Kifeszített” költségvetés, „hatalmas felhalmozási összeggel” és jelentős tartalékkal – Közvilágítás korszerűsítés és telekalakítás az önkormányzat pénzügyi tervében

A 2020. évi önkormányzati költségvetés összességében jónak mondható, és remélem, hogy ezt tartani is tudjuk! – fogalmazott Martfű Város Önkormányzati Képviselő-testületének idei első, január 30-i ülésén dr. Papp Antal. – A tavalyi évhez viszonyítva a költségvetésben ténylegesen 35 millió Ft-tal emelkednek a személyi kiadások, a dologi kiadások is jelentősen nőnek, és az intézményi finanszírozás növekedése is nagy terhet ró az önkormányzatra. Ez a jelenlegi helyzetben fenntartható, és reméljük, hogy a jövőben sem változik, ami elsősorban az adóbevételektől függ! – hangsúlyozta Martfű polgármestere a pénzügyi terv tárgyalása során.



A képviselő-testület a január 30-i soros ülésén első fordulóban tárgyalta az önkormányzat 2020. évi költségvetésének megállapítására vonatkozó javaslatot, melyet alkalmasnak talált arra, hogy a február végi, következő ülésén második fordulóban is napirendjére vegyen és elfogadjon.

– A költségvetés főösszege 2.118 millió forint, ami a 20%-os emelkedést mutat. Ez az összeg lehetőséget ad a további szép ívű fejlődésre – mondta a képviselő-testületi ülésen Vass Éva. A Pénzügyi, Ügyrendi és Városfejlesztési Bizottság vezetőjének tájékoztatása szerint az önkormányzat előző évi maradvány összege is kiemelten magas, 910 millió forint, amiben benne vannak a még fel nem használt, megvalósítás alatt álló pályázati összegek is. – A maradvány összeg, az előző évek fegyelmezett gazdálkodásának köszönhetően hatalmas, amelyre a korábbi években nem volt példa. A költségvetés megvalósításának alapja és garanciája a tartalékképzés, amely nagyon fontos előrelátással készült. Az összes tartalék 314 millió forint, ebből 200 millió Ft általános tartalék, pályázatok, egyéb, váratlan beruházások fedezetére, és további 114 millió forint céltartalék, ami az iparűzési adó esetleges ingadozásának kezelésére és meghatározott célra használható fel.

A bevételek tekintetében kedvező az iparűzési adó emelkedése, 600 millió forinttal számolunk ebben az évben, ami sajnálatos módon nagyobb beszámítási, befizetési kötelezettségeket is jelent.  

A kiadások terén, a bérek, a személyi juttatások és az ehhez kapcsolódó járadékok tekintetében komoly gondot okoz, hogy megfelelően megbecsüljük a szakembereket. Nagyon alacsonyak a jövedelmek, amelyek emelése csak saját forrásból történhet, erre állami forrást nem kapunk. A fejenként 5-20 ezer forint közötti plusz juttatás beépítése a költségvetésbe nem fedezi azt az igényt, amellyel bizonyos szakmákban jelenleg szakember megfizethető lenne. A későbbiekben stratégiát kell kidolgozni, hogy a bérek rendezése a jövőben hogyan lesz megoldható.

Örvendetes, hogy a civilszféra, az egyesületek, sportszervezetek önkormányzati támogatása a múlt évi szinten marad. Az intézmények fenntartásához az önkormányzati hozzájárulás összege, amivel ki kell pótolni az állami juttatásokat, 50 millió forint. Ennyivel kell támogatni az intézményeket, hogy a működési színvonaluk továbbra is tartható legyen.

Igazán magas a felhalmozási kiadások összege, 792 millió forint, ami szerteágazó, minden területet felölelő beruházásokat, felújításokat tartalmaz. Ebben az évben a közvilágítás korszerűsítése és az új telkek kialakításához szükséges terület közművesítése a két legnagyobb feladat, amire tételenként 120 és 130 millió forintot fogunk áldozni. Jelentős előrelépés lesz a városüzemeltetés területén munkagépek, járművek vásárlására 40 millió forint, az utak, járdák felújítására 23 millió forint, a Művelődési Központ további felújítására 20 millió forint elkülönítése.

A pénzügyi bizottság úgy ítéli meg, hogy ezek a célok az önkormányzat gazdasági programjával összhangban vannak, a megvalósításukat az önkormányzat 2020. évi pénzügyi terve biztosítani fogja – mondta el Vass Éva.

– Ennek a költségvetésnek az egyik nagy előnye, hogy pl. a tartozások tekintetében a kötelezően feltüntetett kimutatás összeg nulla – fogalmazott a pénzügyi terv tárgyalása során Földi Edina, az Oktatási, Művelődési, Sport, Civil és Egyházi Kapcsolatok Bizottsága vezetője. A szakbizottság dicséretesnek tartja a pénzügyi tervben megjelenő béremelést. Javaslatként fogalmazták meg, és ígéretet kaptak a közért dolgozó civilszervezetek a tevékenységükhöz szükséges eszközeinek önkormányzati támogatására. A bizottsági ülésen szóba kerültek a civilszervezetekkel kapcsolatos könyvelési problémák is. Megállapodás született, hogy az önkormányzat rendezi az érintett civilszervezetek 2019 évre vonatkozó könyvelését.

– Minden bizottságnál felmerült témaként az a hátrányos helyzet, amit az önkormányzat állami pénzügyi támogatása jelent. Jelentős mértékű az az elvonás, amely az önkormányzat sajátos helyzetéből, az adóerő-képességből és a szolidaritási támogatásból adódik – erősítette meg a pénzügyi terv tárgyalása során Rágyanszky István alpolgármester. – A kialakult bérfeszültségekről szólva elmondta: Jelentős mértékű volt a minimálbér emelése, az önkormányzat is törekedett a béremelésre, de az eredmény így is nagymértékű összecsúszást okozott a bérekben a régebben itt dolgozók számára. Ha egy kulcspozícióban lévő személy emiatt kiesik, az komoly problémát okozhat. Ennek tudatában vagyunk mindannyian, fel kell az ilyen helyzetre is készülnünk – fogalmazott Rágyanszky István.

– Az adóbevételeknek hátrányai is vannak, egyrészt az állami finanszírozást elvonják, illetve szolidaritási adót kell fizetni. Jelentős béremelések voltak, főleg a fizikai állománynál az emelés elérte a 20%-ot is – mondta el dr. Papp Antal a jórészt a minimálbér kötelező emeléséből eredő önkormányzati bérintézkedésről, hozzátéve, hogy az emelés ellenére sem versenyképesek ezek a fizetések. Nagyfokú bérfeszültségek vannak az önkormányzatnál. Sok dolgozónak nem emelkedett kellő mértékben a fizetése, sokan továbbra is minimálbérért, garantált bérminimumért dolgoznak, és a közép- és felsővezetők bérelemei is összecsúsznak.

A költségvetés szakszerű összeállításáért és részletes kimunkálásáért a képviselő-testület és az önkormányzati bizottságok vezetői is köszönetüket fejezték ki a polgármesteri hivatal szakembereinek, a pénzügyi és adóügyi iroda munkatársainak.

Az önkormányzat 2020. évi pénzügyi tervére vonatozó javaslatot a képviselő-testület egyhangúlag támogatta.

* * *

A költségvetési rendelet határozza meg a 2020. évi gazdálkodás alapjait, az önkormányzat és intézményei számára a gazdálkodásukhoz szükséges pénzeszközöket. A költségvetésen keresztül gondoskodik az önkormányzat a település szociális, kulturális, egészségügyi, oktatási, sport, nyilvánosság biztosítása és közterület-rendezési feladatairól – olvasható a pénzügyi tervre vonatozó előterjesztésben.

A 2020. évre irányuló költségvetési elgondolások végrehajtását a jegyző és a polgármester által jóváhagyott útmutató alapján készítették elő az intézmények, teljes részletességgel kidolgozva az éves költségvetésüket, amelyeket a januárban megtartott, kétfordulós költségvetési egyeztető tárgyalásokon véglegesítettek. Az egyeztetések célja reális, az intézmények éves szintű működését biztosító pénzügyi tervek készítése.

A tervezés során rendelkezésre állt a költségvetési törvényben az önkormányzatra vonatkozóan megállapított állami hozzájárulások jogcíme és összege. A költségvetés megtárgyalását és elfogadását a képviselő-testület is kétfordulóra tervezi, így biztosítva a költségvetés alapos átgondolását.

Szociális területen, a Martfű Város Önkormányzata Gyermekjóléti és Szociális Szolgáltató Központ feladatai közül a szociális étkeztetés, a házi segítségnyújtás és az időskorúak nappali intézményi ellátásának feladatát megállapodás, illetve testületi döntés alapján a Szolnoki Többcélú Kistérségi Társulás látja el. A szociális étkeztetéshez az ebédet továbbra is az önkormányzati intézmény konyhája biztosítja.

A pénzügyi terv a helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása fejezetében mutatják be az önkormányzat feladat-finanszírozásához kapcsolódó bevételeit, valamint ezen bevételek tartalmazzák a beszámítás összegét, amely az éves iparűzési adóbevétel közel egynegyede. A beszámítást a településen keletkező 1 főre jutó iparűzési adó alapján számolják. Az iparűzési adó összege évek óta emelkedik Martfűn, melynek negatív hatása a beszámítás összegének növekedése.

Az iparűzési adó megnövekedett összege miatt „A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak működési támogatása” nem fedezi az elvonás összegét, ezért beléptettek az önkormányzat részére egy elvonási formát, a szolidaritási hozzájárulást.

 A számított szolidaritási hozzájárulás összegeként az idei évben 38 millió forint befizetési kötelezettség terheli az önkormányzatot. A továbbiakban minden iparűzési adó növekmény összegének körülbelül negyedét az állami költségvetésbe kell befizetni – hangsúlyozták a pénzügyi tervre vonatkozó előterjesztés készítői.

Az óvoda működtetés támogatása kis mértékben csökkent az előző évhez képest, az óvodapedagógusok támogatása is csökkent, az óvodapedagógusok munkáját segítők bértámogatása azonban emelkedett.

A települési önkormányzat szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása a Martfű Város Önkormányzata Gyermekjóléti és Szociális Szolgáltató Központja feladataihoz kapcsolódó önkormányzati bevétel. A támogatás leszűkült a család- és gyermekjóléti feladat támogatására. A gyermekétkeztetés is itt került megállapításra. Az üzemeltetés állami támogatási összegénél is figyelembe veszik a település adóerő-képességét, mely alapján újabb 8,5 millió forintot nem kap meg az önkormányzat.

A bölcsődei ellátás feladatait is itt finanszírozzák. Az előző évekhez képest magasabb támogatást kapnak a bölcsődék.

A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatásaként finanszírozzák a nyilvános könyvtári és közművelődési feladatokat, települési létszámadatok alapján.

A védőnői hálózat finanszírozásának konkrét összege még nem ismert, év közben a havi finanszírozások változnak. A védőnők jelentős béremelése miatt a támogatás összege is növekedett.

Az önkormányzat továbbra is részt vesz a közfoglalkoztatás szervezésében. A közfoglalkoztatás létszám- és költségadatai pontosan nem ismertek, de az önkormányzat számára fontos foglalkoztatási forma terén jelentős változás várható.

Az önkormányzat helyi adókból származó bevételei az iparűzési adóból, idegenforgalmi adóból, építményadóból, valamint gépjármű adóból származnak. Az előző évben kedvezően alakult az iparűzési adó feltöltés, de ez csak a 2020. május 31-ig benyújtott bevallások után válik véglegessé.

Az építményadó tervezett bevétele a 2019. évi összeggel szinte megegyező.

A tervezett iparűzési adó bevétel 600 millió Ft, az előző évhez képest emelkedést mutat. A helyi adó ciklikussága miatt az önkormányzat minden évben tartalékot képez az iparűzési adó összegének esetleges csökkenése miatt, melynek összege 90 millió forint.

Idegenforgalmi adót több vállalkozás is fizet településünkön. Gépjárműadóból a helyi magánszemélyek és vállalkozások által befizetett összeg 40 %-a illeti meg az önkormányzatot.

Az önkormányzat működési bevételeit összességében 151,4 millió forintra tervezik (bérleti díjak, egészségház fenntartási költség hozzájárulás, közterület foglalási díjak, üdülés bevétele, továbbszámlázott energia, telefon és egyéb költségek bevételei, BÁCSVÍZ Zrt-től kapott bérleti díj, a Szolnoki Tankerületi Központ által köznevelési feladatellátásra igénybevett Sportcsarnok használati díj, lakáságazat bevétele, étkezési térítési díjak, kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA összege).

A felhalmozási bevételekkel kapcsolatban az előterjesztés leszögezi, hogy az önkormányzat az idei évben sem tervez ingatlan értékesítést, a bérbeadást részesíti előnyben. Felhalmozási célú átvett pénzeszközként a korábbi években lakásépítéshez, lakásvásárláshoz és lakásfelújításokhoz nyújtott önkormányzati kölcsön törlesztő részletei, valamint a COOP ABC parkoló építésre szerződés szerint átvett összeg jelenik meg.

A 2020. évi felhalmozási kiadások fedezetére és a költségvetési egyensúly megteremtésére, a 2019. évi maradvány várható összegéből 909.6 millió Ft-ot különít el a pénzügyi terv.  A maradvány összege tartalmazza az előző években elnyert pályázati pénzek fel nem használt bevételeit is.

Költségvetési bevételként és kiadásként 2020-ban összesen: 2.118,1 millió Ft-tal számol az önkormányzat. Hitelfelvételt az idei évre sem terveznek.

A kiadások jelentős részét az intézmények működéséhez szükséges bér és járulékai teszik ki. A személyi kiadások összege 454,1 millió Ft. Az előző évi tervezethez képest csökken az összes bértömeg (több pályázat pénzügyi része kifutott 2019-ben, valamint a csökkenő közfoglalkoztatotti létszám bércsökkenése). A minimálbérre és a garantált bérminimumra történő beállás 78 főt érintett 2020. január 1-től, a bérnövekmény összege 13,4 millió Ft.

Mivel az illetménytábla több mint tíz éve nem változott, sok dolgozóknál eltűnt a végzettség és a kor szerinti illetménykülönbség. Ennek kompenzálására, illetve a munkaerőmegtartás érdekében munkáltatói döntésen alapuló, dolgozónként átlagban a minimálbérre 5-20 ezer Ft/hó illetménytöbblettel állapították meg a béreket.

Az önkormányzat létszáma 5 fővel nőtt 2019. évben, ebből 1 fő után rehabilitációs befizetés csökkentő kedvezmény vehető igénybe.

A közfoglalkoztatottak bérét az idén is betervezték a már megkötött szerződés szerint, csökkenő összeggel az előző évhez képest. A pedagógiai munkát közvetlenül segítők pótlékát beépítették. A kulturális ágazatban dolgozók átlagos 15%-os pótlék tervezése megtörtént. A szociális ágazati pótlékot szintén beépítették. Önkormányzati szinten a soros illetményátsorolásokat végrehajtották. A béren kívüli juttatás megszűnt. A köztisztviselők esetében a cafetéria rendszert az állami költségvetésben és egyéb jogszabályokban meghatározottak szerint bruttó 250 ezer Ft-tal tervezték, amely a járulékokat is tartalmazza.

A dologi kiadások tervezése az előző évi tényszámok figyelembevételével történt. Az energia költségek tervezésekor figyelembe vették az előző évben elkészült épületek szigetelését, fűtés korszerűsítését, a telepített napelemeket, a kazán- és nyílászáró cserét. A működéshez szükséges feladatokhoz a pénzeszköz takarékosan, de minden területen biztosított. A rendszeres beszállítókat versenyeztették.

A martfűi önkormányzat létszámkerete összesen 117 fő. 1 fő pályázat keretében foglalkoztatott létszámmal számolnak ebben az évben. A közfoglalkoztatottak létszámát 50 főre tervezik, de a közfoglalkoztatásról hivatalos információ még nincs.

Az önkormányzat költségvetési kiadásai között részletesen szerepeltetik a települési támogatásokról alkotott helyi rendeletben foglalt ellátási formák várható szükségleteit (tervezett összege 14,3 millió Ft).

A támogatások közül a sportszervezetek támogatása 14 millió Ft, a civil szervezetek támogatása 2.1 millió Ft, az egyéb nonprofit szerveztek támogatása 1.550 ezer Ft marad az idei évben is a tervezet szerint.

A képviselő-testület az önkormányzati intézmények költségvetési támogatását várhatóan 640,2 millió Ft-ban határozza meg. Az intézmények önkormányzati finanszírozási igénye 49,2 millió Ft-tal nőtt az előző évhez képest. A bér- és létszámváltozáson túl, dologi kiadások is növelik a finanszírozás összegét.

A Gyermekjóléti és Szociális Szolgáltató Központ feladatait tervezéskor öt főágra bontották: szociális feladatok ellátására, konyha működtetésére, a karbantartási feladatokra, a zöldterület kezelésére és a védőnői szolgálatra. Ettől az évtől az üdülővel kapcsolatos feladatokat is ez az intézmény végzi.

Az intézmény működtetési költségeiben jelentős változás történt egyrészt a minimálbér emelkedésével, ami szinte az összes dolgozót érintette, másrész az élelmiszer nyersanyag árak jelentős változása miatt. A járművek karbantartására is jelentős összeget terveznek az előző évhez képest. 5 fő bérének és járulékának beépítése és a védőnők illetmény, járulék emelkedése is növeli a kiadás összegét. Az intézményi létszám is változott: 39 fő.

A Játékvár Óvoda és Bölcsőde intézménynél létszámváltozás nem történt, a dolgozói létszám 41 fő. Az önkormányzati támogatás mértéke az előző évhez képest növekedett, a bölcsődei és az óvodai működtetés állami támogatása is emelkedett, de így is 48,5 millió forinttal egészíti ki az önkormányzat az intézmény működtetését.

A Martfű Városi Művelődési Központ és Könyvtár létszámkerete nem változott, 12 fő. Az intézmény feladata nem statikus, évközben folyamatosan új feladatokat kaphat, ezért a legnehezebb a költségvetését megtervezni. Az intézmény tervezett éves önkormányzati támogatási összege emelkedett, 89,8 millió forint.

A Művelődési Központ belső megújulása tovább folytatódik a könyvtár és a műszaki tanácsterem résszel, valamint az új, motoros mozivászonnal.

A Polgármesteri Hivatal intézmény költségvetési támogatása, ha nem lenne adóerő-képesség számítás, több mint 96 millió forint lenne. Az elvonások miatt azonban erre a feladatra nem kap állami támogatást az önkormányzat, a tényleges önkormányzati kiegészítés 134,6 millió forint. A hivatal létszáma 24 fő.

A legszélesebb körű feladatellátási tevékenységet az Önkormányzat szervezet végzi. Engedélyezett létszáma 1 fő. A bevételek nagy része az önkormányzatnál jelenik meg, és elég szerteágazó a kiadási feladatköre is. A város összes ingatlanvagyonát az önkormányzatnál tartják nyilván, és az intézményi épületek felhalmozási kiadásait is itt tervezik be.

Az ellátottak pénzbeli juttatása 14.3 millió forint, összegét az előző évi teljesítéshez igazították. A működési célú támogatási összegeket a tavalyi szinten tervezték. A sport támogatása egy összegben szerepel, felosztását a költségvetés második fordulójának tárgyalásakor határozzák meg.

Általános tartalékként 200 millió forintot terveztek, az előre nem látható feladatok elvégzésére. Az iparűzési adó ingadozásának kiküszöbölésére 90 millió forint előirányzattal számol a pénzügyi terv, a céltartalékok között.

Az előterjesztés szerint „kifeszített költségvetés” készítői az előző évekhez képest hatalmas felhalmozási összeggel számolnak. Az önkormányzati szinten felhalmozási kiadásként, beruházásokra, felújításokra javasolt 792 millió forint összegű előirányzat egy része közvetlenül megjelenik intézmények költségvetési kiadásai között. Ez az összeg 57 millió forint felhalmozási céltartalékot is tartalmaz.

A 2020. évi pénzügyi terv, a költségvetési gazdálkodás egyensúlyának biztosítására, 909,6 millió forint összegű előző évi maradványt irányoz elő.

Herbály Jánosné

2020-02-12 15:58