Ugrás a fő tartalomhoz Ugrás az elérhetőséghez

Civil élet városunkban

A Martfűn működő civilszervezetek tevékenységét, a közösségekkel való kapcsolattartást és működésük elősegítését a 2015. november 26-i ülésén értékelte a képviselő-testület. A civilszervezetek, bejegyzett egyesületek, alapítványok – kivéve a sportcélú egyesületeket és a Polgárőr Egyesületet -, valamint a Művelődési Központ kereteiben működő klubok, szakkörök tevékenységéről készült tájékoztatót Vinczéné Balogh Magdolna, a Civil Kerekasztal vezetője készítette.

Martfűn 5 nem sportcélú, 15 sportcélú bejegyzett egyesület és 5 alapítvány működik, míg a Művelődési Központ égisze alatt 12 klub, kör, csoport tevékenykedik folyamatosan, illetve további 8-10 közösség időszakosan.

A civilszervezetek működésük, céljaik terén felölelik a város szinte egész életét. A tájékoztató alapján egyes egyesületek munkájukkal közvetlenül a városért működnek, alakulásukkor is ezt tűzve ki célul. Ilyen a Martfűi Polgárőr Egyesület, amely a rendőrséggel karöltve a várost, annak polgárait és azok értékeit védi, a Martfűi Városszépítő Egyesület, a város esztétikai képének fokozatos javítását, szépítését, a környezetünk óvására, védelmére nevelését tűzve ki célul. A beszámoló ide sorolta a Martfű Városi Szabadidős Kört is, amely a lakosság, főként a fiatalok szabadidejének értelmes és hasznos eltöltésére szerveződött.

A beszámoló szerint az egyesületek másik csoportját az a cél vezérli, hogy az itt élők, tagjaik minél jobban érezzék magukat, a dolgos évek után is aktívan, önmagukért és társaikért tevékenykedjenek, illetve kivegyék részüket a város életéből. Ide tartoznak a nyugdíjas egyesületek, a Martfűi Városi Nyugdíjas Egyesület és a Martfűi Kossuth úti Nyugdíjasklub. Tevékenységükbe, a tagok korából adódóan, az egészségmegőrzés is beletartozik.

Az egészség megőrzése az elsődleges a Jóreménység Klub Egyesület és a Martfűi Mozgássérültek Egyesülete tevékenységében is, mentálisan segítve beteg vagy betegségen átesett tagjaikat.

Szintén a segítségre, elsősorban a nehéz anyagi helyzetben lévő lakosok megsegítésére alakult a Máltai Szeretetszolgálat Egyesület Martfűi Csoportja, az önkormányzat Gyermekjóléti és Szociális Szolgáltató Központja mellett ruhaneműkkel, élelemmel, bútorokkal, háztartási felszerelésekkel támogatva a nehéz helyzetben lévő családokat, egyedülállókat.

A Civil Kerekasztal vezetője külön csoportba sorolta azokat a civilszervezeteket, amelyek „első ránézésre” saját érdeklődési körüket emelték egyesületi rangra, azaz hobbijukat űzik. Ez azonban ennél összetettebb, hiszen az ilyen csoportok tajgai, azon túl, hogy magánemberkén kiegyensúlyozottabbak, nyitottabbak, érdeklődőbbek, a város értékes polgárai, rendezvényeikkel, versenyeikkel Martfű jó hírét erősítik.

A beszámoló ide sorolta a Tisza Cipőgyár Horgászegyesületet és a Martfűi Termál Horgászegyesületet, amelyek komoly érdeme a horgászaton túl a természetvédelem, a környezet rendben tartása, a fiatalok, a gyerekek nevelése, tanítása.

Martfűi R-15 Postagalamb Egyesület egyedi hobbijával ér el olyan eredményeket, amelyek településünk hírnevét öregbítik.

A város egyik jelképévé válik lassan a Martfűi Napraforgók Foltvarró Egyesület, alkotásaik sorozatosan országos elismerésben részesülnek.

Kárpát-medencei Magyarság Művelődési Kör azokat a vidékeket járja be, ahol magyarok éltek, élnek. Látogatásaik egy-egy testvérvároshoz vagy más partner településhez is kapcsolódnak, elvíve Martfű értékeinek hírét.

Martfűi Gasztronómiai Egyesület főzőversenyeken képviseli városunkat.

Martfűi Ifjúsági Csoport, helyi fiatalokból nemrég alakult, megteremtve a formát arra, hogy ötleteik, elképzeléseik támogatással, de saját kivitelezésben megvalósulhassanak. A beszámoló szerint ebben, a lehetőségekhez mérten segíteni kell őket.

 A sportcélú egyesületek közül a legösszetettebb a Martfű Városi Sportegyesület 14 szakosztályával, 228 támogatásban részesülő tagjával széles spektrumot ölel fel: sakkozók, teniszezők, női kézilabdások, hagyományőrző íjászok, erőemelők, természetbarátok, lövészek stb. tartoznak a sportegyesületbe.

Ha sport és Martfű, az egyenlő a triatlonnal – fogalmazott Vinczéné Magdika. A Martfűi Úszó és Triatlon Klubban sportoló fiatalok sok szép eredménnyel dicsekedhetnek.

Victory Martfűi Kyokushin Karate Klub országos szinten évek óta a legeredményesebb saját sportágában.

Kiemelt szerepe van városunk sportéletében az utóbbi évek sok viharán átesett Martfűi Labdarúgó Sportegyesületnek és a nemrég újjáalakult Férfi Kézilabda Egyesületnek.

Martfűi József Attila Általános Iskola Diák Sportegyesülete jelentősége és felelőssége is hatalmas, a jövő generációinak egészsége rajtuk is múlik.

Az alapítvány civilszervezeti formát elsősorban azok a magánemberek választották, akik a gyermekek szellemi-, testi fejlődése érdekében szándékoztak többet tenni.

Portyázó Porontyok Alapítvány az óvodáskorúakért alakult, a Tehetséges Tanulókért Alapítvány és a Boldog Gyermekekért Alapítvány az általános iskolás korosztályért, míg a Martfűi Középiskoláért Alapítvány a 14-19 éves korosztályt hivatott segíteni.

Városunk református templomának építésére, berendezésének bővítésére alakult a Reménység Alapítvány.

A beszámoló külön fejezetben foglalkozik a Művelődési Központ és Könyvtár keretei között tevékenykedő civil szervezetekkel. A klubok, szakkörök tevékenysége színes, szerteágazó, minden korosztályt felölelő.

A civil szervezetek nemcsak tevékenységükben, céljaikban sokrétűek. Gazdálkodásuk, anyagi forrásaik egymástól eltérőek, másként szerzik meg és osztják el a rendelkezésükre álló anyagiakat.

Az egyesületek, alapítványok önálló jogi személyek, gazdálkodásukról csak az Országos Bírósági Hivatalnak kötelesek beszámolni.

Az egyesületek tagsága általában az alapszabályukban rögzített mennyiségű tagdíjat fizet. Ennek a felhasználása különböző: vannak, akik működési költségre (irodaszer, posta, honlap fenntartás, külső szervezeteknél tagdíj, stb.) használják fel, míg van olyan egyesület, amely közös összejövetelekre, társegyesületek meghívására fordítja ezt az összeget. Másik bevételi forrásuk a személyi jövedelemadó 1%-a, ami az adott egyesülettől függ, hogy mire használja fel.

Sok egyesület veszi igénybe évről-évre a lehetőséget, hogy különböző célokra pályázhat az önkormányzattól. Ebben az esetben is a sokszínűség jellemző, a támogatások felhasználása igen változatos: működési költség, kiránduláshoz buszköltség, fellépő ruha készíttetés, rendezvényszervezés, egészségügyi szűrések költsége, stb. Ezek a pályázatok minden részletükben a helyi önkormányzati rendeletnek megfelelőek.

Külső pályázati összeg a Jóreménység Egyesület tavalyi évi sikeres NEA pályázata, vagy az évek során több egyesületet érintő Heineken támogatás pályáztatása, de ide sorolandó a Városszépítő Egyesület MOL Zöldövezet pályázata, vagy a legutóbbi Heineken Arany Fácán Sörfesztiválé. Ezek a pályázatok minden esetben célorientáltak, szigorú elszámolásúak, a város lakosságát szolgálják. Az ügyet viszi előre esetenként az, ha az önerő egy részét az önkormányzat magára vállalja.

Számos támogató (cégek, magánemberek) egy-egy jelentősebb egyesületi rendezvény megvalósításához járul hozzá, elsősorban a tombola ajándékokhoz.

Az alapítványok hasonló bevételi forrásokkal számolhatnak, kivéve a tagdíj, ami náluk nincs.

* * *

A Martfű Városi Művelődési Központ és Könyvtár művészeti közösségei, az intézményben működő klubok, szakkörök tevékenységét, a civilszervezetről szóló beszámoló részeként, Asztalos Árpádné intézményvezető összegezte.

A művelődési intézmény egyik legfontosabb szakmai munkája a művészeti csoportok, klubok, szakkörök működésének segítése, fejlesztése. Különösen fontos ez napjainkban, amikor az élet- és munkakörülmények nehezedése, a fiatalok iskolai leterheltségének növekedése, a szabadidő jelentős csökkenése mind arra hatnak, hogy egyre kevesebb idő jut az amatőr művészeti tevékenységekre, az ismeretszerző szakköri munkákra, klubok működésére. Mindezek fontos tényezői a város életének, jelentős, meghatározó elemei az életminőségnek, egy település értékeinek.

A Művelődési Központ közösségeinek egy része már jelentős szakmai múlttal rendelkezik, tükrözve a hagyományt, más részük pedig napjainkban alakult az új igényekre alapozva.

Az intézmény csoportjai nem bejegyzett civil szervezetek. A művészeti közösségek minőségi szakmai munkáját a Művelődési Központon keresztül rendszeresen támogatja az önkormányzat (szakmai vezető díjazása, szakmai bemutatkozás költségeihez történő hozzájárulás). A többi közösség eseti kérelem útján kaphat munkájához önkormányzati támogatást.

Az intézmény pályázatokkal, kulturális egyesület létrehozásával, további anyagi források bevonásával tervezi támogatni a művészeti közösségek és a kis létszámú csoportok működését.

Martfű Városi Nőikar életében jelentős szerepet tölt be zenekultúránk ápolása, a kórusmozgalom népszerűsítése és megszerettetése. Az elmúlt évek során sok hazai és külföldi szereplésen vett részt a kórus, több arany fokozatú és fesztiváldíjas minősítést ért el. Gyakran szerepelnek városi ünnepségeken, kiállítások megnyitóján, jótékonysági, egyházi- és állami rendezvényeken.

A Martfű Néptánc Együttes az intézmény legnagyobb múltra és hagyományokra visszatekintő együttese, általuk számtalan fiatal és több generáció ismerte meg néptánc kultúránkat és tanulta meg a magyarság táncait, népi hagyományait.

A martfűi Modem Táncműhely kereteiben a növendékek a klasszikus balett alapjaitól kezdve a jazz- és a modern színpadi tánc számos elemét tanulják meg. A táncműhely keretében sok fiatal tanulta és tanulja meg a szép és harmonikus mozgást és a különböző táncstílusokat.

Értékes alkotóközösség, egy lassan letűnőben lévő hagyomány és kultúra kiváló ápolói és reprezentánsai a Díszítőművészeti Kör tagjai. Gyönyörű munkáik településünk kincsei, helyi értékei, melyeket kiállításokon, bemutatókon népszerűsít az intézmény.

Martfűi Napraforgók Foltvarró Egyesület talán városunk egyik legismertebb alkotóközössége, sokan szeretik és csodálják szebbnél szebb textil kompozícióikat. A közösség 2013-ban egyesületté alakult, növelve ezzel működésük fejlesztésének lehetőségeit. A foltvarró egyesület számos kiállítás és szakmai varrónap résztvevője, szervezője.

A szakkörök, klubok körében a Városi Könyvtárban működő közösségek a Rejtvényfejtők Klubja, a Lapozó Olvasókör, a Danolda, ahol együtt énekelnek a mamákkal, babákkal, és a Mesélde, az olvasóvá nevelés és a mese csodálatos erejének megismertetésével, átadásával.

A Művelődési Központ további közösségei a Dalma Dance Club vonzó a gyermekek, fiatalok körében, színvonalas produkcióikat szereti a martfűi közönség, és kiváló eredményeket érnek el országos és megyei versenyeken.

Az intézmény helyet biztosít önálló szervezésű klubok programjaihoz, együttműködve velük, segítve munkájukat szervezésben, tájékoztatásban, az induló csoportok reklámozásában.

Testi-lelki kikapcsolódásra és feltöltődésre kínálnak lehetőséget a Hatha Jóga, Baba-Mama Jóga, Lélektánc, Zengó, Társastánc Klub, Martfűi Boldogság Klub, Baba-Mama Klub a védőnői szolgálat vezetésével és a városi sakk szakosztály.

A Művelődési Központ komoly stratégiai feladata a civil közösségekkel való együttműködés, munkájuk kiemelt eleme a közösségfejlesztés, a civil együttműködés erősítése. Segítik a civil közösségeket abban, hogy sikerrel generálják a városlakók közéletbe történő bekapcsolását, vagy az egyéni életvezetésben tudjanak segítséget nyújtani, hozzájárulva a hátrányos helyzetű rétegek társadalmi integrációjához.

– Fontos, hogy a mai szabadidőt nélkülöző világban ösztönözzük, segítsük az alkotás és a művelődés lehetőségét a közösség segítő erejével. A rendszeres kapcsolattartás, infrastrukturális és szakmai támogatás, képzések erősítik a civil életet városunkban – hangsúlyozta a beszámolóban Asztalos Árpádné. – Példaértékű volt az elmúlt években az az elhatározás, amely tapasztalható volt a civil közösségek egyesületté történő bejegyzése során, alkalmazkodva az aktuális jogszabályokhoz és magasabb szintre emelve a közösségért történő munkát. Nem volt könnyű feladat részükre, de önkormányzati segítséggel /ingyenes jogi és gazdasági szakmai munka/ sikerült elindulni egy új úton.

A Civil Kerekasztal az elmúlt évben is folytatta szervezetfejlesztő munkáját, több előadás és szakmai képzés is segítette a civil vezetők és közösségeik kompetenciájának fejlesztését.

 A Művelődési Központ teljes összhangban dolgozott az elmúlt években is a civil közösségekkel, megfelelő alapot teremtve a közösségteremtésnek és a városi kulturális munkának.

Elismeréssel szólt a civilszervezetek munkájáról a képviselő-testületi ülésen dr. Papp Antal polgármester. Arról is beszélt, hogy az önkormányzati támogatás kis része annak, amit ezek a közösségek elvégeznek, többet érdemelnének, a lehetőségek azonban kötöttek – utalt az önkormányzati támogatásokra vonatkozó szigorú jogi szabályozásra. Azt is megtudtuk, hogy az önkormányzat Civil Kerekasztal működtetésére nem köteles, de így jóval hatékonyabb a közösségekkel való kapcsolattartás.

– Ma már az önkormányzatok többségénél nem jellemző a civilszervezetek természetbeni támogatása, mint pl. a hely biztosítása az összejöveteleikhez a Művelődési Központban. Ebből a szempontból mindenképpen kivételes az, ami Martfűn történik – hangsúlyozta dr. Urbán-Szabó Béla.

– Jó volt látni, hogy milyen széles palettán jelennek meg ezek a csoportok – értékelte a beszámolóban leírtakat Vass Éva. Önkormányzati képviselőként civil nap szervezésére tett javaslatot, amire évente, nyáron kerülhetne sor.

– Egy város akkor tud fejlődni igazán, ha ehhez komoly civilszerveződés kapcsolódik – hangsúlyozta Gonda Istvánné. Annak a reményének is hangot adott, hogy egyre több fiatalt tudnak bekapcsolni a meglévő szervezetekbe, és új közösségeket is alakítanak.

Herbály Jánosné

Minden jog fenntartva © 2011-2021 Martfű Város