Az ifjúsági problémák megoldása, források hiányában, nagy kihívás az önkormányzatok számára

Martfű Város Önkormányzata felülvizsgálta, teljesen átdolgozta korábban hatályos Ifjúságpolitikai koncepcióját, átfogó, a változásokat, módosításokat, új elemeket tartalmazó megállapításokat, feladatokat és célkitűzéseket átvezetve a dokumentumon.

Az új koncepció elkészítéséhez, a helyzetelemzéshez, a célok és feladatok meghatározásához számos szervezet, intézmény és szakember járult hozzá. Az előkészítő munkába bevonták a civil szervezeteket, valamint az oktatási intézmények vezetőit és diákönkormányzatait is.

Az érintett korosztályba tartozóknak kérdőív kitöltésére volt lehetőségük, amelyek kiértékelését követően számos megállapítással és az ezekből következő feladattal, célokkal bővültek a koncepció témakörei.

Martfű Város Önkormányzatának Ifjúságpolitikai Koncepciója egy olyan stratégiai terv, amely – figyelembe véve az országos és Európai Uniós folyamatokat – a település vonzóvá tételét, a népességmegtartást és a városban élő fiatalok életminőségének javítását hivatott szolgálni, és elfogadása fontos eszköze annak, hogy az önkormányzat az ifjúsághoz kapcsolódó feladatait hatékonyan el tudja látni.

Az alapjaiban megújult Ifjúságpolitikai Koncepció elfogadásáról a 2021. június 30-i ülésén döntött a képviselő-testület.

A koncepció elkészítésénél a martfűi lakóhelyű, valamint a város oktatási intézményeiben tanuló, továbbá a városban szolgáltatást igénybe vevő 7-35 éves gyermek és fiatal korosztályba tartozók helyzetét vették figyelembe, abból a megközelítésből, hogy milyen célokat szükséges meghatározni ahhoz, hogy minél vonzóbbá válhasson számukra a településünk, mely alapján a város népességmegtartó ereje növekedhet.

Az Ifjúságpolitikai koncepcióban a célok meghatározására a város teljesítőképességével összhangban, a város teherbíró képességét figyelembe véve kerülhetett sor, melyhez, a megvalósításuk finanszírozhatósága érdekében a lehetséges pályázati források kihasználására kell törekedni.

A koncepció célkitűzései csak különböző szintű együttműködéssel, aktív partneri viszonyban valósíthatóak meg, ezért hangsúlyt fektetnek a közös munkára, a feladatok megosztására és a szakemberek, valamint a civil szervezetek közreműködésére.

Ez azért is fontos, mert a napjainkban folyamatosan és gyorsan változó jogszabályi környezet miatt rendkívül nehéz feladat a reális önkormányzati gazdálkodás és annak eredményeként forrás biztosítása az elképzelések megvalósításához, valamint az önkormányzatokat érintő növekvő elvonások és csökkenő állami támogatások is megnehezítik a koncepcióhoz kapcsolódóan jelentkező többletkiadások finanszírozhatóságát.

Jelenleg nincs az ifjúságra vonatkozóan egy komplex, egységes jogi szabályozó környezet, mivel nincs olyan jogszabály, amely konkrétan és átfogóan meghatározná az ifjúságpolitika tartalmát, az ezzel kapcsolatos kötelező, valamint szabadon vállalható feladatokat. Az önkormányzatok saját jövőjükre tekintettel, lehetőségeik szerint kell, hogy fordítsanak forrásokat a fiatalabb nemzedék fejlődésének elősegítésére.

Az Ifjúsági koncepcióban meghatározott stratégiai célkitűzések: a fiatalok helyben tartásának, munkavállalásának, otthonteremtésének, aktív közéleti szerepvállalásának elősegítése, a fiatalok társadalmi és egyéni felelősségtudatának, életmódjának, egészségi állapotának fejlesztése, a fiataloknak szóló kulturális értékteremtés, kultúraközvetítés elősegítése.

A fiatalok helyben tartása, munkavállalása és otthonteremtése elősegítésének fontos eszköze lehet az építési telkek biztosítása, a város kiváló földrajzi és infrastrukturális elhelyezkedésén alapuló turizmusfejlesztés, a fiatalok által megfizethető önkormányzati bérlemények kialakítása pályázati források és befektetők bevonásával, önkormányzati pályázati keret a lakásvásárlás, -építés, valamint az energetikai felújítás támogatására.

A koncepció szerint a fiatalok aktív közéleti szerepvállalásának elősegítéséhez vezethet az érdekképviseleti tevékenységeik támogatása, bevonásuk a döntések előkészítésébe, lehetőséget adva számukra a vélemény-nyilvánításra, a javaslattételre, valamint a nemzetközi ifjúsági kapcsolatok erősítése.

A fiatalok társadalmi és egyéni felelősségtudata, életmódja, egészségi állapota fejlesztésének eszköze lehet az ifjúság számára az Ifjúsági Klub újraindítása a Művelődési Központban, hatékony kommunikáció a fiatalokkal a helyi médián keresztül, kihasználva a modern infokommunikációs lehetőségeket, az együttműködés folytatása az állami és civil szervezetekkel, köznevelési intézményekkel, a gyermek- és ifjúságvédelem területén működő szakemberekkel a szenvedélybetegségek, az ifjúság testi, lelki, érzelmi egészségét veszélyeztető hatások csökkentése, illetve megelőzése érdekében. Ehhez hozzájárulhatnak a bűn- és baleset megelőzést, az áldozattá válás megelőzését szolgáló figyelemfelhívó akciók, programok, az „Ifjúsági őrjárat” kortárs segítők bevonásával történő megszervezése, a fiatalok egészségesebb életmódjának kialakítását és fejlesztését, kulturált szórakozását és szabadidejének eltöltését, a környezettudatos nevelését, az ifjúsági kapcsolatok fejlesztését célzó önkormányzati támogatások, a sportolási lehetőségek fenntartása, a sportlétesítmények, kültéri sporteszközök fejlesztése, a kiemelkedő eredményt elérő fiatalok elismerése.

A fiataloknak szóló kulturális értékteremtés, kultúraközvetítés elősegítése érdekében, pályázati forrásból, egy kifejezetten az ifjúsági programokkal foglalkozó ifjúságsegítő munkakör kialakítása is szerepel a koncepcióban a Művelődési Központban, a fiatalok szabadidejének tartalmas eltöltése, valamint a művelődés és a kultúra népszerűsítése érdekében.

A Pénzügyi, Ügyrendi és Városfejlesztési Bizottság álláspontja szerint az elkészült ifjúságpolitikai koncepció egy jól működő, komplex rendszer, szakmailag és tartalmilag is jó anyag – mondta el a képviselő-testületi ülésen Vass Éva bizottságvezető. – A dokumentum célja, hogy megfogalmazza Martfű város kétezer fő feletti létszámú ifjúságának szükségleteit, elképzeléseit, és erre próbáljon olyan válaszokat, olyan megoldásokat kínálni, hogy a fiatalok jól érezzék itt magukat, itt találjanak megélhetést, itt alapítsanak családot, telepedjenek le.

A koncepció helyzetfelmérése megmutatja a korcsoport problémáit és azokat a szociális jellemzőket, amelyekkel más települések is küszködnek: a továbbtanulás, a szakmaszerzés után való elhelyezkedési nehézségeket, amikhez hozzájárul a családi szálak fellazulása, a munkahely megtartásának gondjai, a letelepedés, amelyek az ifjúság korosztályában a pénz hiánya miatt majdnem, hogy megoldhatatlanok.

Az ifjúsággal kapcsolatos feladatokat fontos koncepcióba foglalni, de erre forrásokat, állami finanszírozást és pályázati támogatást nem tud bevonni az önkormányzat.

A pénzügyi bizottság vezetője szerint az az igény, amit a fiatalok megfogalmaznak az önkormányzat felé a kulturális és szabadidős tevékenységek biztosítására vonatkozóan, nem igazán lehet elvárás. Elsősorban általuk, felelősségteljes viselkedéssel, gondolkodással és alulról jövő szerveződéssel lehetne ezen a területen előre lépni. A fiataloknak kellene sokkal aktívabbá válni, a közéletben jobban szerepet vállalni, kigondolni és létrehozni akár ifjúsági klubot vagy bármilyen jellegű olyan kis egységet, ahol jól érzik magukat, és ami még jobban idekötné a városba őket.

Az önkormányzati képviselő úgy véli, hogy ezen a területen kellene valamilyen módon a fiatalokat bátorítani és bíztatni arra, hogy fogjanak össze és alakítsanak ki felelősen gondolkodó, tevékenykedő közösséget, amelyhez már az önkormányzat is meg tudná adni a pénzügyi vagy egyéb támogatást.

A pénzügyi bizottság vezetője szerint Martfű város irigylésre méltó értékei, hogy nagyon jó nevelési - oktatási intézményei vannak, és emellett a Művelődési Központ számtalan kulturális, fejlesztő és olyan tevékenységet kínál, amelyekben, ha bárkiben valamiféle indíttatás van, meg tudja találni a számára megfelelőt.

Földi Edina, az Oktatási, Művelődési, Sport, Civil és Egyházi Kapcsolatok Bizottsága vezetője arról tájékoztatott, hogy a sokszori ráhatás ellenére is kevés volt az érdeklődés a 35 év alatti korosztályban az elsősorban online kérdőívek kitöltése iránt. Bíztatni kellett a közösségeket, hogy mondják el a véleményüket.

Az önkormányzati képviselő szerint a koncepcióban felvállaltból leginkább a munkahelyteremtést kell, hogy elengedje az önkormányzat. Az általános iskola igazgatónőjétől azt is megtudtuk, hogy a Martfűre betelepülő, jelenleg aktív szülők közül a legkevésbé sem itt szeretnének dolgozni az emberek. A gyerekek szüleinek 60%-a nem Martfűn dolgozik. Az itt élők is szívesebben járnak el más településre dolgozni, az ide települő szülők pedig a kvalifikáltabb munkahelyek miatt nem váltanak, de egy nyugodt kisvárosban jó helyen tudják a gyermekeiket. Változnak a lakossági igények. Nem feltétlenül az a réteg fogja a jövőben azt a stabil dolgozó réteget képviselni, ami mondjuk tíz évvel ezelőtt jellemző volt a városban.

A képviselő-testületi ülésen dr. Papp Antal polgármester köszönettel szólt az ifjúságpolitikai koncepció készítőinek munkájáról. – A megszólított fiatalok sajnos nem voltak aktívak a véleménynyilvánításban, de ezt erőszakkal elérni nem lehet, és járványügyi helyzet is van – emlékeztetett. – Talán azért nem foglalkoztak a véleménynyilvánítással, mert a helyi adottságok egy fiatal számára még mindig magas színvonalúak.

Martfűn az ifjúság helyzete jó, jó a közbiztonság, jó színvonalon működnek a nevelési - oktatási intézmények, az innen kikerülő fiatalok megállják a helyüket.

Nálunk vannak irányok és célok! – hangsúlyozta dr. Papp Antal. – A munkahelyteremtés önkormányzati lehetőségei terén is próbálunk erősíteni, építési telkek kialakításával, az ipari park bővítésével.

Herbályné Kalmár Irén

Minden jog fenntartva © 2011-2021 Martfű Város