„Mintát mutatnak városunk felnövekvő generációinak” – Díjak, elismerések martfűi pedagógusoknak

Pedagógusnap alkalmából 2017. június 2-án ünnepélyes megemlékezésen köszöntötték Martfű elöljárói városunk pedagógusait, óvodapedagógusait, tanítóit, tanárait, tiszteletüket díjak, elismerések átadásával is kifejezve e hivatás élenjáró martfűi képviselőinek.

„Viselj gondot magadra és a nyájra, melyben a szentlélek vigyázóvá tett.” – idézte a Szentírásból Kupai-Szabó Kornél református lelkész. Az Oktatási, Művelődési, Sport, Civil- és Egyházi Kapcsolatok Bizottságának tagja ünnepi gondolatai között hangsúlyozta: „Tanítóként nekünk kell felmutatni a gyermekeknek azokat az értékeket, amelyek segítenek nekik a mindennapi életben való eligazodásban. Mi vagyunk azok, akik iránytűt és vezérfonalat adhatunk a kezükbe, mellyel tájékozódhatnak, s mely által jó irányba mehetnek.  Mi vagyunk azok, akik az oktatási, nevelési intézményrendszereink külső, sokszor sarkos kereteit használható tartalommal tölthetjük meg.”  

Megköszönve a pedagógusok kiváló munkáját, Martfű Város Képviselő Testülete Martfű Város Pedagógiai és Nevelési Díjakat adományozott e jeles ünnepen, melyeket dr. Papp Antal polgármester és Rágyanszky István, az Oktatási, Művelődési, Sport, Civil- és Egyházi Kapcsolatok Bizottságának vezetője nyújtott át.

2017-ben posztumusz Martfű Város Pedagógiai és Nevelési Díjában részesült BOROS KRISZTINA pedagógus, hivatását kiemelkedően végző pedagógusi munkája, az oktatás-nevelés területén kifejtett példaértékű tevékenysége elismeréséül, kifejezve a város lakosságának tiszteletét és megbecsülését. A díjat édesapja, Boros Gábor vette át.

„Egy díjátadás mindig öröm és boldogság az egyén és a közösség számára, most mégis fáj a szívünk és hasogat a lelkünk, hogy azt a sok szépet és jót csak most és így tudjuk megköszönni.

Valami áradt belőle, ami nem tanulható, nem erőszakolható ki, nem függ az ember külső megjelenésétől, hangerejétől, hatalmától, hanem az egyéniségében rejlik.

Őszintén tisztelték, és ami a lényeg szerették a gyerekek, a szülők, a pedagógustársak egyaránt. Megmagyarázhatatlan nyugalom, csendes derű vette körül, a közelében biztonságban érezhette magát az ember. Igazságosság és minden ember felé egyaránt megnyilvánuló segítőkészség jellemezte. Véleményét soha nem erőszakolta másokra. Észrevételei, tanácsai mögött nagy szakmai tudás és emberi bölcsesség húzódott - ezért volt hiteles minden megnyilvánulása.

Halk beszéde, egyenes tartása, folyton nevető szemei kapaszkodó volt a számunkra. Semmi, az égvilágon semmi nem volt, amiben ne segített volna, sokszor kérés nélkül. Sőt. Kérni se hagyott, észrevette, megérezte, ha kellett. Mindig új és új célokat tűzött ki, semmi elől nem hátrált.

Mennyi mesejáték, díszlet, keringő, tábori program, pályázat, diáknap, ami hozzá kötődik? Kirándulás a gyerekeknek, jutalomkönyvek kiválasztása, ki minek örülne? Fel sem sorolható, mi mindenben volt benne a keze. Inkább azt tudjuk elmondani, hogy semmi nem történt nélküle.

A legfontosabbak a gyerekek voltak a számára. Mindig és örökké.

Példamutató oktató-nevelő munkájával a tantestület és a diákok által tisztelt és szeretett tanáregyéniséggé vált. Szakmai igényességéből, sokoldalúságából fakadóan a nevelő-oktató munka bármely területén megállta a helyét. Ezt mi sem bizonyítja jobban, mint hogy pedagógiai, intézmény-vezetői feladatai mellett a Tehetséges Tanulókért Alapítvány kuratóriumának elnökeként is tevékenykedett, az ő nevéhez fűződik a 8. osztályosok keringő táncának teljes körű koordinálása, aktívan nyújtott segítséget a karácsonyi mesejáték színrevitelében, és nagy állatbarátként aktívan részt vett a martfűi Állatvédőrség munkájában is.

Osztályfőnökként aggódó türelemmel nevelte diákjait, szeretettel törődött velük, figyelemmel kísérte őket iskolán kívül is.

Boros Krisztina a nagybetűs ember volt. Szívünkben örökké velünk él!”

* * *

Martfű Város Pedagógiai és Nevelési Díjában részesült, több éves kiváló óvodapedagógiai munkájáért, OLASZNÉ KISS ÁGNES óvónő.

„Olaszné Kiss Ágnes 33 éve dolgozik óvodapedagógusként, 1985 óta a martfűi óvodákban. A Kossuth úti Tagóvodában 2009 óta tagóvoda-vezetői feladatokat is ellát.

Az általános iskola elvégzése után Tiszaföldváron az óvónői szakközépiskolában érettségizett, majd 1990-ben a szarvasi Óvónőképző Főiskolán szerzett óvónői oklevelet.

Egy fiatal nevelőközösség tagjaként folyamatos önképzéssel igyekezett megfelelni az elvárásoknak, kivette részét a szakmai és közösségi feladatokból egyaránt. Innovatív személyisége végigkísérte óvodapedagógusi munkáját.

2004-től tagja volt az Intézményi Minőségirányítási Program csoportjának, mely az intézmények minőségirányításának, teljesítmény értékelésének a kidolgozására irányult. A Teljesítményértékelési rendszert a minisztérium „Jó gyakorlatnak” minősítette. 2009-ben pályázati program keretében került sor a „Kompetencia alapú óvodai programcsomag” bevezetésére, melynek bevezető óvodapedagógusa volt.

 Az ő irányításával dolgozták ki a Kossuth úti Tagóvoda „Színes Világ” innovációját.

Szakmai életútjának meghatározó eseménye volt, hogy 2009 szeptemberétől a Játékvár Óvoda és Bölcsőde Kossuth úti Tagóvodájának vezetésére kapott megbízást.

Óvónői munkája mellett feladata kiegészült az óvoda működésének, szakmai munkájának megszervezésével, az óvodapedagógusok továbbképzésének, szakmai fejlődésének segítésével. Kollégái támogatásával, segítségével kiteljesedett új munkakörében.

Ismereteinek, tudásának folyamatos gazdagítása érdekében továbbképzésen, konferenciákon, fórumokon vett részt, az ott szerzett ismereteket legjobb tudása szerint átadta munkatársainak, beépítette a mindennapi pedagógiai munkájába.

Munkájának szakszerű ellátása érdekében 2015-ben eredményes Közoktatási Vezető szakvizsgát tett, továbbá óvodájában segíti a minősítési, tanfelügyeleti eljárások megvalósítását, és feladatot vállalt a Belső Önértékelési Csoport munkájában is.

A megszerzett kompetenciáit az intézmény Pedagógiai Programjának átdolgozásában, Minőségfejlesztési Programjának kidolgozásában és megvalósításában is kamatoztatta. Irányító szerepet töltött be az intézmény nevelőmunkáját meghatározó dokumentumok módosításában, kidolgozásában. Ő készítette az intézmény Egészségfejlesztési Programját.

Az óvodába és bölcsődébe járó gyermekek nevelését támogató Portyázó Porontyok Alapítvány kuratóriumi tagja, ő bonyolítja az alapítvány adminisztratív ügyeit.

Ági nénit a gyermekek feltétlen szeretete, tisztelete jellemzi.  Pedagógiai optimizmusa, empátiás készsége, a gyermekek szeretete példa kollégái és a szülők számára.

Pedagógiai hitvallása, hogy a kicsik biztonságban, harmonikus, családi légkörben töltsék mindennapjaikat az óvodában. Biztosítja számukra az önfeledt játék, a felfedezés, a társas együttlét örömét, a gyerekek számára példát mutat egymás és a felnőttek tiszteletére.

Nagyon fontos számára, hogy jó együttműködést alakítson ki a szülőkkel is, amely az együttnevelés szempontjából elengedhetetlen.

Munkatársaival, az intézmény összes dolgozójával jó kapcsolatot tart fenn, bekapcsolódik a városi rendezvények szervezésébe, lebonyolításába.

Családi életében is a szeretetteljes gondoskodás jellemzi, gyermekei az általa képviselt értékeknek megfelelő életet élik.

Olaszné Kiss Ágnes emberi magatartása, példamutató nevelői, vezetői tevékenysége, humánus személyisége, kiváló szakmai tudása, az általa képviselt értékek, példa az itt élők számára.

Munkájához további sok sikert kívánunk!”

* * *

Martfű Város Pedagógiai és Nevelési Díjában részesült, több éves kiváló pedagógiai munkájáért, FEHÉRVÁRINÉ NAGY JUDIT.

Fehérváriné Nagy Judit tanárnő 40 éven át, egy egész tanári pályát átölelően végzett pedagógiai és sportmunkát. Élete a sport, az egészség, a prevenció, a diákok segítése, vezetése. Tanári sport tevékenysége egész életén át Martfűhöz kötötte, köti ma is.

Az általános iskolai tanulmányait Rákócziújfaluban és Martfűn végezte, már ekkor elkötelezetté vált a sport és a testedzés iránt.

Középiskolai tanulmányait Tiszaföldváron, majd Szolnokon a Varga Katalin Gimnáziumban végezte, ahol egyre célirányosabban fordult a sport és a pedagógia felé, tanárnak készült.

Érettségi után az egri főiskolán biológia-testnevelés szakon diplomázott. A sport iránti elkötelezettsége még inkább megerősödött. A diploma megszerzése után visszatért Martfűre, és a Martos Flóra Általános Iskolában helyezkedett el.

Az oktatás, az iskola folyamatosan változott. Változott az iskola szerkezete, neve, de tanárnő mindvégig hű maradt Martfűhöz és az iskolához.

Kiváló pedagógiai érzékkel vállalt és kapott egyre több feladatot az iskolai életben a tanítás mellett; hosszú éveken keresztül osztályfőnöki tevékenységet végzett, táboroztatott és a diákok közösségi életét is szervezte, feledhetetlen élményeket szerezve diákjainak.

A diákok körében a sport szeretetét is erősítette, példát mutatott belső késztetésből is, hiszen elkötelezett és eredményes tájfutó volt.

A városi sportrendezvények oszlopos tagja volt, még most nyugdíjas tevékenysége során is aktív szervező.

A Damjanich Diák Sport Egyesület meghatározó embere volt, éveken keresztül a vezetőség tagjaként dolgozott.

Jelenleg folyamatosan önkéntes munkát végez középiskolánkban és a Városi Sportegyesület Természetjáró Szakosztályában is. A Damjanich emléktúrák fő szervezője, a programiroda koordinálója.

Középiskolánkban a hagyományosan megrendezésre kerülő egészségnapok lelkes segítője.

Az utóbbi években kiváló munkát választott magának. Látva a diákok - tanulók leterheltségét, már korábban is fontosnak tartotta az egészségmegőrzést és prevenciót, így megszerezte a gyógy testnevelői diplomáját, és ezen a területen is vállalta a diákok fejlesztését. Gyógy úszás óráira öröm járni, mert a játék, a sport, a mozgás és az egészség egyszerre ad élményt foglalkozásain.

Tanárnő mindennapjai az oktatás és nevelés tevékenységéhez kapcsolódnak: a pedagóguscsaládban, a saját gyerekek nevelésében, a középiskolás diákok fejlesztésében, a gyógy úszó általános iskolások körében.

Ha kell edzőként, ha kell munkatársként vállal szerepet az iskola életében, segíti a munkát. Az előző tanévben vehette át tanárnő a méltán megérdemelt Pedagógus Érdemrendet a 40 éves pedagógus szolgálatért. Köszönjük munkáját, jó egészséget, és sok-sok aktív évet kívánunk, szeretnénk, ha önkéntes támogatásával továbbra is körünkben lenne.

 Pedagógia díjához gratulálunk!”

Jubileumi Díszoklevelek átadásával további három örömteli esemény is okot adott az ünneplésre.

Gyémánt díszoklevelet vehetett át pedagógusi diplomája megszerzésének 60. évfordulója alkalmából MOLNÁR DEZSŐNÉ Ildi néni, nyugalmazott pedagógus.

Molnár Dezsőné 1957-ben szerezte diplomáját a Zirzen Janka Tanítóképző Főiskolán, Budapesten. 1972-től nyugdíjazásáig, 1993-ig tanított városunk általános iskolájában alsó tagozatos gyerekeket. Nyugdíjba vonulása után sem pihent, mivel még évekig óraadóként részt vett a tantestület munkájában. Pedagóguspályája alatt több száz kisgyermeket vezetett be a számok világába, tanította meg őket számolni, gondolkodni.

Arany díszoklevelet vehetett át BUDAI JÓZSEFNÉ Mara néni, általános iskolai tanítói diplomája megszerzésének 50. évfordulója alkalmából.

Budai Józsefné egész pályafutása során egyik fő célja a magyar nyelv megszerettetése volt. Diplomáját 1967-ben szerezte a Jászberényi Tanítóképző Főiskolán. Martfűre 1975-ben került az általános iskolába, ahol nyugdíjba vonulásáig magyar nyelvet, éneket és környezetismeretet tanított magas színvonalon. A tantárgyakon túl a gyerekeket emberségre, tisztességre nevelte nagy szeretettel.

Arany díszoklevelet vehetett át BOZORÁDI JÁNOS általános iskolai tanítói diplomája megszerzésének 50. évfordulója alkalmából.

Bozorádi János 1967-ben végzett a Jászberényi Felsőfokú Tanítóképző Intézetben. 1973-ban kezdett Martfűn tanítani, 1974-ben ének-zene tanári diplomát szerzett Egerben. 1990-től 2006-ig volt az iskola igazgatója. Városunk közéletében is aktív szerepet vállalt, 1979-től vezette kiválóan a Művelődési Központban működő Martfű Városi Nőikart. Pályafutásának kezdetétől tanítja az ének-zene művészetét, amelynek hosszú évtizedei alatt kezei között nevelődött, és nevelődik ki ma is, kultúrát szerető és értő martfűi közönség.

A Szolnoki Tankerületi Központ igazgatója nevében Zátrok Anett Személyügyi Osztályvezető is elismerésekkel érkezett az ünnepségre, ahol a Martfűi József Attila Általános Iskola pedagógusai közül kiemelkedő munkájukért Boros Krisztinának, Fazekas Jánosnénak és Szakál Ferencnek adta át a Szolnoki Tankerületi Központ elismerő oklevelét.

A városi megemlékezésen ünnepi műsor is köszöntötte a résztvevőket, akik, „Mert fénye-árnya terád sugárzik” címmel a martfűi Rongyszőnyeg Zenekar egyre bővülő repertoárjából összeállított koncertjét hallgathatták meg.

2017. Városi Pedagógus Ünnepén a település tiszteletteljes hagyományait követve emlékezhettünk meg Martfű pedagógusairól, akik – az Asztalos Árpádné köszöntőjében elhangzottak szerint – az egyik legszebb és legfontosabb hivatás művelői, munkájukkal, személyiségükkel mintát mutatnak városunk felnövekvő generációinak.

Az ünnepség díjátadó része teljes terjedelmében megtekinthető a városi honlapon: www.martfu.hu

Magyar Mária

Tovább a képekhez>>>

Minden jog fenntartva © 2011-2021 Martfű Város