"Martfű Város Pedagógiai Díját" vehették át

Pedagógusnap alkalmából városi ünnepen köszöntötték Martfű óvodapedagógusait, tanítóit, tanárait, nevelőit és szakoktatóit 2015. június 8-án, a Művelődési Központban, a település hagyományai szerint átnyújtva a „Martfű Város Pedagógiai Díja” önkormányzati kitüntetéseket. Martfű nevelési, oktatási intézményeinek pedagógusai részére az idén a képviselőtestület három pedagógiai díjat adományozott.

Az ünnepség keretében, négy martfűi pedagógus szakmai munkájának elismeréseként, a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Szolnoki Tankerülete Kitüntető Okleveleinek átadására is sor került.

– Olyan munkatársakat köszönthetünk, akik a szűnni nem akaró változások időszakában képesek voltak átértékelni a régit és elsajátítani az újat. Egyre szűkülő időkeretekben voltak türelmes tanítók, tanácsadók, figyelmes meghallgatók, tapintatos terelgetők – emelte ki ünnepi beszédében dr. Papp Antal polgármester, idézve az angol író, Gilbert Keith Chesterton gondolatát, miszerint: „A világon mindenkinek hinnie kell abban, hogy képes valami olyasmit nyújtani, amit a világ nélküle nem kapna meg.”

Városunk képviselő-testülete 2011-ben alapította meg a „Martfű Város Pedagógiai Díja” önkormányzati kitüntetést, melyek átadására minden esztendőben különleges városi ünnepen kerül sor.

Az ünnepség keretében, szakmai pedagógiai munkája elismeréséül pedagógiai díjat vehetett át Czene Árpádné óvodapedagógus, Nyíri Istvánné pedagógus és Rusvainé Schneider Piroska középiskolai tanár. A díjakat dr. Papp Antal polgármester adta át. Az önkormányzat elismerését az erre a célra készített kisplasztika, Gyurcsek Ferenc szobrászművész alkotása, díszoklevél és pénzjutalom testesíti meg, kifejezve a város lakosságának tiszteletét és megbecsülését.

Többéves, példaértékű, magas színvonalú nevelő-oktató munkájáért a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Szolnoki Tankerülete Kitüntető Oklevelét vehették át Tarjányiné Tasnádi Edit, Bíró Veronika és Nyíri Istvánné, a Martfűi József Attila Általános Iskola pedagógusai, valamint Jancsó Zoltánné, a Martfűi Damjanich János Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium történelem-német szakos tanára. Az okleveleket Kalmár Andrea, a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Szolnoki Tankerületének szakképzési igazgatóhelyettese adta át.

A városi megemlékezésen a pedagógusnap ünnepeltjeinek szólt a Kávészünet együttes zenés irodalmi műsora. 2015 Martfű Városi Pedagógusnapi Megemlékezését állófogadás és pohárköszöntő zárta, családtagok, kollégák körében ünnepelve városunk idei kitüntetett pedagógusait.

Herbály Jánosné

2015 évben Martfű Város Pedagógia Díjában részesült Czene Árpádné óvodapedagógus

Czene Árpádné Évike a Játékvár Óvoda és Bölcsőde óvodapedagógusa 1983 szeptembere óta dolgozik az intézményben. Középfokú óvónői végzettségét követően, 1988-ban szerezte meg felsőfokú óvónői diplomáját a Szarvasi Óvónőképző Intézetben, majd az oklevél megszerzése után is továbbképzéseken, konferenciákon, tréningeken gazdagította pedagógiai, szakmai tudását.

Szakmai munkájának, szaktudásának színesítése, mélyítése iránti belső igénye jelentős szerepet tölt be pedagógiai tevékenységében. Óvodapedagógusi személyiségére jellemző az alázat a hivatása és a gyermekek iránt.

Az egymás iránti tisztelet, a konstruktív együttműködés elmaradhatatlan alkotóeleme munkájának. A gyermekekkel szeretetteljesen, nagy türelemmel, életkori és egyéni sajátosságaikat figyelembe véve foglalkozik, amelyben mindig fontos szempont, hogy a gyermek jól érezze magát az általa vezetett közösségben.

Az óvodai nevelés szakmai fejlesztésének lelkes híve, a helyi Pedagógiai Program írásában team vezetőként vett részt, irányította az óvodai művészeti nevelés vizuális koncepciójának kialakítását. Bevezetője és referense volt a Kompetenciaalapú Óvodai Programcsomag elindításának. Ezen a téren helyi és térségi bemutatókat tartott, közreműködött a pályázati beszámolók elkészítésében. Munkatársainak szívesen ad tanácsot, segítséget, munkájára, támogatására mindig lehet számítani. Az intézményi és városi rendezvények díszletezésének, díszítésének tervezője, irányítója.

Gyermekszeretete, empátiás készsége az óvodai nevelés minden területén szerepet kap. Több mint húsz éve gyermekvédelmi felelősként folyamatosan figyelemmel kíséri a gyermekek fejlődésére ható társadalmi, gazdasági folyamatokat, óvodai programokat dolgoz ki a káros hatások mérséklésére, kivédésére, valamint igyekszik minden fórumon képviselni, hogy a „gyermek érdeke mindenekfelett” áll.

Jó szakmai kapcsolatot alakított ki a településen működő intézményekkel, ezen belül a Gyermekjóléti és Szociális Szolgáltató Központ munkatársaival, hogy a jogszabályok által biztosított lehetőségekkel élve mindent megtegyen a gyermekek egészséges testi, lelki fejlődése érdekében.

 Az óvodában segíti és összefogja az óvónők ilyen irányú tevékenységét, az óvodák és a bölcsőde gyermekvédelmi felelőseivel közösen alakítják ki az intézmény gyermekvédelmi stratégiáját, feladatait, kapcsolattartási formáit.

Életében jelentős szerepet tölt be a művészetek iránti érdeklődés és a képzőművészet. Művészeti tudását, lelkesedését, szépérzékét, a különböző technikákat kiváló pedagógiai érzékkel adja át a gyermekeknek és a felnőtteknek egyaránt. Fontos számára a közös tevékenykedés által átélt művészeti élmények biztosítása, melynek érdekében az óvodában vizuális játszóház szervezésében, megvalósításában veszi ki a részét. Jó ötleteivel, szakmai tapasztalatával, megismerési vágyával eredményesen segíti a művészetekhez való pozitív viszony kialakulását a kollektíva és a gyermekek, szülők számára.

Az óvodai nevelőmunkája mellett a közéletben is szívesen tevékenykedik. Nevéhez fűződik az 1997-ben megalakult Napraforgó Foltvarró Klub vezetése, ami azóta is folyamatosan működik, fejlődik, Martfű város értékeit gyarapítja. Munkájukban Martfű város és a térség lakossága is gyönyörködhetett már több alkalommal. Egyéni művészi tevékenységét több zsűrizett, díjazott alkotás is fémjelzi. Martfű város kulturális életében végzett kiemelkedő színvonalú munkájáért tárgyjutalomban részesült, majd 2007-ben Martfű Városért Közművelődési és Művészeti díjat kapott.

A városban megvalósuló művészeti pályázatoknak, számos gyermek és egyéb rendezvénynek aktív segítője, készítője.

Az elhivatottsága megmutatkozik családi életében is, ahol férjével két gyermeküket szeretetben, harmóniában nevelték fel.

Pedagógiai munkássága, gyermekszeretete, művészeti tevékenysége, magánélete példa a gyermekeknek, szülőknek és kollégáinak egyaránt. Elismerésnek, megbecsülésnek örvend a városunkban élők körében.

A kitüntető díjhoz gratulálunk, további munkájához nagyon sok sikert kívánunk!

* * *

Martfű Város Pedagógiai Díjában részesült Nyíri Istvánné pedagógus.

Nyíri Istvánné a készséges, tiszta szívű nevelés kulcsfontosságú szereplője, aki a pályaválasztás után egy életre elkötelezte magát. 1984 augusztusa óta dolgozik a martfűi alapfokú oktatási intézményben. Bemutató foglalkozások, szakmai megmérettetések jellemezték pályakezdő éveit. Rendkívüli személyiség, minden feladatot a legnagyobb megértéssel tud megoldani. Ha a körülmények úgy kívánják, munkaidőn túl is szívesen és rendszeresen elvégzi a rábízott feladatokat, bárki fordulhat hozzá problémáival. Folyamatosan megújuló szakmai felkészültségét, a gyermekek iránti elkötelezettségét sok száz volt tanítvány, szülő és vele együtt dolgozó pedagógus megtapasztalhatta.

 Munkáját a problémákkal való emberközeli azonosulás, a tapintatos, szakmai felelősségvállalás jellemzi. Gyermekszeretete, a gyermekekhez való őszinte odafordulása, egyéni és differenciált fejlesztése jól bizonyítja elkötelezettségét a pálya iránt és figyelmes, előzékeny pedagógiai munkáját, amely végigkövette életútját. Az intézmény életében aktív szerepet vállal, melegszívű egyénisége példaértékű vezetői, kollégái és a gyermekek szülei számára is.

Sok szakmai és emberi siker áll a háta mögött, melyek közül nehéz lenne csupán néhányat kiemelni, hiszen legnagyobb érdeme a harmónia, a nyugalom és a barátságos alkotói környezet létrehozása, melyben a gyermekek megtalálják a számukra fontos kapaszkodókat ahhoz, hogy kiteljesedjenek.

 Számtalan tanfolyamot végzett el, képzésen vett részt, ahol a bátorító nevelés gyakorlatában tudott pedagógiai tapasztalatokat szerezni, annak érdekében, hogy a gyerekeknek segítséget tudjon adni minden helyzetben. Tanulmányai nem voltak hiábavalóak, hiszen osztályai legendásan jó közösségek voltak, toleránsak és elfogadóak, segítők és megértők.

Szakmai hozzáértését, a szakma iránti emberi elkötelezettségét, segítőkész gyakorlati tapasztalatát munkaközösség vezetőként is kamatoztatta.

 Hivatásának tekinti a hátrányos helyzetű gyermekek felkarolását, segítését. Munkáját minden feladatkörében az embertisztelet, az empátia, igényesség, szakszerűség, pontosság jellemezte és jellemzi.

Szakmai tapasztalatát nem csak a tanórákon, hanem versenyeken, különböző megmérettetéseken is kamatoztatta, hiszen tanítványai mindenhol nívós eredményeket értek el. Pályája során bármilyen munkakörben is dolgozott, mindig lelkesen képviselte és védte az iskola, a szakma presztízsét, a gyermekek érdekeit.

Nyíri Istvánné emberi tartása, gyerekkel való bánásmódja, szakmai alázata alapján méltó e nemes díjra. További munkájához nagyon sok sikert és szép eredményeket kívánunk!

* * *

Martfű Város Pedagógiai Díjában részesült Rusvainé Schneider Piroska Zsuzsanna, fizika-kémia szakos középiskolai tanár.

Rusvainé Schneider Piroska 1979-ben fejezte be tanulmányit a szegedi József Attila Tudományegyetem Természettudományi karán, kémia-fizika szakos középiskolai tanárként. Ugyanebben az évben munkát vállalt jelenlegi munkahelyén, a martfűi középiskolában, az akkor még 641. számú Cipőipari Szakmunkásképző Intézetben. Azóta, 33 éve az iskola tantestületének meghatározó tagja.

Munkáját már az első tanévben osztályfőnökként kezdte meg, pályakezdő volta ellenére nagyon jó kapcsolatot épített ki tanítványaival, osztályával. Tanári pályafutását az első 10 évben tanári beosztásban végezte, osztályfőnöki munkát látott el, helyettes osztályfőnök volt, nagy lelkesedéssel tanította a szaktantárgyait, illetve a cipős képzéshez kapcsolódó szakmai tárgyak oktatásába is bekapcsolódott.

1988-tól részt vett az intézményvezetésben, ahol több mint másfél évtizedig igazgatóhelyettesi feladatokat látott el. Az iskola élete ebben a több mint 15 évben folyamatosan változott, eleinte növekedett a tanulólétszám a könnyűipari ágazat eredményességére alapozva, majd azzal kellett szembesülni, hogy a cipőipar válságba jutott és új utakat kell keresni.

Rusvainé Schneider Piroska mindig kereste munkatársaival együtt az utat az iskola fejlődésének reményében. Részt vett a gimnáziumi képzés kialakításában, a szakközépiskolai oktatás megerősítésében, oszlopos tagja volt a felnőttek oktatásának a szakmunkások szakközépiskolájában, majd az elmúlt évtizedben a kereskedelmi képzés kialakításában is részt vett.

Munkája során erősítette a diákmozgalmi munkát, segítette a tanulókat az önállóságuk kialakításában.

Rusvainé Schneider Piroska 2005-től 2011-ig az iskola igazgatójaként formálta a tantestületet, vezette az intézményt, irányította az összevont általános- és középiskolát.

 2011-től igazgatóhelyettesként, 2012 júliusától pedig minőségügyi vezetőként, illetve munkaközösség vezetőként dolgozik. Munkája során az utóbbi évben a közalkalmazotti tanácsban és a helyi szakszervezetben is vállalt feladatot, mind a szakszervezeti tagság, mind a közalkalmazotti közösség ismeri, tiszteli tevékenységét.

 Vezetőként is a szakszervezettel együttműködve mindig szem előtt tartotta az iskola, a fenntartó és a dolgozók érdekeit. Az iskola sorsát mindig szívügyének tekintette.

Munkáját nagy szakmai hozzáértéssel, igényességgel, lelkiismeretesen látja el. Kollégáival, a diákokkal szemben mindig segítőkész és megértő.

Családja, közvetlen környezete pályája során mindig támogatta, erősítette feladatainak elvégzésében, gyermekei ma is nagyon büszkék édesanyjuk energikusságára, kitartására, iskolánk iránti elkötelezettségére.

 Munkáját az iskola és a város iránti elkötelezettség és hivatástudat jellemzi. Az elődei által megteremtett értékeket megőrizve végzi munkáját, példát állítva ezzel is a martfűiek és a jövő nemzedéke számára.

 Köszönjük a több évtizedes munkáját, további sok sikert és nagyon jó egészséget kívánunk neki!

Tovább a képekhez>>>

Minden jog fenntartva © 2011-2021 Martfű Város