Ugrás a fő tartalomhoz Ugrás az elérhetőséghez

Martfű városért, az itt élő és dolgozó emberekért tevékenykednek – Önkormányzati elismerések nemzeti ünnepünkön

Martfű Város Önkormányzata állami ünnepünk, augusztus 20. tiszteletére minden évben elismerésben részesíti azokat a személyeket, közösségeket, akik Martfű városért, az itt élő és dolgozó emberekért tevékenykednek, vagy a maguk területén kiemelkedő teljesítményt nyújtottak, városunk hírnevét öregbítették, valamint tevékenységük méltóvá tette őket mindannyiunk elismerésére.

Az önkormányzat által 2023. évben adományozott díjakat dr. Papp Antal, Martfű város polgármestere adta át.

Martfű város önkormányzata Martfű Városért Díjat adományoz azoknak a személyeknek, közösségeknek, akik folyamatosan, több éven keresztül kifejtett munkásságukkal hozzájárultak településünk múltjának megőrzéséhez, elősegítették a város életének felemelkedését, fejlődését, Martfű érdekeit szolgálták, jó hírnevét öregbítették.

Martfű Város Önkormányzata posztumusz MARTFŰ VÁROSÉRT DÍJAT adományozott a városunk arculatát valamint a település építészetét meghatározó értékteremtő és értékmegőrző munkájáért Martfű város volt főépítésze, HONTI GYULA részére.

A díjat özvegye, dr. Czuczai Éva Zsuzsanna és fia, Honti Gábor András vették át.

Honti Gyula építész tervező 1996-tól 2022-ben bekövetkezett tragikus hirtelenségű haláláig az A.D. Mérnöki Iroda ügyvezetője, 2008-tól Martfű Város Főépítésze volt. Elismert szakmai tekintélyéről az is árulkodik, hogy 2000-től a JNSZ Vármegyei Építész Kamara Felügyelő Bizottságának elnöki pozícióját is betöltötte.

Erősen kötődött Martfűhöz, melynek nyomán munkájában és magánéletében is felelősnek érezte magát városunk örökségéért, építészeti kincseinek megőrzéséért. Ezen elkötelezettség vezérelte Martfű számos középületének felújítása, bővítése során készített tervei, valamint a Thermal Hotel Spa, Szálloda, Uszoda és Kemping komplexumának megtervezése során is. Tagja volt a Martfűi Települési Értéktár Bizottságnak, mely tevékenysége során segítette városunk értékeinek felismerését és megőrzését.

Halálával mind emberileg, mind szakmailag nagyon nagy veszteség érte városunkat. A személye és munkássága előtti tiszteletadás jeleként részesült a Martfű Városért Díjban.

Martfű Város Önkormányzata MARTFŰ VÁROS KÖZSZOLGÁLATÁÉRT DÍJAT adományozott SZÁSZ ÉVA, Martfű város jegyzője részére. 

Szász Éva 38 éve dolgozik köztisztviselőként a Martfűi Polgármesteri Hivatalban. Már tanulmányait is annak jegyében végezte, hogy a közigazgatást választja, mint hivatást. A diploma megszerzése után megismerkedett a hivatali munka minden területével, míg 2012-ben városunk jegyzője lett.

A törvényesség őreként jegyzői kötelessége a jogszabályok betartása és betartatása, ugyanakkor a rá jellemző pontosság és alaposság nélkül nem lett volna biztosítható az a kiemelkedő szakmai tevékenység a polgármesteri hivatalban, amely az ügyfelek, a lakosság és a város érdekeit szolgálja. Az évtizedek alatt számos szakmai kihívással kellett szembenéznie, melyet mindig szakértelemmel, az új módszerek iránti fogékonysággal, felelősen gondolkodva, nagy hivatástudattal és vezetőként is türelemmel oldott meg. A gyorsan változó jogi, gazdasági és társadalmi környezetben is nagy precizitással és együttműködési készséggel irányította a hivatali apparátust és ápolt jó kapcsolatot a hatóságokkal és felettes szervekkel egyaránt.

Munkájának nyomán a Martfűi Polgármesteri Hivatalban végzett szakmai munka széles körben elismerten magas színvonalú.

Közel négy évtizedes kimagasló szakmai és vezetői munkája elismeréseként részesült a díjban, melyhez szeretettel gratulálunk és további munkájához erőt és jó egészséget kívánunk!

Martfű Város Önkormányzata MARTFŰ VÁROS KÖZSZOLGÁLATÁÉRT DÍJAT adományozott KONTRA LAJOS, a Martfűi Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Adóügyi Irodájának irodavezetője részére.

Kontra Lajos 36 esztendeje dolgozik a Martfűi Polgármesteri Hivatalban. A munkával töltött évtizedek alatt a pénzügyi iroda munkatársaként a gazdasági és technikai feltételek olykor forradalmi változásaival együtt fejlődve elsajátította a korszerű közgazdasági, pénzügyi és menedzsment szemléletű gazdálkodási ismereteket. Mindenkor szem előtt tartotta az önkormányzat gazdálkodási tevékenységének takarékos, ésszerű, gondos szervezését, melyet 2011 óta mint a hivatal Pénzügyi és Adóügyi Irodájának vezetője tesz. Szakmai ismereteit, kompetenciáit különféle képzések során folyamatosan bővítette a korszerű, folyamatosan változó tudáselemekkel.

Tájékozottsága, szorgalma, felelősségteljes munkája mindig támasza volt a mindenkori városvezetésnek a pénzügyi, gazdálkodási szegmenset érintő döntések előkészítésében, az erőforrások feltárásában és kiaknázásában.

Több évtizedes példamutató munkájával érdemelte ki az elismerést, melyhez szívből gratulálunk!

Martfű Város Önkormányzata számára mindenkor nagyon fontos a felnövekvő fiatal generációk fejlődésének biztosítása. E szép és nehéz feladat végrehajtásából a városunkban dolgozó pedagógusok jelentős részt vállalnak.

Martfű Város Önkormányzata MARTFŰ VÁROS PEDAGÓGIAI, NEVELÉSI DÍJÁT adományozta kimagasló pedagógiai munkájáért a Martfűi Damjanich János Szakképző Iskola és Kollégium   tanárának, SZÉLL ANIKÓNAK.

Széll Anikó 2001. óta tanít a Martfűi Damjanich János Szakképző Iskolában, így immár több mint két évtizede végez szakmailag kiváló, pedagógiailag fontos nevelőmunkát.

Kezdetben ének szakos tanárként dolgozott, majd egyre több ágazat oktatásába kapcsolódott be, és a 2022/2023-as tanévben az intézmény igazgatóhelyettese lett. Pedagógiai munkáján túl aktív szerepet vállal a fiatalok támogatásában és koordinálja a közösségi szolgálatot is.

Intenzíven jelen van a felnőttoktatásban, valamint a szakmai vizsgaszervező tevékenysége is nagyon fontos az iskola számára. Ötletei, kreativitása nagy segítség a mindennapos munkában. Aktívan működött közre az intézmény ifjúságvédelmi tevékenységének megszervezésében és működtetésében, valamint jelentős szervezési szerepet vállal a fiatalok szabadidejének hasznos eltöltésében is. 

Meghatározó és példamutató munkája elismeréseként részesült Martfű Város Pedagógiai, Nevelési Díjában, melyhez szeretettel gratulálunk és további pályájához sok sikert és kitartást kívánunk!

Martfű Város Önkormányzata MARTFŰ VÁROS PEDAGÓGIAI, NEVELÉSI DÍJÁT adományozta több évtizedes kimagasló pedagógiai tevékenységéért a Martfűi József Attila Általános Iskola tanítójának, CSATÓNÉ DÖBREI KATALINNAK.

Csatóné Döbrei Katalin 1992. óta dolgozik a martfűi általános iskolában. Munkáját az első pillanattól töretlen lelkesedéssel és elhivatottsággal végzi, s ennek eredménye az is, hogy felismerte a tanulási és magatartási zavarral küzdő gyerekek fejlesztésének speciális szükségletét, és ezért 2011-ben fejlesztőpedagógiai szakvizsgát tett. Mesterpedagógusként szintén elnyerte a minősítő bizottság elismerését, kimagasló tudását, tájékozottságát méltatták.

Tehetséggondozó nevelő-oktató tevékenysége során tanítványaival számos kiemelkedő eredményt ért el különböző tanulmányi versenyeken. Az általa felkészített tanulók az országos Környezetismeret - Környezetvédelem vetélkedőn 1. helyezést értek el, a „Madarak és Fák” Országos Projektversenyen pedig ezüstérmesek lettek. E szakmai sikerek hátterében az is áll, hogy mindig nyitott az újra, szívesen ismer meg és alkalmaz új szakmai módszereket és eszközöket. Kreativitásával hozzájárul az iskola esztétikai arculatának gazdagításához is. Szívügyének tekinti a természet szeretetét, környezetünk megóvását, melyet tanítványainak is igyekszik átadni.

Több évtizedes elhivatott munkájának elismeréseként részesült Martfű Város Pedagógiai és Nevelési Díjában, melyhez szeretettel gratulálunk!

Martfű Város Önkormányzata MARTFŰ VÁROS PEDAGÓGIAI NEVELÉSI DÍJÁT adományozta a hivatásában végzett több évtizedes munkájáért VARCZAG GYÖRGYNÉ óvodapedagógus részére.

Varczag Györgyné vagy ahogyan az óvodások mondják, Ági néni a Játékvár Óvoda és Bölcsőde óvodapedagógusa, 1984-ben kezdte pályáját Martfűn.

Pedagógus életpályáján már a kezdetektől a gyermekek iránti szeretet vezérelte s ez tartja őt e hivatás útján mind a mai napig. Számos továbbképzésen vett részt, melyeken szakmai tudását, kézügyességét, pedagógiai szemléletét fejlesztette a gyermekek fejlődésének elősegítése érdekében. Nyitottságát mutatja, hogy örömmel vállalt részt az óvodai nevelés megújításában, a pedagógiai program kidolgozásában, azon belül is a zenei nevelés, a gyermektánc módszertanának bevezetésében. Új programokat igyekezett megismerni és hasznosítani a munkája során a gyermekek zenei kultúrájának kialakítását célzó, a zenei kreativitást szolgáló innovációkkal. A tehetséggondozás keretein belül eredményesen készítette fel a gyerekeket a kistérségi vetélkedőkre, sportversenyekre.

Részese volt a gyermekek vizuális képességeinek, kreativitásának kibontakoztatását elősegítő pályázatnak. A kezdetektől gyermekvédelmi felelős pozíciót tölt be, melyen keresztül a hátrányos helyzetű családok számára történő segítségnyújtást szervezi.

Az általa képviselt értékek, személyisége,  gyermekszeretete, munkához való hozzáállása példa az itt élők számára, mellyel méltóvá vált a díjra, amelyhez szeretettel gratulálunk!

Martfű Város Önkormányzata MARTFŰ VÁROS KULTURÁLIS, MŰVÉSZETI DÍJÁT adományozta KECSŐ ENDRE festőművész részére. 

Kecső Endre martfűi festőművész, aki Verebes György Munkácsy-díjas festőművész tanítványaként nyert felvételt a Képzőművészeti Egyetemre. 2019 óta a Szolnoki Művésztelepen él és alkot, mellette tanít Szolnokon két művészeti középiskolában. Munkáit több alkalommal is láthatta a martfűi közönség, de számos nagyvárosban, közöttük Budapesten is bemutatásra kerültek művei, mind önálló kiállítások formájában, mind pedig művésztársaival együtt. Jelenleg Budapesten és Komáromban láthatók az alkotásai, de határainkon túl is örvendeztette már meg a képzőművészet iránt rajongókat.

Kecső Endre büszke martfűi származására, s vallja, a művészete akkor ér valamit, ha azok számára is van mondanivalója, akik ott élnek ahol ő felnőtt.

Az oly sok teherrel sújtott emberi lélek felüdülést és megkönnyebbülést lel a művészetekben. E tekintetben a képzőművészeti alkotásokra vetett minden pillantás gyógyír, melyért köszönetet mondunk az alkotónak.

Kecső Endre Martfű város művészeti életében betöltött szerepéért, Martfű jó hírnevének öregbítéséért részesült a díjban, melyhez szeretettel gratulálunk és további munkájához sok sikert kívánunk!

Martfű Város Önkormányzata MARTFŰ VÁROS KULTURÁLIS, MŰVÉSZETI DÍJÁT adományozta a Martfű Városi Művelődési Központ és Könyvtár Hely- és Ipartörténeti Gyűjteményének vezetője, EILER ZITA muzeológus részére.

Eiler Zita 2014-ben került az intézményhez, ahol elkötelezett munkájának köszönhetően 2016 óta működik a Hely- és Ipartörténeti Gyűjtemény állandó kiállításként. Szívügye a múzeum fejlesztése, a város történetének feldolgozása, bemutatása minden korosztálynak, a helyieknek és a városunkba látogatóknak egyaránt.

Folyamatosan kutatja a város történetét, kreatív hozzáállással dolgozik a helyi hagyományok megőrzésén és új hagyományok megteremtésén. Személyéhez kötődik a Kézműves Házban zajló szakmai munka koordinálása. Törekvései nyomán kialakult városunkban egy fiatalokból álló új kézműves közösség, akik tudásukat városi programokon is rendszeresen adják át a gyerekeknek és a felnőtteknek. Igényességének és szorgalmának köszönhetően egész évben magas színvonalú múzeumi programok várják az érdeklődőket. Így ma már látogatható az egykori cipőgyár területén található két légoltalmi pince, illetve a valaha volt irodaépület személyes tárlatvezetéssel, vagy virtuális kiállítás formájában.

Martfű szellemi, tárgyi és építészeti értékeinek felkutatása és megőrzése terén végzett tevékenységéért, városunk kulturális életében betöltött jelentős szerepéért részesült a díjban, melyhez szeretettel gratulálunk és további ilyen lendületes és kitartó munkát kívánunk!

  …

 

Martfű Város Önkormányzata ÖNKORMÁNYZATI ELISMERŐ OKLEVELET adományozott FARKAS GYÖRGYNÉ MARIANN részére.

Mariann háromgyermekes fiatal édesanyaként számtalan olyan kezdeményezést indított el a lakosság körében, melynek célja, hogy önzetlenül másoknak örömet okozzon, hogy segítsen, hogy színesebbé, örömtelibbé varázsolja a hétköznapokat. Az általa szervezett jótékonysági akciókkal, másokat is maga mellé állítva egy szoros kis közösséget kovácsolt.

Jelmondata: „Kapni jó, de adni csodás”. A közösségi médián keresztül tartja a kapcsolatot, tájékoztat, szervez, lelkesít, inspirál. Évekkel ezelőtt indította el az „Anya vagyok, tortát kapok” ajándékozási sorozatot, melynek keretében minden hónapban a születésnapos édesanyák között kisorsol egy személyt, akinek saját készítésű tortát ajándékoz. Az elmúlt időszakban mások, vállalkozók is csatlakoztak hozzá, így egyéb felajánlásokat, ajándékokat is lehetősége nyílt kiosztani a nyerteseknek. Elindított egy mozgalmat, a „Tegyünk egy csodát a gyerekekért” néven, évek óta játékok gyűjtését szervezi meg a gyerekek számára, a Karácsonyi megajándékozásukhoz, kiemelten figyelve a hátrányos helyzetű családokra. Többen csatlakoztak ehhez a kezdeményezéséhez is, ők az „Angyalkák”, akiknek keze nyomán mára komoly méretűvé terjedt ki ez az akció is. Az elmúlt évben az ukrajnai testvérvárosunk, Perecsény lakóinak, gyermekeinek szervezett gyűjtést a Mikulás-napi megajándékozásukra. Az Adventi időszakban több éve indít „Adventi ablakvadászok” játékot, erősítve az összetartozást és egyfajta ráhangolódást a szeretet ünnepére.

Több jótékonysági rendezvényt támogat tárgyi adományaival, szervez meg, bonyolít le, melyek mind sikeresek, így folyamatosan örömet ajándékoz az embereknek. Aktív támogatója a Martfűi Református Gyülekezetnek, kiemelten részt vesz az állatvédők munkájában, és mindig csatlakozik azokhoz a helyi felhívásokhoz, ahol elkél a segítség.

A közösségünk összetartása érdekében kifejtett példamutató tevékenységével, az önzetlenségével, segítőkészségével kiérdemelte városunk megbecsülését és vált érdemessé az elismerő oklevél kitüntetésre, melyhez szeretettel gratulálunk és további lelkes szervező munkát kívánunk!

Szép hagyomány városunkban, hogy nemzeti ünnepünkön köszöntjük azon pedagógusokat is, akik diplomájuk megszerzésének jeles jubileumát ünneplik. Ebben az évben Rágyanszky István nyugalmazott pedagógust, a Martfűi Damjanich János Szakképző Iskola és Kollégium egykori igazgatóját köszönthettük.

RÁGYANSZKY ISTVÁN 50 éve, 1973. június 23.-án vehette át diplomáját, így számára a Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Kar Tanácsa ez alkalomból ARANYOKLEVÉL - EGYETEMI DÍSZOKLEVELET adományozott, elismerve, hogy évtizedeken át munkálkodott az ország felnövekvő nemzedékeinek nevelésében, közmegbecsülésre méltóan teljesítette hivatását, s a magyar oktatás szolgálatában értékes szakmai tevékenységet végzett.

Rágyanszky István jelenleg is városunk közéletének aktív részese, önkormányzati képviselőként valamint alpolgármesterként segíti a városvezetést. Sok évtizedes munkáját ezúton is megköszönve az Aranyoklevélhez szeretettel gratulálunk és további jó egészséget és ugyanilyen aktív életet kívánunk!

Herbályné Kalmár Irén

Minden jog fenntartva © 2011-2021 Martfű Város