Önkormányzat


Gazdasági program 2011-2014

Martfű Város Polgármesterétől

MARTFŰ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

2011-2014. ÉVEKRE SZÓLÓ

településfejlesztési koncepciója és gazdasági programja

I.

Az önkormányzat és szervei munkájának fő követelményei

Az önkormányzati jogok gyakorlása, az önkormányzati feladatok ellátása és a lakosság ügyeinek intézése során mindenekfelett érvényesül az alkotmányosság és törvényesség elve, a humánus, igazságos, gyors és szakszerű önkormányzati szolgáltatásra való törekvés.

Az önkormányzati jogokat a képviselő-testület gyakorolja, amely a törvény keretei között, az általa megalkotott SZMSZ-ben foglalt eljárási rend megtartásával, az önkormányzati rendeletek megalkotása mellett dönt a gazdasági, vagyoni, személyi és kitüntetési ügyekben, elfogadja és végrehajtja a szakmai ágazati koncepciókat, fejlesztési terveket, programokat.

Az önkormányzatunk tevékenységében kiemelt követelmény:

- A jogszabályokban meghatározott közszolgáltatási feladatok ellátása és az ezt biztosító intézményrendszer működtetése.

- A helyi sajátosságok, a martfűi lakosok érdekeinek érvényre juttatása és az ebből adódó szakmai, ágazati, koordinációs feladatok színvonalas ellátása.

- Az önkormányzat és intézményei szolgáltató szerepének, széles körű kapcsolatrendszerének erősítése.

Az önkormányzat képviselő-testülete által létrehozott bizottságainak kiemelt szerepük van a testület döntéseinek előkészítésében, a döntések végrehajtásának ellenőrzésében, a képviselő-testület által átruházott hatáskörök gyakorlásában, feladatkörükben a javaslatok, vélemények megfogalmazásában.

A polgármesteri hivatal feladata a tervszerű, törvényes, hatékony testületi működés feltételeinek biztosítása, a települési képviselők munkájának segítése, a meghozott testületi döntések maradéktalan végrehajtása.

A hivatal biztosítja a megalapozó munkatervek, az éves költségvetésben meghatározott szakmai feladatok előkészítését, a testületi ülések megszervezését, az előterjesztések, döntési javaslatok kidolgozását, az önkormányzati rendeletalkotás koordinálását, a testületi adminisztráció ellátását.

A hivatal teljes körű működési feltételeinek biztosítása mellett szükség van a hivatali dolgozók szakmai ismereteinek folyamatos gyarapítására, képzésük, továbbképzésük feltételeinek biztosítására.

 

II.

Kiemelt célkitűzések

 1. Demográfia

Martfű város lakónépessége az elmúlt évtizedben jelentősen csökkent. 2011. év elején 6940 állandó lakos élt Martfűn, 8 %-al kevesebb, mint az előző évtized elején (7514 fő). Bár a probléma összetett, mégis a nagyarányú fogyás – mint Magyarország és Jász-Nagykun-Szolnok Megye esetében is – elsősorban az erősödő létbizonytalansággal, a rossz szociális helyzettel és munkanélküliséggel magyarázható.

A demográfiai csökkenés fő oka Martfűn a kevés születés, az elköltözés azért nem elsődleges ok, mert a városba való beköltözés hasonló nagyságrendű.

Az elkövetkező időszakban a jelenlegi lakónépesség megtartására, illetve esetleges növelésére kell törekedni, melynek érdekében:

-         minden lehetséges önkormányzati eszközzel támogatni kell új munkahelyek létrehozását, illetve az eddigi munkahelyek megtartását,

-         támogatni kell a fiatalok letelepedését, lakások építését, vásárlását,  lakásépítésre alkalmas telkeket kell kialakítani,

-         fenn kell tartani a szociális lakhatási lehetőségeket (bérlakás, garzonok, bérlők háza), a lakásfenntartási támogatásokat,

-         gondoskodni kell az idősebb korosztály megfelelő lakhatási, gondozási lehetőségeiről,

-         a középfokú képzésben elsőrangú fontosságúvá váljék a helyben „piacképes munkaerő” kibocsátása,

-         erősíteni szükséges a lokálpatriotizmust, a város szeretetét, az összetartozás érzését a civil-szervezeteknek és a lakosságnak a közügyekbe való minél nagyobb bevonásával és gesztus-értékű intézkedésekkel is: a születésről és az elhalálozásról való megemlékezéssel, a házasságkötések olcsóbbá tételével, stb.

A fentiek alapján új lakás-támogatási rendszer kidolgozása szükséges, ennek keretében:

- felül kell vizsgálni az első lakáshoz jutók támogatásának rendszerét,

- újra kell szabályozni a szociális szempontok alapján juttatandó lakásellátási

formákat: bérlakások, garzonlakások, szobabérletek, kimondva azt, hogy az

önkormányzat a meglevő bérleményeit nem idegeníti el,

- ki kell dolgozni a lakótelkek kialakításának, a telek-ellátás rendjét,

- nagy hangsúlyt kell fektetni a meglevő lakásállomány megóvására,

felújítására, korszerűsítésére. Ennek okán támogatni szükséges a

társasházak jobb működését, a működésük megszervezését.

 1. Foglalkoztatás, gazdaságfejlesztés:

Az elmúlt években a foglalkoztatás helyzetét jelentősen rontotta a 2008-10-es világméretű pénzügyi és gazdasági válság, a Tisza Cipőgyártó Kft felszámolása, amelyek hatására a munkanélküliek száma jelentősen növekedett Martfűn.

Martfűn 2011. év elején 4732 munkaképes korú személy élt.

A Munkaügyi Központ által nyilvántartott munkanélküliek száma jelenleg 451 személy.

Az új munkahelyek létrehozása és a meglevő munkahelyek megtartása, illetve ezek elősegítése a jövőben is önkormányzatunk legfontosabb feladata. Célunk – akárcsak az országos foglalkoztatási politikában – a teljes foglalkoztatás megvalósítása és így a szociális biztonság elérése minden martfűi lakos számára.

Minden rendelkezésre álló eszközzel segíteni és szorgalmazni kell az Ipari Parkban megvalósítható beruházások indítását. A helyi raktározási igények alapján elsősorban egy logisztikai központ megvalósítása ajánlható.

A beruházásokhoz, illetve a szükséges közművek megvalósításához a lehetséges pályázatok maximális kihasználásával segítséget nyújtunk a vállalkozóknak.

Szükség esetén az Ipari Park jelenlegi területének bővítése érdekében lépéseket kell tenni a kapcsolódó területek tulajdonjogának megszerzésére.

Egyéb ingatlanok megszerzésével, illetőleg rendelkezésre bocsátásával is segítjük a vállalkozások betelepülését, megerősödését.

Fontos feladat a helyben működő egyéni és társas vállalkozások megfelelő információval történő ellátása, szükség szerint működésük, fejlesztési törekvéseik koordinálása, a pályázati lehetőségek felkutatása, pályázataik segítése. Ennek eszköze lehet önkormányzati fórumok szervezése, valamint a helyi vállalkozók klubja létrehozásának és működésének támogatása, elősegítése, vállalkozás-támogatási alap létrehozása és működtetése.

Ugyancsak fontos a helyi vállalkozásokról folyamatos információ nyújtása a „külvilág” részére. Ennek legcélravezetőbb eszköze az elektronikus híradás, amelyet szintén erősítenünk szükséges. Valamennyi ágazatban, de különösen az idegenforgalom és a turisztika területén támogatni kell a vállalkozások megerősödését, ezért keresni és erősíteni kell az idegenforgalmi és turisztikai valamint kulturális - és információs kapcsolat-rendszerünket.

Településünk földrajzi adottságait kihasználva erősíteni kell Martfű kereskedelmi központ jellegét. Bevásárló központ további kiépítésével, újabb nagyobb kereskedő-házak betelepítésével elérhetjük nagyobb tömegű vásárlói réteg beáramlását, az ide látogató turisták igényeinek kielégítését, az árversennyel pedig a helyi lakosság kedvezőbb anyagi helyzetét erősíthetjük.

Ezen egységek esetleges idetelepülésénél a városkép megfelelő színvonalára, a kapcsolódó parkosításra nagyon oda kell figyelni.

El kell érnünk, hogy a régi autóbusz-pályaudvar területén a 2002-es eladási szerződésben foglalt feltételek szerint valósuljon meg a zöldség- és virág-piac, amely szintén a kereskedelmet és a lakosság jobb ellátását biztosíthatja.

Tovább kell folytatni a megváltozott munkaképességűek foglalkoztatását biztosító vállalkozások megfelelő támogatását, illetve lehetőség szerint bővítését, esetleg új munkáltatók betelepítését kell szorgalmaznunk.

Önkormányzatunknak a hátrányos helyzetű munkanélküliek foglalkoztatása érdekében, a pályázati lehetőségeket kihasználva, továbbra is élni kell a közfoglalkoztatás lehetőségével.

 1. Egészségügyi és szociálpolitikai feladatok ellátása
 2. A központi orvosi rendelő épületének felújításával (ajtók, ablakok cseréje, külső szigetelés, akadálymentesítés, belső átalakítás, fűtéskorszerűsítés) és a gyermekorvosi rendelő beköltöztetésével olcsóbbá kell tenni az egészségügyi intézmények fenntartását. A megtakarítást az egészségügyi ellátás fejlesztésére kell fordítani. Szélesíteni kell az ingyenesen, vagy kedvezménnyel elérhető szolgáltatások körét.

Fejleszteni szükséges az egészségügy műszerellátottságát, informatikai eszközeit is.

Az egészségügyi ellátás területén feladatunk az Országos Mentőszolgálattal közösen a mentőállomás áthelyezése a város központi helyére és ott diszpécserszolgálat, jelzőrendszeres szolgáltatás kialakítása.

Együttműködve a környező településekkel, továbbra is fenn kell tartani a sürgősségi betegellátás (ügyelet) martfűi telephelyét.

Kiemelt feladatunk az ingyenes vagy kedvezményes, megelőző szűrővizsgálatok mind szélesebb körben való megszervezése, a háziorvosok és a civil szervezetek fokozott szerepvállalásával, az önkormányzat anyagi hozzájárulásával.

Az óvodától kezdődően valamennyi oktatási intézményünkben nagy figyelmet kell fordítani az egészségügyi felvilágosító nevelőmunkára.

Biztosítani kell az iskola-egészségügyi feladatok ellátásához a szükséges személyi és tárgyi feltételeket.

Szociális ellátás területén biztosítani kell, hogy:

- a városban élő, szociálisan rászorultak számára alapvető ellátást nyújtson az önkormányzat szociális és pénzbeli támogatási rendszere. Ezt az ellátási rendszert a nehezedő anyagi feltételek között is meg kell őrizni, folyamatosan hozzáigazítva a jelentkező szükséglethez,

- a Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási Központ I. számú tagintézménye tartalmi munkájának szélesítésével, szolgáltatásai bővítésével, hogy a krízishelyzetben lévő családok, személyek számára megfelelő mentális, az egyéni élethelyzetekhez igazodó segítséget tudjanak nyújtani,

- az idősek nappali ellátását “ellátási szerződés” keretében végző Gondoskodás Házával együttműködve az idősek növekvő színvonalú ellátását, a nappali ellátás bővítését.

4. Oktatás, művelődés és sportfeladatok:

a./ Oktatás:

A ciklusban kiemelt fontosságúvá válik a középfokú oktatási intézményünk fejlesztése, mind a tartalmi munkáját, mind az infrastrukturális ellátottságát illetően.

A középiskola váljon a kisrégió munkaerő-piaci igényeit mind a munkáltatók, mind a munkavállalók szempontjából rugalmasan kielégítő, kiváló szakképző intézménnyé.

Ehhez szükséges a szervezeti, a személyi és tárgyi feltételek megújítása.

Szervezeti: a középiskola önálló intézményként működjön, így láthatóvá válik a saját teljesítménye, továbbá az önállóság segít az alkotó erők kibontakozásában.

Személyi: a választott szakképzési formák oktatásához nélkülözhetetlen jól képzett oktatói gárdát ki kell alakítani.

Tárgyi: ki kell építeni a szakképzési ágak infrastruktúráját.

Ezen kívül nagyon fontos és halaszthatatlan a középiskola épületeinek szigetelése, felújítása és energia felhasználásának korszerű módszerekkel való radikális csökkentése, valamint – másodlagosan, az anyagi erőnktől és pályázati lehetőségektől függően – sor kell, hogy kerüljön korszerű közösségi terek kialakítására.

A középiskola esetében kiemelt figyelmet kell fordítani továbbá a tanulólétszám növelésére, a felnőtt-képzés, a felsőfokú szakképzés adta lehetőség maximális kihasználására, térségi együttműködésre.

Nem csak a középiskola, hanem valamennyi intézményünk, intézményi épületünk energia-ellátását felül kell vizsgálnunk és ezen az úton a „dologi kiadásainkat” radikálisan csökkentenünk kell. Ahol az ellátottak létszáma lehetővé és szükségessé teszi, a felújított épületekbe kell koncentrálni a tevékenységet.

Így a Május 1 úti óvoda épülete alkalmassá tehető bölcsődei ellátásra, a jelenlegi nagy fűtési igényű bölcsődei épület pedig más funkciót kaphat (pl. vállalkozások részére hasznosítható).

Az általános iskola feladatellátásához – a tanulólétszám biztonságos elhelyezéséhez – szükséges minimum 2 tanterem kialakítása, kiváltva ezzel a korszerűtlen technikaoktatási szaktantermet. Meg kell teremteni a pályázati források maximális kihasználásával a tornaterem bővítésének lehetőségét, kiváltva ezzel a Mártírok úti tornacsarnokba történő átjárást.

A Mártírok úti iskolaépületet és a tornacsarnokot teljes körűen hasznosítani kell.

A többcélú társulást és Martfű földrajzi elhelyezkedését, valamint az oktatás elért színvonalát kihasználva törekedni kell a nevelési és közoktatási feladatok több településre kiterjedő ellátásának megszervezésére, illetve rugalmasan alkalmazkodni szükséges a kormányzati átalakításokhoz.

Az önkormányzat ifjúságpolitikai koncepciójának felülvizsgálatát az elkövetkező időszakban végre kell hajtani, és gondoskodni kell az abban meghatározottak végrehajtásáról.

Az önkormányzati feladatok végrehajtásába folyamatosan be kell vonni a gyermek- és ifjúsági önkormányzat polgármesterét és képviselőit.

b./ Művelődés:

Pályázati források felhasználásával fel kell újítani a művelődési központ épületét, törekedve arra, hogy az átalakítással biztosított legyen annak a jelenleginél több funkciós használata.

Az intézmény többfunkciós működtetésével (pl. vendéglátóegység, kulturált szórakozóhely, presszó, terasz kihasználásával, múzeum) illetve a térségi szerepkör, esetleg társulási intézmény útján tehető gazdaságosabbá a jelenlegi épület működtetése.

Az intézmény váljon helyi és térségi kommunikációs központtá, idegenforgalmi és turisztikai információs centrummá.

Kiemelt feladat maradjon a közművelődés eddig elért színvonalának megőrzése. Fontos célként határozható meg, hogy folytatódjon a közösségteremtő, kultúraközvetítő, lakossági igényekhez igazodó közművelődési munka.

Folytatni kell a könyvtári állomány bővítését, az oktatást, művelődést, kulturált szabadidő-eltöltést segítő feladatellátást, alkalmazva ebben a korszerű módszereket (informatika, digitalizáció) is.

A jövőben is méltó módon szükséges megemlékezni a nemzeti és városi ünnepekről.

c./ Sport:

Felül kell vizsgálni a város sportkoncepcióját, melyben a jelenlegi körülményekhez igazodva részletesen ki kell dolgozni a minőségi és tömegsport működésének feltételeit, a városi sportlétesítmények gazdaságosabb működtetését, hatékonyabb kihasználását.

d./ Továbbra is kiemelt feladat a civil szervezetek támogatása, a szervezetekkel való folyamatos kapcsolattartás, együttműködés a városi feladatok megoldásában.

5. Infrastruktúra, környezetvédelem:

Városunk infrastruktúrája ma már több tekintetben korszerűtlen, nem felel meg a minőségileg is magas színvonalú követelményeknek és a fenntarthatóság elvárásainak.

A város energia-ellátása korszerűtlen, majdnem kizárólagosan a távvezetékes áramellátásra és a földgáz-ellátásra épül. Ez igaz az önkormányzati intézmények és a lakosság ellátására is. A város (és lakossága) környezetkímélő, megújuló energiaforrást nem vagy alig használ.

A jelen program elfogadásakor van folyamatban néhány középületen napcellás áramellátás kialakítása.

A ciklusprogram egyik legfontosabb feladata – a középületek szigetelését követően – a megújuló energiaforrások (víz, földhő, szél, napsugár, bioenergia) minél szélesebb körben való felhasználhatóságát lehetővé tenni, illetőleg ezeket bevezetni, felhasználni, többségében önellátó, takarékos, környezetkímélő energetikai rendszer kiépítése. A lakosság és a vállalkozások ilyen irányú törekvéseit is segíteni kell.

Mindehhez kapcsolódóan a hulladékgazdálkodást és szennyvízelvezetést korszerűsíteni kell.

Az ivóvíz szolgáltató vezeték-rendszer többségében elavult. A város legtöbb fogyasztójához eternit vagy vascsöveken szállítjuk az ivóvizet, amely tény eleve kétségessé teszi a jó minőségű szolgáltatást.

Ennek a jelen ciklusban gyökeresen meg kell változnia. Pályázati források felhasználásával és a saját erő hozzáadásával ki kell váltani az egészségre ártalmas vezeték-rendszert. Szükség esetén, pályázati források hiányában ezt néhány évre (5-6 év) tervezve, évenkénti szakaszolással kell megtervezni.

A belvíz elvezető rendszer hiányos. Folyamatosan gondoskodni kell a csapadékelvezető rendszer rendszeres tisztán tartásáról és arról, hogy kritikus mennyiségű csapadék esetén se kerüljön veszélybe egyik településrész se.

A fejlesztések és beruházások kivitelezése során fokozott gondot kell fordítani a környezet szépítésére, a parkjaink megőrzésére, fejlesztésére, a zöld terület gyarapítására. Parkosítási tervet kell készíteni.

A zöldterületeinken való jobb gazdálkodás érdekében városi komposztálót szükséges létrehozni és működtetni.

Pályázatainkban kapcsolódunk az „Új Széchenyi terv” keretében kiírt lehetőségekhez valamint folyamatosan figyelemmel kísérjük az összes egyéb lehetőséget.

Legsürgősebben a még szigeteletlen intézményi épületeink hőszigetelésére és megújuló energiával való ellátására, akadálymentesítésükre kell pályázatokat benyújtanunk: a középiskola épülete, az egészségház épülete, a Május 1 úti óvoda épülete (bölcsődévé való átalakításával együtt), a Művelődési Központ és Könyvtár épülete, a mentőállomás épülete.

A pályázati lehetőségek útján a közlekedési hálózatunkat is korszerűsíteni kell. Elsősorban a Lenin út mint gyűjtő út, a Május 1 út felújítása és parkolási lehetőséggel való ellátása szükséges. A Lenin utat folytatólag ki kell építeni a Sport utcáig.

A Münnich Ferenc út mint gyűjtő út felújítása is elengedhetetlenül szükséges.

Mindenképpen meg kell oldanunk a Rákóczi út felújítását és környezete rendbe tételét.

Fontos célkitűzésünk – segítve a tulajdonos tiszaföldvári önkormányzatot és az üzemeltető vezsenyi önkormányzatot – a komphoz vezető út felújítása vagy újjá építése.

Pályázati lehetőségek függvényében folytatni kell a kerékpárutak kiépítését Kengyel felé és Tiszaföldvár-Cibakháza felé. Az árvízvédelmi töltésen is lehetséges – pályázati források felhasználásával – elsősorban turisztikai céllal legalább a kompig vagy jó esetben akár Tiszakürtig kerékpárút építése.

Fontos feladat a Május 1 úti garázs-telep vízelvezetésének megoldása, illetőleg csapadékos időben is járható utak megépítése. A Zsófia-halmi fő közlekedési utakat folyamatosan rendben kell tartani. A téglagyári gödör területén kellemes családi kirándulóhelyet kell kialakítani. Folyamatosan elő kell készíteni, ütemezni a meglevő járdák, kerékpárutak felújítását, biztonságossá tételét, valamint az önkormányzat tulajdonában levő belterületi utak második aszfalt réteggel való lefedését.

A közlekedés minőségi javításának feltételei közé kell sorolni a város egyes területeinek forgalomtechnikai szabályozását, közlekedés biztonsági előírások megvalósítását, a közlekedési táblák aktuálissá tételét (Szolnoki út, Május 1 út, Lenin út, stb). Vállalkozók bevonásával biztosítani kell a személyautók és kamionok megfelelő parkolási lehetőségét.

Tervezni kell az egységes eligazító, tájékoztató táblarendszer (hirdető, térkép, utcanevek stb.) kialakítását az egész város területén.

Biztosítani kell a városban levő játszóterek, valamint az intézményeknél levő játszóeszközök előírásoknak megfelelő használhatóságát, állagmegőrzését.

Meg kell kezdeni a településünkön átmenő közutak melletti területek fásítását, beleértve a belterületi gyűjtő utakat is (Hunyadi út, Rákóczi út, Münnich Ferenc út).

A nagyobb látogatottságú és forgalmú közterületek és utak mentén biztosítani kell a kihelyezett hulladékgyűjtő edényzet számának bővítését, ezzel egyidejűleg ahol indokolt pihenő padok elhelyezését. Ma már gondolni kell a kutyatartás megfelelő higiénikus körülményeinek biztosítására is.

A turisztikai és idegenforgalmi beruházásokhoz kapcsolódva, egyeztetni kell a Közép-Tisza Vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatósággal a Tisza-part területének végleges rendezése ügyében.

A bezárt hulladéklerakó rekultivációs terveinek megfelelően a rekultivációt meg kell valósítani.

Városunkban teljes körűvé vált a lakossági kommunális hulladék gyűjtése. Ennek figyelembe vételével kell megteremteni a szelektív hulladékgyűjtés feltételeit. Teljessé kell tenni a lakosság körében keletkező veszélyes hulladékok begyűjtését.

Az egészséges, tiszta környezet kialakítása és megtartása érdekében az itt működő gazdálkodó szervezetekkel, a kisebb, nagyobb közösségekkel és a lakossággal összefogva, oktatni és tudatosítani kell a környezetvédelem fontosságát, hogy az életünk mindennapi részévé váljon.

A Bata-lakótelepet védelem alá kell helyezni. A lakótelep különlegessége folytán igazi építészeti értéket jelent a városnak, amelyet meg kell védeni. Nem szabad megengedni, meg kell tiltani az olyan lakossági változtatásokat, amelyek kihatnak az épületek, a lakótelep jellegére. Fokozott figyelmet kell fordítani a lakótelep folyamatos rendben tartására.

Sajnos a lakóépületek, lakások eladása során kevés figyelmet fordítottak arra, hogy a társasházak ténylegesen megalakuljanak és működjenek, ezért jelenleg alig van olyan épület, amelyek tulajdonosai közösen rendelkeznek a lakóépületek megóvásáról, fejlesztéséről. Ezért elő kell mozdítani – akár társasház kezelő szervezet létrehozása útján is – a társasházak tényleges működését, a tulajdonosokat aktivizálni kell a tulajdonuk megóvása érdekében.

6.         Energiagazdálkodásunk

A választási ciklusban mind fontosabbá válik a rendelkezésünkre álló energiaforrásokkal való optimális gazdálkodás. E kérdéskör immáron az önkormányzati gazdálkodás legjelentősebb fejezetévé válik.

Az önkormányzat legfontosabb céljai és feladatai közé tartozik a szilárd és folyékony tüzelőanyag felhasználásának visszaszorítása, a közintézmények energiatakarékos átalakítása

- nyílászárók cseréje,

- az épület szigetelése,

- megújuló energiaféleségek használatára való áttérés (napenergia, biomassza,

vízhő, stb).

A pazarló, a környezetre nézve ártalmas energiahasználatot jelentős mértékben vissza kell szorítani.

A ciklusban több pályázatunk irányul olcsóbb energia-forrás megszerzésére – ld. fentebb.

A megújuló energiaforrások hasznosítására irányuló törekvéseinkben támaszkodni szükséges az energiagazdálkodás és felhasználás más martfűi szereplőire (Thermal SPA, Bunge Zrt, Tisza Joule Kft) és törekedni kell a lakosságot is ellátni olcsóbb megújuló energiával.

A megújuló energia-források terén a következők feltárása, átgondolása és kidolgozása szükséges:

- a termál energia hasznosítása,

- a földhő hasznosítása,

- a vízhő hasznosítása,

- a szélenergia hasznosítása,

- a napenergia hasznosítása.

Minden beruházás, felújítás, átalakítás esetében egyúttal megvizsgálandó a megújuló energia hasznosításának lehetősége.

A hulladékgazdálkodást, a szennyvízgazdálkodást össze kell kötni a bioenergia hasznosításával (biogáz, biomassza, pellet).

A ciklus elején részletes és alapos energiagazdálkodási koncepciót kell kidolgozni.

7.         A program megvalósításának eszközrendszere, lehetőségei és forrásai

A program megvalósításának fontos feltétele szellemi és humán erőforrásaink maximális kihasználása, meglévő adottságaink fejlesztésével.

A négy évre szóló program célkitűzései megvalósításának fontos előfeltétele Magyarország gazdaságának növekvő teljesítménye, az önkormányzatok gazdasági erejének megfelelő biztosítása, az állami szerepvállalások pontos tisztázása és az anyagi támogatás növelése a feladatok ellátásában és nem utolsósorban a városunk saját erőforrásainak jobb kihasználása, a költségvetési egyensúly folyamatos fenntartása, a bevételeink növelése a meglévő önkormányzati vagyon gyarapítása, hatékony és eredményes működtetése.

A kormányzat által tervezett közigazgatási változások, átszervezések, továbbá a terület- és vidékfejlesztésben végbemenő változások önkormányzatunktól jelentős felkészültséget és erőforrás összpontosítást igényelnek a kedvezőbb pozíció elérése érdekében.

Ezért is nagyon fontos, hogy már ebben az évben kész fejlesztési elképzelésekkel, programokkal és projektekkel rendelkezzünk, majd folyamatosan, ezeket bővítve pályázni tudjunk mind a hazai, mind pedig az uniós források elnyerésére.

Ezen célok elérése, a saját forráslehetőségeinkkel bővítve, meghatározza a következő évek célkitűzéseinek megvalósítását.

Az ezekhez kapcsolódó gazdasági erőforrásaink másik lényeges eleme lehet a településünkön működő nagy- és kisvállalatok, vállalkozások működőképességének megőrzése, további fejlődésük biztosítása, segítése.

Fontos eszköz továbbá a kommunikációnk fejlesztése, az információáramlás segítése, a lakosság és a partnerek információkkal való ellátása, az elektronika, a számítástechnika, az internet által kínált lehetőségek alkalmazása és kihasználása, modernebb, dinamikusabb és informatívabb városi honlap kialakítása és működtetése.

 

A program rugalmasan kell, hogy szolgálja a meglevő és tervezett feladataink megoldását, és biztonsággal garantálja városunk működését, meglevő intézményeink színvonalas feladatellátását. A program megvalósításával városunk jelentősen fejlődhet.

A programba foglalt célkitűzések és elképzelések megvalósítását az önkormányzat éves pénzügyi terveiben lebontva kell tervezni és ütemezni, majd azok végrehajtását az éves beszámolókban értékelni, természetesen mindezeket a változó körülményekhez rugalmasan igazítani.

A gazdasági jellegű célkitűzések megvalósítását segíthetik elő:

-         az állami hozzájárulás mértékének növelése,

-         a szolnoki többcélú kistérségi társulás kistérségi akcióterve, amely városunkra vonatkozóan a következő beruházásokat tartalmazza:

 • egészségház infrastruktúra és szolgáltatás fejlesztése,
 • iparterület infrastruktúra fejlesztés,
 • a vezsenyi komphoz vezető út felújítása,
 • a Damjanich János Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium épületeinek felújítása, hőszigetelése,
 • város-rehabilitáció (közintézmények, játszóterek, parkok, belterületi utak felújítása),
 • építési telkek kialakítása,
 • általános iskolai tornacsarnok építése,
 • új szennyvíztisztító megépítése,
 • városi komposztáló létesítése,
 • Martfű – Tiszaföldvár – Cibakháza kerékpárút építése,
 • Városi óvoda és bölcsőde infrastruktúra fejlesztése,
 • extrém sportpálya építése,
 • városi térfigyelő rendszer kiépítése,

-                     a pályázati lehetőségek kihasználása mind a hazai, mind az Európai Uniós forrásokból,

-         Hazai pályázati lehetőség az Észak-alföldi Régió Stratégiai Programja által az önkormányzat fejlesztési feladataira kiírt pályázatok.

-         Európai Uniós pályázati források a nemzeti fejlesztési tervnek, ill. az új Széchenyi tervnek megfelelően.

-         a vállalkozói tőke bevonása a programba illeszthető területen.

 

III.

Az önkormányzat és szervei munkájának fő követelményei

Az önkormányzat gazdasági programja, településfejlesztési célkitűzései megvalósításának előfeltétele a martfűi lakossággal, az országos, a térségi és a helyi civil társadalmi, politikai és gazdasági szervezetekkel, szervekkel való teljes körű együttműködés tényleges megvalósítása.

1./ Külső kapcsolatok:

a./ Martfű Város Önkormányzata 2004. szeptember 30. napjából a Szolnoki Kistérség Többcélú Társulásának tagja.

A társult települések célja kettős: az önkormányzati feladatok társulási formában történő ellátása, valamint a kistérség és a települések fejlesztési feladatainak meghatározása és képviselete a rendelkezésre álló támogatási források elnyerése érdekében.

Városunk esetében a Szolnoki Kistérség Többcélú Társulásának intézményei látják el

-         a költségvetési szervek belső ellenőrzési feladatait,

-         a családsegítés, támogató szolgálat, közösségi gondozás,

-         a gyermekjóléti alapszolgáltatás,

-         a nevelési tanácsadás,

-         logopédiai szolgáltatás feladatait.

A jövőben is kiemelt figyelmet kell fordítani az önkormányzati kötelező feladatok színvonalas és hatékony ellátására, ennek érdekében keresni kell az együttműködés további területeit oly módon, hogy azok az önkormányzatnak költségmegtakarítást eredményezzenek, ugyanakkor a lakosságnak többletterhet ne jelentsenek.

Ezen szempontok szem előtt tartásával a kistérségen kívül eső környező településekkel meglévő kapcsolataink bővítésére, a közös hatékony feladatellátásra is nagy hangsúlyt kell fektetni városunk térségi szerepkörének növelése érdekében.

Hazánk Európai Uniós csatlakozását követően még inkább előtérbe került az ország fejlettebb területeihez történő felzárkózást szolgáló fejlesztések megvalósítása, az azokhoz szükséges uniós források megszerzése, melyben a kistérségek kiemelt szerepet kaptak.

Az Észak-alföldi Régió valamint a Jász-Nagykun-Szolnok megye 2007-2013 közötti időszakra szóló Területfejlesztési Stratégiai Programjainak végrehajtását szolgáló kétéves akciótervek elkészítése és megvalósítása során törekedni kell arra, hogy a kistérség és településünk minden olyan fejlesztési elképzelése prioritást kapjon, mely hosszabb távon meghatározza a lakosság színvonalas közszolgáltatásokkal történő ellátását, a munkahelyteremtést, a térség és városunk népességmegtartó képességét.

A Stratégiai programokhoz és az akció tervhez kapcsolódó, városunkat érintő fejlesztési elképzeléseket a településfejlesztési fejezetben ismertettük.

b./ Nemzetközi együttműködésünk fejlesztése érdekében, Európai Uniós kapcsolatainkat is figyelembe véve továbbra is szükséges a lengyelországi Tuchow, valamint a romániai Misztótfalu városával meglévő kapcsolataink fenntartása. Az együttműködés kereten belül szorgalmazni kell, hogy az ne csak kulturális területre korlátozódjon, hanem gazdasági együttműködéssé szélesedjen.

Mindkét együttműködési területen ki kell használni a rendelkezésre álló uniós pályázati források adta lehetőségeket.

A ciklusban további testvér-települési kapcsolatok kiépítésére törekszünk, elsősorban az Unión kívüli magyarok által lakott területek településeivel (Kárpátalja, Szerbia, Horvátország).

 1. 1. A településen belüli együttműködés feladatai

A Képviselő-testület által meghatározott fejlesztési elképzelések a településen működő gazdálkodó szervezetek, vállalkozások, önszerveződő közösségek, a lakosság érdekeit kell hogy tükrözzék.

Mindez szoros jövőbeni együttműködést feltételhez mind az önkormányzati feladatok, mind pedig az adott szervezet elképzeléseinek megvalósításában. Ennek érdekében:

-         A gazdálkodó szervezeteket, vállalkozásokat az őket is érintő döntések előkészítésébe be kell vonni, fejlesztési elképzeléseiket meg kell ismerni, esetlegesen közös pályázatokkal forrásokat szerezni a Martfűn megvalósuló beruházásokhoz.

-         Az önkormányzat civil stratégiájában meghatározott feladatok végrehajtásával javítani kell a város versenyképességét, a lakosság életminőségét, az önkormányzati feladatok megoldását.

-         A településen működő egyházakkal meglevő jó kapcsolatot tovább kell erősíteni a közös érdekeken alapuló feladatok, rendezvények megvalósítása során.

-         A lakosság megfelelő tájékoztatása, véleményük, javaslataik megismerése érdekében a városi honlapot ennek megfelelő tartalommal kell működtetni, a lakosság széles körét érintő témákban fórumokat, közmeghallgatást kell tartani. A megfelelő információáramlás érdekében a városi média kínálta lehetőséget is ki kell használni.

Martfű, 2011. április

 

MARTFŰ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

2011-04-26 17:27