Megalakult az új képviselő-testület – Az itt élők közérzetének javításáért dolgoznak

„Folytatnunk kell az eddigi munkát! Vannak még feladataink bőven, amelyeket be kell fejeznünk. Aztán pedig kezdeni elölről, hiszen sosem áll le ez a folyamat, és mindig újult erővel próbálunk újrakezdeni” – hangsúlyozta dr. Papp Antal Martfű Város Önkormányzati Képviselő-testületének alakuló ülésén, október 24-én. Öt évre szóló polgármesteri programjában a munkahelyteremtés elősegítését, az idősek helyzetének megoldását és újabb beruházásokat vetített előre Martfű, az itt élők bizalmából ismét megválasztott polgármestere.„Feladataimat Martfű város fejlődésének előmozdítása érdekében, lelkiismeretesen teljesítem. Tisztségemet a magyar nemzet javára gyakorlom.” Ezekkel a szavakkal tettek esküt az alakuló ülésen dr. Papp Antal polgármester, Rágyanszky István alpolgármester, dr. Despotov Svetozar, Farkas Roland, Földi Edina, Gálné Balasi Zsuzsanna, Szekeres Mónika Gizella, Turnyánszkiné Enyedi Andrea és Vass Éva önkormányzati képviselők.

Az eskütételt, a megbízólevelek átvételét és a képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítását majd kihirdetését követően, már az új testület döntött titkos szavazással az alpolgármester személyéről, a képviselő-testület bizottsági tagjainak és elnökeinek megválasztásáról.

A választás eredményét dr. Varga József, a Helyi Választási Bizottság elnöke ismertette. – A 2019. október 13-án lebonyolított helyi önkormányzati választás eredményeként megválasztottuk településünk új polgármesterét és képviselőit. A választási szervek, a Választási Bizottság és a szavazatszámláló bizottságok valamint a Helyi Választási Iroda munkájának köszönhetően a választás előkészítése és lebonyolítása zökkenőmentes és törvényes volt. Ennek alapján a helyi választási bizottságnak a polgármester-választás és az önkormányzati képviselő választás települési eredményeit megállapító határozata október 17-én 16 órakor jogerőre vált.

Az alakuló ülés felemelő eseményeként, az önkormányzati képviselők eskütétele, majd a megbízólevelek átadása is dr. Varga József közreműködésével zajlott. Újabb ünnepélyes pillanatok, a polgármester eskütétele és megbízó levelének átadása következett.

Elfogadta a képviselő-testület az alakuló ülésen dr. Papp Antal öt évre szóló polgármesteri programját.

Általános gyakorlat, hogy az önkormányzati választásokat követően a lehető leghamarabb - általában az alakuló ülésen - a megválasztott polgármester ismerteti a következő ciklusra vonatkozó terveit, elképzeléseit.

Dr. Papp Antal megállapítása szerint Martfűn kifejezetten nyugodt légkörben zajló választás volt jellemző. A jelöltek száma is visszafogott volt, és szóróanyag tömkelege sem lepte el feleslegesen a települést.

A választók bizalmából újból megválasztott polgármesterként, a már megkezdett munka folytatására tett ígéretet. Első és legfontosabb feladatként, az önkormányzat kötelező feladatainak ellátása mellett, egy olyan települési kép kialakítását jelölte meg, amelyben minden martfűi állampolgár megtalálja majd számára a legkedvezőbb feltételeket.

Minden tekintetben egységes és előremutató közösségi szellem kialakítása, az önkormányzat érdekképviseletének megfelelő kihasználása, támogatása az, amelyet munkája során szeretne maradéktalanul megvalósítani.

Programjaként és céljaként a jövő szempontjából a város népességének megtartását, növelését valamint a település működéséhez szükséges intézményrendszer és infrastruktúra fejlesztését, vagyis az itt lakók közérzetének folyamatos javítását határozta meg dr. Papp Antal.

A polgármester részletes célkitűzéseket is megfogalmazott az előttünk álló önkormányzati ciklusra, amelyek elérése érdekében folytatja munkáját.

Dr. Papp Antal az önkormányzati képviselők közül Rágyanszky István alpolgármesterré történő megválasztására tett javaslatot.

Rágyanszky István több önkormányzati ciklusban dolgozott Martfű közéletében önkormányzati képviselőként, bizottsági elnökként. Emellett aktív résztvevője a város kulturális, közművelődési és egyházi életének. Ezen időszak alatt az önkormányzati munka valamennyi területén magas színvonalú ismereteket szerzett, élvezi a lakosság, a civil szervezetek, a vállalkozások és az intézmények dolgozóinak bizalmát.

Az alpolgármester személyéről titkos szavazással döntött a képviselő-testület. A szavazatszámláló bizottság tagjai Vass Éva elnök, dr. Despotov Svetozar és Földi Edina voltak.

A szavazás során a képviselő-testület egyhangúlag támogatta Rágyanszky István alpolgármesteri megbízatását, aki a személyére tett polgármesteri javaslatért és képviselőtársai támogatásáért is köszönetet mondott. – Az alpolgármesterséget nem vágyott pozíciónak, hanem megtisztelő feladatnak, felelősségteljes munkának tartom – hangsúlyozta az alpolgármesteri eskütételt követően Rágyanszky István, bibliai idézettel zárva gondolatait: – Arra törekedjünk tehát, ami a békességet és az épülést szolgálja!

Módosította a testület a Martfű Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló önkormányzati rendeletét. A módosítást a felsőbb szintű jogszabályoknak történő megfeleltetés és a képviselő-testület törvényes működésének biztosítása tette szükségessé. Az SZMSZ mindenki számára egyértelmű, pontos információkat biztosít a képviselő-testület működéséről, a feladat- és hatáskörökről és azok gyakorlásának módjáról.

A város honlapján azonnal kihirdetett és hatályba lépett Szervezeti és Működési Szabályzata szerint a testület munkáját három bizottság segíti. Dr. Papp Antal, a bizottságok tagjaira és elnökeire tett javaslatát a képviselő-testület valamennyi tagja támogatta.

A Pénzügyi, Ügyrendi és Városfejlesztési Bizottság elnöke: Vass Éva. Képviselő tagok: Szekeres Mónika Gizella, Turnyánszkiné Enyedi Andrea. Nem képviselő tagok: Kurenkov Vlagyimirné és Dénes Zoltán.

Az Oktatási, Művelődési, Sport, Civil és Egyházi Kapcsolatok Bizottsága elnöke: Földi Edina. Képviselő tag: Farkas Roland. Nem képviselő tag: Szilágyi Imre.

Az Egészségügyi, Foglalkoztatási és Szociális Bizottság elnöke továbbra is dr. Despotov Svetozar. Képviselő tag: Gálné Balasi Zsuzsanna. Nem képviselő tag: Donkó Ágnes.

Az önkormányzati bizottságok nem képviselő, külső tagjai is esküt tettek, hogy feladataikat Martfű város fejlődésének előmozdítása érdekében, lelkiismeretesen teljesítik.

A polgármester illetményéről, az alpolgármester tiszteletdíjáról és költségtérítésük mértékéről is döntött az újonnan alakult képviselő-testület, és a kitöltendő vagyonnyilatkozatokat is kézhez vehették az önkormányzati képviselők és a bizottságok külsős tagjai.

Az elkövetkező öt évben végzett munkájukhoz a képviselő-testület és az önkormányzati bizottságok minden tagjának sok sikert és jó egészséget kívánunk!

Herbály Jánosné

 

POLGÁRMESTERI PROGRAM 2019 - 2024.

Tisztelt Martfűiek! Tisztelt Képviselők!

Általános gyakorlat, hogy az önkormányzati választásokat követően a lehető leghamarabb - általában az alakuló ülésen - a megválasztott polgármester ismerteti a következő ciklusra vonatkozó terveit, elképzeléseit. A jelenlegi helyzetben úgy láttam jónak, semmiképpen nem fogok eltérni ettől a gyakorlattól.

Elöljáróban szeretnék néhány gondolattal visszautalni a választási kampányra. Bátran megállapítható, hogy Martfűn kifejezetten nyugodt légkörben zajló választás volt jellemző. A jelöltek száma is visszafogott volt, és szóróanyag tömkelege sem lepte el feleslegesen a települést. Ezt nagyon szépen köszönöm utólag is a jelölteknek.

A választók bizalmából újból megválasztott polgármesterként, ígéretemnek megfelelően, tovább folytatom a már megkezdett munkákat.

A most kezdődő önkormányzati ciklus komoly kihívást jelent majd önkormányzatunk feladatainak biztosításában, működésének szervezésében. Első és legfontosabb feladat számunkra, az önkormányzat kötelező feladatainak ellátása mellett, egy olyan települési kép kialakítása, amelyben minden martfűi állampolgár megtalálja majd számára a legkedvezőbb feltételeket.

Minden tekintetben egységes, és előremutató közösségi szellem megvalósítása, önkormányzatunk érdekképviseletének megfelelő kihasználása, támogatása az, amelyet munkám során szeretnék maradéktalanul megvalósítani.

A programomat és célomat röviden meghatározni így tudnám: a jövő szempontjából alapvető a város népességének megtartása, növelése, és a település működéséhez szükséges intézményrendszer és infrastruktúra fejlesztése, vagyis az itt lakók közérzetének folyamatos javítása. Ennek érdekében a következő célok eléréséért folytatom a már megkezdett munkát:

- A fejlődés legnehezebb, de egyben legfontosabb feltétele a munkahelyteremtés. Célom egy új, működőképes iparterület létrehozása, illetve a meglévők bővítése, megtartása.

„Ha munka van, minden van.”

- Új befektetők felkutatása és a már megindult tárgyalások tovább folytatása ezen a területen.

- A helyi kisvállalatok, vállalkozások megerősítése, támogatása, bővítése, új munkahelyek teremtése.

- A rehabilitációs foglalkoztatás és a csökkent munkaképességűek foglalkoztatási lehetőségeinek bővítése, az eddig elért eredmények megtartása mellett.

- A jelenleg tapasztalható munkaerőhiány és a közfoglalkoztatások szerepének csökkenése miatt létfontosságúnak tartom, hogy az önkormányzati feladatok ellátásához megfelelő szakmai létszám álljon rendelkezésre. Különösen fontos ez a városüzemeltetési és -fenntartási feladatok ellátása során. Ehhez minden támogatási lehetőséget meg kell ragadni.

- Fontos célom, hogy a környező településekkel történő együttműködést, jó viszonyt fenntartsam, bővítsem, és ezzel Martfű vonzáskörzeti szerepét újra megerősítsem.

- A Szolnok Kistérségi Társulásban a város szerepvállalását erősíteni kell. Az eddig le nem hívott támogatásokat is igénybe kell venni.

- Martfű város még most is húsz kilométeres körzetben a legnagyobb ipari központ. Ezen körzetben tovább kell erősíteni Martfű vezető szerepét ipari, idegenforgalmi, turisztikai és szolgáltatási területen.

- Beruházásoknál fontos cél az Önkormányzati épületek gazdaságos működése érdekében a műszaki, energetika felújítások folytatása. Tovább kell folytatni a megújuló energia hasznosításával történő fűtés- és épületkorszerűsítést a pályázati források bevonásával.

- Meg kell kezdeni a garzon épületének és a bérlők házának felújítását, korszerűsítését.

- Célom az építési telkek kialakítása, fiataloknak kedvezményes lakásépítési és lakásvásárlási támogatás biztosítása, a jelenleginél magasabb támogatási összeggel.

- Fontos feladatnak tartom az egészségügyi szolgáltatás színvonalának további emelését, további szakrendelések létrehozását, az otthoni ápolás lehetőségeinek bővítését. Az orvosi ügyeleti ellátás felülvizsgálatát is el kell végezni.

- Több önkormányzati belterületi út felújításra vár, melyek megvalósítása szintén fontos feladat. A felújítandó utak közül a Szolnoki út és a Martfűn áthaladó 442-es számú út is kiemelten fontos, melynek érdekében az út üzemeltetőjével, a Magyar Közút Nonprofit Zrt.-vel tovább kívánom folytatni a már megkezdett tárgyalásokat.

- Az eddig elhanyagolt járdák felújítását is meg kell kezdeni, illetve ahol nincs, ott új járdákat kell építeni.

- Meg kell oldani a belvíz elvezető árkok és külterületi csatornák újraépítését, javítását, felülvizsgálatát.

- Fontos célként jelenik meg, hogy Martfű megőrizze zöld felületét, amiről mindig is nevezetes volt. Ezeket viszont folyamatosan rendben kell tartani és lehetőség szerint tovább kell bővíteni.

- Szorgalmazni fogom a Zsófiában élők érdekében a további infrastrukturális fejlesztéseket úgy, mint az ivóvíz- és szennyvízhálózat kiépítését pályázat források igénybevételével.

- Célom megoldani a mentálisan, szociálisan rászorult idősek elhelyezését, idősek gondozására alkalmas épület kialakítását.

- Továbbra is fontos a gyermekeink étkezésének minőségi javítását szolgáló fejlesztések megvalósítása.

- A helyi kulturális, szabadidő és sport tevékenységekhez adottak a feltételek Martfűn, melyek új lehetőségekkel történő bővítése további fontos feladat. Erősíteni kell a civilszervezeteket és segíteni működésüket.

A beruházásoknál mindenképpen fontos megkeresni a pályázati lehetőségeket, a finanszírozások biztosítása érdekében. A következő önkormányzati ciklusban is igen fontos célnak tartom a szigorú fiskális politika tovább folytatását.

A polgármesteri program beépítését szükségesnek tartom a Képviselő-testület 2019-2024. évekre szóló gazdasági programjába és fejlesztési tervébe, melyek kidolgozását az alakuló ülést követő 6 hónapon belül kell elvégeznünk.

Dr Papp Antal

polgármester

Tovább a képekhez>>>

2019-10-30 14:30