Család- és Gyermekjóléti Szolgáltatás

Az intézményünk székhelye: 5435 Martfű, Szent István tér 1. Tel: 56/ 450-222
Telephelye: 5435 Martfű, Május 1. út 2. (Iskolakonyha) Tel: 56/ 450-995
AC Karbantartóműhely: 5435 Martfű, Május 1. út 1.

Az intézmény ügyfélfogadási rendje:

Hétfő: 08:00 - 12:00 12:30 - 16:00
Kedd: 08:00 - 12:00 nincs ügyfélfogadás
Szerda: 08:00 - 12:00 12:30 - 16:00
Csütörtök:    08:00 - 12:00 nincs ügyfélfogadás
Péntek: 08:00 - 12:00 nincs ügyfélfogadás

Intézményvezető: Gonda Lajosné
127-es iroda Tel.: 56/450-222/132. mellék

Étkeztetési számfejtő, szociális segítő: Szabó Anita
128-as iroda Tel.: 56/450-222/131. mellék

Családsegítő: Csurgó Csilla
120-as iroda Tel.: 56/450-222/114. mellék

Családsegítő, szakmai egység vezető: Szabados Tünde
124-es iroda Tel.: 56/450-222/133. mellék

A székhelyen elérhető szolgáltatások: családsegítés, gyermekjóléti szolgáltatás, pszichológus szolgáltatás, közvetítés jogi segítségnyújtásra, hatóság által elrendelt kapcsolattartásnak helyiség biztosítása, valamint a közétkeztetés számfejtése, számlázása és a kapcsolódó nyilvántartások vezetése.

Valamennyi szolgáltatás igénybevételének az alapja az ellátott (illetve törvényes képviselő) és a szolgáltató intézmény közötti együttműködést feltételező megállapodás, jognyilatkozat.

A szociális szolgáltatások biztosítása történhet az ellátott otthonában, és/vagy az ellátó intézmény helyiségeiben. A gondozás biztosítása minden esetben figyelembe veszi az ellátott szükségleteit, érdekeit és a feladatellátás lehetőségeit.

A szolgáltatások igénybevétele térítésmentes.

A család- és gyermekjóléti szolgálat működésének jogi háttere: 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról, 1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról.

15/1998. (IV. 30.) NM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről, valamint az 1/2000 (I.7.) SzCsM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről.

A gyermekvédelem/ szociális ellátás alapelvei:

  • Gyermek érdekeinek előtérbe helyezése
  • Család önállóságának fokozása
  • Legkisebb kényszer elve
  • Hátrányos megkülönböztetés, visszaélés tilalma

A családsegítő feladatai

- Segíti a rászoruló családokat a gyermek veszélyeztetetté válásának megelőzésében
- A veszélyeztetett gyermekek és családok részére komplex támogatást nyújt annak érdekében, hogy a gyermek saját családi környezetében megtartható legyen, hátrányos helyzete csökkenjen.
- Rendszeres kapcsolatot tart a partnerintézményekkel, a jelzőrendszeri szakemberekkel a látókörében lévő családok, gyermekek  valamint a prevenció érdekében. A jelzőrendszeri intézményeknek segítséget nyújt gyermekvédelmi tevékenységük ellátásában.
- A család, egyén számára életvezetési, mentálhigiénés, kapcsolaterősítő, ellátásokhoz való hozzájutást segítő tanácsadást biztosít
- A gyermeket, illetve szülőjét tájékoztatja mindazokról a jogokról, támogatásokról és ellátásokról, melyek összefüggésben állnak a gyermek testi-lelki egészségének biztosításával a családban történő nevelésének elősegítésével.
- Segítséget nyújt a gyermek vagy szülője (törvényes képviselője) különböző család- és gyermekvédelmi támogatás iránti kérelmének előterjesztéséhez, ellátások igényléséhez.
- Felhívja a család/ egyén figyelmét a különböző szolgáltatási lehetőségek igénybevételére, segít a szolgáltatás elérésében (nevelési tanácsadás, pszichológus, családtervezés, egészségügyi ellátás stb.).
- A válsághelyzetben lévő várandós anyát tájékoztatja az őt, illetve a magzatot megillető jogokról, támogatásokról, ellátásokról. Segíti a támogatás elintézését, rendezését.
- Születendő gyermeke felnevelését nem vállaló anyát tájékoztatja az örökbeadás lehetőségéről és a területileg illetékes hivatalhoz irányítja.
- Információt nyújt valamennyi szociális és gyermekvédelmi kérdésben, ami profiljába illeszkedik.
- Szükség esetén kompetenciáján belül közreműködik az áldozatvédelemben, az áldozattá vált egyének konkrét segítésében.
- Lehetősége szerint szabadidős tevékenységet szervez, csoporttevékenységet folytat
- Felkérésre közreműködik a gyermekek hátrányos/ halmozottan hátrányos helyzetének megállapításában, valamint a szünidei gyermekétkeztetésre jogosultak tájékoztatásában 

Gyermekjóléti képviselő segíti a településen élő gyermekek jogainak érvényesülését. Elérhető a család- és gyermekjóléti szolgálaton keresztül, valamint a gyermekjogi képviselő személyes megkeresésével, telefonon, e-mailen.

Gyermekjogi képviselő: Hollik Zsuzsanna
Tel.: 06 20 489 9637,
E-mail: zsuzsanna.hollik@ijb.emmi.gov.hu

Az ellátott jogi képviselő segíti a hozzá fordulók jogainak érvényesülését.

Elérhető a család- és gyermekjóléti szolgálaton keresztül, valamint az ellátott jogi képviselő személyes megkeresésével, telefonon, e-mailen.

Ellátott jogi képviselő: Göncziné Harján Veronika
Tel.: 06 20 489 9602,
E-mail: veronika.harjan.gonczine@ijb.emmi.gov.hu

Étkezési számfejtés/ számlázás feladatai

- az étkeztetés igénylésének/ lemondásának, jogosultságot biztosító adatok, kapcsolódó változások bejelentésének rögzítése
- számlázás, nyilvántartások vezetése

Minden jog fenntartva © 2011-2021 Martfű Város