Polgármesteri Hivatal

Martfű Város Önkormányzata az önkormányzat működésével, valamint az államigazgatási ügyek döntésre való előkészítésével, végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátására létrehozta egységes hivatalát.


Azonosító adatai:

Megnevezése: Martfűi Polgármesteri Hivatal
Rövidített megnevezése: Polgármesteri Hivatal Martfű
Székhelye: Martfű, Szent István tér 1.
Postacíme: 5435 Martfű, Szent István tér 1. Pf: 7.
Telefon: (56) 450-222
Telefax: (56) 450-853
Email: titkarsag@ph.martfu.hu


A hivatal általános ügyfélfogadási rendje:

Hétfő:   08:00 - 12:00   13:00 - 18:00
Kedd:   08:00 - 12:00   szünetel
Szerda:   08:00 - 12:00   13:00 - 16:00
Csütörtök:   szünetel   13:00 - 16:00
Péntek:   08:00 - 12:00   szünetel


A Polgármesteri Hivatal jelzőszámai:

1. Adószáma: 15410106-2-16
2. Egészségbiztosítási nyilvántartási szám: 12094218
3. Bankszámla száma: 10700309-67021965-51100005
4. KSH száma: 15410106-8411-325-16
5. Településazonosító Statisztikai kódja: 1602626
6. Szakágazati besorolása: TEAOR 8411

 

Martfű Város Önkormányzata Képviselő-testületének 151/2018.(X.29.) határozata A Martfűi Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Martfű Város Önkormányzata Képviselő-testületének 46/2016.(IV.28.) határozata A Martfűi Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatáról - Hatályos: 2018. október 31-ig

Martfű Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2013.(IV.26.) önkormányzati rendelete Martfű Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Martfű Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2013.(IV.26.) önkormányzati rendelete Martfű Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról - hatályos 2019. május 1-től

Martfű Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2013.(IV.26.) önkormányzati rendelete Martfű Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról - hatályos 2019. október 24-től

A polgármester a település lakossága által közvetlen módon megválasztott, munkaviszonyban álló tisztségviselő. A polgármester önkormányzattal kapcsolatos feladatait az Ötv., más törvények, valamint az Szervezeti és Működési Szabályzatot foglalja magába. Ezen túlmenően a polgármester feladatai - a képviselő-testülettel, illetőleg annak szerveivel kapcsolatban a testület által elfogadott munkaprogram céljaival összhangban - a következők:

a./ biztosítja az önkormányzat demokratikus működését, széles körű nyilvánosságát;
b./ feladata a településfejlesztés, a közszolgáltatások szervezése;
c./ segíti a települési képviselők, bizottságok munkáját;
d./ együttműködik a társadalmi szervezetekkel, különösen a lakosság önszerveződő közösségeivel;
e./ a képviselő-testület döntései szerint és saját önkormányzati jogkörében irányítja a képviselő-testület hivatalát;
f./ a jegyző javaslatainak figyelembevételével meghatározza a hivatal feladatait az önkormányzat munkájának szervezésében, a döntések előkészítésében és végrehajtásában;
g./ a jegyző javaslatára előterjesztést nyújt be a képviselő-testületnek a hivatal belső szervezeti tagozódására, a hivatal munkarendjére, az ügyfélfogadás rendjére,
h./ hetente fogadóórát tart.

A polgármester egyéb feladatai:

a./ dönt a jogszabály által hatáskörébe utalt államigazgatási ügyekben, hatósági jogkörökben, egyes hatásköreinek gyakorlását átruházhatja;
b./ a hatáskörébe tartozó ügyekben szabályozza a hivatalban a kiadmányozás rendjét;
c./ gyakorolja az egyéb munkáltatói jogokat a jegyző és az önkormányzati intézményvezetők tekintetében;
d./ az általa meghatározott körben egyetértési jogot gyakorol a jegyző hatáskörébe tartozó munkáltatói jogkör gyakorlása esetén;
e./ felelős az önkormányzat gazdálkodásának szabályszerűségéért; gondoskodik a helyi önkormányzat költségvetésének a végrehajtásáról;
f./ dönt az éves költségvetésben biztosított polgármesteri keret felhasználásáról, melyről utólag beszámolni köteles;
g./ fogadja az önkormányzattal kapcsolatban álló külföldi partnerek képviselőit, és a velük való tárgyalás során megállapodásokat
köthet;
h./ véleményt nyilvánít a település életét érintő kérdésekben;
i./ nyilatkozik a sajtónak, a hírközlő szerveknek;
j./ irányítja az önkormányzat külügyi tevékenységét, ápolja az önkormányzat hazai és nemzetközi kapcsolatait.

 

Alpolgármester

A képviselő-testület - a saját tagjai közül a polgármester javaslatára titkos szavazással a képviselő-testület megbízatásának időtartamára - a polgármester helyettesítésére, munkájának segítésére társadalmi megbízatású alpolgármestert választ.

Az alpolgármester ellátja a polgármester általános helyettesítését:

a./ távollét esetén gyakorolja a polgármestert megillető jogosítványokat;
b./ teljesíti a képviselő-testülettől és a polgármestertől önkormányzati ügyekben kapott megbízatásokat és azokról beszámol;
c./ a polgármester megbízása alapján képviseli az önkormányzatot.

 

Szász Éva

A képviselő-testület - pályázat alapján - a jogszabályban megállapított képesítési követelményeknek megfelelő jegyzőt nevez ki. A képviselő-testület a jegyzőre vonatkozó szabályok szerint aljegyzőt nevez ki a jegyző helyettesítésére, a jegyző által meghatározott feladatok ellátására.

A pályázati kiírás szövegét a képviselő-testület határozza meg. A pályázat kiírásáról és annak tartalmáról a képviselő-testület egyszerű szótöbbséggel dönt. A pályázatot a helyi lapban meg kell jelentetni.

 • gondoskodik az önkormányzat működésével kapcsolatos feladatok ellátásáról;
 • vezeti a polgármesteri hivatalt, megszervezi annak munkáját;
 • döntésre előkészíti a polgármester hatáskörébe tartozó államigazgatási ügyeket;
 • dönt azokban a hatósági ügyekben, amelyeket a polgármester részére ad át;
 • tanácskozási joggal részt vesz a képviselő-testület és bizottságainak ülésén;
 • dönt a hatáskörébe utalt ügyekben, illetőleg szabályozza a kiadmányozás rendjét;
 • a polgármester útmutatásával előkészíti a képviselő-testület és a bizottság elé kerülő előterjesztéseket, illetőleg állást foglal azok jogszerűsége tekintetében;
 • a napirend utáni feladatok keretében tájékoztatja a testületet az önkormányzatot érintő jogszabályi változásokról;
 • véleményt nyilvánít /állást foglal/ a polgármester és a bizottsági elnök kérésére jogértelmezési kérdésekben;
 • igény szerint tájékoztatja a képviselő-testületet a hivatal munkájáról, az államigazgatási ügyintézés helyzetéről;
 • javaslatot tesz az önkormányzat döntéseinek felülvizsgálatára;
 • gyakorolja a munkáltatói jogokat a képviselő-testület hivatalának köztisztviselői tekintetében;
 • gondoskodik az SZMSZ mellékleteinek naprakészen tartásáról;
 • hetente fogadóórát tart.

 

Aljegyző

A Képviselő-testület a jegyző munkájának segítésére, a jegyző távolléte esetén helyettesítésére aljegyzőt nevez ki.

Az aljegyző egyben a Szervezési és Ügyviteli Iroda vezetője.

Az egységes hivatal feladatainak ellátását a következő elnevezésű szervezeti egységek biztosítják:

1. Szervezési és Ügyviteli Iroda

2. Közigazgatási és Hatósági Iroda

3. Művelődési és Szociális Iroda

4. Pénzügyi és Adóügyi Iroda

5. Városfejlesztési és Üzemeltetési Iroda

6. Városi Gyámhivatal

7. Mezőhéki Kirendeltség

 

A polgármester, alpolgármester, jegyző, aljegyző benne van a KT SZMSZ-ben.

A polgármesteri hivatal szervezeti egységei is benne vannak az SZMSZ-ben.