Ugrás a fő tartalomhoz Ugrás az elérhetőséghez

„Magyar hazánk több mint ezer esztendő után is van és létezik Európában”

Engedjük megszólíttatni és elhívatni magunkat, legyen e nap a lelkünknek kovásza, hogy erőt meríthessünk a jövőre, hogy az új kenyér bősége a következő év bőségét hozza el számunkra. Legyünk büszkék magyar kultúránkra, múltunkra és őseinkre, és vigyázzuk közösen a jövőt gyermekeinknek! – hallhattuk a közös ünneplésre hívó gondolatokat 2023. augusztus 20-án a Művelődési Központban megtartott városi megemlékezésen.

A nemzeti ünnepünk és államalapító Szent István királyunk tiszteletére rendezett megemlékezés Ünnepi Istentisztelettel vette kezdetét a Martfűi Református Templomban.

– A mai igénkben az Úr Jézus Krisztus azt mondja: Én vagyok az élet kenyere. Ne csak arra a kenyérre figyeljünk, amit Isten megadott nekünk ebben az esztendőben is, testi táplálkozásunkra, hanem arra a kenyérre is figyeljünk, aki az Úr Jézus Krisztus, aki az életnek, sőt az örök életnek kenyere – bíztatta az államalapítást ünneplő keresztyén gyülekezetet Tóth László református lelkész.

Az Istentiszteletet követően Martfű Város Önkormányzatának Ünnepi Megemlékezésére a Művelődési Központ színháztermébe vártuk a vendégeket, ahol ünnepi beszédet mondott Turnyánszkiné Enyedi Andrea önkormányzati képviselő, a Martfű Néptáncegyüttes ünnepi műsorát láthattuk, majd Martfű város önkormányzati elismeréseit adta át dr. Papp Antal polgármester, kifejezve Martfű lakosságának tiszteletét és megbecsülését.

Turnyánszkiné Enyedi Andrea Martfű Város Képviselő-testülete nevében nagy tisztelettel köszöntötte városunk megjelent polgárait és vezetőit, testvérvárosaink küldöttségeit, egyházaink, intézményeink képviselőit Államalapító Szent István király és az Új Kenyér ünnepén. Annak az országnak, a magyar hazának a születésnapján, amely több mint ezer esztendő után is van és létezik Európában, itt, a történelmileg néha viharos Kárpát-medence közepén.

– A magyar állam létrehozása, megalapítása, kiépítése, megszilárdítása és európai integrálása, ez a korszakalkotóan hatalmas teljesítmény István király nevéhez fűződik, sikereinek titka pedig egyensúlyteremtő képességében rejlett.

Augusztus 20. a magyarság „legősibb nemzeti ünnepe”. E napon államalapításunkat, Szent István királyunkat, nemzet-megmaradásunkat és az életet jelentő „Új kenyeret” is ünnepeljük. Az új kenyeret, mely az élet táplálója, melyben benne foglaltatik az isteni gondviselés, a teremtő erő, a dolgos kezek munkája, az összefogás, az együttműködés ereje, az élet körforgása.  

István kora és napjaink kora is egy új világ. Valami újnak a kezdete, egy kemény munkával megteremtett új világnak, ahogy az új kenyér is mindig a jól végzett munka eredménye, ami táplálékul szolgál nekünk, ugyanígy István király tettei, a magyar népnek táplálékul, iránymutatóul szolgáltak a történelem során és ma is. Megállja a helyét mindaz, amit ő ránk hagyott, irányként meghagyott nekünk. Szeretett kisvárosunkban Martfűn is fontos, hogy erre közösen emlékezzünk. Ha ellátogatunk a városháza elé a Szent István térre, vessünk egy pillantást Gyurcsek Ferenc Munkácsy-díjas szobrászművész alkotására, a Szent Istvánt ábrázoló szoborra.

Lassítsuk le lépteinket, álljunk meg egy percre és gondoljuk végig, mi mit tettünk, mit teszünk és mit tehetünk azért, hogy megoldjuk a jelen problémáit, elkerüljük a jövő feszültségeit és együtt gondolkodó, egymást tisztelő, megbecsülő közösségünket megőrizzük, tovább építsük. Jussanak eszünkbe a legfontosabb emberi értékek, hogy e szép, magyar hazában, kisvárosunkban, saját hitünkben gazdagon, reményekkel telve, egészségesen, szeretetben és békességben élhetjük mindennapjainkat! – bíztatott Turnyánszkiné Enyedi Andrea.

Az ünnepi gondolatokat követően Martfű kulturális és közösségi életéről láthattunk videóösszefoglalót, majd a Testvérvárosi Találkozóra városunkba érkezett delegációk vezetői köszöntötték a megemlékezés résztvevőit.

Elsőként Marinescu Dumitru, a romániai Misztótfalu polgármestere nemzeti ünnepünk alkalmából küldött, szívélyes üdvözlő gondolatait hallhattuk. – A városaink között tizenhét éve megkötött testvéri szerződés alapján tovább szeretnénk folytatni a partneri kapcsolatot, személyes és közösségi szinten, gazdasági, szociális, kulturális, nevelési és turisztikai téren is – hangsúlyozta Lauber Sándor delegációvezető.

– Lengyel - magyar két jó barát. Régóta így volt, most is így van és a jövőben is így lesz – idézte a mindkét országban jól ismert, a két nép történelmi barátságát példázó közmondást Magdalena Marszalek polgármester asszony, Tuchow delegációjának vezetője, köszöntve vendéglátóikat és az ünnepség résztvevőit.

A szerbiai, délvidéki, magyarlakta Martonos település lakóinak üdvözletét és jókívánságait hozta el nemzeti ünnepünk alkalmából Horváth Gergely polgármester.

– Ma már többszázezer civil és katona élete árán foglaljuk vissza az oroszok által elfoglalt területeket – emlékeztetett az Ukrajnát sújtó háborúra Ivan M. Pohorilyak. Perecseny polgármestere népe nevében is megköszönte Martfű lakosságának, hogy a háború első napjától kezdve velük vannak, generátorok, élelmiszer és egyéb segítségnyújtással.

A szlovákiai jan Antonin Bata alapgondolataira épülő város, Partizánske üdvözletét Vladimír Karásek alpolgármester tolmácsolta az ünnepség résztvevői felé. Városunk testvértelepülése számít a partnervárosok szintjén kölcsönösen sikeres, további együttműködésre.   

Martfű Város Önkormányzata állami ünnepünk, augusztus 20. tiszteletére minden évben elismerésben részesíti azokat a személyeket, közösségeket, akik Martfű városért, az itt élő és dolgozó emberekért tevékenykednek, vagy a maguk területén kiemelkedő teljesítményt nyújtottak, városunk hírnevét öregbítették, valamint tevékenységük méltóvá tette őket mindannyiunk elismerésére.

Az önkormányzat által 2023. évben adományozott díjakat dr. Papp Antal, Martfű város polgármestere adta át az arra érdemeseknek.

Martfű Főépítészeként a településfejlesztés, az építészeti örökség megőrzése terén végzett kimagasló tevékenysége elismeréseként MARTFŰ VÁROSÉRT DÍJ posztumusz önkormányzati elismerésben részesült a 2022. november 30-án elhunyt HONTI GYULA. A díjat felesége, dr. Czuczai Éva Zsuzsanna és fia, Honti Gábor András vették át.

Martfű város közigazgatási, közszolgálati feladatainak ellátása terén végzett több évtizedes, kimagasló színvonalú szakmai munkája elismeréseként MARTFŰ VÁROS KÖZSZOLGÁLATÁÉRT DÍJA önkormányzati elismerést vehetett át SZÁSZ ÉVA köztisztviselő, Martfű Város Polgármesteri Hivatala jegyzője.

MARTFŰ VÁROS KÖZSZOLGÁLATÁÉRT DÍJA önkormányzati elismerésben részesült KONTRA LAJOS köztisztviselő, Martfű Város Polgármesteri Hivatala pénzügyi és adóügyi irodavezetője, a város közszolgálati feladatainak ellátása terén végzett több évtizedes, kimagasló színvonalú pénzügyi szakmai munkája elismeréseként.

Martfű Város Önkormányzata számára mindenkor nagyon fontos volt a felnövekvő fiatal generációk fejlődésének biztosítása. E szép és nehéz feladat végrehajtásából a városunkban dolgozó pedagógusok jelentős részt vállalnak.

Városunk oktatás-nevelés területén végzett több évtizedes példa értékű tevékenységük elismeréseként, MARTFŰ VÁROS PEDAGÓGIAI, NEVELÉSI DÍJA önkormányzati elismerésben részesült SZÉLL ANIKÓ, a martfűi Damjanich János Szakképző Iskola és Kollégium pedagógusa, CSATÓNÉ DÖBREI KATALIN, a Martfűi József Attila Általános Iskola pedagógusa és VARCZAG GYÖRGYNÉ, a Játékvár Óvoda és Bölcsőde óvodapedagógusa.

MARTFŰ VÁROS KULTURÁLIS, MŰVÉSZETI DÍJA önkormányzati elismerést vehetett át KECSŐ ENDRE festőművész, Martfű kulturális életében meghatározó szerepe, festőművészként elért kimagasló eredményei és a város hírnevének öregbítése elismeréseként.

MARTFŰ VÁROS KULTURÁLIS, MŰVÉSZETI DÍJA elismerésben részesült EILER ZITA muzeológus, a Martfű Városi Művelődési Központ és Könyvtár Hely- és Ipartörténeti Gyűjteményének vezetője. A díjat Martfű kulturális életében meghatározó szerepe, a város történetének feldolgozása és bemutatása, a helyi hagyományok megőrzése és új hagyományok megteremtése terén elért kimagasló sikereiért és Martfű hírnevének öregbítéséért vehette át.

ÖNKORMÁNYZATI ELISMERŐ OKLEVELET vehetett át FARKAS GYÖRGYNÉ a város lakossága körében szervezett jótékonysági akciók terén végzett munkája és kiemelkedő közösségszervező tevékenysége elismeréséül.

A díjazottak elismerésén túl szép hagyomány városunkban, hogy nemzeti ünnepünkön köszöntjük azon pedagógusokat is, akik diplomájuk megszerzésének jeles jubileumát ünneplik.

RÁGYANSZKY ISTVÁN nyugalmazott pedagógus, a Martfűi Damjanich János Szakképző Iskola és Kollégium egykori igazgatója, városunk alpolgármestere 50 éve 1973. június 23.-án vehette át diplomáját, így számára a Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Kar Tanácsa ez alkalomból Aranyoklevél – Egyetemi Díszoklevelet adományozott.

Áldozatos munkájuk előtt tisztelegve és a város lakóinak köszönetét is kifejezve az elismerésekhez szívből gratulálunk és további munkájukhoz erőt és jó egészséget kívánunk!

Az ünnepi megemlékezés részeként a Martfű Néptáncegyüttes műsorát láthattuk, akik a „Táncok a Tápió-mentéről” produkciójukkal készültek erre az alkalomra. Művészeti vezetők: Busi Ildikó és Szász-Kozák Csaba. Koreográfusok: Busi Ildikó és Kecskés Gergő.

A megemlékezés Ünnepi díszmenettel folytatódott a Szent István térre, elhelyezve az emlékezés virágait a Szent István szobornál.

Az augusztus 20-i városi ünnepi programok délután Ökumenikus újkenyér-szenteléssel és a Szent Tamás-templomban Ünnepi Szentmisével zárultak.

A Szent István szobornál Kómár István atya, Tóth László lelkész és Kovácsik Antal diakónus kérték Isten áldását mindennapi kenyerünkre, nemzetünkre, hazánkra.

– Elmondhatjuk, hogy politikai, társadalmi és vallási szempontból Magyarországot ő teremtette meg, és jelölte ki népének a jövőbe vezető utat.

Államalapító királyunk erős volt és igazságos, a szigort szelídséggel tudta párosítani, soha nem vezetett hódító hadjáratokat, de tudott harcolni országa védelmében, ha kellett. Békeszeretőként harcias nemzetét a béke világába vezette – mondta el Kovácsik Antal Szent István királyról, akit tevékenysége és képességei a magyar történelem legnagyobb államférfijává avattak.

Herbályné Kalmár Irén

Tovább a 2023.08.20 - Ünnepi Istentisztelet a Református templomban - Martfűi Ünnepi Napok I képgalériához>>>

Tovább a 2023.08.20 - Ünnepi díszmenet, koszorúzás, újkenyér-szentelés - Martfűi Ünnepi Napok II képgalériához>>>

Tovább a 2023.08.20 - Ünnepi megemlékezés, önkormányzati elismerések - Martfűi Ünnepi Napok III képgalériához>>>

Tovább a 2023.08.20 - Ünnepi megemlékezés, önkormányzati elismerések, ünnepi díszmenet, koszorúzás - Martfűi Ünnepi Napok III (Fotó Czinege J.) képgalériához>>>

Minden jog fenntartva © 2011-2021 Martfű Város