztatási és Szociális Bizottság ülésén elhangzottakat összegezve. – Az ellátás egy része a járásokhoz került, amivel a folyamat egyre személytelenebbé válik, sokszor papírok alapján születik meg egy-egy döntés. Emellett, az állam kivonulása a szociális ellátásokból az önkormányzatok számára plusz anyagi terhet jelent.

A szakbizottság álláspontját erősítve, Gonda Istvánné alpolgármester is a megfelelő intézmény- és ellátási rendszer fontosságát emelte ki. Szerinte most egy jól működő intézményrendszer felbontása zajlik, miközben fontos lenne a jelenlegi struktúra működő elemeinek megtartása.

A képviselő-testületi ülésen az is elhangzott, hogy az elmúlt időszakban számos probléma merült fel az étkezési térítési díjakra vonatkozó számlákkal, számlakivonatokkal kapcsolatban. 

– A Gyermekjóléti és Szociális Szolgáltató Központ feltérképezte a hiányosságokat, amelyeket korrigáltak. Jelenleg megfelelnek minden törvényi előírásnak, informatívabb lett a számla, ami az aktuális egyenleget is tartalmazza – tájékoztatott Gonda Lajosné. Az intézmény vezetője arról a tapasztalatáról is beszélt, hogy sokan, akik valójában be tudnák fizetni az étkezési díjat, mégsem teszik.

Sarkalatos pont a szolgáltató központ tevékenységében, hogy a szociális és gyermekjóléti terület milyen módon fér meg és működik együtt a konyha üzemeltetésével. A jogszabályi változások egyre nagyobb elvárást támasztanak az intézménnyel szemben ezen a téren is.

– Az új szociális támogatási rendszerben az önkormányzat települési támogatásként segíthet. A szociális segélyezést azonban Martfű esetében az állam nem támogatja – emelte ki dr. Papp Antal, hozzátéve, hogy az erre a célra ebben az évben elkülönített 39 millió forint jelenleg elegendő, de nem biztos, hogy minden évben ekkora összeget fordíthat az önkormányzat szociális támogatásokra, mert ezzel kevesebb marad pl. a tervezett beruházások megvalósítására.

A települési segélyezés pénzügyi vonatkozásait a Pénzügyi, Ügyrendi és Városfejlesztési Bizottság is vizsgálta. Dr. Urbán-Szabó Béla bizottságvezető tájékoztatása alapján a pénzbeli ellátások tekintetében a szociális kiadások időarányosnak tekinthetők. Ezen belül közel 50-50%-os az állami támogatásból származó finanszírozás és az önkormányzati. 2015. első félévében 643 megállapított jogosulti kérelem volt, amihez képest 44 elutasítás történt.

A szociális átalakulás tovább folytatódik a házi segítségnyújtás terén is. – A megváltozott minősítő rendszer miatt egyre kevesebben jogosultak erre az ellátásra – hangsúlyozta városunk polgármestere. Elmondása szerint a házi segítségnyújtást Martfűn jelentősen befolyásolta a más szolgáltatótól átkerült 80-90 ellátott átvétele. Bekapcsolódna a házi segítségnyújtásba a Református Egyház, amelyhez az önkormányzat minden segítséget megad.

Az önkormányzat tervei között továbbra is kiemelt szerepet kap az idősek otthonának létesítésére vonatkozó elképzelés. A város ez irányú tervei azonban miniszteri szinten nem kaptak támogatást, azzal, hogy országosan 2000 üres férőhelyet tartanak nyilván. Más úton elindulva, a Szolnoki Kistérség abban az esetben tudna ellátotti létszámkeretet biztosítani Martfű számára, ha a város ehhez telephelyet alakít ki. A telephelyként működő idősek otthona létesítéséhez azonban 300 milliós nagyságrendű beruházásra volna szükség.

Herbály Jánosné

Minden jog fenntartva © 2011-2021 Martfű Város