Ugrás a fő tartalomhoz Ugrás az elérhetőséghez

Lehetőségek, fejlődés és komoly vagyongyarapodás az önkormányzat 2024. évi pénzügyi tervében

Martfű Város Önkormányzatának Képviselő-testülete január 25-én fogadta el I. fordulóban az önkormányzat 2024. évi költségvetésének megállapítására vonatkozó javaslatot, melyet alkalmasnak talált arra, hogy február végén, a II. fordulóban ismét megtárgyaljon és elfogadjon.

A képviselő-testület január 1-től a pénzügyi terv elfogadásáig is biztosította a személyi kiadások között a minimálbér, a garantált bérminimum, a jogszabályok által előírt béremelések és pótlékok, valamint a közfoglalkoztatottak megemelt bérének fedezetét.

A 2024. évre vonatkozó költségvetési elgondolások végrehajtását a jegyző és a polgármester által jóváhagyott útmutató alapján készítették elő az önkormányzati intézmények.

A Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvényt az Országgyűlés 2023. július 13-án léptette hatályba, amely azóta többször módosult. A tervezés során már rendelkezésre állt a költségvetési törvényben az önkormányzatra vonatkozóan megállapított állami hozzájárulások jogcíme és összege.

Az államháztartásról szóló törvény szerint az önkormányzati költségvetési rendeletet 2024. február 15-ig kellett a képviselő-testület elé terjeszteni. A költségvetés véleményezését és elfogadását két fordulóra tervezték, így biztosítva a képviselő-testületnek a költségvetés alapos átgondolását.

Az önkormányzat 2024. évi költségvetésének megállapítására vonatkozó előterjesztés alapján:

A 2024. évi minimálbér összege 266.800 forint, a garantált bérminimum összege 326 ezer forint, ennek emelése az önkormányzatnál a 117 dolgozóból 66 főt érintett. Január 12-én kapott értesítést az önkormányzat a minimálbér és a garantált bérminimum emelés miatt további állami támogatásról, 39.856 ezer forint összegben.

Az önkormányzat adóerő-képessége miatt, szolidaritási hozzájárulás címen az önkormányzattól az idei évben 423.385 ezer forintot vonnak el a központi költségvetés részére, ez az önkormányzati költségvetés 9,5%-a (előző évben 310.485 ezer forint). Az összes állami támogatás növekménye 12.106 ezer forint az előző évhez képest. Köznevelési feladat támogatás jogcímeken 188.060 ezer forint illeti meg az önkormányzatot, amely 23.289 ezer forinttal több a 2023 évinél.

A család- és gyermekjóléti feladatok ellátásának biztosítására az állami támogatás összege 7.972 ezer forint.

A gyermekétkeztetés esetében is komoly számítás és adatszolgáltatás előzi meg az állami támogatás megállapítását. Itt is figyelembe veszik a település adóerő-képességét, a rezsiköltségek növekedésével azonban az állami támogatás növekedett az előző évhez képest.

A bölcsődei ellátás feladataira a 2023 évihez viszonyítva szintén minimálisan magasabb támogatást kap az önkormányzat.

A Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőtől átvett pénzeszközök között az állami finanszírozásba került védőnői szolgálat költségét már nem tervezték, a háziorvosi körzetek vállalkozásban működnek, ezért erre sincs finanszírozás.

Az önkormányzat továbbra is részt vesz a közfoglalkoztatás szervezésében. A foglalkoztatás létszám- és költségadatai január végén még nem voltak ismertek, ezért csak a már megkötött szerződésben (2024. 3 hónapra) meghatározott összeget tervezték.

Helyi adókból származó bevételeit az iparűzési adóból, idegenforgalmi adóból és az építményadóból tervezi az önkormányzat. Az építményadó éves tervezett mértéke nem változott. Egy nagyobb ipari terület után nem fizet a vállalkozó építményadót, melyet jogi úton érvényesít a helyhatóság.


A HELYI ADÓK EMELÉSÉVEL A LAKOSSÁGOT ÉS A VÁLLALKOZÓKAT
AZ IDEI ÉVBEN SEM TERHELI AZ ÖNKORMÁNYZAT.

Az iparűzési adóból – óvatos tervezés mellett – 900 millió forint bevétellel számolnak. A tényleges bevétel csak a májusi bevallások után állapítható meg.  A helyi adó ciklikussága miatt az önkormányzat minden évben tartalékot képez, melynek összege 40 millió forint.

A bevételi előirányzatok terén ezúttal is igyekeztek az intézményeknél minden számításba jöhető forrást feltárni. A működési bevételek tervezett összege 332.347 ezer forint.

A felhalmozási bevételek soron egy önkormányzati ingatlan szerepel, a volt Tisza-parti orvosi rendelő értékesítése, 33.500 ezer forint összegben.

A finanszírozási bevételek között a 2023. évi maradvány várható összege, 2.457.792 ezer forint, amely a 2024. évi felhalmozási kiadások fedezetére, a költségvetési egyensúly megteremtésére szolgál. A maradvány összege tartalmazza az előző években elnyert pályázati pénzek fel nem használt bevételeit is.


A KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK TERVEZETT ÖSSZEGE 2024. ÉVBEN ÖSSZESEN 4.466.958 ezer,
KÖZEL 5 MILLIÁRD FORINT!

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2024. ÉVRE SEM TERVEZ HITELFELVÉTELT.

Az önkormányzati kiadások, ezen belül a működési, fenntartási kiadások tervezése során az önkormányzati intézményeknél egységes szempontok szerint, részletesen kimunkálták az intézmény-üzemeltetés költségigényeit. A költségvetés-tárgyalás I. fordulójára minden intézménynél áttekintették a személyi kiadásokat, a felhalmozási, dologi és karbantartási igényeket.

A kiadások jelentős részét az intézmények működéséhez szükséges bér és járulékai teszik ki. A személyi kiadások tervezett összege 705.442 ezer forint, amely az előző évi tervezethez képest jelentős, 113 millió forintos emelkedést mutat. A minimálbér és a garantált bérminimum emelése 2023. december 1. napjával lépett hatályba, amellyel együtt egységes alapilletmény-növekedést is beépítettek az intézmények költségvetésébe. Sor került a Játékvár Óvoda és Bölcsőde intézményben a pedagógusok új életpályájáról szóló 2023. évi törvény szerinti bérmegállapításra. A közfoglalkoztatottak bérét az idén is betervezték három hónapra, a már megkötött szerződés szerint. – Sajnos az összes állami támogatás SEM fedezi az idei évi béremelkedéseket, ezt az önkormányzatnak kell kigazdálkodnia! – hangsúlyozta dr. Papp Antal.

A hatalmas inflációs hatások miatt a dologi kiadások tervezése során az előző évi tényszámokat kevésbé tudták figyelembe venni. Főleg az étkezési nyersanyagoknál, de a többi területen is szerződések alapján megállapított díjakkal dolgoznak, és így is szinte csak félévig tudták tervezni a beszerzési árakat. A további időszakra a kormány által előrevetített inflációs hatás csökkenéssel számoltak a pénzügyi terv készítői.

Az energiaár-változást az energia világpiaci árának csökkenése miatt alacsonyabb összegekkel tervezték, mint az előző évben. A víz- és csatornadíjak összege a közölt adatok alapján legalább kétszeresére emelkedik az önkormányzati intézményeknél, melyet figyelembe vettek.

Az önkormányzat és intézményei működéséhez szükséges feladatokhoz a pénzeszközöket takarékosan biztosítja a pénzügyi terv.

A martfűi önkormányzat és intézményei létszámkerete az intézményi részletezés szerint összesen 117 fő (Játékvár Óvoda és Bölcsőde 41 fő, Városi Művelődési Központ és Könyvtár 11 fő (az elhalálozás miatt megüresedett gondnoki státusz az előző évben elvonásra került), Polgármesteri Hivatal 24 fő, Önkormányzat 1 fő, Gyermekjóléti és Szociális Szolgáltató Központ - szociális feladatok ellátása, konyha működtetése, karbantartási feladatok, zöldterület kezelése - 40 fő). A közfoglalkoztatottak létszámát 31 főre tervezték, de a március 1-jétől induló közfoglalkoztatásról hivatalos információ még nincs. A közfoglalkoztatást az önkormányzat kiemelten fontos feladatnak tartja.

A pénzügyi terv kiadásai között részletesen szerepeltetik a települési támogatásokról alkotott helyi rendeletben foglalt ellátási formák várható szükségleteit (40.300 ezer forint).

A költségvetés-tervezet szerint az önkormányzati támogatások közül a sportszervezetek támogatása 10 millió, a civil szervezetek támogatása 2.1 millió forint, az egyéb nonprofit szervezetek támogatása pedig 1.35 millió forint az idei évben is.

Az önkormányzati intézmények költségvetési támogatását 964.587 ezer forintban tervezi a képviselő-testület. Az intézmények önkormányzati finanszírozási igénye 92.565 ezer forinttal emelkedett az előző évhez képest.

Az önkormányzati szinten felhalmozási kiadásként (beruházások, felújítások) javasolt 2.026.985 ezer forint összegű előirányzat egy része közvetlenül megjelenik az intézmények költségvetési kiadásai között. Az önkormányzat és intézményei felhalmozási kiadásai az előző évhez képest 642.029 ezer forinttal emelkedtek.

– Ez a költségvetés a 2019-től 2024-ig terjedő önkormányzati ciklus befejező évét jelenti, amely alapján elmondható, hogy rendkívül nagy a fejlődés, a számok tekintetében is látható, mekkora nagyarányú növekedés történt a bevételi oldalon, lehetővé téve a kiadási oldal jelentős emelkedését is – hallhattuk a képviselő-testületi ülésen Vass Éva összegzésében. A Pénzügyi, Ügyrendi és Városfejlesztési Bizottság elnöke az előző két év inflációs környezetére és az elvonások tekintetében a hátrányos helyzetű települések gazdálkodását segítő szolidaritási hozzájárulás egyre nagyobb mértékére, az elmúlt évhez viszonyított 38%-os emelkedésére is ráirányította a figyelmet.

– Mindezek ellenére nagyon szép tervek és számok vannak feltüntetve a kiadási oldalon a költségvetésünkben. A legbeszédesebb a 2024. évi felhalmozási kiadások táblázata, amely több mint 2 milliárd forint összegű, az összköltségvetés 45%-a. Ez hatalmas szám, hiszen a legtöbb önkormányzat azzal küzd, hogy a bevételeit előteremtse, amivel megfelelő szinten tudja működtetni a települését.

   

A pénzügyi bizottság minden tagja megelégedését, örömét és reményét fejezte ki, hogy a 2024-es év is szép eredményekkel zárulhat, abban bízva, hogy nemzetgazdasági szinten sem fogja ezt semmi befolyásolni, megakadályozni. Ez esetben, a szigorú gazdálkodás eredményeként városunk lehetőségei komoly vagyongyarapodást eredményeznek, emellett az intézmények és egyéb szolgáltatások is megfelelő szinten valósulnak meg – fogalmazott a szakbizottság vezetője, köszönetet mondva mindazoknak, akik részt vettek a pénzügyi terv előkészítésében, illetve a megvalósításához is hozzájárulnak.

Földi Edina, a Művelődési, Oktatási, Sport, Civil és Egyházi Kapcsolatok Bizottsága vezetője is elismeréssel szólt a teljeskörű, jól előkészített költségvetésről. A bizottság továbbgondolást igénylő kérdésként fogalmazta meg a Gyermekjóléti és Szociális Szolgáltató Központ költségvetésének kapcsán, hogy a karbantartásra előirányzott összegek elegendőek lesznek-e a létszám- és munkaerőhiány miatt szükséges gépparkbővítéshez.

A Művelődési Központ költségvetésénél pedig a tavalyi évben megszüntetett gondnoki munkakörre vonatkozóan kért további együttgondolkodást a bizottság. – Nem keveset költött a képviselő-testület az intézmény állagának javítására, amelynek a fenntartása a jó gazda szellemében csak így tudna megvalósulni – fogalmazott Földi Edina.

– Ez a tervezet nagyon magas szakmai színvonalú, a város jó gazdálkodásáról szól. Bizalomra adhat okot az idei évre és a jövőt illetően is – mondta el dr. Despotov Svetozar, az Egészségügyi, Foglalkoztatási és Szociális Bizottság vezetője, köszönetét fejezve ki mindazoknak, akik a pénzügyi terv elkészítésében részt vettek.

– A 2024. évi költségvetésben 2 milliárd forint szerepel beruházásra – erősítette meg dr. Papp Antal a képviselő-testületi ülésen. Ezek közül is kiemelte az idősek bentlakásos intézményének létrehozását, amelynek a tervezése folyamatban van, és az idei évben elkezdődhet az építkezés is.

Ez a beruházás több szakaszban, több év alatt valósulhat meg, de a városvezető tervei szerint 2-3 éven belül már beköltözhető lesz az intézmény egy része. Első körben 54 lakóval számolnak a meglévő, volt Mártírok úti iskolaépületben, kibővített, kész állapotában pedig 100 fős intézmény lesz, ami megyei szinten is kiemelkedőnek számít, és a martfűiek is biztosan örömmel fogadják.

Hallhattunk az új, déli ipari park munkálatairól, ahol már vannak betelepülők és építkezők is, és ahol folyamatban van a korábbi ivóvízhálózat kiváltása és bővítése, amit a szennyvízhálózat kiépítése követ. Ezeket a beruházásokat május végére át kell adniuk a kivitelezőknek.

Elkezdődnek az ipari parkhoz vezető déli külterületi út munkái, az ehhez még szükséges területek megvétele folyamatban van. A Vidékfejlesztési Program pályázat keretében márciusban kezdődik és júliusig be is fejeződik a Zsófia halmi utak felújítása. A Kossuth úti tagóvoda infrastrukturális fejlesztésére vonatkozó kivitelezési szerződést is aláírták. A már meglévő és épülő üzletek mellett újabbakkal bővülhet a déli üzletközpont, ha a beruházó megkapja az erre vonatkozó engedélyt.

Vizsgálják, hogy ki lehet-e szélesíteni a Móricz Zsigmond utat, illetve a belvízelvezetést itt is igyekeznek megoldani. Egyeztetés zajlik egy kerékpáros pumpapálya építéséről is – hangzott el a képviselő-testületi ülésen.

A polgármester bízik benne, hogy a beruházásokra fordítható összeg a pénzmaradványok felosztásával és a májusban befolyó adókkal tovább emelkedik. Dr. Papp Antal arra is felhívta a figyelmet, hogy 2024-ben jelentősen emelkedtek a szociális rászorultság esetén igényelhető települési támogatások összegei, az idei pénzügyi terv ismét lehetővé teszi a 70 év felettiek egyszeri év végi segítését és - új, szociális rászorultságtól függetlenül adható önkormányzati támogatási formaként -, az újszülöttek ún. születési támogatását.

– Az évenként megalkotott költségvetések egymásra épülnek, megvalósíthatóak és reálisak – fogalmazta meg Rágyanszky István. A város fejlődik, vagyona gyarapodik, van reális jövőképünk és nincsenek megvalósíthatatlan vágyálmaink. A Martfűn megszokott értékek, színvonal megtartása önmagában is áldozatokat követelő, súlyos feladat: egészségügyi ellátás, család- és idősgondozás, közoktatás, művelődés-kultúra, sport, köztisztaság, városgondozás. Ezen területek némelyikén különösen komoly erőfeszítések történtek az elmúlt években.

Előremutató, tudatos tervezés folyik azokon a területeken, amelyeket a lakosság jogosan igényel, szükségleteikben megfogalmazódnak. Ilyenek az építési telkek kialakítása, az ipari park, utak, új üzletek, az idősgondozás és az idősek otthona.

Városunk alpolgármestere a Martfűn zajló komoly beruházásokra utalva az önkormányzati műszaki iroda teljes személyi állományának cserélődésére is ráirányította a figyelmet, remélve, hogy az iroda működése a továbbiakban stabil és megbízható lesz.

– Az a jó, hogy itt mindenki egyet akar, hogy a város fejlődjön, hogy minden területnek meglegyen az a biztos pontja, amire lehet támaszkodni – fogalmazott Turnyánszkiné Enyedi Andrea a képviselő-testületi ülésen, hozzátéve, hogy tényleg minden területen, akár a korosztályokat nézzük, akár az intézményeket, ez a költségvetés mindenkinek nyújt valamit, ami nagyon elismerendő és inspiráló.

Herbályné Kalmár Irén

Minden jog fenntartva © 2011-2021 Martfű Város