Önkormányzat


Martfű Város Önkormányzata Gyermekjóléti és Szociális Szolgáltató Központ

Család-és Gyermekjóléti Szolgáltatás

Az intézményünk székhelye: 5435 Martfű, Szent István tér 1. Tel: 56/ 450-222

Telephelye: 5435 Martfű, Május 1. út 2. (Iskolakonyha) Tel: 56/ 450-995

AC Karbantartóműhely: 5435 Martfű, Május 1. út 1.


Az intézmény ügyfélfogadási rendje:

Hétfő: 08:00 - 12:00    12:30 - 16:00
Kedd: 08:00 - 12:00    nincs ügyfélfogadás
Szerda: 08:00 - 12:00    12:30 - 16:00
Csütörtök:    nincs ügyfélfogadás    12:30 - 16:00
Péntek: 08:00 - 12:00    nincs ügyfélfogadás

 

Intézményvezető: Gonda Lajosné
127-es iroda Tel.: 56/450-222/132. mellék

Étkeztetési számfejtő, szociális segítő: Szabó Anita
128-as iroda Tel.: 56/450-222/131. mellék

Családsegítő: Rácz Alexandra – 2018. október 1-jétől
120-as iroda Tel.: 56/450-222/114. mellék

Családsegítő, szakmai egység vezető: Szabados Tünde
124-es iroda Tel.: 56/450-222/133. mellék

 

A székhelyen elérhető szolgáltatások: családsegítés, gyermekjóléti szolgáltatás, pszichológus szolgáltatás, közvetítés jogi segítségnyújtásra, hatóság által elrendelt kapcsolattartásnak helyiség biztosítása, valamint a közétkeztetés számfejtése, számlázása és a kapcsolódó nyilvántartások vezetése.

Valamennyi szolgáltatás igénybevételének az alapja az ellátott (illetve törvényes képviselő) és a szolgáltató intézmény közötti együttműködést feltételező megállapodás, jognyilatkozat.

A szociális szolgáltatások biztosítása történhet az ellátott otthonában, és/vagy az ellátó intézmény helyiségeiben. A gondozás biztosítása minden esetben figyelembe veszi az ellátott szükségleteit, érdekeit és a feladatellátás lehetőségeit.

 

A szolgáltatások igénybevétele térítésmentes.

A család- és gyermekjóléti szolgálat működésének jogi háttere: 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról, 1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról.

15/1998. (IV. 30.) NM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről, valamint az 1/2000 (I.7.) SzCsM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről.

A gyermekvédelem/ szociális ellátás alapelvei:

  • Gyermek érdekeinek előtérbe helyezése
  • Család önállóságának fokozása
  • Legkisebb kényszer elve
  • Hátrányos megkülönböztetés, visszaélés tilalma

 

A családsegítő feladatai

- Segíti a rászoruló családokat a gyermek veszélyeztetetté válásának megelőzésében

- A veszélyeztetett gyermekek és családok részére komplex támogatást nyújt annak érdekében, hogy a gyermek saját családi környezetében megtartható legyen, hátrányos helyzete csökkenjen.

- Rendszeres kapcsolatot tart a partnerintézményekkel, a jelzőrendszeri szakemberekkel a látókörében lévő családok, gyermekek  valamint a prevenció érdekében. A jelzőrendszeri intézményeknek segítséget nyújt gyermekvédelmi tevékenységük ellátásában.

- A család, egyén számára életvezetési, mentálhigiénés, kapcsolaterősítő, ellátásokhoz való hozzájutást segítő tanácsadást biztosít

- A gyermeket, illetve szülőjét tájékoztatja mindazokról a jogokról, támogatásokról és ellátásokról, melyek összefüggésben állnak a gyermek testi-lelki egészségének biztosításával a családban történő nevelésének elősegítésével.

- Segítséget nyújt a gyermek vagy szülője (törvényes képviselője) különböző család- és gyermekvédelmi támogatás iránti kérelmének előterjesztéséhez, ellátások igényléséhez.

- Felhívja a család/ egyén figyelmét a különböző szolgáltatási lehetőségek igénybevételére, segít a szolgáltatás elérésében (nevelési tanácsadás, pszichológus, családtervezés, egészségügyi ellátás stb.).

- A válsághelyzetben lévő várandós anyát tájékoztatja az őt, illetve a magzatot megillető jogokról, támogatásokról, ellátásokról. Segíti a támogatás elintézését, rendezését.

- Születendő gyermeke felnevelését nem vállaló anyát tájékoztatja az örökbeadás lehetőségéről és a területileg illetékes hivatalhoz irányítja.

- Információt nyújt valamennyi szociális és gyermekvédelmi kérdésben, ami profiljába illeszkedik.

- Szükség esetén kompetenciáján belül közreműködik az áldozatvédelemben, az áldozattá vált egyének konkrét segítésében.

- Lehetősége szerint szabadidős tevékenységet szervez, csoporttevékenységet folytat

- Felkérésre közreműködik a gyermekek hátrányos/ halmozottan hátrányos helyzetének megállapításában, valamint a szünidei gyermekétkeztetésre jogosultak tájékoztatásában

 

Gyermekjóléti képviselő segíti a településen élő gyermekek jogainak érvényesülését. Elérhető a család- és gyermekjóléti szolgálaton keresztül, valamint a gyermekjogi képviselő személyes megkeresésével, telefonon, e-mailen.

Gyermekjogi képviselő: Hollik Zsuzsanna - Telefon: 06 20 489 9637, E-mail: zsuzsanna.hollik@ijb.emmi.gov.hu

Az ellátott jogi képviselő segíti a hozzá fordulók jogainak érvényesülését.

Elérhető a család- és gyermekjóléti szolgálaton keresztül, valamint az ellátott jogi képviselő személyes megkeresésével, telefonon, e-mailen.

Ellátott jogi képviselő: Árvai Jánosné Tel.: 06 20 489 9602, E-mail: janosne.arvai@ijb.emmi.gov.hu

 

Étkezési számfejtés/ számlázás feladatai

- az étkeztetés igénylésének/ lemondásának, jogosultságot biztosító adatok, kapcsolódó változások bejelentésének rögzítése

- számlázás, nyilvántartások vezetése

2017-01-19 15:57
Közétkeztetés

Az intézmény feladatkörébe tartozó nagy szolgáltató egység a közétkeztetést biztosító konyha.

Működésének célja a minőségi és megfelelő mennyiségi közétkeztetés biztosítása, lehetőség szerint az egyéni szükségletek figyelembevételével (speciális étkezési igényű gyermek, diétás szükségletű idős).

A szolgáltatás megfelel a közétkeztetéssel szemben támasztott élelmezési feltételeknek, megfelel az országosan előírt egészséges táplálkozás normáinak.

Alapprofilja alapján biztosítja a településen működő valamennyi gyermekintézménynek (a bölcsőde esetében előkészítő konyhaként működik) az étkeztetést, valamint kiegészítő profiljának megfelelően, a szociális étkeztetést igénybe vevők étkezését, külső étkeztetést.

A speciális étkeztetés szakszerű biztosítása érdekében a konyhai tevékenységet dietetikus szakember segíti.

Alaptevékenységi körén felül feladata az általános iskolai étkezők igénybevételének vezetése, lemondás/ igénylés fogadása.

 

Szakmai egység vezető, élelmezésvezető: Bali Gábor

A z étkeztetésben résztvevő munkatársaink:

1 fő főszakács
5 fő szakács
2 fő konyhai kisegítő
1 fő gépkocsivezető/konyhai kisegítő

2017-01-19 16:02
Településüzemeltetés

Szakmai egység vezető: Tóth Ferenc 06/70-380-6170

 

Településüzemeltetés feladatai:

- hibaelhárítás, ügyeleti- és készenléti feladatok ellátása önkormányzati intézményeknél, bérleményeknél

- felújítási és beruházási munkák végrehajtása önkormányzati bérleményeknél

- város területén lévő közterületek, köztéri építmények tisztántartása, gondozása, karbantartása,

- téli hóeltakarítás, síkosság mentesítés, úttisztítás,

- parképítés, parkfenntartás,

- növényvédelmi feladatok ellátása

- zárt és nyitott csapadékvíz elvezető rendszerek, műtárgyaik karbantartása, javítása, rekonstrukciója,

- öntözőrendszer üzemeltetése,

- az intézményvezetőkkel előzetesen egyeztetve a városi intézmények épületeinek, építményeinek, felszereléseinek, karbantartásának, felújításának megszervezése, kivitelezése (festési, asztalosipari, villanyszerelési, kőműves, lakatos szakmunkák)

- az intézményvezetőkkel előzetesen egyeztetve a működésükhöz szükséges eszközök, anyagok beszerzése, szállítása számla ellenében költségük terhére,

- az önkormányzati intézményekhez, bérleményekhez kapcsolódó fűtésellenőrzés elvégzése

- a város területén lévő közterületek rendben tartása, köztisztasági feladatok ellátása, rágcsáló-, rovarirtás megszervezése, permetezés, közterületi padok, felszerelések kihelyezése, azok karbantartása,

- az egészségügyi szakfeladatokhoz tartozó intézmények (központi orvosi rendelő, gyermekorvosi rendelő, védőnői szolgálat) épületének fenntartása, karbantartása,

- a város balatoni, Fonyód-Bélatelepen lévő üdülő évi fenntartási és karbantartási munkáinak elvégzése,

- a sportlétesítmények és játszóterek üzemeltetése, fenntartási és karbantartási feladatainak ellátása

- köz- és térvilágítás ellenőrzése

- játszóterek üzemeltetése Ellátási területe: Martfű közigazgatási területe (kiterjesztve az önkormányzat üdülő- településére az üdülő vonatkozásában)

 

Ellátási területe: Martfű közigazgatási területe (kiterjesztve az önkormányzat üdülő- településére az üdülő vonatkozásában)

2018-09-14 11:16
NHSZ Szolnok Martfűi Információs Pont

Vida Lajosné ügyintéző

Elérhetőség: 5435 Martfű, Szent István tér 1. 113-as iroda , Tel: 56/ 555-005

Ügyfélfogadási rend:

Hétfő: nincs ügyfélfogadás    13:00 - 16:00
Kedd: nincs ügyfélfogadás    nincs ügyfélfogadás
Szerda: 08:00 - 12:00    13:00 - 16:00
Csütörtök:    nincs ügyfélfogadás    nincs ügyfélfogadás
Péntek: 08:00 - 12:00    nincs ügyfélfogadás

  

Fonyód-Bélatelep üdülő igénylésének ügyintézése:

Elérhetőség: Pappné Szula Ildikó ügyintéző, 113-as iroda. Tel: 56/555-006

Ügyfélfogadási rend:

Hétfő: nincs ügyfélfogadás    13:00 - 16:00
Kedd: nincs ügyfélfogadás    nincs ügyfélfogadás
Szerda: 08:00 - 12:00    13:00 - 16:00
Csütörtök:    nincs ügyfélfogadás    nincs ügyfélfogadás
Péntek: 08:00 - 12:00    nincs ügyfélfogadás
2018-09-14 11:17