Martfűért, az itt élő és dolgozó emberekért tevékenykednek I. rész – Martfű Városért Díjat vehettek át

2019-ben Martfű Városért Díjat vehettek át Molnár Dezső (posztumusz), a Martfűi József Attila Általános Iskola Nevelőtestülete, Kupai-Szabó Tímea és Kupai-Szabó Kornél valamint a Rigo Szerszám- és Formakészítő Kft.

Martfű Város Önkormányzata állami ünnepünk, augusztus 20-a tiszteletére minden évben elismerésben részesíti azokat a személyeket, közösségeket, akik Martfű városért, az itt élő és dolgozó emberekért tevékenykednek, vagy a maguk területén kiemelkedő teljesítményt nyújtottak.

Az önkormányzat által adományozott díjakat dr. Papp Antal, Martfű város polgármestere adta át az arra érdemeseknek.

Martfű Város Önkormányzata Martfű Városért Díjat adományoz azoknak a személyeknek, közösségeknek, akik folyamatosan, több éven keresztül kifejtett munkásságukkal hozzájárultak településünk múltjának megőrzéséhez, elősegítették a város életének felemelkedését, fejlődését, Martfű érdekeit szolgálták, jó hírnevét öregbítették.

Molnár Dezső – Martfű Városért Díj (posztumusz)

Martfű Város Önkormányzata posztumusz Martfű Városért Díjat adományozott az általa vezetett pedagógus közösség számára átadott szakmai kincsek és hivatástudat, a gyermekekért és a város közösségéért végzett több évtizedes szakmai munka elismeréseként MOLNÁR DEZSŐ pedagógus, egykori általános iskolai igazgató részére.

A díjat özvegye, Molnár Dezsőné vette át.

Molnár Dezső 1955-ben kapott földrajz-történelem szakos tanári diplomát a Szegedi Tanárképző Főiskolán. Pedagógiai pályáját Öcsödön kezdte, ahol munka mellett szerzett egyetemi diplomát. 1972-től a Martfűi Martos Flóra Általános Iskolában folytatta munkáját igazgatóhelyettesként, de mellette munkált benne a közösségért való tenni akarás, és aktív szerepet vállalt a Járási Pedagógiai Szakszervezet titkáraként is. 1982-től egészen 1995-ben történt nyugdíjazásáig a Mártírok úti Általános Iskola igazgatója volt. Sajnos a nyugdíjas éveket nem sokáig élvezhette, mert a nyugdíjba vonulását követő évben tragikus hirtelenséggel elhunyt, óriási űrt hagyva maga után.

Munkájának alapvető jellemzője a hivatástudat, a gyermekek és a szakma szeretete, a közösségért érzett felelősség. Ösztönözte és támogatta kollégái szakmai munkáját, a szülőkkel és a diákokkal közvetlen kapcsolatot ápolt.

Hatékony iskolai közösségteremtő munkája, a tudást értékként kezelő tanulói közösségformáló tevékenysége elismeréseként részesült a Martfű Városért Díjban.

* * * 

Martfűi József Attila Általános Iskola Nevelőtestülete – Martfű Városért Díj

Martfű Város Önkormányzata Martfű Városért Díjat adományozott több évtizedes kiemelkedő, magas színvonalon végzett nevelő-oktató munkájáért a MARTFŰI JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS ISKOLA NEVELŐTESTÜLETÉNEK.

A díjat Földi Edina intézményvezető vette át.

A Martfűi József Attila Általános Iskola tantestületének erőssége, hogy tagjai bizalommal teli, nyugodt hangulatú munkahelyi légkörben tudnak dolgozni. A segítőkész munkaközösségben mindenki törekszik az együttműködésre. A pedagógusok nagy tapasztalat és szakmai tudás birtokában hosszú évek óta dolgoznak együtt, így összeszokottan segítik egymás munkáját. A szakmai felkészültséget igazolja, hogy a legfontosabb méréseken az eredményeik a nagyvárosi iskolák színvonalával vetekszenek, 2019 augusztusától az egész nevelőtestület bekapcsolódott az úgynevezett Komplex Alapprogramba, amely középpontjában a tanulók komplex személyiségfejlesztésére fókuszáló alapmódszerek állnak.

A gyermekek sokoldalú személyiségfejlesztésére figyelve számtalan pályázatban vesznek részt sikeresen. A magyarságtudatot a "Határtalanul pályázat" kirándulásain indirekt módon alakítják, de figyelmet fordítanak a természettudományos és a pályaválasztással kapcsolatos készségek kialakítására is. A nyári szünetekben pedig a nyári táborok szervezésével igyekeznek a diákok szabadidejét hasznosan és tartalmasan kitölteni.

A tanárok sokasága még nem jelent tantestületet, csak akkor válik azzá, ha tagjai azonos módon ítélik meg az emberi értékeket és hibákat, és ha a közösség egységes a követendő emberi normák közvetítésében. Ez a kialakult, a tantestület által elfogadott egységes normarendszer adja meg a Martfűi József Attila Általános Iskola arculatát is.

 A nevelőtestület tagjai fontos feladatuknak tekintik a hagyományok ápolását. Kreativitásuk, igényességük minden évben megmutatkozik a karácsonyi mesejáték, alapítványi bál, farsang, ballagási ünnepség, a különböző városi ünnepségek megvalósításakor. De kezük munkáját dicsérik az intézmény falain található dekorációk is.

A tantestület tagjai maximálisan tiszteletben tartják a tanulók személyiségét, keresik és fejlesztik a bennük rejlő értékeket. Szakmai munkájukra az igényesség, a tanulói aktivitásra, tevékenységre fókuszáló módszerek előtérbe helyezése jellemző.

Tanítványaik kimagasló eredményeket érnek el számtalan tanulmányi, művészeti és sport területen.

A Martfűi József Attila Általános Iskola tantestülete és dolgozói értékteremtő tevékenységükért, példaértékű nevelő-oktató, a város, a közösség érdekében végzett közösségteremtő munkájukért részesültek Martfű Városért Díjban, melyhez szeretettel gratulálunk!

* * *

Kupai-Szabó Tímea és Kupai-Szabó Kornél – Martfű Városért Díj 

Martfű Város Önkormányzata Martfű Városért Díjat adományozott városunk közösségéért és hitéletének gazdagításáért végzett, az elvárhatón is túlmutató munkájukért KUPAI-SZABÓ TÍMEA és KUPAI-SZABÓ KORNÉL református lelkipásztorok részére.

A Kupai-Szabó Tímea és Kupai-Szabó Kornél református lelkész házaspár 10 éve, 2009-ben érkezett városunkba. Tímea a Nagykunságban nőtt fel, Kornél pedig a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Rohodról származik. Mindketten a Debreceni Református Hittudományi Egyetemen szerezték első diplomájukat, teológus-lelkész szakon. Lelkipásztori szolgálatukat már házaspárként városunkban valamint Rákóczifalva és Rákócziújfalu gyülekezeteiben kezdték el.

Kornél a helyi gyülekezeti szolgálat mellett a Nagykunsági Református Egyházmegye életében is aktív részt vállal, több tisztséget betöltve. A Nagykunsági Református Egyházmegye lelkészi tanácsosa, számvevője valamint az egyházmegye választási bizottságának elnöke.

Az elmúlt évek során mindketten másoddiplomát szereztek. Kornél a Debreceni Református Hittudományi Egyetemen vallástanár és kollégiumi nevelő, Tímea pedig a Budapesti Teológiai Főiskolán keresztyén coach és vezető képesítést szerzett.

Fiatalos lendülettel és elhivatottsággal láttak neki településünkön a hitélet gyermekekkel történő megismertetésének, s rövid idő alatt magas létszámmal sikerült általuk a hitoktatás megszervezése az óvodákban és az általános iskolában.

Szinte ezzel egyidejűleg aktívan bekapcsolódtak a város életébe a családok segítése terén is, hiszen a kezdetekben megfogalmazott hitvallásuk alapján mindig az embereket szerették volna bátorítani, a lelküket megnyugtatni, s olyan erkölcsi értékeket felmutatni, amelyek többeknek már nem sokat jelentenek: a tisztességet, a becsületet és a legfontosabbat, a szeretetet.

Martfű Város Önkormányzatával az elmúlt egy évtized alatt folyamatosan és eredményesen működtek együtt a különböző városi ünnepi alkalmak során, nemzeti ünnepek, megemlékezések lebonyolításával, így az ünnepekhez hozzájárultak a református istentiszteletek, a templomkerti koszorúzások.

A művészeti közösségek zenei koncertjeinek fogadásával, beépítésével az egyházközség életébe és a már kialakított hagyományok folytatásával aktív segítőként, társszervezőként folyamatosan nagy segítséget nyújtottak a város közösségének.

Több alkalommal fűződött a nevükhöz a Mindenki Karácsonya városi ünnepi rendezvényen színvonalas, meghitt Betlehemes műsor megvalósítása, alkalmanként közel 80 gyermek bevonásával. Sikeres volt részükről az Adventi jótékonysági vásár hagyományának kialakítása, valamint aktív részesei voltak az Adventi adománygyűjtéseknek.

Évek óta közreműködnek a nemzetközi testvérvárosi programok lebonyolításában, a Nemzetközi Ifjúsági Találkozók gyermekeinek, a város turisztikai delegációinak fogadásában, ehhez kapcsolódóan a templom bemutatásában.

Az elmúlt évek alatt minden lehetőséget kihasználva pályázati források, adományok felkutatásával sokat tettek a református templom, gyülekezeti terem, parókia, templomkert fejlesztéséért.

Hittel és szeretettel végzett munkájukat megköszönve, a díjhoz szívből gratulálunk és munkájukhoz a továbbiakban is sok sikert kívánunk!

* * *

Rigo Szerszám- és Formakészítő Kft. – Martfű Városért Díj

Martfű Város Önkormányzata Martfű Városért Díjat adományoz jelentős munkahelyteremtő tevékenységéért, városunk nemzetközi hírnevének öregbítéséért valamint meghatározó gazdasági szerepéért a RIGO SZERSZÁM- ÉS FORMAKÉSZÍTŐ KFT-nek.

A díjat Rigó Zoltánt és fia, Rigó Péter, a cég ügyvezető igazgatói vették át.

A RIGO Szerszám- és Formakészítő Kft. ügyvezető igazgatója, Rigó Zoltán a városunkban tevékenykedő családi vállalkozást feleségével, Bugyi Irénnel, a RIGO Kft. gazdasági igazgatójával, s fiával, Rigó Péterrel, a családi vállalkozás kereskedelmi vezetőjével együtt hozta létre, s irányítja. Az 1990-ben alapított vállalkozás fő profilja a szerszámkészítés lett, különféle partnereknek dolgozott.

A cipőipari szerszámgyártás visszaszorulását követően a cég könyvkötőgépek gyártását kezdte meg 1992-ben.

  A könyvkötőgépek gyártása nagy sikerrel indult, termékeik keresettekké váltak, betörtek a világpiacra, ez irányú tevékenységük meghatározóvá vált, a beszállítói és vevői kör gyorsan bővült. A telephelyük bővítésével elérték a jelentős üzemi méretet és dolgozói létszámot. A cég a könyvkötőgépek gyártásában hazánkban egyedülálló. Az itt gyártott gépek méret- és teljesítmény kategóriájukban a világpiacon is jelentős szerepet töltenek be. Jelenleg évente 120-140 gépet állítanak elő, s az EU követelményeinek is megfelelő termékeik közel 90 országba jutottak el. Termékeiket folyamatosan fejlesztik, s büszkék arra, hogy gépeikben szinte minden alkatrész és szoftver saját fejlesztés.

A családi vállalkozás több magas elismerésben részesült. A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kereskedelmi és Iparkamara valamint a Magyar Tudományos Akadémia Debreceni Területi Bizottság Innovációs Díját 2001-ben nyerte el, 2007-ben a  Magyar Termék Nagydíj Pályázaton Elismert Termék díjat nyert, 2007-ben kapta meg a Magyar Minőség Háza elismerését, 2011-ben a Magyar Innovációs Nagydíjat. A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 2014-ben Az év vállalkozása címmel tüntette ki. A cég nyomdaipari kötőgép-családja a Magyar Termék Nagydíjat is megkapta 2015-ben.

A RIGO Kft. tevékenységi körébe tartozik még a szerszámgyártás, műanyag-fröccsöntő, kivágó és hajlító szerszámok valamint különböző nagy bonyolultságú gépalkatrészek gyártása. Ezen kívül a kft. még lemezmegmunkálással, alumíniumöntéssel is foglalkozik, továbbá nagy pontosságú kivágó-kiszabó kések gyártásával az autó- és a cipőipar számára. E feladatokat sokoldalú, forgácsoló CNC megmunkáló-központokon végzik. A kft. árbevétele a múlt évben meghaladta a 700 milliót, amelynek 70 %-a export tevékenységből tevődött össze.

A társaság büszke arra, hogy városunkban, a martfűi és környékbeli emberek közreműködésével, mint családi vállalkozás, világsikert ért el, termékei saját fejlesztésűek, korszerűek s a világpiacon igen keresettek. A hazai elismeréseken túl messze földön hirdetik a martfűi emberek tehetségét, munkájának minőségét.


Herbályné Kalmár Irén
A díjhoz gratulálunk és további szakmai és gazdasági sikereket kívánunk!

Herbály Jánosné

Tovább a 2019.08.20 - Augusztus 20. - Városi ünnepi megemlékezés képgalériához>>>

Tovább a 2019.08.20 - Augusztus 20. - Városi ünnepi megemlékezés
(Fotó: Czinege) képgalériához>>>

Minden jog fenntartva © 2011-2021 Martfű Város