Növekvő adóbevételekből újabb önkormányzati beruházások

– Ez a költségvetés is a városfejlesztésről szól, arról, hogy beruházásokat hajtsunk végre – hangsúlyozta az önkormányzat 2019. évi pénzügyi tervének tárgyalása során dr. Papp Antal polgármester, hozzátéve, hogy több mint hatszáz millió forintos beruházás szerepel az idei költségvetésben.I. fordulóban január 31-én tárgyalta Martfű Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2019. évi költségvetésének megállapítására vonatkozó javaslatot, melyet alkalmasnak talált arra, hogy a II. fordulóban ismét áttekintsen és elfogadjon.

A költségvetés tárgyalása és elfogadása két fordulóban történik, így biztosítva a képviselő-testületnek a pénzügyi terv alapos átgondolását.

A költségvetésre vonatkozó rendelet a képviselő-testületre és szerveire, valamint az önkormányzat által irányított költségvetési szervekre terjed ki. Martfű Város Önkormányzatánál az önkormányzat és irányítása alatt álló költségvetési szervek (intézmények): Martfű Város Önkormányzata, Martfűi Polgármesteri Hivatal, Játékvár Óvoda és Bölcsőde, Martfű Városi Művelődési Központ és Könyvtár valamint a Martfű Város Önkormányzata Gyermekjóléti és Szociális Szolgáltató Központ.

A képviselő-testület Martfű Város Önkormányzata 2019. évi összevont költségvetésének kiadási és bevételi főösszegét 1 762 614 ezer forintban,

a költségvetési bevételek összegét 1 066 143 ezer forintban (működési célú bevételek 1 064 528 ezer Ft, felhalmozási célú bevételek 1 615 ezer Ft),

a költségvetési kiadások összegét 1 756 271 ezer forintban (működési célú kiadások 1 127 140 ezer forint, felhalmozási célú kiadások  629 131 ezer forint) határozza meg.

A tárgyévi bevételek és kiadások egyenlegét - 690 128 ezer forint, a finanszírozási műveletek bevételét 696 471 ezer forint, a finanszírozási műveletek egyenlegét    690 128 ezer forint összegben állapítja meg a tervezet.

 A költségvetési bevételek és a kiadások egyenlegének fedezete a 2018. évi pénzmaradvány.

A Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi törvényt az Országgyűlés már 2018. július 31-én hatályba léptette, így a tervezés során rendelkezésre állt a költségvetési törvényben az önkormányzatra vonatkozóan megállapított állami hozzájárulások jogcíme és összege.

Az önkormányzat 2018-ban belső átalakításon ment keresztül.

A Martfűi Városfejlesztési Nonprofit Kft. szervezete 2018. július 1. napjával végelszámolás alá került, feladatainak egy részét – közterület, zöldterület, karbantartás – a Martfű Város Önkormányzata Gyermekjóléti és Szociális Szolgáltató Központ vette át. A kft. lakáságazatának feladatait pedig 2018. november 1-től az önkormányzat végzi.

2019. január 1-től a védőnői feladatok ellátása is átkerült az önkormányzattól a Gyermekjóléti és Szociális Szolgáltató Központhoz.

Szociális területen, a Gyermekjóléti és Szociális Szolgáltató Központ feladatai közül a szociális étkeztetés, a házi segítségnyújtás valamint az időskorúak nappali intézményi ellátása feladatokat megállapodás, illetve testületi döntés alapján a Szolnoki Többcélú Kistérségi Társulás látja el. A szociális étkeztetéshez az ebédet továbbra is a martfűi önkormányzati szociális szolgáltató központ biztosítja.

A 2019. évi költségvetés megállapítására vonatkozó előterjesztés alapján az önkormányzat feladat-finanszírozásból származó bevételei terén a beszámítás összege az éves iparűzési adó bevétel közel egynegyede.

Az iparűzési adó összege évek óta emelkedést mutat Martfűn – úgy, hogy az iparűzési adó mértéke harminc éve változatlan a településünkön –, amely a beszámítás összegének növekedésével jár az állami finanszírozásban. A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak működési támogatása most először nem fedezi az elvonás összegét, ezért belépett az önkormányzat részére egy új elvonási forma, a szolidaritási hozzájárulás. A számított szolidaritási hozzájárulás idei tervezett összege 21,8 millió Ft. A továbbiakban minden iparűzési adó növekmény összegének körülbelül negyedét az állami költségvetésbe kell befizetnie az önkormányzatnak.

A gyermekétkeztetés állami támogatási összegénél is figyelembe veszik a település adóerő-képességét, mely alapján újabb 15 millió forint elvonást állapítottak meg a beszámítási összegen felül.

Pozitívumként állapítja meg viszont az előerjesztés, hogy az előző évekhez képest kiemelt támogatást kapnak a bölcsődék.

Az önkormányzat továbbra is részt vesz a közfoglalkoztatás szervezésében. A közfoglalkoztatás létszám- és költségadatai pontosan nem ismertek. Ebben a foglalkoztatási formában jelentős változás várható.

Az önkormányzat helyi adóbevételei az iparűzési adóból, idegenforgalmi adóból, építményadóból valamint gépjármű adóból származnak.

A legjelentősebb, az iparűzési adó tervezett bevétele 520 millió forint, az előző évhez képest emelkedést mutat. Tényleges teljesülése csak a májusi bevallások után állapítható meg.

A helyi adó ciklikussága, az iparűzési adó összegének esetleges csökkenése miatt az önkormányzat minden évben tartalékot képez (90 millió Ft).

Az önkormányzat működési bevételi előirányzatai az intézményei által kimunkált, bevételi jogcímek szerint részletezett tervszámokon alapulnak (135,4 millió Ft).

Az önkormányzat ingatlan értékesítést továbbra sem tervez, a bérbeadást részesíti előnyben.

A finanszírozási bevételként tervezett, 2018. évi maradvány várható összege 696,4 millió forint. Ez a 2019. évi felhalmozási kiadások (beruházások) fedezetére, a költségvetési egyensúly megteremtésére szolgál. A maradvány összege tartalmazza az előző években elnyert pályázati pénzek fel nem használt bevételeit is.

Az önkormányzat kiadásainak jelentős részét az intézmények működéséhez szükséges bér és járulékai teszik ki. A személyi kiadások összege 454,1 millió Ft.

A minimálbérre történő beállás 45 főt érintett, a bérnövekmény összege 7,2 millió Ft. Mivel az illetménytábla több mint tíz éve nem változott, sok dolgozónál eltűnt a végzettség és a kor szerinti illetménykülönbség. Ennek kompenzálására, illetve a munkaerő megtartás érdekében dolgozónként átlagban 5-20 ezer Ft/hó illetménytöbblet megállapítására került sor.

A közfoglalkoztatottak bérét az idén is betervezték, a már megkötött szerződés szerint, szinte azonos összeggel, mint az előző évben.

A dologi kiadások tervezése az előző évi tényszámok figyelembevételével történt.

A működéshez szükséges feladatokhoz a pénzeszköz takarékosan, de minden területen biztosított. A rendszeres beszállítókat versenyeztették, a legkedvezőbb ajánlatokat adó vállalkozókkal kötnek szerződést.

A martfűi önkormányzat létszámkerete összesen 113 fő. 4 fő pályázat keretében foglalkoztatott létszámmal számol az önkormányzat ebben az évben. A közfoglalkoztatottak létszámát 71 főre tervezik, de a közfoglalkoztatásról hivatalos információ még nincs. A közfoglalkoztatást az önkormányzat kiemelten fontos feladatnak tekinti.

Az önkormányzat költségvetési kiadásai között részletesen szerepelnek a települési támogatásokról alkotott helyi rendeletben foglalt ellátási formák várható szükségletei (18,6 millió Ft).

A költségvetés-tervezet a sportszervezetek támogatására 14 millió Ft-ot, a civil szervezetek támogatására 2,1 millió Ft-ot, az egyéb nonprofit szervezetek támogatására 1 550 ezer Ft-ot irányoz elő.

A képviselő-testület az önkormányzati intézmények költségvetési támogatását 590,9 millió forintban határozza meg.

Az önkormányzati szinten felhalmozási kiadásként (beruházásként) javasolt 629,1 millió forint egy része közvetlenül megjelenik az intézmények költségvetési kiadásai között.

Az előző évekhez képest hatalmas a felhalmozási összeg. Kiemelt beruházásként, az óvoda pályázatok végrehajtása is ebben az évben történik, a kivitelezéshez az előleget 100%-ban folyósították. A végrehajtás során jelentkezik jelentős összegű saját forrás biztosítása is, az előre nem látható feladatokra, valamint a benyújtás és a feladat megkezdése között eltelt három év alatt bekövetkezett kb. 20-30%-os építőipari áremelkedés finanszírozására.

Az önkormányzat költségvetési gazdálkodási egyensúlyának biztosítására 696 471 ezer forint összegű előző évi maradványt irányoz elő a 2019. évi pénzügyi terv.

A képviselő-testületi ülésen elhangzottak alapján jelentősen emelkedett az ügyeleti orvosi ellátás költsége, és ezen a téren további emelkedés várható.  – Három helyen működik ügyelet a kistérségben, miközben a lakosságszám alapján elég lenne egy helyen, egy településen ügyeletet működtetni. Híradások szerint az ügyeleti rendszer átszervezése folyamatban van a kormányzat részéről, járási szinten tervezik megvalósítani, várhatóan a mentőszolgálatokkal együtt, és elsősorban a járási központokban – tájékoztatott dr. Papp Antal.

– Örömteli, hogy ebben az évben is ilyen sok beruházás, fejlesztés, felújítás valósulhat meg, olyanok is, amelyeket eddig anyagi okok miatt el kellett halasztania a városnak – mondta Szekeres Mónika Gizella, reményének adva hangot, hogy év közben is lesznek olyan események, pályázatok, amelyek által még többet tehet a képviselő-testület városunk fejlődéséért.

– Igazán jó eredményeket, számokat tükröz a költségvetés tervezet – tolmácsolta a Pénzügyi, Ügyrendi és Városfejlesztési Bizottság álláspontját dr. Urbán-Szabó Béla bizottságvezető, elismerését fejezve ki a Polgármesteri Hivatal a pénzügyi tervet összeállító munkatársainak.  

–            Részletes, reális, megalapozott és kitér az önkormányzati működés minden területére – ítélte meg az önkormányzat 2019. évi költségvetés tervezetét a Művelődési, Oktatási, Sport, Civil és Egyházi Kapcsolatok Bizottsága. Rágyanszky István bizottságvezető arról is beszélt, hogy a minimálbér örvendetes magasra emeléséből fakadóan azonban a bérek összecsúsztak, ami országos szinten is feszültséget teremt több munkahelyen, és veszélyezteti az idősebb, magas képzettségű, jelentős gyakorlattal rendelkező dolgozók megbecsülését.

A szakbizottság megnyugtatóan vette tudomásul, hogy a civil-, sport- és egyéb szervezetek tervezett támogatása az előző évekhez viszonyítva nem csökkent.

Az Egészségügyi, Foglalkoztatási és Szociális Bizottság és vezetője, dr. Despotov Svetozar szerint jó, hogy a költségvetés stabil, tartalékképzésre és jelentős összegű beruházásra is lehetőséget teremt. Aggodalomra adhat azonban okot, hogy újabb teherrel sújtották az önkormányzatok költségvetését, az ún. szolidaritási adóval, ami növeli a kormányzati elvonásokat.

Az oktatási bizottság a bérekkel kapcsolatos felvetésére reagálva dr. Papp Antal elmondta: más településeken, köztük Szolnok város önkormányzatánál is felmerült ez a probléma, amit jeleznek a kormányzat felé.

Az is évek óta tendencia, hogy a feladatfinanszírozásra adott pénzt elvonják az önkormányzatoktól az adóerő-képesség miatt. Az idei évben először, önkormányzatunk adóerő-képessége is elérte azt a szintet, hogy szolidaritási adó befizetővé válik az állam felé.

A polgármester reméli, hogy tovább emelkedik a város adóbevétele, újabb cégek települnek ide, és így az újabb elvonás ellenére is több marad az önkormányzati adóbevételekből.

– A martfűi cégek erősek, jó helyzetben vannak, nő a termelésük, a bevételük, egyre több helyi adót fizetnek az önkormányzatnak. Ez igaz a kisebb illetve közepes vállalkozásokra is, és a kereskedelemben is különböző fejlesztéseket hajtanak végre a városban.

Bízom benne, hogy Martfűn tovább folytatódik ez a fejlődés, a cégek újabb fejlesztéseket tudnak végrehajtani – hangsúlyozta dr. Papp Antal, hozzátéve, hogy az önkormányzatnak azért is fontosak az adóbevételek, hogy beruházásokat tudjanak létrehozni, az önkormányzati intézményeknél és a város közterületein.

Herbály Jánosné

2019-02-11 16:49